اطلاعیه فروشگاه

1 . بازدید کننده گرامی : درصدی از درآمد یونی سلس صرف امور خیریه میشود و به خیریه تقدیم میگردد پس بیایید همه با هم حامی نیازمندان باشیم ، فروشگاه یونی سلس از کمک شما صمیمانه تشکر میکند ........ 2 . تمامی مطالب داخل سایت فقط جنبه کمک آموزشی دارند و از بکار بردن مستقیم این مطالب خودداری فرمایید ، فروشگاه یونی سلس هیچ گونه مسئولیتی در قبال سو استفاده از مطالب آموزشی موجود ندارد ........

دانلود تحقیق تفرق امواج زلزله در تونل انتقال آب با در نظر گرفتن میرایی رایلی

دانلود تحقیق تفرق امواج زلزله در تونل انتقال آب با در نظر گرفتن میرایی رایلی

سازه‏هاي زيرزميني، مانند تونل ها نقش عمده‏اي در صنعت آب و حمل و نقل دارند. تونل ها در نيروگاه هاي آبي، و انتقال آب و فاضلاب به كار مي‏روند. ازاینرو اين نوع سازه‏ها بايد مقاومت كافي در مقابل بارهاي وارده را داشته باشند. حفاري در اعماق مختلف خاك به هر شكل كه صورت پذيرد، منجر به تغيير توزيع تنش موجود در خاك مي‏‎شود. پديده تفرق در هنگام وقوع زلزله در سازه‏ هاي مدفون روي مي‏دهد این پدیده در زلزله های حوزه دور و نزدیک خساراتی را به تونل و سازه های روزمینی وارد می نماید. برای مطالعه موردی تونل دوقلو شیراز مورد بررسي قرار گرفته شده است. برای این عمل ابتدا بر اساس تحقیقات گذشته پدیده تفرق مورد بررسی قرار گرفته شده است. روابط حاکم بر این پدیده در محیط های مختلف بدست آمده سپس با استفاده از نرم افزار اجزا محدود تونل و سازه های مجاور تحلیل شده اند. سپس از شبکه عصبی برای پیش بینی این پدیده بر اساس خروجی تحلیل المان محدود استفاده شده است. در پایان با استفاده از نرم افزار spss تحلیل آماری این پدیده انجام شده است. نتایج نشان می دهد که بیشینه مقدار تفرق در جابجائی افقی سازه ارگ، تحت زلزله های حوزه دور، 33.724% ، و تحت زلزله های حوزه نزدیک، 5.161% می باشد. مقدار تفرق در جابجائی کل سازه ارگ، تحت زلزله های حوزه دور، 23.68% ، و تحت زلزله های حوزه نزدیک 41.334% می باشد. بر اساس شبکه عصبی ایجاد شده در حوزه دور و نزدیک، چنانچه ورودی های شتاب زلزله، مختصات نقاط، راستای موج برخوردی و مدت زمان یک زلزله موجود باشد، بر اساس مقادیر آموزش شبکه های عصبی ایجاد شده برای زلزله حوزه دور و نزدیک، وقوع پدیده تفرق و میزان آن پیش بینی می شود. مقدار آزمون p-value در بخش تست شبکه ایجاد شده تحت زلزله های حوزه دور، 0.987 و تحت زلزله های حوزه نزدیک، 0.802 می باشد.

مقدمه

محققین بسیاری پدیده تفرق را مورد بررسی قرار داده اند اما چون در ارتباط با مورد تفرق امواج زلزله در تونل انتقال آب مطالعات بسیار کمی صورت گرفته است در این تحقیق این پدیده را بطور عددی بررسی می شود و آن مورد ارزیابی قرار می گیرد. از آنجائیکه این پدیده می تواند موجب تخریب سازه های زیرزمینی مانند تونل شود لذا بررسی این پدیده دارای اهمیت بسزایی می باشد. و نتایج حاصل از این تحقیقات می تواند کمک شایانی به ارگان های وابسته به وزارت نیرو و تونل های مترو وکلیه مشاورین و پیمانکاران بخش تونل بکند.

سازه های زیرزمینی با توجه به شرایط گسترش و توسعه شهرها، بطور فزاینده ای ساخته شده و مورد بهره برداری قرار می گیرند. تونل ها یکی از مهمترین سازه های زیرزمینی می باشد. خرابی های متعدد تونل ها تحت بارگذاری زلزله و بویژه خسارات وارد بر تونل ها (زلزله کوبه ژاپن)، موجب تحقیقات وسیعتری در زمینه ارزیابی اثر زلزله بر روی تونل ها گردید. ارتعاشات ناشی از زلزله می تواند به شکل امواج مختلف طولی و عرضی سازه های زیرزمینی را تحت تاثیر قرار داده و لذا تغییر شکل های مختلفی در این ارتعاشات اتفاق می افتد. در اثر تنش های دینامیکی امواج لرزه ای، این تنش ها به تنش های استاتیکی موجود افزوده می شوند و باعث ایجاد تنش ها و تغییر شکل های بیشتری در محیط پیرامون مقطع حفاری می گردند. چنان چه این موج به یک حفره زیرزمینی مانند تونل برخورد کند، بدلیل تغییر مشخصات خاک، قسمتی از موج تغییر مسیر داده و بخش دیگر در آن محیط انتشار می یابد، این پدیده را تفرق می گویند.

چکیده           1
مقدمه            2
فصل اول : کلیات             3
1-1-هدف         4
1-2- طراحي تونل هاي آبرساني4
1-2-1- مشخصات تونل              4
1-2-1-1- شكل و ابعاد مقطع تونل                 4
1-2-1-2- امتداد تونل               4
1-2-1-3- شيب تونل                5
1-2-1-4- آب زيرزميني             5
1-3- روش کار و تحقیق           5

فصل دوم : سوابق مطالعاتی               7
2-1- مروری بر تحقیقات گذشته                 8

فصل سوم : روابط حاکم بر مساله     28
3-1- انتشار امواج زلزله در محيط هاي الاستيک               29
3-1-1- مقدمه     29
3-1-2- انتشار امواج در محيط هاي الاستيك    29

3-1-2-1- تفرق امواج توسط سازه ‏هاي مدفون 29
3-1-2-2- بردارهاي تنش و تغيير مكانهاي ميدان آزاد           31
3-1-2-2-1- موج تابشي ‍‍‍‍P باشد32
3-1-2-2-2- موج تابشيSV باشد                 33
3-2- انتشار امواج در محيط هاي پوروالاستيك                 34
3-2-1- تئوری Biot         34
3-2-2- عبارات جابجایی، تنش و فشار منفذی  37
3-2-3- موج برخوردی و موج تفرق یافته         38
3-2-4- معادلات حاکم بر پوشش40
3-2-5- فرمولاسیون مقدار مرزی مساله          41
3-2-6- نتایج عددی                48

فصل چهارم : نرم افزارهای کاربردی و مطالعه موردی منطقه49
4-1- مطالعه موردی             50
4-1-1- تونل دوقلو شیراز          50
4-1-2- ارگ کریم خانی           50
4-1-3- زمین شناسی و ژئوتکنیک منطقه        51
4-2- Plaxis    52
4-2-1- اطلاعات وروردی          53
4-2-1-1- پنجره عمومی          53
4-2-1-2- پنجره اصلی            53
4-2-1-3- خطوط هندسی        54
4-2-1-4- نیروها  55
4-2-1-5- مصالح 55
4-2-1-6- شبکه بندی             56
4-2-1-7- شرایط اولیه             56
4-2-2- محاسبات               57
4-2-3- خروجی                 58
4-2-4- منحنی ها               58
4-3- نرم افزار Deepsoil   59
4-4- نرم افزار Matlab      61
4-4-1- مقدمه     61
4-4-2- شبکه عصبی               63
4-4-2-1- ارزش و قابلیت یادگیری در شبکه‎های عصبی        63
4-4-2-2- ویژگی های شبکه های عصبی        63
4-5-  صحت سنجی             65
4-5-1- نرم افزار SPSS 65
4-5-2- صحت سنجی نرم افزار   65
4-5-2-1- انتشار موج یک بعدی 65
4-5-2-2- تعیین سرعت موج رایلی               66
4-5-2-3- ساختمان در معرض زلزله              67
4-5-3- صحت سنجی تز با استفاده از مقالات معتبر              68
4-5-4- نتایج spss              69
4-6- بررسی نتایج تنش و جابجائی در سازه ارگ کریم خان 70
4-6-1-  بررسی جابجائی در ارگ کریم خان     70
4-6-1-1- بررسی جابجائی در ارگ کریم خان تحت زلزله حوزه دور            70
4-6-1-2- بررسی جابجائی در ارگ کریم خان تحت زلزله حوزه نزدیک        72
4-6-2- بررسی تنش در ارگ کریم خان          73
4-6-2-1- بررسی تنش در ارگ کریم خان تحت زلزله های حوزه دور          73
4-6-2-2- بررسی تنش در ارگ کریم خان تحت زلزله های حوزه نزدیک      75
4-6-3- شبکه عصبی               77
4-6-3-1- نتایج شبکه عصبی در زلزله های حوزه دور           77
4-6-3-2- نتایج شبکه عصبی در زلزله های حوزه نزدیک       78
4-7- مطالعه موردي امواج P و SV          79

فصل پنجم : نتایج و پیشنهادات      81
5-1- نتایج      82
5-2- پیشنهادات برای ادامه کار                 83

پیوست الف : SMC و همگرایی در شبکه بندی  84
پیوست ب : بررسی جابجائی            90
پیوست پ : بررسی تنش-کرنش    102
فهرست منابع فارسی   123
فهرست منابع لاتین     124
چکیده انگلیسی          126
صفحه عنوان به زبان انگلیسی       127

شامل 141 صفحه فایل word


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 19,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
tonel-zelzele_367697_3648.zip21.8 MB

نظرسنجی

نحوه آشنایی با ما ؟؟

تبلیغات

فروشگاه تخصصی دانشجویی یونی سلس فروشگاه فایل استوری

تبادل لینک

نرم افزار مورد نیاز


office
firefox
Reader
download
winrar