اطلاعیه فروشگاه

1 . بازدید کننده گرامی : درصدی از درآمد یونی سلس صرف امور خیریه میشود و به خیریه تقدیم میگردد پس بیایید همه با هم حامی نیازمندان باشیم ، فروشگاه یونی سلس از کمک شما صمیمانه تشکر میکند ........ 2 . تمامی مطالب داخل سایت فقط جنبه کمک آموزشی دارند و از بکار بردن مستقیم این مطالب خودداری فرمایید ، فروشگاه یونی سلس هیچ گونه مسئولیتی در قبال سو استفاده از مطالب آموزشی موجود ندارد ........

دانلود پروژه پديده فليکر

دانلود پروژه پديده فليکر

چکيده:
پروژه رایگان پديده فليکر :کيفيت انرژي الکتريکي از مسائلي است که امروزه توجه شرکتهاي برق و مصرف‌کنندگان را به خود معطوف کرده است. دليل اين توجه فزاينده ، اثرات زيانباري است که کيفيت پايين برق بر بارهاي حساس مي‌گذارد.بالا بودن يا پايين بودن کيفيت برق را ميزان انحراف ولتاژ يا جريان از شرايط ايده ال (دامنه فرکانس نامي و شکل موج سينوسي) تعريف مي‌کنند. عوامل ايجاد کننده انحراف در ولتاژيا جريان، اغتشاش‌هايي هستندکه به دلايل مختلف در شبکه رخ مي‌دهند. يکي از انواع اغتشاش‌ها ،که از همان سالهاي آغازين پيدايش صنعت برق پديد آمد، نوسان ولتاژ (voltage fluctuation) است که شکل شديدتر ،‌اثر خود را به صورت تغييرات در روشنايي لامپهاي رشته‌اي نشان مي‌دهدو به همين جهت اغلب ، چشمک زدن ولتاژ(voltage flicker ( ناميده مي‌شود. اين نوسان در نور ، نتيجه تغييرات در درخشش، شدت و يا رنگ نور است به طوري که چشم بتواند آن را تشخيص دهد .اين اغتشاش در اثر عوامل متعددي همچون قطع و وصل بارهاي بزرگ (مثلا موتورهاي بزرگ که در صنايع فولاد مورد استفاده قرار مي‌گيرند)يا عبور جريان‌هاي نامنظم بزرگ و غير سينوسي (مثلا ناشي از کوره‌هاي قوس التريکي) ايجاد مي‌شود.

فهرست
مقدمه Error! Bookmark not defined.
تشريح پديده فليکر Error! Bookmark not defined.
تشريح پديده فليکر Error! Bookmark not defined.
۱-۲ -اهميت توجه به فليكر Error! Bookmark not defined.
۱-۳- بارهاي ايجاد كننده فليكر Error! Bookmark not defined.
فصل دوم Error! Bookmark not defined.
روشهاي تخمين فليکر Error! Bookmark not defined.
روش هاي تخمين فليكر Error! Bookmark not defined.
۲-۱-مقدمه Error! Bookmark not defined.
۲-۲-تخمين فليكر ناشي از كوره هاي قوس الكتريكي Error! Bookmark not defined.
۲-۲-۱-محاسبه درصد نوسان ولتاژ ميانگينError! Bookmark not defined.
۲-۲-۲-محاسبه تنزل ولتاژ اتصال كوتاه((Short circuit Voltage DepressionError! Bookmark not defined.
استاندارد هاي مرتبط با موضوع Error! Bookmark not defined.
فصل سوم Error! Bookmark not defined.
روشهاي اندازه گيري و ارزيابي فليكر Error! Bookmark not defined.
۳-۱- روش هاي قديمي Error! Bookmark not defined.
۳-۲- روشهاي جديد ارزيابي فليكر Error! Bookmark not defined.
۳-۳- بررسي اثر جمعي بارهاي اغتشاشي Error! Bookmark not defined.
۳-۳- دستگاه اندازه گيري فليكر Error! Bookmark not defined.
۳-۴- مفاهيم Error! Bookmark not defined.
۳-۵- مفاهيم Plt,Pstدر اندازه گيري شدت فليكر Error! Bookmark not defined.
۳-۵-۱- شاخص كوتاه مدت فليكر:PstError! Bookmark not defined.
۳-۵-۲- شاخص بلند مدت شدت فليكر:PLtError! Bookmark not defined.
۳ -۶- محاسبه شاخصهاي كوتاه مدت و بلند مدت شدت فليكر Error! Bookmark not defined.
۳-۶-۱- سطح احتمالاتي نمونه هاي PstError! Bookmark not defined.
۳-۶-۲- ضريب مشخص انتشار(kst)Error! Bookmark not defined.
۳-۶-۳- ظرفيت اتصال كوتاه كورة معادلError! Bookmark not defined.
۳-۶-۴- ضريب انتقال فليكر(CHV/LV)Error! Bookmark not defined.
۳-۶-۵- ضريب جبران سازي ( Rcomp ) Error! Bookmark not defined.
فصل ۴ Error! Bookmark not defined.
جبران‌کننده‌هاي فليکر ولتاژ Error! Bookmark not defined.
۴-۱- مقدمه: Error! Bookmark not defined.
۴-۲- انواع جبران‌كننده‌هاي استاتيك توان راكتيو Error! Bookmark not defined.
۴-۳- جبران كننده راكتور قابل اشباع Error! Bookmark not defined.
۴-۳-۱- اصول كارError! Bookmark not defined.
۴-۴- راكتور تايرسيتور كنترل(TCR) Error! Bookmark not defined.
۴-۴-۱ اصول كارError! Bookmark not defined.
۴-۴-۲ – مشكل هارمونيك Error! Bookmark not defined.
۴-۵- خازن تايريستور سويچ(‍C‍‍‍TS‍) Error! Bookmark not defined.
۴-۶- كندانسور سنكرون Error! Bookmark not defined.
۴-۷- خازن هاي سري Error! Bookmark not defined.
فصل پنجم Error! Bookmark not defined.
معرفي ، بررسي ساختار و عملکرد دو جبران‌کننده جديد فليکرولتاژ Error! Bookmark not defined.
Power Quality Management : بخش اول Error! Bookmark not defined.
۵-۱- مقدمه Error! Bookmark not defined.
۵-۲- Unified Power Flow Controller Error! Bookmark not defined.
۵-۳- توپولوژي PQM Error! Bookmark not defined.
۵-۴- ايزوله هارمونيكي PQM : Error! Bookmark not defined.
۵-۵- عملكرد PQM بعنوان جبران كننده فليكر ولتاژ Error! Bookmark not defined.
۵-۶- فليكر ولتاژ Error! Bookmark not defined.
۵-۷- بررسي اثر PQM بر يك سيستم نمونه Error! Bookmark not defined.
بخش دوم Error! Bookmark not defined.
۵-۲- معرفي جبران كننده جديد تطبيقي جهت بهبود كيفيت توان در سيستم‌هاي توزيع انرژي الكتريكيError! Bookmark not defined.
۵-۲-۱- مقدمهError! Bookmark not defined
۵-۲-۲- جبران كننده توان تطبيقي (AVC): Error! Bookmark not defined
۵-۲-۳- كاركرد AVC بر روي بارهاي متغير Error! Bookmark not defined
۵-۲-۴- تشريح ساختمان و عملكرد AVCError! Bookmark not defined
۵-۲-۵- مدار كليدزنيError! Bookmark not defined
۵-۲-۵- مدار آتش Error! Bookmark not defined
۵-۲-۷- نتايج عملي استفاده از AVC Error! Bookmark not defined
۵-۲-۸- نتيجه‌گيريError! Bookmark not defined
جمع‌بندي Error! Bookmark not defined
فهرست منابع Error! Bookmark not defined

فهرست جداول

جدول(۳-۱)مشخصات نوسان ولتاژ ناشي از سه بار اغتشاشي
جدول (۵-۱-۱)
جدول(۵-۲-۱) شدت فليكر به واحد Pst با حضور AVC و بدون حضور AVC

فهرست اشکال
شکل(۱-۱)شکل موج سينوسي فليکر
شکل (۳-۱) يک نمونه از منحنيها ي مشخصه حساسيت فليکر
شکل (۳-۲)
شکل (۳-۳)منحني قابليت احساس فليکر مطابق با استاندارد ۸۶۸
شکل(۳-۴)منحني ضريب تصحيح فليکر به همراه سطوح مشخص کننده فليکر
شکل(۳-۵)
شكل( ۳-۶)طرحي از فليكرمترUIE/IECرا نمايش مي‌دهد[۱۰ ] شکل(۳-۷)تابع توزيع تجمعي پايداري سيگنال IFL
شکل(۴-۱)
شکل(۴-۲)
شکل (۴-۳) نمودار تغييرات سوسپتانس TCR با تغيير زاويه هدايت تريستور
شکل(۴-۴) گذراي ناشي از سويچ کردن خازن تخليه شده
شکل (۴-۵) نمونه اي از بهبود ولتاژrms در نقطه
شکل(۴-۶) دياگرام تک خطي جبران‌کننده TSC
شکل(۴-۷)مدار معادل کنداتسور سنکرون
شکل(۴-۸)طريقه نصب يک خازن سري با تجهيزات و روابط مربوطه
شکل(۵-۱-۱) ساختار يک PQM نصب شده در يک سيستم نمونه
شکل(۵-۱-۲) دياگرام تک خطي از PQM
شکل(۵-۱-۳) عملکرد
شکل (۵-۱-۴) بلوک دياگرام
شکل(۵-۱-۵)دياگرام تک خطي يک شبکه توزيع
شکل(۵-۱-۶) شکل موج هاي جريان خط ۵۹
شكل (۵-۲-۱) نمودار تك فاز AVC
شكل (۵-۲-۲)نمودار بلوكي از AVC در ولتاژ KV15
شكل (۵-۲-۳) يك مدار ساده كليدزني خازن‌ها و كليدها از AVC
شكل (۵-۲-۴) كليدزني در ولتاژ و جريان صفر SCRها
شكل (۵-۲-۵) مدار آتش مدار كليدزني در ولتاژ بالا
شكل(۵-۲-۶) مدار ضربه‌گير
شکل(۵-۲-۷) دياگرام تک خطي از سيستم مورد مطالعه
شكل (۵-۲-۸)نمودار ساده شده تك خطي از يك سيستم قدرت
(۵-۲-۹)مقادير ولتاژ فازها در شينه كوپلاژ مشترك با جبران كننده و بدون جبران كننده
شكل (۵-۲-۱۰) ولتاژ و جريان فاز a در ۴سيكل جوشكاري با حضور AVC
شکل(۵-۲-۱۱)اثر AVC بر روي جريان و ولتاژ شبکه
شکل(۵-۲-۱۲) اثر آيينه‌اي AVC بر روي توان بار
شکل(۵-۲-۱۳) توان راکتيو
شکل(۵-۲-۱۴) ساختمان يک AVC ساخته شده
شکل(۵-۲-۱۵)طريقه نصب يک AVC روي يک دکل


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 500 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
filker_324097_1028.zip3.7 MB

دانلود پروژه تستر اینکودر

دانلود پروژه  تستر اینکودر پروژه کارشناسی تستر اینکودر :دو روش مختلف جهت برنامه ريزي تراشه هاي AVR وجود دارد كه برنامه ريزي موازي و سريال )حالت ISP) ناميده مي شوند. در حالت موازي تراشة موردنظر در سوكت پروگرامر قرار داده ميشود. در اين روش لازم است تا ولتاژ ۱۲ + ولت به پايه RESET اعمال گردد. ارتباط بين پروگرامر و تراشه موردنظر نيز همان طور كه از اسمش پيداست به كمك دستورات برنامه نويسي موازي برقرار ميشود و به همين دليل سرعت بر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 500 تومان

دانلود تحقیق جريان هاي هجومي و حفاظت ترانسفورماتورهای قدرت در مقابل آن

دانلود تحقیق جريان هاي هجومي و حفاظت ترانسفورماتورهای قدرت در مقابل آن چکیده ایی از پروژه Transformer magnetizing inrush current درشرایط معمولی یک ترانسفورماتور در حالت بی باری جریان مغناطیس کننده ای حدود ۵/۰ تا ۲ درصد جریان نامی اش از منبع میکشد . اين جريان بعلت اثرات اشباع آهن سينوسی نيست ( شکل ۱) فصل ۱-مباحث پايه ۱-۱-جريان هجومی مغناطيس کننده ترانسفورماتور ۱-۲-بررسي رياضي جريان هجومي ۱-۳-دامنه و مدت عبور جريان هجومي ۱-۴-انواع جريان هجومي ۱-۵-ثابت زماني مدا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

دانلود تحقیق آشنایی با الگوریتم بهینه سازی PSO و بکارگیری آن در پروسهCurve Fitting

دانلود تحقیق  آشنایی با الگوریتم بهینه سازی PSO و بکارگیری آن در پروسهCurve Fitting چکیده فرض کنید شما و گروهی از دوستان تان به دنبال گنج می گردید هر یک از اعضای گروه یک فلزیاب و یک بی سیم دارند که می تواند مکان و وضعیت کار خود را به همسایگان نزدیک خود اطلاع بدهد بنابراین شما می دانید آیا همسایگان¬ تان از شما به گنج نزدیکترند یا نه ؟ پس اگر همسایه ای به گنج نزدیکتر بود شما می توانید به طرف او حرکت کنید. با چنین کاری تماس شما برای رسیدن به گنج بیشتر می شود و همچنین گنج زودتر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

نظرسنجی

نحوه آشنایی با ما ؟؟

تبلیغات

فروشگاه تخصصی دانشجویی یونی سلس فروشگاه فایل استوری

تبادل لینک

نرم افزار مورد نیاز


office
firefox
Reader
download
winrar