اطلاعیه فروشگاه

1 . بازدید کننده گرامی : درصدی از درآمد یونی سلس صرف امور خیریه میشود و به خیریه تقدیم میگردد پس بیایید همه با هم حامی نیازمندان باشیم ، فروشگاه یونی سلس از کمک شما صمیمانه تشکر میکند ........ 2 . تمامی مطالب داخل سایت فقط جنبه کمک آموزشی دارند و از بکار بردن مستقیم این مطالب خودداری فرمایید ، فروشگاه یونی سلس هیچ گونه مسئولیتی در قبال سو استفاده از مطالب آموزشی موجود ندارد ........

دانلود تحقیق مطالعه تجمع يوني با نگرش ترموديناميكي

دانلود تحقیق مطالعه تجمع يوني با نگرش ترموديناميكي

بسياري از پديده هاي زيستي ، طبيعي و نيز فرآيندهاي شيميايي در محلولهاي آبي صورت مي گيرند. بنابراين مطالعه محلولهاي آبي از تركيبات مختلف ضروري به نظر مي رسد تا با توجه به آن، اين فرآيندهاي زيستي، طبيعي، شيميايي و .. را بتوان بهتر مورد بررسي قرار داد.

بحث اصلي ما مربوط به محلولهاي الكتروليت و نيز چگونگي رفتار محلولهاي الكتروليت از لحاظ ايده آل و غير ايده آل بودن مي باشد .

پيشنهاد فرضيه تفكيك يوني در سال 1884 توسط آرنيوس زمينه بسيار مساعدي را براي مطالعه محلولهاي الكتروليت فراهم ساخت. نظريه تفكيك يوني آرنيوس در زمان خود توانست برخي از رفتار محلولهاي الكتروليت را توضيح دهد ولي با وجود اين بسياري از خواص محلولهاي الكتروليت را بر پايه نظريه آرنيوس نمي توان توضيح داد. در نظريه آرنيوس توزيع يونها در محلول كاملاً اتفاقي فرض مي شود و علاوه بر آن از نيروهاي حاصل از بر هم كنش يونها نيز صرفنظر مي گردد. در اين شرايط مي بايستي ضريب فعاليت يونها در محلول همواره برابر با يك شود. اين نتيجه گيري با تجربه و واقعيت سازگار نمي باشد و لذا اين مدل براي بيان رفتار محلولهاي الكتروليت مناسب نيست.

مدل نسبتاً واقعي كه توسط قش دانشمند هندي براي توزيع يونها در محلول پيشنهاد شد ، بدين ترتيب كه نظم يونها در محلول تا حدودي شبيه نظم آنها در شبكه جامد بلوري است. اما فاصله بين آنها در محلول از فاصله آنها در جامد يوني بيشتر است. در اين مدل نيروهاي بين يوني كه جنبه الكترواستاتيكي دارند به علت دخالت ثابت دي الكتريك حلال و زيادتر بودن فاصله بين يونها كاهش مي يابد. برپايه مدل قش ممكن است بتوان برخي از رفتار الكتروليت ها در محلول را به طور كيفي تجزيه و تحليل نمود. با وجود اين ، اين مدل هم در موارد بسياري از عهده توجيه نتايج مربوط به الكتروليت ها برنمي آيد.

امروزه از راه مطالعات با پرتو x آشكار گرديده است كه آرايش يونها در محلول الكتروليت ها شبيه آرايش يونها در جامد يوني نيست، بلكه در محلول به دليل جنبش هاي گرمايي و برخي عوامل ديگر، آرايش يونها نسبت به حالت جامد در هم ريخته تر مي باشد .

تئوري جديد الكتروليت ها به كار دباي و هوكل در سال 1923 بر مي گردد. دباي و هوكل در مدل خودشان فرض كردند كه يك الكتروليت قوي به طور كامل به يونهاي متقارن كروي و سخت تفكيك مي شوند. برهم كنش بين يونها به كمك قانون كولومبيك با فرض اينكه محيط داراي ثابت دي الكتريك حلال خالص باشد محاسبه شد. با تقريب هاي رياضي مناسب، اين تئوري منجر به معادله اي براي محاسبه ميانگين ضريب فعاليت يك الكتروليت قوي در محلول رقيق مبدل شد.

مطابق اين مدل ، هريون تحت تاثير دائمي اتمسفر يوني اطراف خود قرار دارد و نسبت به آن بر هم كنش نشان مي دهد. اين برهم كنش باعث مي شود كه محلول داراي رفتار غير ايده آل باشد

صل اول
برهم كنش يونها در محلول و ترموديناميك آنها
مقدمه
1-1 ترموديناميك محلولهاي الكتروليت
1-1-1 رفتار غير ايده آل محلولهاي الكتروليت
1-1-2 فعاليت يونها در محلول الكتروليت
1-1-3 ضريب فعاليت يونها در محلول الكترولي
1-1- قدرت يوني
1-1-5 پتانسيل شيميايي محلولهاي الكتروليت
1-1-6 توابع ترموديناميكي اضافي محلولهاي الكتروليت
1-2 نظريه دباي – هوكل
1-2-1 قانون حدي دباي – هوكل
1-2-2 قانون توسعه يافته دباي – هوكل
1-4 نارسايي هاي نظريه دباي- هوكل و بحث تجمع يوني
1-5 تعيين تجربي ضريب فعاليت
فصل دوم
تجمع يوني
مقدمه
2-1 تجمع يوني
2-2 نظريه تجمع يوني
2-3 شواهد و اشكال تجمع يوني
2-4 عوامل موثر بر تجمع يوني
2-4-1- اثر ثابت دي الكتريك
2-4-2 اثر غلظت
2-4-3 اثر دما
2-4-4 اثر شعاع و بار يون
فصل سوم
روشهاي تجربي در اين پايان نامه ، مواد و وسايل مورد استفاده
مقدمه
3-1 شرح مواد مصرفي
3-1-1 سديم فلوئوريد NaF
3-1-2- پتاسيم نيترات KNO3
3-1-3- اتانول
3-1-4- سديم كلريد NaCl
3-1-5 آب
3-2 شرح وسايل و دقت آنها
3-3 روشهاي تجربي
3-3-1- الف آب خالص
3-3-1- ب محلول پتاسيم نيترات با غلظت هاي مختلف
3-3-1- ج مخلوط آب و اتانول با درصدهاي جرمي مختلف اتانول
3-4 نشر اتمي
3-5 نشر بوسيله اتمها و يونهاي بنيادي
3-6 طيف سنجي نشر اتمي
3-3-2 تعيين قابليت حل شدن سديم فلوئوريد در آب خالص و در محلول پتاسيم نيترات با غلظتهاي مختلف در دماي 25 به روش نشر اتمي شعله اي
فصل چهارم
نتايج تجربي
4-1 تعيين قابليت حل شدن سديم فلوئوريد در آب خالص در دماي 25
4-2 بستگي قابليت حل شدن سديم فلوئوريد با قدرت يوني در دماي 25
4-3 اثر ثابت دي الكتريك حلال مخلوط ( آب و اتانول ) بر قابليت حل شدن سديم فلوئوريد در دماي 25 به روش تبخير حلال
فصل پنجم
بحث و نتيجه گيري
مقدمه
5-1 محاسبه ثابت حاصلضرب حلاليت غلظتي سديم فلوئوريد در آب خالص و در دماي 25
5-2 محاسبه ثابت حاصلضرب حلاليت ترموديناميكي سديم فلوئوريد درآب خالص و در دماي 25
5-3 محاسبه ثابت حاصلضرب حلاليت دباي – هوكلي سديم فلوئوريد در آب خالص
و در دماي
5-4 محاسبه دوري براي رسيدن به غلظت زوج يون در محلول سيرشده
سديم فلوئوريد
5-5 ترموديناميك تشكيل زوج يون
ضمیمه

شامل 70 صفحه فایل word


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 5,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
tajamo-uni-pn_373412_1050.zip597.4k

نظرسنجی

نحوه آشنایی با ما ؟؟

تبلیغات

فروشگاه تخصصی دانشجویی یونی سلس فروشگاه فایل استوری

تبادل لینک

نرم افزار مورد نیاز


office
firefox
Reader
download
winrar