اطلاعیه فروشگاه

1 . بازدید کننده گرامی : درصدی از درآمد یونی سلس صرف امور خیریه میشود و به خیریه تقدیم میگردد پس بیایید همه با هم حامی نیازمندان باشیم ، فروشگاه یونی سلس از کمک شما صمیمانه تشکر میکند ........ 2 . تمامی مطالب داخل سایت فقط جنبه کمک آموزشی دارند و از بکار بردن مستقیم این مطالب خودداری فرمایید ، فروشگاه یونی سلس هیچ گونه مسئولیتی در قبال سو استفاده از مطالب آموزشی موجود ندارد ........

دانلودتحقیق بررسی توربین های بادی

دانلودتحقیق بررسی توربین های بادی

چكيده :
تبديل انرژي باد به انرژي مکانيکي و سپس انرژي الکتريکي در توربين هاي بادي انجام مي شود . توربين هاي بادي در اندازه هاي مختلف با اجزاي مختلف و ويژگي هاي متفاوت با توجه به شرايط محيط و ميزان نياز توليد توان الکتريکي ساخته مي شوند ،اين توربين ها از پره ها با قطر روتور چندين متر تا حدود ۱۰۰ متر براي توليد توان هاي چندين کيلووات تا ۲۰۰۰ کيلووات مورد استفاده قرار مي گيرند علاوه بر توليد توان الکتريکي از توربين هاي بادي براي پمپاژ آب نيز استفاده مي شود.
انرژي باد يکي از صورت هاي منابع انرژي تجديد پذير است که با توجه به ويژگي مشترک انرژي هاي تجديد پذير به صورت گسترده با تمرکز کم ( چگالي کم ) در اختيار بشر قرار گرفته استنوعي از انرژي خورشيد است که بر اثر اختلاف دماي بين دو ناحيه توليد مي شود: ناحيه سرد پر فشار و ناحيه گرم کم فشار است .
طي سالهاي اخير توليد برق به وسيله توربينهاي بادي افزايش پيدا کرده است. توربينهاي جديد به صورتهاي متفاوت متصل به شبکه و يا منفعل از شبکه و به صورت توليد پراکنده در سيستمهاي قدرت مورد استفاده قرار مي گيرند.
در اين پروژه در مورد انواع توربين ها و مكانيزم عملكرد و طراحي آنها توضيح داده شده است . همچنين در مورد حفاظت توربين ها و كنترل توان نيروگاه ها توسط توربين ها به مواردي اشاره شده است.كشور ايران از هر طرف با كوههاي مرتفعـي محـصور گـشته اسـت. ايـران بـا موقعيـت جغرافيايي كه دارد در آسيا بين شرق و غرب و نـواحي گـرم جنـوب و معتـدل شـمالي واقـع شده است ودر مسير جريانهـاي عمـده هـوايي بـين آسـيا ، اروپـا ، افريقـا ، اقيـانوس هنـد و ?اقيانوس اطلس قرار گرفته است . همين امر باعث پيشرفت سريع در استفاده از نيروگاه بادي خواهد شد.

فهرست مطالب
فصل اول :
۱-۱تاريخچه
۱-۲تجربهايرانيان
۱-۳تجربهآمريكاييها
۱-۴تجربهدانماركيها
۱-۵تجربهفرانسويها
۱-۶تجربهروسها
۱-۷تجربههلنديها
۱-۸تجربهانگليسيها
۱-۹تجربهآلمانيها
۱-۱۰كلياتيدربارهانرژيباد
۱-۱۱منبعانرژيبادي
۱-۱۲باد
۱-۱۳انواعبادها
۱-۱۳جدول بوفورت
۱-۱۴تغييراتسرعتباد
۱-۱۵مزاياي استفاده از توربين‌هاي بادي
۱-۱۶رشد ظرفيت توربينهاي بادي تا پايان سال ۲۰۰۴

فصل دوم :
۲- ۱ توربين بادي
۲-۲ توربينهاي بادي چگونه كار مي كنند ؟
۲-۳تقسيمبنديتوربينهايبادي
۲-۴ دونوعتوربينباديفوقازقسمتهايزيرتشكيلشده اند
۲-۵ ساختمان توربين بادي
۲-۶ انواع توربين هاي بادي
۲-۷ مفاهيم کنترل توان
۲-۸ انواع ژنراتورهاي مدرن
۲-۹ ژنراتورهاي آسنکرون (القايي)
۲-۱۰ ژنراتور سنکرون
۲-۱۱ توربين هاي مختلف با كاربرد هاي مختلف
۲-۱۲ برق بادي در مقياس‌هاي کوچک
فصل سوم :
۳-۱ توربينباديچگونهكارميكند
۳-۲ تغييرپذيري باد و قدرت توربين
۳-۳ تعيين محل توربين‌هاي بادي
۳-۴ نصب توربين‌ها نزديك ساحل
۳-۵ نصب توربين‌ها دور از ساحل
۳-۶ توربين‌هاي هوائي (معلق در هوا)
۳-۷ نيروگاههاي بادي كوچك
۳-۸ رشد و روند هزينه
۳-۹ ذخيره انرژي
۳-۱۰ اكولوژي(شناخت محيط زيست)و آلودگي توليد گازCo2وآلودگيمحيطزيست
۳-۱۱ تأثير نيروگاههاي بادي در حيات وحش
۳-۱۲ اجزاءاصليتوربينهايبادي
۳-۱۳ واحد توليد کاور و نوزکن
۳-۱۴ ساختمانپرههايتوربينبادي
۳-۱۵ تنظيمدورتوربينهايبادي
۳-۱۶ قراردادنتوربيندرجهتباد
۳-۱۸ ترانسفورماتورها
۳-۱۹ تنظيمكنندههايولتاژ
فصل چهارم :
۴-۱ خ?صه
۴-۲ مقدمه
۴-۳ آس?بهايمستق?موغ?رمستق?م
فصل پنجم :
۵-۱ خ?صه?
۵-۲مقدمه
۵-۴ قدرتتورب?نبادي
۵-۵ مدلر?اض?ژنراتورآسنکرونمتصلبهشبکه
۵-۶ ا?دهاصل?ز?رس ستمکنترل
۵-۷ مطالعاتعددي
۵-۸ نت?جهگ?ري
فصل ششم :
۶-۱ موقعيتجغرافياييايران
۶-۲ بادهايايران
۶-۳ خ?صهدومطالعهبرايتعيينمحلنصبتوربينبادي
۶-۴ توسعهتوربينهايباديدرجهان
۶-۵ نيروگاهعظيمباديبهقدرت KW2500
۶-۶ پروژههايباد
۶-۷ طراحي،ساختونصبتوربينبادي۱۰كيلوواتسهندتبريز
۶-۸ نيروگاهباديبينالود ; اولينمزرعهباديدرايران???
۶-۹ آمار ظرفيت نصب توربينهاي بادي در ايران
فصل هفتم:
۷-۱ شبيه سازي پروژه در نرم افزار Digsilent و
مراجع

فهرست اشكال
شكل ۱–۱
شكل ۱-۲ توربين بادي مولد برق نصب شده در ايا?ت ?ورمونت امريكا
شكل ۱-۳ آسياب بادي ساخته شده توسط دانماركي ها
شكل ۱-۴ توربين بادي مولد برق كه نزديك پاريس نصب شـده اسـت
شكل۱– ۵ ?
شكل ۱-۶
شكل ۱-۶
شكل ۱-۶
شكل ۱-۹ ??
شكل ۱-۷
شكل ۱-۱۰
شكل ۱-۱۱
شكل ۱-۱۳ تعيين سرعت باد طبق مقياس بوفورت ۱۵
شكل۱-۱۴ توربين باد NM 110-4.2 Vestas
شكل۱-۱۵ توربين باد V90
شكل۱-۱۶توربين باد GE 3.6s
شكل ۲-۱ شماي توربين بادي با محور قائم مدل ساونيوس
شكل ۲-۲۵
شكل ۲-۳
شكل ۲-۲۵
شكل ۲-۵
شكل ۲-۶
شكل ۲-۲۷
شكل ۲-۲۷
شكل ۲-۲۷
شكل ۲-۲۸
شكل ۲-۳۸
شكل ۲-۱۲
شكل ۲-۴۰
شكل ۲-۱۴
شكل ۲-۱۵
شكل ۲-۱۶
شكل ۲-۱۷
شكل ۲-۱۸
شكل ۲-۱۹
شكل ۲-۲۰
شكل ۲-۲۱
شكل ۲-۲۲
شكل ۲-۲۳
شكل ۲-۲۴
شكل ۲-۲۵
شكل ۲-۲۶
شكل ۲-۲۷
شكل ۲-۲۸
شكل ۳-۱
شكل ۳-۲
شكل ۳-۳
شكل ۳-۴
شكل ۳-۵
شكل ۳-۶ اجزاء اصلي توربينهاي بادي
شكل ۳-۷
شكل ۳-۸
شكل ۳-۹
شكل ۳-۱۰
شكل ۳-۱۱
شكل ۳-۱۲
شكل ۳-۱۳
شكل۳-۱۴
شكل ۳-۱۵ساختمان پره هاي مختلف توربين هاي بادي
شكل ۳-۱۶ بارهاي وارد بر پره يك توربين بادي افقي
شكل ۳-۱۷ روشهاي تنظيم كردن توربين بادي
شكل ۳-۱۸ مكانيسم تغيير زاويه پره هاي توربين بادي
شكل ۳-۱۹ سه نوع ژنراتور جريان برق
شكل ۳-۲۰ استفاده از ترانسفورماتور براي انتقال جريان برق متناوب به فاصله دور
شكل ۳-۲۱ دياگرام ساده سيم كشي يك توربين بادي مولد برق ??????
شكل ۳-۲۲
شكل ۳-۲۳
?شکل ۵-۱ ساختار کل? ژنراتور بادي متصل به شبکه
شکل ۵-۲ تورب?ن باد ?
?شکل ۵-۳ کنترل Feed forward
شکل ۵-۴ کنترل بدون Feed forward
شکل ۵ـ۵ مدل شب?ه سازي شده
شکل ۵-۶ توان خروج?
شکل ۵-۷ توان خروج? ???
شکل ۵-۸ توان خروج?
شكل ۶-۱
شكل ۶-۲
شكل ۶-۳
شكل ۶-۴
شكل ۶-۵
شكل ۶-۶ ???
شكل ۶-۷
شكل ۶-۸
شكل ۶-۹
شكل ۷-۱
شكل ۷-۲
شكل ۷-۳
شكل ۷-۴
شكل ۷-۵
شكل ۷-۶
شكل ۷-۷
شكل ۷-۸
شكل ۷-۹
شكل ۷-۱۰
شكل ۷-۱۱
شكل ۷-۱۲
شكل ۷-۱۳
شكل ۷-۱۴
شكل ۷-۱۵
شكل ۷-۱۶
شكل ۷-۱۷
شكل ۷-۱۸
شكل ۷-۱۹

فهرست جداول
جدول۱-۱ تعيين سرعت باد طبق مقياس بوفورت
جدول ۱-۲ ظرفيت نصب توربينهاي بالاتر از ۳ مگاوات در دنيا تا پايان سال ۲۰۰۴
جدول ۲-۱
جدول ۲-۲
جدول ۲-۳ ?
جدول ۲-۴
جدول ۲-۵
جدول ۲-۶
جدول ۳-۱
جدول ۴-۱ آمار مقاد?ر متوسط آس?ب د?دگ? ها
جدول ۴-۲ تناوب تقر?ب? صاعقه زدگ? تورب?ن هاي بادي در جنوب شرق? انگلستان
جدول ۶-۱
جدول ۶-۲
جدول ۶-۳
جدول ۶-


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
torbin_323817_6652.zip9.4 MB

نظرسنجی

نحوه آشنایی با ما ؟؟

تبلیغات

فروشگاه تخصصی دانشجویی یونی سلس فروشگاه فایل استوری

تبادل لینک

نرم افزار مورد نیاز


office
firefox
Reader
download
winrar