اطلاعیه فروشگاه

1 . بازدید کننده گرامی : درصدی از درآمد یونی سلس صرف امور خیریه میشود و به خیریه تقدیم میگردد پس بیایید همه با هم حامی نیازمندان باشیم ، فروشگاه یونی سلس از کمک شما صمیمانه تشکر میکند ........ 2 . تمامی مطالب داخل سایت فقط جنبه کمک آموزشی دارند و از بکار بردن مستقیم این مطالب خودداری فرمایید ، فروشگاه یونی سلس هیچ گونه مسئولیتی در قبال سو استفاده از مطالب آموزشی موجود ندارد ........

دانلود تحقیق بررسي قابليت گزارشگري مطلوب سيستم اطلاعات حسابداري شهرداري هاي استان اردبيل

دانلود تحقیق بررسي قابليت گزارشگري مطلوب سيستم اطلاعات حسابداري شهرداري هاي استان اردبيل

چکيده :

اين پژوهش در مورد ارزيابي قابليت گزارشگري مطلوب سامانه اطلاعات حسابداري شهرداري هاي استان اردبيل است که هدف از انجام اين پژوهش بررسي ميزان پاسخ گويي گزارشگري مالي از ديدگاه استفاده کنندگان بود تا ميزان رضايت آنان از موجود يک گزارشگري مالي شفاف در شهرداري ها را بيان کند. چون استفاده کنندگان از راه گزارشگري شفاف مالي قادر خواهند بود که از چگونگي ارائه خدمات جمعي و نحوه مصارف منابع آگاه شوند مسئوليت پاسخگوئي دولتها را ملزم مي کند براي مواردي نظير تهيه منابع مالي ، افزايش منابع مالي ، هدفهاي که اين منابع مالي براي تحقق آنها مصرف مي شود دلايل منطقي ارائه نمايند.اين پژوهش با توجه به هدف آن با طرح فرضيه هايي که پژوهشگر به شرح زير مطرح نمود: 1-سامانه تامين اعتباردر شهرداري هاي استان اردبيل فاقد توانايي کنترل هزينه هاي برنامه ، طرحها و پروژه هاي مصوب سالانه رادارامي باشد.2- سامانه حسابداري دولتي مورداستفاده درگزارشگري مالي شهرداري هاي استان اردبيل فاقد توانايي گزارش دهي صورت هاي مالي به نحو مطلوب است.3- سامانه خزانه داري شهرداري هاي استان اردبيل فاقد قابليت لازم مورد انتظار يک سامانه دريافت و پرداخت مطلوب وجوه است. براي همين   شهرداري ها استان اردبيل را که شامل 17 حوزه شهرداري مي باشد مورد مطالعه قرار گرفت البته در اين پژوهش از انجائيکه بخش مالي شهرداري ها مدنظر بود به همين خاطر براي شخص کردن حجم نمونه از نمونه گيري خوشه اي (طبقه بندي شده)استفاده شد براي آزمون فرضيات اطلاعات لازم از راه پرسشنامه و با استفاده از نرم افزار SPSS براي آزمون فرضيات استفاده ودرنهايت هرسه فرضيه مورد آزمون تاييد شد. در اين پژوهش شخص شدکه شهرداري هاي استان اردبيل قادر به کنترل،گزارش دهي،سامانه دريافت وپرداخت مطلوب برخوردار نبود.فصل اول : كليات پژوهش

1ـ1ـ ديباچه

1ـ2ـ بيان مسئله وانگيزه برگزيدن موضوع پژوهش

1ـ3ـ اهميت و ضرورت انجام پژوهش

1ـ4ـ اهداف پژوهش

1ـ5ـ فرضيه هاي پژوهش

1ـ6ـ روش پزوهش.

1ـ7ـروش جمع آوري اطلاعات

1ـ8ـ قلمرو پژوهش

1ـ9ـ متغير هاي پژوهش

1ـ10ـ محدوديت هاي پژوهش

1ـ11ـ تعريف واژگان واصطلاحات

1ـ12ـ ساختار پژوهش

فصل دوم : چارچوب نظري و پيشينه پژوهش

گفتار اول : مفاهيم حسابداري و گزارشگري مالي و دولتي

2ـ1ـ1ـ ديباچه

2ـ1ـ2ـ تعريف حسابداري و حسابداري دولتي

2ـ1ـ3ـ تعريف گزارشگري مالي

2ـ1ـ4ـ اهداف گزارشگري مالي

2ـ1ـ5ـ گزارشگري مالي در ايران

2ـ1ـ6ـ گزارشگري مالي در عصر تجارت الكترونيك

2ـ1ـ7ـ استفاده كنندگان از گزارشگري مالي

2ـ1ـ8ـ امكان ارتقا گزارشگري مالي در ايران

2ـ1ـ9ـ تحولات اساسي در گزارشگري

2ـ1ـ10ـ واحد گزارشگري مالي

2ـ1ـ11ـ جايگاه تئوري وجوه مستقل

2ـ1ـ12ـ جريان اطلاعاتي گزارشگري مالي

2ـ1ـ13ـ محدوديت هاي گزارشگري مالي

2ـ1ـ14ـ گزارشگري مالي دولتي

2ـ1ـ15ـ اهداف گزارشگري مالي دولتي

2ـ1ـ16ـ مفهوم مسئوليت پاسخگويي

2ـ1ـ17ـ اصول حسابداري و گزارشگري مالي دولتي

2ـ1ـ18ـ مباني حسابداري دولتي

2ـ1ـ19ـ مباني تعهدي در حسابداري دولتي

2ـ1ـ20ـسامانه حسابداري حساب مستقل

2ـ1ـ21ـ انواع حسابهاي مستقل

2ـ1ـ22ـ ارزيابي عملكردسامانه گزارشگري مالي و ارتباط آن با مديريت دولتي

گفتار دوم : شهرداري ها و گزارشگري مالي شهرداري ها

2ـ2ـ1ـ شهرداري ها بحث نظري

2ـ2ـ2ـ پيشينه ، رشد و تحول شهرداري در ايران

2ـ2ـ3ـ مسائل مربوط به گزارشگري مالي مطلوب در شهرداري هاي و ارتباط آن با سامانه مالي.  .51

2ـ2ـ4ـ استفاده كنندگان گزارش هاي مالي و نيازهاي اطلاعاتي آنها

2ـ2ـ5ـ خصوصيات ، محسنات و كاربرد حسابداري شهرداري ها

2ـ2ـ6ـ اصول و موازين حسابداري شهرداري

2ـ2ـ7ـ اصول حسابداري در شهرداري ها و مفهوم بودجه

2ـ2ـ8ـ خلاصه دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه شهرداري ها

2ـ2ـ9ـ حسابداري بودجه

گفتار سوم : پيشينه پژوهش

2ـ3ـ1ـ موانع اجراي حسابرسي صورتهاي مالي موسسات غير انتفايي (شهرداري هاي استان كردستان و آذربايجانغربي

2ـ3ـ2ـ ارزيابي ميزان پاسخگويي نظام مالي دولت جمهوري اسلامي ايران

2ـ3ـ3ـ بررسي موانع توسعه حسابداري دولتي و اثرات آن بر گزارشگري مالي دولتي

2ـ3ـ4ـ گزارش ارزيابي مديريت از كنترل داخلي و بررسي فايده مندي برون سازماني آن در ايران

فصل سوم : روش شناسي پژوهش

3ـ1ـ ديباچه

3ـ2ـ جامعه آماري

3ـ3ـ تعيين حجم نمونه

3ـ4ـ متغيرهاي پژوهش

3ـ5ـ فرضيه هاي پژوهش با تعداد پرسشها در هر فرضيه

3ـ6ـ روش پژوهش

3ـ7ـ روش گردآوري اطلاعات

3ـ8 ـ ابزار اندازه گيري اطلاعات

3ـ9ـ روايي و پايايي ابزار پژوهش

3ـ9ـ1ـ روايي پرسشنامه

3ـ9ـ2ـ پايايي ابزار پژوهش

3ـ10ـ آماره آزمون

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها

4ـ1ـ ديباچه

4ـ2ـ توصيف نمونه آماري

4ـ2ـ1ـ جنسيت

4ـ2ـ2ـ ميزان تحصيلات

4ـ2ـ3ـ رشته تحصيلي

4ـ2ـ4ـ سابقه خدمت

4ـ2ـ5ـ سمت سازماني

4ـ3ـ آزمون فرضيه ها

4ـ3ـ1ـ آزمون فرضيه اول

4ـ3ـ2ـ آزمون فرضيه دوم

4ـ3ـ3ـ آزمون فرضيه سوم

4ـ4ـ فرضيه اصلي

4ـ5ـ نتيجه گيري

فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادهاي پژوهش

5ـ1ـ ديباچه

5ـ2ـ نتيجه گيري

5ـ3ـ پيشنهادها

5ـ3ـ1ـ پيشنهادها مبتني بر يافته هاي پژوهش

5ـ3ـ2ـ پيشنهادها براي پژوهش هاي بعدي

منابع

 

شامل 115 صفحه فایل word


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
shahrdari-ardebil_321814_5061.zip282k

نظرسنجی

نحوه آشنایی با ما ؟؟

تبلیغات

فروشگاه تخصصی دانشجویی یونی سلس فروشگاه فایل استوری

تبادل لینک

نرم افزار مورد نیاز


office
firefox
Reader
download
winrar