اطلاعیه فروشگاه

1 . بازدید کننده گرامی : درصدی از درآمد یونی سلس صرف امور خیریه میشود و به خیریه تقدیم میگردد پس بیایید همه با هم حامی نیازمندان باشیم ، فروشگاه یونی سلس از کمک شما صمیمانه تشکر میکند ........ 2 . تمامی مطالب داخل سایت فقط جنبه کمک آموزشی دارند و از بکار بردن مستقیم این مطالب خودداری فرمایید ، فروشگاه یونی سلس هیچ گونه مسئولیتی در قبال سو استفاده از مطالب آموزشی موجود ندارد ........

دانلود پروژه پیش بینی بار سیستم های توزیع انرژی

دانلود پروژه پیش بینی بار سیستم های توزیع انرژی

مقدمه کلی و تاریخچه
پیش بینی بار یک فرایند مرکزی و جامع در برنامه ریزی و بهره برداری صنعت برق بوده است. روشهای برخورد زیادی در دو دهه اخیر برای به کارگیری این مسئله تحقیق و بررسی شده اند.این روشها اغلب ماهیتا با هم تفاوت داشته و به نظریات مختلف مهندسی و تحلیل های اقتصادی پاسخ می دهند.
یکی از مراحل مهم در طراحی سیستمهای توزیع انرژی الکتریکی پیش بینی بار و سیر تغییرات آن از زمان حال تا پایان سال مورد نیاز برای طراحی می باشد.پیش بینی بار صحیح علاوه بر صرفه جویی در هزینه های سرمایه گذاری، امکان برنامه ریزی زمانی مناسب جهت اجرای پروژه را نیز فراهم می نماید.(طراحی دینامیک).  در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، برنامه های اقتصادی میان مدت و بلند مدتی به منظور رسیدن به اهداف اقتصادی و اجتماعی ان کشورها طرح ریزی می شود.یکی از شاخه های برنامه های اقتصادی، پیش بینی مصرف انرژی و شاخه فرعی ان ، پیش بینی مصرف انرژی الکتریکی است.
با پیش بینی مصرف انرژی الکتریکی می توان اطلاعات کافی برای طراحی و توسعه شبکه های توزیع تهیه کرد. این پیش بینی به منظور تحلیل نیازهای اینده و برنامه ریزی در باره محل ،ظرفیت و وابستگی فیدرها، پست های اصلی و پست های فرعی ، مورد نیاز است.
پیش بینی مصرف انرژی الکتریکی با اعمال ضریب بار به پیش بینی بار پیک تبدیل می شود. تا جهت طراحی اجزاء مختلف سیستمهای تولید ، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی استفاده می شود
گروه کاری پیش بینی بار IEEE در دو فاز فهرست مستندی در مورد پیش بینی بار منتشر کرده است.فهرست اول(فاز ۱)فلسفه های کلی پیش بینی بار را پوشش داده است،و فهرست دوم(فاز۲) روی موضوعات اقتصادی پیش بینی بار تمرکز دارد.آخرین بررسی بوسیلهGross وGaliana در۱۹۸۷ گزارش می شود که در این گزارش نویسندگان روشهای مختلف پیش بینی بار کوتاه مدت را بررسی کرده اند. که بعضی از روشها پیشنهادی بوده و بعضی نیز هم اکنون مورد استفاده می باشند. انتشارات دیگری نیز وجود دارند که مسئله پیش بینی بار را بررسی نموده اند. یکی از اینها کار آقای Bunn است که روندهای پیش بینی بار کوتاه مدت را در صنعت تولید برق مورد ارزیابی قرار داده است.در یک کار دیگرآقایBunnوFarmer به بررسی و بحث در روشهایی از پیش بینی پرداخته اند که در صنعت برق به کار برده می شوند.کار دیگری توسط آقایFields انجام شده که مدلهای تحقیقاتی پیش بینی کمی را در بر گرفته است در پیش بینی بار تکنیکهای مختلفی برای مسئله پیش بینی روزانه بار به کار گرفته شده است.تقریبا کلیه این تکنیک ها از روشهای آماری استفاده کرده اند،اما امروزه روشهای پیشرفته تری وجود دارند
که با استفاده از سیستم های خبره(مبتنی بر دانش)مسئله پیش  بینی بار را انجام می دهند.

۱-۲ اهداف پروژه
بررسی اهمیت پیش بینی بار سیستم های توزیع انرژی
مزایا و نتایج حاصل از  پیش بینی صحیح بار در سیستم های توزیع انرژی
معرفی و مقایسه روشهای مختلف پیش بینی بار سیستم های توزیع انرژی
ارائه روش های نوین و کارا در پیش بینی بار سیستم های توزیع انرژی
پیشنهاد یک روش جدید در پیش بینی بار سیستم های توزیع انرژی مبتنی بر منطق فازی و شبکه های عصبی

فصل اول : مقدمه اي بر پیش بینی بار در سیستم هاي توزیع انرژي الکتریکی
۱-۱ مقدمه کلی و تاریخچه
۲-۱ اهداف پروژه
۳-۱ تقسیم بندي زمانی پیش بینی بار
۴-۱مرور روشهاي پیش بینی بار سیستم هاي توزیع انرژي
۱-۴-۱ پیش بینی بار با روش رگرسیون خطی
۲-۴-۱ پیش بینی بار با سریهاي زمانی تصادفی
۱-۲-۴-۱ روش خود برگشتی
۲-۲-۴-۱ روش حرکت متوسط
۳-۲-۴-۱ روش خود برگشتی حرکت متوسط
۴-۲-۴-۱ روش خود برگشتی تجمع یافته با حرکت متوسط
۱۳-۴- روش یکنواخت سازي نمایی عمومی
۴-۴-۱ پیش بینی بار با کاربري ارضی
۵-۴-۱ پیش بینی بار با شبکه هاي عصبی
۶-۴-۱ پیش بینی بار با منطق فازي
فصل دوم: پیش بینی بار در سیستم هاي توزیع با روش رگرسیون
۱-۲ مقدمه
۲-۲ تقسیم بندي کلی روشهاي کلاسیک پیش بینی بار و بررسی روش رگرسیون
۳-۲ اصلاح روش پیش بینی بار رگرسیونی
۱-۳-۲اصلاح اول: حل مشکل انتقال بار
۲-۳-۲اصلاح دوم:حل مشکل استنتاج سطح خالی
۳-۳-۲ اصلاح سوم: حل مشکل گروه بندي
۴-۲ اطلاعات مورد نیاز
۵-۲اعمال روش بهبود یافته
۶-۲ آزمایش و نتیجه گیري
فصل سوم: پیش بینی بار به روش کاربري ارضی
۱-۳  مقدمه
۲-۳ معرفی روش کاربري ارضی
۳-۳ مراحل روش کاربري ارضی
۱-۳-۳ تقسیم بندي شهر به سلولهاي مساوي
۲-۳-۳ گروه بندي مشترکین
۱-۲-۳-۳ مناطق مسکونی
۲-۲-۳-۳ صنایع سنگین و مصرف کنندگان بزرگ
۳-۲-۳-۳ صنایع کوچک و خدماتی
۴-۲-۳-۳ اماکن تجاري
۵-۲-۳-۳ روشنایی اماکن عمومی
۶-۲-۳-۳ اماکن خاص
۴-۳ ناحیه بندي شهر
۵-۳ اعمال روش
۱-۵-۳ پیش بینی بار مناطق مسکونی
۲-۵-۳ پیش بینی بار مناطق تجاري
۳-۵-۳ پیش بینی بار روشنایی معابر
۴-۵-۳ پیش بینی بار اصلی و خدماتی
۵-۵-۳ پیش بینی بار اماکن خاص
نتیجه فصل
فصل چهارم: پیش بینی بار سیستم هاي توزیع با شبکه هاي عصبی و منطق فازي
۱-۴ مقدمه
۲-۴ شبک ههاي عصبی
۳-۴ شبکه عصبی کوهونن
۴-۴ تکمیل الگو درشبکه عصبی کوهونن
۵-۴ شبکه عصبی پرسپترن
۶-۴ مدل پیش بینی بار
۷-۴ ساختار شبکه عصبی پرسپترن درمدل پیش بینی بار سیستم هاي توزیع
۸-۴ ساختارشبکه عصبی کوهونن درمدل پیش بینی بار سیستم هاي توزیع
۹-۴ پیش بینی بار سیستم هاي توزیع انرژي با منطق فازي
۱۰-۴ بررسی اجمالی منطق فازي
۱۰-۴ سیستم هاي فازي
۱۱-۴ انواع سیستم هاي فازي
۱۲-۴ مجموعه هاي فازي
۱۳-۴ متغیرهاي زبانی و قواعد اگر _ آنگاه فازي
۱۴-۴ استدلال تقریبی تشبیهی براي پیش بینی با
۱۵-۴ ساختار شبکه عصبی فازي تشبیهی
۱۶-۴ تنظیم اولیه پایگاه داده ها
۱۷-۴ آموزش شبکه عصبی فازي تشبیهی
۱۸-۴ بکارگیري شبکه عصبی فازي تشبیهی در پیش بینی بار سیستم توزیع
۱۹-۴ تنظیم اولیه و آموزش شبکه عصبی فازي تشبیهی
فصل پنجم : پیش بینی بار با استفاده از فیلتر کالمن
۱-۵ مقدمه
۲-۵ پیش بینی بار
۳-۵ پیش بینی بار در شبکه برق هاي منطقهاي و سیستم هاي توزیع
۴-۵ تعیین مدل ریاضی جهت پیش بینی بار در یک شبکه نمونه
۵-۵ استفاده از فیلتر کالمن جهت تخمین بهینه حداکثر بار مصرفی

 


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
bar-tozi_324062_9146.zip5.3 MB

دانلود پروژه طراحی سایت شيريني سرا

دانلود پروژه طراحی سایت شيريني سرا مقدمه در دنیای امروز با توجه به اینکه روند رو به الکترونیک و کامپیوتری شدن در پیشروی تمامی انسان-ها قرار گرفته از اینرو وب سایت دنیای جدیدی را بوجود آورده است که شما به راحتی می¬توانید خدمات و پاسخگوئی و یا امکانات دیگری را در اختیار کاربران و یا مشتریانتان با توجه به اینکه وب سایتی در زمینه فروشگاه ، سفارتخانه ، مدرسه ، دانشگاه ، سازمان و اداره¬جات ، موسسه و … داشته باشید قرار دهی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 500 تومان

دانلود جزوه حسابداری قانون مالیاتهای مستقیم

دانلود جزوه حسابداری قانون مالیاتهای مستقیم این جزوه کامل و به صورت پی دی اف میباشد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 500 تومان

دانلود مقاله آموزش نحوه‌ ارائه‌ صورتهاي‌ مالي‌

دانلود مقاله آموزش نحوه‌ ارائه‌ صورتهاي‌ مالي‌ هدف‌ اين‌ استاندارد تجويز مبنايي‌ براي‌ ارائه‌ صورتهاي‌ مالي‌ با مقاصد عمومي‌ يك‌ واحد تجاري‌ به منظور حصول‌ اطمينان‌ از قابليت‌ مقايسه‌ با صورتهاي‌ مالي‌ دوره‌هاي‌ قبل‌ آن‌ واحد و با صورتهاي‌ مالي‌ ساير واحدهاي‌ تجاري‌ مي‌باشد. براي‌ دستيابي‌ به‌ اين‌ هد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 500 تومان

نظرسنجی

نحوه آشنایی با ما ؟؟

تبلیغات

فروشگاه تخصصی دانشجویی یونی سلس فروشگاه فایل استوری

تبادل لینک

نرم افزار مورد نیاز


office
firefox
Reader
download
winrar