اطلاعیه فروشگاه

1 . بازدید کننده گرامی : درصدی از درآمد یونی سلس صرف امور خیریه میشود و به خیریه تقدیم میگردد پس بیایید همه با هم حامی نیازمندان باشیم ، فروشگاه یونی سلس از کمک شما صمیمانه تشکر میکند ........ 2 . تمامی مطالب داخل سایت فقط جنبه کمک آموزشی دارند و از بکار بردن مستقیم این مطالب خودداری فرمایید ، فروشگاه یونی سلس هیچ گونه مسئولیتی در قبال سو استفاده از مطالب آموزشی موجود ندارد ........

دانلود تحقیق تعیین محل بهینه DG با در نظر گرفتن شاخص های قابلیت اطمینان به روش PSO

دانلود تحقیق تعیین محل بهینه DG با در نظر گرفتن شاخص های قابلیت اطمینان به روش PSO

با توجه به روند رو به رشد استفاده از تجهیزات الکترونیکی حساس به افتادگی ولتاژ در مصارف صنعتی، مسکونی و تجاري، ارائه روشی به منظور بهبود قابلیت اطمینان و کاهش خاموشی هاي ناخواسته (ناشی از افتادگی ولتاژ) از اهمیت ویژهاي برخوردار میباشد.

از سوي دیگر مسایلی همچون تجدیدساختار، مسایل زیست محیطی، مشکلات و محدودیتها در احداث خطوط انتقال جدید، سبب ورود روز افزون سیستمهاي تولید پراکنده شده است.

واحدهاي تولید پراکنده با توجه به مشخصات، تکنولوژي و مکان اتصال به شبکه، میتوانند تأثیرات مثبتی از جمله بهبود قابلیت اطمینان را روي شبکه هاي توزیع بوجود آورند. لذا با افزایش استفاده از تولیدات پراکنده و همچنین مسائل فنی و مالی این تکنولوژيها، مسائل جدیدي از جمله تعیین ظرفیت و مکان اتصال این تجهیزات به شبکه مورد بررسی قرار گرفته است.

در این پایان نامه روشی براي جایابی منابع تولید پراکنده ارائه شده است. روش ارائه شده، مبتنی بر الگوریتم بهینه سازي اجتماع ذرات با هدف بهبود شاخصهاي قابلیت اطمینان، پروفیل ولتاژ، تلفات و کمینه کردن هزینه هاي سرمایه گذاري شبکه میباشد.

اما از آنجا که در جایابی و تعیین ظرفیت منابع DG با چندین معیار (شاخصهاي قابلیت اطمینان شبکه و سود سیستم) روبرو هستیم، بهترین انتخاب از لحاظ تعداد، ظرفیت و مکان نصب منابع با استفاده از روش تصمیمگیري چند معیاره (AHP) مشخص می گردد.

مقدمه:

این تحقیق به بهینه سازي شاخص هاي قابلیت اعتماد سیستم هاي توزیع انرژي الکتریکی- از دیدگاه کیفیت توان – با حضور منابع تولید پراکنده اختصاص دارد. امروزه در کنار تجهیز سیستم ها، قابلیت اعتماد آنها به طور جدي مطرح بوده و جزء لاینفک عملکرد آنهاست. در ارزیابی قابلیت اعتماد میزان توانایی سیستم در ارائه عملکرد صحیح محوله محک زده می شود، بنابراین می تواند به مجرائی جهت بهبود آن سیستم تبدیل گردد. این بحث در سیستم هاي قدرت نیز از اهمیت ویژه اي برخوردار است. با توجه به وسعت سیستم قدرت و نحوه ارتباط بخش هاي تولید، انتقال و توزیع با یکدیگر، رده هاي سلسله مراتبی HLI و HLII و HLIII مطرح گردیده و سیستمهاي توزیع در رده HLIII مورد بررسی دقیق قرار می گیرند. شبکه توزیع گسترده ترین بخش سیستم قدرت است که نقاط مصرف را به منابع انرژي
الکتریکی ارتباط داده و از نظر جغرافیایی مساحت بسیار زیادي را تحت پوشش قرار می دهد. بنابراین هر بهینه سازي به ظاهر کم اهمیتی چون در ابعاد وسیع اعمال می گردد، می تواند صرفه جویی زیادي در هزینه ها را به دنبال داشته باشد.

فصل اول: مقدمه

1-1- تعریف و اهمیت مسئله

این تحقیق به بهینه سازي شاخصهاي قابلیت اعتماد سیستمهاي توزیع انرژي الکتریکی- از دیدگاه کیفیت توان- با حضور منابع تولید پراکنده اختصاص دارد. امروزه در کنار تجهیز سیستم ها، قابلیت اعتماد آنها به طور جدي مطرح بوده و جزء لاینفک عملکرد آنهاست. در ارزیابی قابلیت اعتماد میزان توانایی سیستم در ارائه عملکرد صحیح محوله محک زده میشود، بنابراین میتواند به مجرائی جهت بهبود آن سیستم تبدیل گردد. این بحث در سیستم هاي قدرت نیز از اهمیت ویژه اي برخوردار است. با توجه به وسعت سیستم قدرت و نحوه ارتباط بخشهاي تولید، انتقال و توزیع با یکدیگر، رده هاي سلسله مراتبی HLI و HLII و HLIII مطرح گردیده و سیستمهاي توزیع در رده HLIII مورد بررسی دقیق قرار میگیرند. شبکه توزیع گستردهترین بخش سیستم قدرت است که نقاط مصرف را به منابع انرژي الکتریکی ارتباط داده و از نظر جغرافیایی مساحت بسیار زیادي را تحت پوشش قرار میدهد. بنابراین هر بهینه سازي به ظاهر کم اهمیتی چون در ابعاد وسیع اعمال میگردد، می تواند صرفه جویی زیادي در هزینه ها را به دنبال داشته باشد. مورد دیگر جایگاه ارزیابی قابلیت اعتماد در سیستمهاي توزیع به حجم وسیع اتفاقات و خرابیهاي بوجود آمده مستقل از گستردگی مداري آن مربوط میگردد. بر این اساس ارزیابی قابلیت اعتماد شبکههاي توزیع از اهمیت و اولویت ویژهاي برخوردار خواهد بود. از سوي دیگر در شبکه هاي توزیع امروزي، به خصوص با روند رو به رشد خصوصی سازي و رقابتی شدن بازار برق، هدف اولیه شرکتهاي توزیع پایین آوردن هزینه هاي مربوط به بهره برداري، نگهداري و ساخت شبکه خود و همزمان بالا بردن قابلیت اطمینان شبکه، کیفیت برق و رضایت بیشتر مشترکین میباشد. یکی از روشها براي پاسخ گویی به رشد بار و نیز تامین سطح مشخصی از قابلیت اطمینان، استفاده از منابع تولید پراکنده میباشد. تولید پراکنده معمولاً به واحدهاي تولیدي با ظرفیت کمتر از 10 مگاوات گفته میشود که به طور مستقیم به شبکههاي توزیع یا سرویس مشترکین متصلند. تکنولوژيهاي مختلفی از جمله توربینهاي گازي کوچک، پیلهاي سوختی، توربینهاي بادي، سلولهاي خورشیدي و…. در واحدهاي تولید پراکنده مورد استفاده قرار میگیرد.

قابلیت اعتماد در سیستمهاي قدرت گستره زیادي داشته و تاکنون فعالیتهاي تحقیقاتی در این خصوص بیشتر به دو بخش تولید و انتقال معطوف بوده و به بخش توزیع توجه کمتري شده است. شاید یکی از دلایل این کار مقیاس بسیار بالایی از خرابی باشد که می تواند از این بخشها منشاء گیرد. اما تعداد خرابیها در سیستم – بسیار گسترده – توزیع نیز قابل توجه بوده و قرار دادن آن در درجه هاي پایین اولویت می تواند موجب تحمیل هزینه هاي سنگینی شده و نمیتواند استدلال عملی دقیقی داشته باشد.

بحث قابلیت اعتماد شبکه هاي توزیع زمینه هاي فراوانی جهت تحقیقات داشته و بکارگیري علوم مختلف از جمله ریاضیات پیشرفته و علوم کامپیوتر به تنوع و کارائی روش هاي مربوطه میافزاید. به همین دلیل مطالب، مقالات و کنفرانسهاي علمی ارائه شده در این ارتباط پیشرفت روزافزونی را نشان میدهد، اما در عین حال در اکثر مطالعات انجام شده کمتر به ارزیابی همزمان شاخصهاي قابلیت اطمینان و مباحث کیفیت توان پرداخته شده است.

لذا در این پایان نامه، شاخصهاي قابلیت اطمینان سیستمهاي توزیع بر اساس قطعیهاي ناشی از فلش ولتاژ در نظر گرفته شده اند. از  دلایل این امر و رویکرد به مسائل کیفیت توان میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

1- حساسیت بیشتر تجهیزات الکتریکی کنونی در مقایسه با تجهیزات مورد استفاده در گذشته.

2- افزایش استفاده از تجهیزاتی که موجب کاهش کیفیت برق میگردند.

3- افزایش آگاهی مشترکین و مصرف کنندگان انرژي الکتریکی از مقوله کیفیت برق و آگاهی از تاثیر کیفیت برق بر عملکرد مناسب و عمر مفید تجهیزات.

4- تاثیر متقابل تجهیزاتی که باعث عدم کیفیت برق در یک شبکه به هم پیوسته میشوند.

روشهاي متعددي در خصوص مدل سازي و ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه هاي توزیع مطرح و ارائه شده است و تحقیقات و مطالعات در این زمینه همچنان ادامه دارد. به طور کلی روشهاي ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه هاي توزیع را میتوان به دو دسته ي عمده ي تحلیلی و شبیه سازي تقسیم نمود. در روشهاي تحلیلی که کاربرد فراوانی در مطالعات مهندسی قابلیت اطمینان سیستمهاي توزیع دارند، فیدر و تجهیزات مربوطه در قالب ریاضی به صورت اجزاي سري یا موازي مدل میشوند و شاخصهاي مربوطه در زمان نسبتاً کوتاهی محاسبه میشوند.


فهرست مطالب:
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول : مقدمه 3
1) تعریف و اهمیت مسئله 4 -1 
2) پیکربندي پایان نامه 6 -1 
فصل دوم : مفاهیم اساسی قابلیت اعتماد 9
1) مقدمه 10 -2 
2) مباحث پایه اي قابلیت اعتماد 10 -2 
1-2 ) تعاریف قابلیت اعتماد 10 -2 
2) مفاهیم کلی 11 -2- 2 
3-2 ) مدهاي خطا 14 -2 
4-2 ) قابلیت اعتماد سیستم قابل تعمیر 16 -2 
3) مروري بر روشهاي ارزیابی قابلیت اعتماد 19 -2 
4) خلاصه 24 -2 
فصل سوم : ارزیابی قابلیت اعتماد سیستم هاي توزیع 25
1) مقدمه 26 -3
2) ساختار شبکه هاي توزیع 26 -3
3)رده هاي سلسله مراتبی قابلیت اعتماد و معرفی شاخص ها 28 -3
4) فلش ولتاژ 31 -3
1-4 ) دامنه فلش ولتاژ 33 -3
2-4 ) طول دوره زمانی فلش ولتاژ 34 -3
5) نکاتی در رابطه با ارزیابی قابلیت اعتماد سیستم هاي توزیع 39 -3
6) روشهاي ارزیابی قابلیت اعتماد سیستمهاي توزیع 40 -3
7-3 ) محاسبه تابع هدف 43
8) محاسبه تابع سود 45 -3
9) انتخاب تعداد بهینه منابع تولید پراکنده 46 -3
10 ) خلاصه 50 -3
فصل چهارم : مدلسازي اثر تولیدات پراکنده بر روي قابلیت اطمینان
سیستم هاي توزیع 51
1 مقدمه 52 (1 -4
2 دلایل رویکرد به تولیدات پراکنده 54 (2 -4
1-2 ) مزایاي تولید پراکنده براي مصرف کنندگان 54 -4
2) مزایاي تولید پراکنده براي شرکت هاي برق 55 -2- 4
2-2-4 )مزایاي ملی منابع تولید پراکنده 55
3-4 ) جزیره شدن 55
4-4 ) مشخصه عملکردي تکنولوژيهاي تولید پراکنده 57
5-4 ) مدلسازي تولیدات پراکنده 57
فصل پنجم : الگوریتم پیشنهادي 59
1-5 ) مقدمه 60
61 (PSO) 2-5 ) روش بهینه سازي اجتماع ذرات
1-2-5 ) تعاریف و مقدمات 62
2-2-5 ) انواع توپولوژي و اصل همسایگی 63
64 PSO 3-5 ) انواع الگوریتمهاي
68 PSO 4-5 ) پارامترهاي
با الگوریتمهاي تکاملی 73 PSO 5-5 ) مقایسه
6-5 ) نتیجه گیري 74
فصل ششم : شبیه سازي 76
1-6 ) مقدمه 77
2-6 ) مشخصات شبکه مورد آزمایش 77
3-6 ) سناریو هاي مورد مطالعه 81
4-6 ) خلاصه سناریو ها و نتایج 87
5-6 ) جمع بندي 88
8 فصل هفتم : نتیجه گیري و پیشنهادات 9
1-7 ) نتیجه گیري 90
2-7 ) پیشنهادات 92
پیوستها 94
پیوست الف) پخش بار در شبکه هاي توزیع 95
پیوست ب) تصمیم گیري چند معیاره 99

شامل 124 صفحه فایل pdf


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
pso-ravesh-dg-pn_371485_3365.zip1.4 MB

نظرسنجی

نحوه آشنایی با ما ؟؟

تبلیغات

فروشگاه تخصصی دانشجویی یونی سلس فروشگاه فایل استوری

تبادل لینک

نرم افزار مورد نیاز


office
firefox
Reader
download
winrar