اطلاعیه فروشگاه

1 . بازدید کننده گرامی : درصدی از درآمد یونی سلس صرف امور خیریه میشود و به خیریه تقدیم میگردد پس بیایید همه با هم حامی نیازمندان باشیم ، فروشگاه یونی سلس از کمک شما صمیمانه تشکر میکند ........ 2 . تمامی مطالب داخل سایت فقط جنبه کمک آموزشی دارند و از بکار بردن مستقیم این مطالب خودداری فرمایید ، فروشگاه یونی سلس هیچ گونه مسئولیتی در قبال سو استفاده از مطالب آموزشی موجود ندارد ........

دانلود تحقیق بررسی رابطه میان کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود تحقیق بررسی رابطه میان کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تحقیق حاضر به بررسی رابطه میان کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری می پردازد . جامعه آماری در تحقیق حاضر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک 108 شرکت از میان آنها به عنوان نمونه انتخاب شده است . فرضیه اصلی تحقیق عبارت است از اینکه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری رابطه معنی داری وجود دارد و فرضیه فرعی اول تحقیق عبارت است از اینکه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری بیشتر از حد رابطه معنی داری وجود دارد همچنین فرضیه فرعی دوم تحقیق عبارت است از اینکه بین کیفیت گزارشگری مالی وکارایی سرمایه گذاری کمتر از رابطه معنی داری وجود دارد .بعد از اندازه گیری متغیر های تحقیق یعنی کیفیت گزارشگری مالی ،کارایی سرمایه گذاری ،کارایی سرمایه گذاری بیشتر از حد و کارایی سرمایه گذاری کمتر از حد داده های آماری مربوط به این متغیر ها با استفاده از آزمون جارکیو-برا مورد نرمال سنجی قرار گرفتند . نتایج حاصل از آزمون نشان می دهند که توزیع داده های آماری مربوط به متغیرهای تحقیق نرمال نیست .لذا داده های آماری مربوط به متغیر های تحقیق با استفاده از تبدیلات جانسون نرمال سازی شدندو سپس نرمال سنجی مجدد نشان دهنده نرمال بودن توزیع داده هستند. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از مدل رگرسیون و ضریب همبستگی استفاده می شود . نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی نشان  می دهد که بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی اول نشان می دهد که بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری بیشتر از حد رابطه منفی و معنی داری وجود دارد و نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی دوم تحقیق نشان می دهد که بین کیفیت گزارشگری مالی وکارایی سرمایه گذاری کمتر از حد نیز رابطه منفی و معنی داری وجود دارد . لذا می توان  گفت که فرضیه های تحقیق پذیرفته می شوند .                                                                                                                      

واژگان کلیدی :

 کیفیت گزارشگری مالی ،کارایی سرمایه گذاری،کارایی سرمایه گذاری بیشتر از حد،کارایی سرمایه گذاری کمتر از حد .


1-2 بیان مسئله2
1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق3
1-4 اهداف تحقیق4
1-5 سوالات تحقیق5
1-6 فرضیه های تحقیق5
1-7 مبانی نظری فرضیه های تحقیق6
1-8 قلمرو تحقیق6
1-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق حاضر 6
1-8-2 قلمرو زمانی تحقیق حاضر 6
1-8-3 قلمرو مکانی تحقیق حاضر 6
1-9 تعریف مفاهیم و واژگان کلیدی تحقیق6
1-9-1 کیفیت گزارشگری مالی7
1-9-2 سرمایه گذاری7
1-9-3 کارایی سرمایه گذاری7
1-9-4 کارایی سرمایه گذاری کم تر از حد7
1-9-5 کارایی سرمایه گذاری بیشتر از حد8
1-10ساختار کلی تحقیق8

فهرست مطالب

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه 10
2-2 مبانی نظری مربوط به کیفیت گزارشگری مالی 12
2-2-1بیانیه ی شماره ی 2 هیات استانداردهای حسابداری مالی(FASB)  13   
2-2-2 اندازه گیری کیفیت اطلاعات حسابداری بر مبنای دقت اطلاعات حسابداری  16  
2-2-3بررسی چند مدل برای اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی 16
2-3 مبانی نظری مربوط به کارایی سرمایه گذاری 23          
2-3-1 تعریف سرمایه گذاری23
2-3-2 مدیریت سرمایه گذاری24
2-3-3 بازار های اوراق بهادار 24
2-3-4 بازار مالی26
2-3-4-1 کارکرد های اقتصادی بازار مالی 26
2-3-4-2 طبقه بندی بازارهای مالی28
2-3-5 کارایی سرمایه گذاری33
2-3-5-1 عدم کارایی سرمایه گذاری34
2-3-5-2 علل عدم کارایی سرمایه گذاری34
2-4 رابطه میان کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری 37
2-5 پیشینه تحقیقات انجام شده41
2-6 خلاصه فصل 45
فصل سوم :روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه 48
3-2 روش شناسی تحقیق49
3-3 جامعه آماری و نمونه گیری در تحقیق حاضر49
3-3-1 جامعه آماری در تحقیق حاضر 49
3-3-2 نمونه گیری در تحقیق حاضر50
3-4  فرضیه های تحقیق 50
3-5 مدلهای مورد استفاده برای آزمون فرضیه ها 51
3-5-1 مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه اصلی51
3-5-2 مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه فرعی اول51
3-5-3 مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه فرعی دوم51
3-6  متغیر های تحقیق و نحوه اندازه گیری آنها52
3-6-1 متغیر مستقل 52
3-6-2 متغیر های وابسته53
3-6-2-1  کارایی سرمایه گذاری 53
3-6-2-2  سرمایه گذاری بیش از حد54
3-6-2-3  سرمایه گذاری کمتر از حد54
3-7 روش گردآوری اطلاعات55
3-8  روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها55
3-9  تجزیه و تحلیل داده ها56
3-9-2- 5  پیش فرض وجود همبستگی میان متغیرهای تحقیق 56

3-9-2-6  پیش فرض معنی دارای رابطه میان متغیر ها 57
3-9-2-7 پیش فرض تبیین مدل  58
3-9-2-8 پیش فرض استقلال خطا ها از یکدیگر 58
3-9-2-9 اعتبار سنجی ضرایب مدل رگرسیونی59
3-10  نرم افزارهای رایانه ای مورد استفاده در تحقیق59
3- 11  خلاصه فصل60
فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها
4-1مقدمه 62
4-2 آمار توصیفی63
4-3 آمار استنباطی 68
4-3-1 فرضیه فرعی اول 68
4-3-1-1 پیش فرض نرمال بودن داده های آماری70
4-3-1-2 پیش فرض استقلال خطاها از یکدیگر 70
4-3-1-3 پیش فرض وجود همبستگی بین متغیر مستقل و وابسته 71
4-3-1-4 پیش فرض تبیین مدل 71
4-3-1-5 پیش فرض وجود رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و وابسته71
4-3-1-6 بررسی اعتبار ضرایب مدل71
4-3-2 فرضیه فرعی دوم 72
4-3-2-1 پیش فرض نرمال بودن داده های آماری74
4-3-2-2 پیش فرض استقلال خطاها از یکدیگر 74
4-3-2-3 پیش فرض وجود همبستگی بین متغیر مستقل و وابسته 75
4-3-2-4 پیش فرض تبیین مدل 75
4-3-2-5 پیش فرض وجود رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و وابسته 75
4-3-2-6 بررسی اعتبار ضرایب مدل75
4-3-3 فرضیه اصلی 76
4-3-3-1 پیش فرض نرمال بودن داده های آماری78
4-3-3-2 پیش فرض استقلال خطاها از یکدیگر78
4-3-3-3 پیش فرض وجود همبستگی بین متغیر مستقل و وابسته 78
4-3-3-4 پیش فرض تبیین مدل 79
4-3-3-5 پیش فرض وجود رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و وابسته79
4-3-3-6 بررسی اعتبار ضرایب مدل79
فصل پنجم : نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها
5-1 مقدمه81
5-2 نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها81
5-2-1 نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول81
5-2-2 نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم82
5-2-3 نتیجه آزمون فرضیه اصلی82
5-3 نتیجه گیری کلی 83
5-4 مقایسه نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیق های مشابه 84
5-5 موانع و محدودیتهای تحقیق85


منابع و ماخذ
فهرست منابع فارسی87
فهرست منابع لاتین87

پیوست ها
پیوست الف- خروجی نرم افزارها89
پیوست ب- شرکتهای عضو نمونه به تفکیک صنعت100

شامل 129 صفحه فایل word


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 13,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
payanname-bors-sherkat-tehran_367843_7149.zip6.3 MB

نظرسنجی

نحوه آشنایی با ما ؟؟

تبلیغات

فروشگاه تخصصی دانشجویی یونی سلس فروشگاه فایل استوری

تبادل لینک

نرم افزار مورد نیاز


office
firefox
Reader
download
winrar