اطلاعیه فروشگاه

1 . بازدید کننده گرامی : درصدی از درآمد یونی سلس صرف امور خیریه میشود و به خیریه تقدیم میگردد پس بیایید همه با هم حامی نیازمندان باشیم ، فروشگاه یونی سلس از کمک شما صمیمانه تشکر میکند ........ 2 . تمامی مطالب داخل سایت فقط جنبه کمک آموزشی دارند و از بکار بردن مستقیم این مطالب خودداری فرمایید ، فروشگاه یونی سلس هیچ گونه مسئولیتی در قبال سو استفاده از مطالب آموزشی موجود ندارد ........

دانلود تحقیق مونوگرافی روستای سراب

دانلود تحقیق مونوگرافی روستای سراب

مونوگرافی واژه­ای لاتینی مرکب از دو واژه mono به معنی یک و یکی و گرافی graphy به معنای ثبت کردن  و نوشتن ، این دو واژه وقتی باهم ترکیب شوند معنای جدیدی می­یابند به این ترتیب که گزارش کتبی و مفصلی در بارۀ یک چیز یا تشریح مفصل از یک موضوع می­باشد همچنین لفظ مونوگرافی به معنای کلّیت نگاریست و چنانچه در مقدمه کتاب خارک آمده و توصیفی جامع و نکته بین که با روش علمی دربارۀ واحد اجتماعی صورت گیرد اطلاق می­شود. مونوگرافی در جامعه شناسی اصطلاحاً تفصیری از چیزی است که تنهاست و در حقیقت نکاتی از موضوع مورد نظر را نگهداری می­کند و مونوگرافی نخستین بار در جامعه شناسی توسط لوپله  بکار برده شده است . 

لغت تک نگاری را در ترجمه مونوگرافی به کار برده اند و همگان در کاربرد این مفهوم دیدگاهی یکسان ندارند زیرا بعضی مفهوم «یکتا نگاری» یا «روش بررسی مواد برگیرنده» را به جای آن به کار می برند. منظور مطالعه یک امر اجتماعی، نهاد، دسته، جمعیت، جامعه، گروه یا سازمان معینی است که با شناسایی دقیق آن می توانیم به یک سری قواعد کلی که احتمالاً در موارد مشابه دیگر نیز برقرار است، برسیم.  ساروخانی باقر ،روشهای تحقیق در علوم اجتماعی،جلد اول اصول ومبانی

مونوگرافی که ترجمه آن تک نگاری است یکی از شیوه‌هایی است که در روش ژرفائی برای مطالعه جوامع محدود مورد استفاده قرار می‌گیرد . در تک نگاری جوامع کوچک و محدود بطور همه جانبه مورد بررسی قرار می‌گیرند. بعنوان دیگر تک نگاری توصیفی است ژرف و همه جانبه از کی ده یا یک خانواده یا یک طایفه , بعنوان مثال در تک نگاری یک ده اوضاع اجتماعی , اقتصادی ,جمعیتی و فرهنگی ,نهادها , هنجارها و بطور کلی کلیه جزئیات زندگی مردم روستا مورد بررسی قرار می‌گیرد                           .
تک نگاری روستایی را غالباً در مناطقی بکار می‌برند که اطلاعات کافی در زمینه ساخت اجتماعی اقتصادی آن مناطق وجود نداشته باشد و در چنین مواردی انتخاب یک ده نمونه و متوسط الحال که ویژگیهایش حتی الامکان معرف جامعه کلی باشد, می‌تواند طرحی کلی از ساخت اجتماعی اقتصادی منطقه را نشان دهد.
مونوگرافی به معنای مطالعه" واحد موضوعی "نیز آمده است : مونوگرافی که به معنی تحقیق و نگارش یک واحد است, در واقع "واحد موضوعی "را شامل می‌شود نه واحد جغرافیایی را . با این محدود کردن واحد , محقق می‌تواند در، زمینه‌ای که تبحر دارد به تحقیق و مطالعه بپردازد . http://daneshameh.roshd.ir))

 احسان نراقی در مقدمه ی کتاب طالب آباد اثر جواد صفی نژاد در تعریف این روش می نویسد: «تک نگاری توصیفی ژرف و دقیق از یک شخص (بیوگرافی) یا یک واحد اجتماعی مانند خانواده، طایفه، قبیله، قشر اجتماعی یا یک ده که جنبه های مختلف آن را در بر میگیرد، تک نگاری براساس مشاهده ی مستقیم و عینی استوار است. محقق با شرکت فعال در زندگی مردم جامعه مورد معاشرت مستمر با آنها و به کار بردن فنون مشاهده مستقیم، مصاحبه و پرسش نامه، وقایع و امور اجتماعی را از نزدیک مشاهده، مطالعه و توصیف می کند. تک نگاری نه تنها جنبه های گوناگون حیات اجتماعی از جغرافیا گرفته تا ساخت های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، خانوادگی، ارزش ها، نهادها، هنجارهای اجتماعی و ویژگی های مختلف دیگر یک واحد اجتماعی را به نحو دقیق تصویر می کند بلکه به روابطی که در درون این ساخت ها موجود است نیز توجه دارد و آنها را تعیین می کند».  ( صفی نژاد جواد،طالب آباد ، دیباچه)

مونوگرافی عبارت است از : مطالعه جامع یک اجتماع و یا یک امر اجتماعی نظیر خانواده، کارخانه، طبقه و غیره. «تشریح همه جانبه ی یک پدیده یا مجموعه ای از پدیده هاست. در تک نگاری ابتدا از وضع عینی، ظاهر، سطح خارجی پدیده که قابل مشاهده است آغاز می کنند سپس ابعاد ذهنی ، روانی و پیچیده ی آن را به نگارش درمی آورند. بدین سان در این مفهوم هم کلیت و هم فردیت دیده می شود. کلی است چون در خلال آن همه اعضای یک کل شناخته می شوند. فردی است چون یک پدیده نظیر یک ده، یک کارخانه، یک مدرسه در همه ابعادش سنجیده می شود»  ( ساروخانی باقر، درآمدی بر دایرالمعارف علوم اجتماعی، مفهوم تک نگاری 1370)

تک‌نگاری‏، یا مونوگراف، کتابی است که به تفصیل و با بررسی تقریبا همه جزئیات در مورد یک موضوع واحد،و معمولا به دست نویسنده‌ای واحد، نوشته شده باشد. این اصطلاح معمولا در مقابل نشریه ادواری یا سریال به معنی انتشاراتی که ادامه دار هستند به کار برده می‌شود. تک‌نگاری‏ ممکن است کتاب، مقاله یا هر نوع دیگری از انتشارات باشد.

بخش اول- تاريخچه مونوگرافي در جهان     
مقدمه                     15
بيان مسئله              16
هدف تحقيق            17
اهميت و ضرورت      18
بخش دوم-تاريخچه مونوگرافي در ايران                20
مو نوگرافی            20
تك نگاري يا مونوگرافي                22
تاريخچه مونوگرافي در جهان        22
مونوگرافي يا تك نگاري در ايران    24
پيشينه تحقيق       24
مونوگرافي روستايي هشت اباد گرمسار                  31
مونوگرافي منطقه چيذر                  32
بخش سوم – شناسايي كلي روستاي سراب            33
مقدمه                    34
تاريخچه مونوگرافي 35
اهداف تحقيق         36
بيان مسئله              36
پيشينه تحقيق        37
الف- شناسايي محيط جغرافيايي     44
1-هويت ده : نام ده ، بخش ، شهرستان ، استان      44
   322-موقعيت عمومي و خصوصي جغرافيايي سراب                    46    
3-ناهمواريها          46
4-منابع اب :رودها و چشمه ها       47
5-جنس خاك         47
ب-تاريخچه ده سراب                   48
1-گذشته ده بر اساس اسناد و مدارك                   48
2- گذشته ده براساس گفته هاي مردم                  49
3-اماكن و بناهاي تاريخي              49
4-اثار تاريخي                49
بخش چهارم-سيماي روستاي سراب                    50
1-توزيع مراكز مسكوني ،مزارع و اماكن عمومي (شكل سكونت متمركز و پراكنده)53
2-موقعيت اماكن عمومي در روستا (مدرسه ،مسجد،...)                 55
3-محله هاي ده و مشخصات انها و كوچه،خيابان ها60
4-راههاي ارتباطي با محيط اطراف ، شهر و روستاهاي ديگر          61
5-مسكن و تهسيلات زندگي(طرز ساختن خانه ، مصالح ساختماني ،مساحت خانه،تجهيزات خانه و                ...)   62
بخش پنجم-جمعيت شناسي ده       66
الف- ساخت جمعيت67
1-تعداد جمعيت      67
2-توزيع سني و جنسي جمعيت (هرم سني)          68          
3-توزيع جمعيت بر حسب سواد     68
4-جمعيت فعال و غير فعاي           69
5-جمعيت شاغل    71        
ب- حركات جمعيت71
1- طلاق                72
2-مهاجرتها (مهاجرت دائمي، مهاجرت موقتي، مهاجرت فصلي)    72         
3-زادو ولد  و مرگ و مير               74
بخش ششم –ساخت و نظام اجتماعي روستا           79        
1-    روابط عمودي مانند رابطه مالك با روستاييان در گذشته ،هرم قدرت            80         
2-    روابط افقي روستائيان گروههاي اجتماعي   83  
3-    قشرهاي اجتماعي وتغييرات مربوط و عوامل موثر در قشر بندي                 83
4-    تحريك اجتماعي                 84
5-    روابط اجتماعي در حال حاضر                     87   
بخش هفتم- مالكيت و تحول ان 88  
1-سابقه مالكيت در روستا         89
2- مالكيت عوامل توليد تا اصلاحات ارضي       96
3-نسق بندي در روستاي سراب96
4-چگونگي اجراي قوانين ارضي در روستا( بررسي جريان اصلاحات ارضي)       98
5-وضعيت فعلي مالكيت اراضي و عوامل توليد   99
بخش هشتم – نهادهاي اجتماعي                    100
 الف – خانواده    101
1-    ساخت خانواده  101
2-    بعد خانوار101
3-     69موقعيت اجتماعي افراد در داخل خانواده                    101
4-    روابط خانوادگي و طايفه اي                    102
5-    روابط همسايگي              103
6-    ازدواج ،انواع ازدواج ها ،مراسم جشن عروسي                 104
ب- تعليم و تربيت                105
1-تعليم و تربيت در خانواده   106
2- اموزش و پرورش در مدرسه                     107
ج-مراسم مذهبي                 108
1-    تاثير و نقش مذهب در روابط اجتماعي روستائيان            109
2-    چگونگي شركت در مراسم مذهبي           109
3-    سازمانهاي اجتماعي- قدرت و سازمان قدرتي                110
د- گذراندن اوقات فراغت112
1-تفريحات سنتي و بازيهاو سرگرمي هاي روستاي سراب (مردان و زنان)                 112
2-بازيهاي كودكان      112
3-فضاي تفريحي و فراغت                 114
چ –غذاها و وعده هاي غذايي    115
اداب و رسوم     116
الف – اعتقادات عاميانه            116
1ب-جشن و اعياد                   120
ج-مراسم مذهبي (عزاداري ماه محرم ،و رمضان)                     129
د-مرگ و مراسم ان                  133

بخش نهم – ساخت اقتصادي ده  136
 الف – توليد       137
1-زراعت            137
2-دامداري          139
3-باغداري          139
4-صنايع دستي در روستاي سراب                    142
5-ساير توليدات  142
ب- عوامل توليد 142
1-زمين و مساحت زمين هاي ديمي و ابي ،قطعه بندي اراضي ،تناوب زراعي ،     142
2-ابياري             143
3-وسايل توليد    144
4-نهاد هاي ديگر توليد مثل شخم ، بذر ، كود ، سموم                144
5-تقويم زراعي   146
6-تقسيم محصول                     147
بخش دهم – شيوه بهره برداري از زمين            150
1-انواع واحدهاي بهره برداري موجود در روستا 151
2-تحولات و تغييرات واحدهاي بهره برداري خانوادگي               156
بخش يازدهم- سازمانها و تاسيسات روستا         158
1-شركت تعاوني 159
2-شوراي اسلامي روستا            159
3-پايگاه مقاومت159
4-كتابخانه روستائي                 159
5-مدرسه         160
6-دكانها          160
7-سايرتاسيسات مثل اب لوله كشي، برق ، تلفن و...                160
بخش دوازدهم- رفتارهاي اجتماعي و فرهنگي مرد                 161
1-تعريف فرهنگ                     162
2-رفتارهاي اجتماعي ، هنجارها، ارزشهاي اجتماعي ، ضد ارزش                     162
3-موضوع نقشهاي اجتماعي، ستيز نقشها در خانواده و در روستا                  163
4-    همياري و تعاون شامل شيوه هاي مختلف همياري در زمينه هاي اجتماعي ، اقتصادي    163
5-    رفتارهاي جمعي و كنترل اجتماعي ، اسيبهاي اجتماعي يا كجروي اجتماعي                 164
6-    ارزوها ،تمايلات ، خواستها                     165
7-    ضرب المثلها، ترانه ها و افسانه ها          166
نتيجه گيري و پيشنهادات   167
ماخذ و منابع      

 

شامل 191 صفحه فایل wordپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 10,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
rosta-sarab-mono-grafi_377228_8527.zip20.2 MB