اطلاعیه فروشگاه

1 . بازدید کننده گرامی : درصدی از درآمد یونی سلس صرف امور خیریه میشود و به خیریه تقدیم میگردد پس بیایید همه با هم حامی نیازمندان باشیم ، فروشگاه یونی سلس از کمک شما صمیمانه تشکر میکند ........ 2 . تمامی مطالب داخل سایت فقط جنبه کمک آموزشی دارند و از بکار بردن مستقیم این مطالب خودداری فرمایید ، فروشگاه یونی سلس هیچ گونه مسئولیتی در قبال سو استفاده از مطالب آموزشی موجود ندارد ........

دانلود پروژه کنترل گرایش ابزار دقیق دودسنج با قابلیت کنترل

دانلود پروژه کنترل گرایش ابزار دقیق دودسنج با قابلیت کنترل

چكيده :
ﺳﯿﺴﺘﻢ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ اﻋﻢ از ﺧﺎﻧﮕﯽ، ﺻـﻨﻌﺘﯽ و ﯾﺎ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻓﺮآﯾﻨـﺪ ﮐﻨﺘـﺮل ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪ ﮐـﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﮑﺮو ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﺷـﺮﮐﺖ MICROCHIP ﻗﺎﺑـﻞ دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﺷـﺪه، ﺑـﻪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ و اﻋﻤـﺎل واﮐﻨﺶ ﻻزم ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﻗﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮاي ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮي و واﮐﻨﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺣـﻮادث اﻧﺘﺸـﺎر ﮔـﺎز و آﺗـﺶ ﺳـﻮزي ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ روﺷﻦ ﺷﺪن ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺑﺘﺪا، ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺑـﺮاي اﯾﺠﺎد ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﯾﺪار و آﻣﺎده ﺑﻪ ﮐﺎر زﻣﺎﻧﯽ ﺣﺪود ۱ دﻗﯿﻘﻪ را در ﺣﺎﻟﺖ Loading ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ زﻣﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻣﺎده اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ و اﺟﺮایی است.
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎي ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه داﺋﻤﺎ” ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮔﺎز ﻣﺤﯿﻂ و دود ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﯿﻂ را اﻧﺪازه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﻫﺮﮔﺎه ﻣﻘﺪار ﮔﺎز ﻣﺤﯿﻂ از ﻣﻘﺪار ﻣﺠـﺎز ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﺷـﺪه در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎﻟﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻗﻄﻊ ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺸﻌﺎب ﮔﺎز ، ﻗﻄﻊ ﺟﺮﯾـﺎن ﺑﺮق ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﻧﻔﺠﺎر، ﺑﻪ ﺻﺪا در آوردن آژﯾﺮ ﺧﻄـﺮ و راه اﻧـﺪازي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﺑﺮاي ﺧﺮوج ﮔﺎز اﻧﺘﺸـﺎر ﯾﺎﻓﺘـﻪ در ﻣﺤـﯿﻂ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻓﺮآﯾﻨـﺪ واﮐـﻨﺶ ﻧﺸـﺎن می دهد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار دود ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﻤﺰﻣﺎن از ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺠﺎز ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭘـﯿﺶ آﻣـﺪه ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ آﺗﺶ ﺳﻮزي ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده وﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎﻟﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺴﺘﻦ ﺷﯿﺮ اﻧﺸﻌﺎب ﮔـﺎز و ﺑﺼﺪا در آوردن آژﯾﺮ ﺧﻄﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ اﻃﻔﺎ ﺣﺮﯾﻖ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﻣﯽ ﭘﺮدازد.
از ﺑﺮﺗﺮي ﻫﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮاردي ﻫﻤﭽـﻮن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣﺠﺪد ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﺣﺎدﺛﻪ و ﮐﺎرﺑﺮد آﺳﺎن ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻧﻮع ﮐﺎرﺑﺮي ﻣﯽ ﺗﻮان اﺷﺎره ﮐﺮد. ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮاي ﺷﺮاﯾﻂ ازﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.

عنوان    صفحه
فصل اول
۱-۱-مقدمه
۱-۲-ﻣﻌﻤﺎری ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل آن
۱-۳-ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﯿﮑﺮوﮐﻨﺘﺮوﻟﺮ PIC
فصل دوم
۲-۱- سخت افزار ۲-۱-۱- ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﺮاﺷﻪ PIC 16 F 877
۲-۲-دﻳﮕﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت وﻳﮋﻩ
۲-۳- پایه های میکروI/O
۲-۴-ورودي ﻣﯿﮑﺮوﮐﻨﺘﺮﻟﺮ
۲-۴-۱-ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ
۲-۵-ﺳﻨﺴﻮر دود و گاز:   (MQ-5)
۲-۶-مقایسه کننده :   OpAmp LM358N
۲-۷-پایه‌ها
۲-۸-ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﯿﮑﺮوﮐﻨﺘﺮﻟﺮ
۲-۸-۱-رﻟﻪ ﻫﺎ  Relay
۲-۹-رﻟﻪ ﺷﯿﺮ ﮔﺎز :       Gas Tap Relay
۲-۹-۱-رﻟﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪ :  Air Condition Relay
۲-۹-۲-رﻟﻪ اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮق :  Power Line Relay
۲-۱۰-ترانزیستور (BC547):
۲-۱۱-دیود :
۲-۱۱-۱-دیود نوری : LED :
LED-12-2 ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﯿﺮ ﮔﺎز: Gas Tap LED
LED-1-12-2 ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪ: Air Condition LED
LED-2-12-2 ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮق : Power Line LED
۲-۱۳-ﺑﺎزر :        Buzzer
۲-۱۴-شستی (push button):
۲-۱۵-مقاومت (۳۳۰ ,۱K , 3.3 k, 10k)
فهرست مطالب
عنوان    صفحه
۲-۱۶-نحوه اتصال پایه ریست میکرو
۲-۱۷-ﮐﻼﮎ ﺍﺯ ﻣﻨﺒﻊ ﺧﺎﺭﺟﯽ :
۲-۱۸-ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺧﺎﺯﻥ ﻭ ﮐﺮﻳﺴﺘﺎﻝ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎﯼ HS , XT , LP
۲-۱۹-ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺧﺎﺯﻥ ﻭ ﮐﺮﻳﺴﺘﺎﻝ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻭ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ
۲-۲۰-ﺍﺳﻴﻼﺗﻮﺭ ﺩﺍﺧﻠﯽ
۲-۲۱-ﻧﺤﻮﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﺳﻴﻼﺗﻮﺭ
LCD 16*2(کاراکتری)
۲-۲۲-نحوه اتصال  LCDبه میکرو
۲-۲۲-۱-نحوه اتصال پتانسیومتر به LCD
۲-۲۳-جدول مشخصات LCD 16*2
۲-۲۴-رگولاتور LM7805:
۲-۲۴-۱-ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ :        Power Source
۲-۲۵- عکسی از مدار عملی:
۲-۲۶-شماتیک مدار عملی :
PCB-27-2 مدار عملی :
فصل سوم
۳-۱-برنامه نویسی :
۳-۲-تشریح برنامه :

فهرست اَشكال
عنوان    صفحه
شکل ۲-۱شماتیک: PIC16F877A
شکل ۲-۲: سنسور MQ_5
شکل ۲-۳: شماتیک داخلی سنسور
شکل ۲-۴: مدار بایاسینگ سنسور
شکل ۲-۵: ولتاژ مبنا مقایسه کننده
شکل ۲-۶: نمای ظاهری lm358n
شکل ۲-۷: شماتیک مدار داخلی lm358n
شکل ۲-۸: نمای ظاهری رله ۵ ولت
شکل ۲-۹ :شمای فنی رله
شکل ۲-۱۰: ترانزیستور (BC547)
شکل۲-۱۱: طریقه فعال کردن رله
شکل ۲-۱۲: دیود
شکل ۲-۱۳:دیود نوری
شکل ۲-۱۴: بازر
شکل ۲-۱۵: شماتیک بازر
شکل۲-۱۶: شستی
شکل ۲-۱۷: تشخیص مقدار مقاومت
شکل ۲-۱۸: شمای مداری پایه ریست
شکل ۲-۱۹: کلاک خارجی
شکل ۲-۲۰: LCD16*2
شکل ۲-۲۱: پایه های LCD
شکل ۲-۲۲: نحوه اتصال  LCDبه میکرو
شکل ۲-۲۳: نحوه اتصال پتانسیومتر به LCD
شکل۲-۲۴: شمای مداری منبع تغذیه
شکل ۲-۲۵: شمای مداری ولتاز مقایسه شونده
شکل ۲-۲۶: محافظت میکرو با دیود زنر
شکل۲-۲۷: عکسی از مدار عملی
شکل ۲-۲۸: شماتیک مدار عملی
شکل ۲-۲۹: PCB مدار عملی
فهرست جداول
عنوان    صفحه
جدول ۲-۱: مشخصات
جدول ۲-۲: محدوده حالات مختلف کلاک خارجی
جدول ۲-۳: مشخصات LCD16*2پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 2,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
payan-name-dodsanj_324079_7580.zip706.1k

دانلود تحقیق بررسی و تحليل شبکه قدرت با استفاده از نرم افزارneplan

دانلود تحقیق  بررسی و تحليل شبکه قدرت با استفاده از نرم افزارneplan در اول فصل به معرفی نرم اافزار Neplan می پردازیم و در فصل بعدی به مقاله خود ادامه میدهیم ساید داکیومنت ۹۸ این فایل را رایگان در اختیار شما قرار میدهد امید است توانسته باشیم شما رو به نیازهایتان برسانیم محيط كاري نرم افزار Neplan اين نرم افزار داراي واسط گرافيكي بسيار كاربر پسند مي باشد كه كار با نرم افزار را جهت ورود و تحليل سيستم ها بسيار ساده كرده است . محيط كاري اين نرم افزار داراي چند بخش اص ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان