اطلاعیه فروشگاه

1 . بازدید کننده گرامی : درصدی از درآمد یونی سلس صرف امور خیریه میشود و به خیریه تقدیم میگردد پس بیایید همه با هم حامی نیازمندان باشیم ، فروشگاه یونی سلس از کمک شما صمیمانه تشکر میکند ........ 2 . با توجه به تغییرات ایجاد شده در بانک ملی خرید زیر 5000 تومان توسط کارت بانک ملی امکان پذیر نیست برای خرید های زیر 5000 تومان لطفا از کارت های بانک دیگر استفاده نمایید .......

دانلود پایان نامه بهينه‌ سازي انرژي در فرآيند توليد روي

دانلود پایان نامه بهينه‌ سازي انرژي در فرآيند توليد روي

به طور کلي استخراج روي به دو روش پيرومتالورژي و هيدرومتالورژي صورت مي گيرد. در روش هيدرومتالورژي، ابتدا مواد خام حاوي روي در يک حلال مناسب حل شده و سپس بوسيله الکتروليز (الکترووينينگ)، روي از محلول بازيابي مي گردد. در همين زمينه، پژوهشي بر روي تاثيرات ناخالصي ها (آهن و مس) و صمغ عربي بر بازده جريان الکترووينينگ روي صورت گرفته است. نتايج حاصل از اين تحقيقات در زير خلاصه گرديده است: 1- در حضور آهن، به عنوان يک ناخالصي، راندمان جريان کاهش مي يابد که دليل آن را مي توان به واکنس ثانويه Fe++++e-=Fe++ و کاهش ولتاژ اضافي  هيدروژن مربوط دانست. 2- در غياب ماده افزودني ( صمغ عربي)، راندمان جريان با اضافه کردن مقادير کم مس (ppm12-6) کاهش قابل ملاحظه اي را نشان ميدهد که علت عمده آن کاهش ولتاژ اضافي هيدروژن مي باشد. در حالي که در حضور صمغ عربي، از مقادير نسبتا زياد مس (حدود ppm50) نيز تاثير چنداني مشاهده نمي شود. 3- با بوجود آمدن دندريت‌هاي خشن بر سطح کاتد، کاهش شديد بازده جريان رخ مي دهد. اين رفتار در هر دو حالت حضور يا فقدان ناخالصي قابل مشاهده است. 4- افزودن صمغ عربي، رشد دندريتي را متوقف نموده و راندمان جريان را به نحو قابل ملاحظه اي بهبود مي بخشد. 5- افزايش غلظت يون H+ اثر مخربي بر بازده جريان دارد، به علاوه اثر مضر ناخالصي ها در اسيديته هاي بالاتر الکتروليت شديدتر است.

محلول هاي که از حل کردن اکسيد روي حاصل مي شوند، همواره حاوي ناخالصي هايي مانند آهن، مس، آرسنيک، آنتيموان، کادميم، کبالت، نيکل، ژرمانيم، سلنيم، تلوريم و تاليم مي باشند. هنوز رفتار دقيق اين ناخالصي ها شناخته نشده است و پرسش هاي زيادي در مورد اثر ناخالصي ها و مقدار مجاز آنها در الکتروليت وجود دارد. علاوه بر اين شرايط عمل (دما، چگالي جريان، اسيديته و غيره) نيز بر اثرات ناخالصي ها موثر مي باشد. ديگر اينکه اثر حضور يک ناخالصي به تنهايي و در حضور ناخالصي هاي ديگر با يکديگر فرق داشته و در شرايط گوناگون، متفاوت خواهد بود. اين رفتار در شکل 2 ديده مي شود. مشاهده مي شود که با افزودن mg/lit 5 کبالت به الکتروليت حاوي مقادير مختلف ژرمانيم، کاهش بازده جريان شديدتر شده است.

درشکل هاي 3و4 تاثير مواد افزودني در محلول خالص و در محلول ناخالصي نشان داده شده است. در شکل 3 ديده مي شود که در غياب ناخالصي‌ها هر چه مقدار مواد افزودني افزايش يابد، خود افزودني مانند يک ناخالصي عمل کرده و راندمان جريان (CE) را کاهش مي دهد. اما با توجه به شکل 4، با وجود ناخالصي ها، افزودن صمغ عربي باعث افزايش راندمان مي شود که اين امر برانجام واکنش هايي بين صمغ و ناخالصي دلالت مي کند. بنابراين با واکنشهاي نسبتا ناشناخته اي که بين صمغ و ناخالصي انجام مي شود، عليرغم اينکه هر دو به تنهائي باعث کاهش راندمان مي‌شوند، در حالت ترکيب با هم، راندمان را افزايش ميدهند. شايان ذکر است معروفترين افزودني کاربردي در صنعت الکترووينينگ روي صمغ عربي (Arabic Gum) مي باشد.

روش تحقيق

تحقيقات اخير بر مبناي ترسيب Zn بر روي کاتد انجام شده است. بدين منظور لازم مي آيد الکتروليت مناسبي تهيه شده و سپس تحت شرايط گوناگون مورد عمل الکتروليز قرار گيرد. در اين تحقيق از غباري که از کوره هاي ذوب برنج کارخانه مس شهيد باهنر کرمان بدست آمده و حاوي حدودا 70 درصد روي مي باشد، به عنوان ماده اوليه استفاده شده است. براي تهيه الکتروليت، حدود 143 گرم  غبار نرم در 500 سي سي آب مقطر که حدود 81 سي سي اسيد سولفوريک غليظ ( با خلوص 98% ودانسيته gr/cm3 8/1) به آن اضافه شده است، به تدريج ريخته و به آرامي هم زده مي‌شود تا کاملا در حلال حل گردد.

اگر PH محلول سياهرنگ بدست آمده در حدود 5-4 (حدود خنثي) باشد، آهن موجود در الکتروليت به صورت Fe(OH)3 در آمده و به هنگام ترسيب، مقادير زيادي از ناخالصي هايي نظير آرسنيک، آنيتموان، ژرمانيم، اينديم، سلنيم، و غيره را به صورت هيدروکسدي يا سولفات بازي به همراه خود رسوب مي دهد.

مقدمه    2
فصل اول: خواص و كاربرد فلز روي
1-1- خواص عمومي    5
1-1-2- خواص فيزيکي و مکانيکي    5
1-1-3- خواص حرارتي    7
1-1-4-خواص الکتريکي، مغناطيسي و الکتروشيميايي    10
1-1-5- خواص اتمي و بلور شناسي    12
1-2- موقعيت در جدول تناوبي    13
1-2-1- شيمي فضايي    13
1-2-2- حالت تك ظرفيتي    14
1-2-3- حالت دو ظرفيتي    14
1-2-4- حلاليت املاح    15
1-2-5- واكنش پذيري    15
1-2-6- اندازه‌گيري غلظت روي در محلول سولفات روي    18
1-3- مصارف فلز روي    19
1-3-1- روي جهت توليد گرد روي (خاكه روي)    20
1-3-2- روش‌هاي توليد گرد روي    21
1-3-3- تركيب شيميايي و خصوصيات فيزيكي گرد روي    23
1-3-4- مصارف گرد روي    23
1-3-5- کاربرد روي در باتري    27
1-3-6- روي به عنوان رنگ دانه    28
1-3-7- روي در تصفيه آب    30
1-3-8- مصرف روي جهت تندرستي انسان، جانوران و گياهان    31
1-3-9- روي در ساخت اسباب بازي    31
1-3-10- مصرف روي در گالوانيزاسيون    31
1-3-11- ديگر مصارف روي    32
1-3-12- مواد جانشين روي    32

فصل دوم: هيدرومتالورژي
2-1- مقدمه    35
2-2- هيدرومتالورژي کانه يا کنسانتره اکسيدي روي    35
2-2-1- استفاده از کنسانتره اکسيد روي    35
2-2-1-1- کنسانتره روي تکليس نشده (خام)    35
2-2-1-2- کنسانتره تکليس شده (کلسين)    36
2-2-2- استفاده از کانه خردايش شده معدن ( روش انحلال مستقيم)    37
2-2-2-1- روش مرسوم    38
2-2-2-2- روش ويژه    38
2-3- ليچينگ    39
2-4-خنثي سازي    45
2-5- کاهش غلظت آهن در محلول ليچ    46
2-6- رسوب گذاري سيليس موجود در محلول ليچ    47
2-7- عمليات حذف کلر از محلول سولفات روي    49
2-8- رسوب گذاري سولفات روي قليايي    51
2-9- تصفيه پساب    51
2-10-کاهش غلظت کادميوم و نيکل در محلول ليچ     52
2-11- کاهش غلظت کبالت در محلول ليچ    54

فصل سوم: الكترومتالورژي
3-1- مقدمه    57
3-2- اصول الکترووينينگ    58
3-2-1-الکتروليت    58
3-2-2- فرايند الکتروليتي    58
3-3-3- پتانسيل الکتريکي تجزيه    59
3-3-4- پتانسيل الکتريکي منفرد عناصر فلزي    60
3-3-5- پلاريزه شدن الکترودها    60
3-3-6- فراپتانسيل (فراولتاژ)    61
3-3-7- فراپتانسيل کاتدي    61
3-3-8- فراپتانسيل آندي    62
3-3- مقاومت اهمي الکتروليت و اتصالات    62
3-4- پتانسيل لازم براي الکتروليز    63
3-5- چگالي جريان    65
3-6- راندمان جريان    66
3-7- الکترووينينگ روي    67
3-8- الکترودها    67
3-9- واکنش هاي شيميايي در الکترووينينگ روي    68
3-10- روش هاي صنعتي الکترووينينگ    69
3-11- اثر ناخالصي ها بر کميت و کيفيت محصول الکترووينينگ روي    70
3-12- اثر افزودني ها در الکترووينينگ روي    71

فصل چهارم: بررسي مقاله‌هاي ارائه شده
مقاله ارائه شده توسط‌‌ آقايان: دكتر محمد شيخ شاب بافقي و امير شيخ غفور    79
مقاله ارائه شده توسط M.Emre و S.Gurmen:    91
مقاله ارائه شده توسط: D.B.DREISINGER A.M.ALFANTAZI and    94
مقاله ارائه شده توسط IVANIVANOV    101

فصل پنجم: مواد و روش آزمايش
5-1- مواد و تجهيزات مورد نياز    109
5-2- ساخت محلول استاندارد    109
5-2-1- ساخت محلول استاندارد سولفات روي    109
5-2-2- ساخت محلول استاندارد اسيد سولفوريك    110
5-3- آزمايش تاثير غلظتهاي متغير سولفات روي با غلظت ثابت اسيد    110
5-3-1- محاسبه وزن تئوري و راندمان    111
5-4- تبديل واحد غلظتهاي اسيد و سولفات روي به واحد حجم    112
5-5- آزمايش تاثيرات غلظتهاي مختلف اسيد سولفوريك با غلظت ثابت سولفات روي    113
5- 6- آزمايش تاثير صمغ عربي     113
5-6-1- تبديل واحد ppm به واحد گرم بر ليتر    114
5-6-2- محاسبه مقدار حجم صمغ كه از محلول استاندارد بايد برداشته و در بالن‌ها ريخته شود    114
5-7- آزمايش تاثير سولفات منگنز    115
5-8- آزمايش تاثير صمغ در حضور منگنز با غلظت ثابت ppm200     115
5-9- آزمايش تاثير صمغ در حضور پرمنگنات     116
5-10- آزمايش تاثير‌آهن II     116
5-11- آزمايش تاثير تلاطم    117
5-12- آزمايش تاثير شدت جريان از 25/0 آمپر تا 5/1 آمپر    117
5-13- آزمايش تاثير دما    117
5-14- مواد و تجهيزات مورد نياز در روش آزمايشگاهي پيوسته     
5-15- روش انجام آزمايش در حالت پيوسته     
فصل ششم: نتايج و مدولاسيون
6-1- تاثير غلظت اسيد سولفوريك بر راندمان و انرژي مصرفي    121
6-2- تاثير غلظت روي بر راندمان و انرژي مصرفي    122
6-3- بررسي تاثير صمغ عربي بر راندمان و انرژي مصرفي    124
6-4- تاثير غلظت سولفات منگنز بر انرژي مصرفي و راندمان    125
6-5- بررسي غلظت صمغ در حضور سولفات منگنز بر راندمان و انرژي    127
6-6- بررسي تاثير پرمنگنات بر راندمان و انرژي مصرفي    128
6-7- بررسي تاثير غلظت صمغ در حضور پرمنگنات بر راندمان و انرژي    130
6-8- بررسي تاثير تلاطم الكتروليت بر راندمان و انرژي مصرفي     131
6-9- بررسي تاثير غلظت آهن بر راندمان و انرژي    133
6-10- بررسي تاثير غلظت اسيد در دانسيته جريان مختلف بر راندمان و انرژي    134
6-11- بررسي تاثير غلظت روي در دانسيته جريانهاي مختلف بر راندمان و انرژي    136
6-12- بررسي تاثير دانسيته جريان در غلظتهاي مختلف پرمنگنات بر راندمان و انرژي    137
6-13- بررسي تاثير دانسيته جريان در غلظتهاي مختلف صمغ بر راندمان و انرژي در حضور پرمنگنات    138
6-14- بررسي تاثير اسيد در دماهاي مختلف بر راندمان و انرژي    139
6-15- بررسي تاثير غلظت روي دردماهاي مختلف بر راندمان و انرژي    140
6-16- بررسي تاثير دما در غلظت‌هاي مختلف پرمنگنات بر راندمان و انرژي    141
6-17- بررسي تاثير دما (درغلظتهاي مختلف صمغ) بر راندمان و انرژي در حضور پرمنگنات    142
6-18- مدلسازي توسط نرم افزار SPSS     143
6-19- بررسي تأثير دبي‌هاي مختلف بر راندمان و انرژي مصرفي در روش پيوسته     
6-20- بررسي تأثير دانسيته جريان بر راندمان و انرژي مصرفي در روش پيوسته     
6-21- بررسي تأثير غلظت اسيد بر راندمان و انرژي مصرفي در روش پيوسته    

فصل هفتم: نتيجه گيري
نتيجه‌گيري     146

مراجع     149

شامل 155 صفحه فایل word


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
masraf-energy-tolid-roi_370660_3356.zip14.6 MB

دانلود پایان نامه بررسي فعاليت و انتخاب‌پذيري کاتاليستهاي اکسايشي کاهشي (Redox) در فرآيند زوج شدن اکسايشي متان در راکتور بستر سيال

دانلود پایان نامه بررسي فعاليت و انتخاب‌پذيري کاتاليستهاي اکسايشي  کاهشي (Redox) در فرآيند زوج شدن اکسايشي متان در راکتور بستر سيال به لحاظ سازوکار عمل OCM دو نظر عمده براي فعال‌سازي پيوند C–H در متان وجود دارد که گسسته شدن همگن و ناهمگن پيوند است [1]. در گسسته شدن همگن مولکول متان با شکل فعال شده اکسيژن موجود در سطح کاتاليست، ترکيب شده و راديکال متيل را توليد مي‌کند. اين راديکال به نوبه خود با راديکال‌هاي مشابه ترکيب شده به اتان و همرده بالاتر تبديل مي‌شود. در گسسته شدن ناهمگن، واکنش متان روي سطح کات ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود پایان نامه تعيين ضريب گياهي و پهنه بندي نياز آبي سيب زميني

دانلود پایان نامه تعيين ضريب گياهي و پهنه بندي نياز آبي سيب زميني بعضي از روشها فقط جنبه تحقيقاتي داشته تا بتوانند فرايند‌هاي انتقالي بخار آب را بهتر و عميق تر بررسي نمايند.برخي ديگر به جهت نياز در برنامه‌هاي روزانه كشاورزي بكار مي‌روند. ولي دقت و اصالت روش‌هاي تحقيقاتي را ندارد. به هر حال براي عمليات روزانه درمزارع مي‌توان از روشهايي كه نتيجه آنها بيش از ده درصد با مقدار واقعي تبخير ـ تعرق متفاوت نباشد استفاده نمود. هدف از انجام اين طر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

نظرسنجی

نحوه آشنایی با ما ؟؟

تبلیغات

فروشگاه تخصصی دانشجویی یونی سلس فروشگاه فایل استوری

تبادل لینک

نرم افزار مورد نیاز


office
firefox
Reader
download
winrar