اطلاعیه فروشگاه

1 . بازدید کننده گرامی : درصدی از درآمد یونی سلس صرف امور خیریه میشود و به خیریه تقدیم میگردد پس بیایید همه با هم حامی نیازمندان باشیم ، فروشگاه یونی سلس از کمک شما صمیمانه تشکر میکند ........ 2 . با توجه به تغییرات ایجاد شده در بانک ملی خرید زیر 5000 تومان توسط کارت بانک ملی امکان پذیر نیست برای خرید های زیر 5000 تومان لطفا از کارت های بانک دیگر استفاده نمایید .......

دانلود پایان نامه بررسي حاشيه نشيني در تهران

دانلود پایان نامه بررسي حاشيه نشيني در تهران

افزايش امكانات مادي ، كاهش زمان كار روزانه ، افزايش تعطيلات هفتگي و سالانه ، پيدايش سالهايي در دوران جواني كه فرد با فقدان و يا كمي‌مسئوليت روبروست و در مجموع توجه بشر به زمان فراغت به عنوان بخشي جدي از دوران زندگي ، اين پديده را در جايگاهي قرار داده است كه بي توجهي به آن علاوه بر ايجاد ضايعات و آسيب هاي اجتماعي ، موجبات نارضايتي جامعه را نيز فراهم خواهد نمود . افزايش اوقات فراغت از 3 سال در جامعه كشاورزي به 12 سال در جامعه صنعتي و حتي 19 سال در جامعه فراصنعتي در طول عمر يك نسل امروزي نسبت كه به سادگي بتوان از آن چشم پوشيد . تأثير بهره برداري مطلوب از اين بخش از زندگي ، در پرورش انسان و رشد و شكوفايي شخصيت وي و در نهايت تكامل جامعه به حدي است كه برخي تمدن جديد را « تمدن فراغت » ناميده اند . ( ساورخاني ، 1370 ، 764 )
در شهرهاي بزرگ تراكم بالاي ساختمان ، كمبود و قيمت بالاي زمين ، مانعي بر سر راه ايجاد اماكن ورزشي ، تفريحي و گردشگري براي رفع نياز ساكنين شهر مي‌باشد . از اينرو توجه به زمينهاي حاشيه شهر و حتي مناطق خوش آب و هواي حومه شهرها به عنوان روشي جايگزين ، مورد توجه قرار گرفته است . در ايران خلأ قدرت اداري موجود در اين زمينه يكي از موانع اساسي پرداختن به اين امر است . بدين معني كه شهرداريها خود را در چارچوب محدوده قانوني شهر موظف و مكلف به برنامه ريزي مي‌بينند و فراتر از آن را در خارج از حيطه مسئوليتي خويش مي‌دانند . ازدحام جمعيت در ايام تعطيل در پاركها و فضاهاي تفريحي داخل شهر و نيز خروج صدها هزار نفر از ساكنين در تعطيلات پايان هفته به حومه هاي شهر و پناهگيري در دامان طبيعت نمودهايي است از كمبود امكانات تفريحي شهر و نيز خستگي از دغدغه هاي زندگي شهري كه لزوم توجه به امكانات تفريحي شهري را اشعار مي‌دارند .
شهر تهران به صورتي شگفت آور تمام مراحل تحول و توسعه شهري را در طول كمتر از نيم قرن از سر گذرانيده و اينك به يكي از بيست كلان شهر پر مسأله جهان تبديل شده است .
محدوه‌ تهران قديم تا شصت سال پيش فقط چهار درصد از سطح تهران امروزي را دارا بوده است . رشد و توسعه اين شهر تا جنگ جهاني دوم بطور آرام و يكنواخت بوده اما توسعه آن بعد از جنگ سرعت بيشتري گرفته و در سال 1354 به حدود 12 برابر افزايش يافته در حاليكه توسعه آن در سراسر دوره قاجاريه فقط چهار برابر بوده است . در روند اين تحول سريع و ناموزون ، چشم انداز جغرافيايي و خاستگاه طبيعي تهران با تغييرات ويرانگر و انواع عدم تعادل روبرو گرديده است . گسترش خزندة شهر به دامنه هاي كوهستاني البرز و دشتهاي سرسبز جنوبي و ادغام صدها روستا و هكتارها باغ و مزرعه در پيكر آن ، تمام حيات شهروندان را به مخاطره افكنده است.

 
چكيده پژوهش:
فرضيات پژوهش:
مقدمه
1 ـ  2 ـ فضاهاي جمعي
1 ـ 5 ـ چشم اندازهاي فرهنگي
 
1 ـ 6 ـ حس قداست
1 ـ 8 ـ طرح منظر
2 ـ 1 ـ شناخت تاريخ منطقه
2-2- مطالعات اقليمي‌
8-2 ـ تحليل نيروهاي موثر بر حوزه
نتيجه گيري
5 ـ 2 ـ برنامه حمل و نقل و زير ساختها
5 ـ 4 ـ برنامه نظام فضاي باز و سبز
1-1-1- نظريات مرتبط با فراغت
1-1-2- اهداف گذران فراغت
1-1-3- ويژگيهاي فعاليتهاي فراغتي
1-1-4- كار دلخواه و آزاد در وقت آزاد

1-1-5- فراغت و تفريح در دين
1-1-6- ابعاد اقتصادي گذران فراغت
1-1-8- تقسيم بندي وقت آزاد
1-1-9- نيازهاي امروزي به فعاليتهاي فراغتي
1-1-10- تأثير اوقات فراغت در معماري
1-1-11- جهاني شدن برنامه ريزي گذران فراغت
1-1-12- سابقه برنامه ريزي فراغت در ايران
1-1-13- بخشهاي موثر در برنامه ريزي فراغت
1-1-14- تمهيدات كالبدي و راهكارهاي عملي تفريح
1-1-15- فضاهاي فراغتي تهران
1-1-15-1- سير تحول كاربري گذاران اوقات فراغت در تهران
•حكومت صفويه و قاجاريه :
•حكومت پهلوي اول
•حكومت پهلوي دوم ( 25 ـ 1320 ش )
•حكومت پهلوي دوم ( 45 ـ 1325 ش ) :
•حكومت پهلوي دوم ( 57 ـ 1345 ش ) :
•حكومت جمهوري اسلامي‌( بعد از بهمن 1357 )
تبيين نياز ـ شرايط خاص تهران
الف ـ جمعيت شهري
ب ـ تركيب سني جمعيت
ج ـ نظام تعطيلات و مرخصي
1-1-15-3- فرصتهاي گذران اوقات فراغت در تهران
1-1-15-4- طبقه بندي فعاليتهاي گذران اوقات فراغت در تهران
1-1-5-5- ويژگيهاي عرضه تسهيلات گذران اوقات فراغت در محيط بيرون شهر تهران
1-1-15-6- ويژگيهاي عرضه تسهيلات گذران اوقات فراغت در درون شهر تهران
•تحليل و جمع بندي
مقدمه
1 ـ 2 ـ 1 ـ تمدن و جامعه
1 ـ 2 ـ 2 ـ تمدن و شهر
1 ـ 2 ـ 3 ـ شهر و حيات مدني
1 ـ 2 ـ 4 ـ فضاي جمعي
1 ـ 2 ـ 5 ـ فضاي شهري
1-2-5-1- كاركردهاي فضاهاي شهري
1-2-5-2- اهميت پياده روي
1-2-5-3- ساخت فضاي شهري
•ميدان
•خيابان
1 ـ 3 ـ 1 ـ انسان و طبيعت در تمدن ايران
•باغهاي مسطح و كم شيب :
•باغهاي شيبدار و صفه بندي شده :
•باغهاي احداثي در زمينهاي عارضه دار :
1 ـ 4 ـ 1 ـ آب در باغ ايراني
1 ـ 4 ـ 2 ـ گياه در باغ ايراني
1 ـ 4 ـ 3 ـ اصول طراحي باغ ايران
الف ) سلسله مراتب
ب ) تقارن
ج ) مركزيت
د ) ريتم
هـ ) استقلال و تشخيص فضاها
و ) تنوع در وحدت ، وحدت در تنوع
ز ) طبيعت گرايي و بهره گيري از منظر
موزائيك وسيع
•گزينش دشوار
•حمايت جهاني
1 ـ 7 ـ 1 ـ گردشگري و گردشگران در ايران
1 ـ 7 ـ 2 ـ اكوتوريسم
•امكان سنجي جاذبه هاي اكوتوريسم در ايران
1 ـ 8 ـ 1 ـ منظره پردازي
1 ـ 8 ـ 1 ـ  1ـ منظره پردازي در هنر اروپا
•منظره پردازي هاي آرماني :
•منظره پردازي طبيعت گرا :
•منظره پردازي نمادگرايانه :
1 ـ 8 ـ 1 ـ 2 ـ منظره پردازي در ايران
فرحزاد در گذر زمان
سفر امامزاده داوود
درختهاي توت وقفي
راه امامزاده داوود
سنگ مثقال ـ ينجه زار
معجزات امامزاده
امامزاده داوود ( از توابع قصبة كن )
•زمين شناسي
•آب و هوا
دما
يخبندان
فشار جو :
نم نسبي :
ابرناكي :

ساعات آفتابي :
باد :
•ويژگيهاي طبيعي
زمين لرزه هاي تاريخي :
2 ـ 4 ـ 1 ـ شناخت سازمان فضايي :
2 ـ 4 ـ  1 ـ  1 ـ نظام توزيع عناصر :
•توده و فضا
•تراكم

•كيفيت بناها ( قدمت )
2 ـ 4 ـ 1 ـ 2 ـ نظام توزيع كاربريها :
2 ـ 4 ـ 2 ـ شناخت ساخت فضايي
2 ـ 4  ـ 3  شناخت فضاي شهري ( جمعي )
•تجزيه و تحليل فضاهاي شهري :
فضاي شهري ( 2 )
نتيجه گيري :
2 ـ 4 ـ 4 ـ شناخت سيماي شهر
2 ـ 4 ـ 4 ـ  1 ـ سيماي بيروني شهر ( نماي از دور شهر )
•عوامل سازندة سيماي بيروني شهر
2 ـ 4 ـ 4 ـ 2 ـ سيماي دروني بافت
1 ـ راه
2 ـ گره
3 ـ نشانه
4 ـ لبه
5 ـ محله
2 ـ 6 ـ 1 ـ وضعيت و عوارض اجتماعي توسعه در محدوده
2 ـ  6ـ  1 ـ 1 ـ تغييرات اكولوژي اجتماعي
2 ـ  6ـ  1 ـ 2 ـ تعارض طبيعت و شهر
2 ـ 6 ـ 1 ـ 3 ـ نا امني اجتماعي
2 ـ 6 ـ 1 ـ  4 ـ افول نقش فراغتي و تفريحي محدوده
2 ـ 6 ـ 2 ـ وضعيت مالكيت اراضي
2 ـ 6 ـ 2 ـ 1ـ نحوه حقوقي مالكيت اراضي
منابع طبيعي
مالكيت عرفي اراضي روستا
حرايم و اراضي طرح دار :
2 ـ 8 ـ 1 ـ شبكه حمل و نقل
2 ـ 9 ـ 1 ـ كليات طرح تفصيلي
2 ـ 9 ـ 2 ـ طرح جامع قديم تهران
2 ـ 9 ـ 3 ـ طرح اجرايي تهران ( 1350 )
2 ـ 9 ـ 4 ـ طرح جامع توسعه جهانگردي در ايران ( 1351 )
2 ـ 9 ـ 5 ـ طرح جامع جديد ساماندهي تهران ( 1370 )
2 ـ 9 ـ 6 ـ طرح مطالعات ساماندهي گردشگاههاي تهران ( 1374 )
2 ـ 9 ـ 7 ـ طرح بهسازي منطقه فرحزاد ( 1372 ـ شهرداري تهران )

امكانات
محدوديتها
امكانات
محدويتها
امكانات
محدوديتها
4 ـ 2 ـ اهداف عملياتي
اهداف
5 ـ 2 ـ 1 ـ برنامه حمل و نقل
اهداف
5 ـ 2 ـ 2 ـ برنامه زير ساختها

 

شامل 141 صفحه فایل word


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
hashie-neshini-tehran_380676_1533.zip11.7 MB

دانلود مقاله استان اصفهان

دانلود مقاله استان اصفهان استان اصفهان با مساحتي حدود 105937 كيلومتر مربع بين 30 درجه و 43 دقيقه تا 34 درجه و 27 دقيقه عرض شمالي خط استوا و 49 درجه و 36 دقيقه تا 55 درجه و31 دقيقه طول شرقي از نصف النهار گرينويچ قرار دارد . اين استان كه در مركز ايران واقع شده است از شمال به استانهاي مركزي , قم و سمنان ؛ ازجنوب به استانهاي فارس و كهگيلويه و بويراحمد ؛ از شرق به استانهاي لرستان و چهارمحال بختياري محدود است . بر اساس آخرين تقس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

دانلود مقاله روستاي خرانق

دانلود مقاله روستاي خرانق روستاي خرانق كه در عرض جغرافيايي 48/ 20/32 و طول جغرافيايي 09/40/54 واقع شده است، از دهستان رباطات، بخش خرانق و شهرستان يزد مي باشد. و به فاصله 75 كيلومتري مركز شهرستان واقع شده است. اين روستا در كوير مركزي قرار گرفته و كليه عوامل اقليمي و جغرافيايي آن گونه مناطق را دارا مي باشد. راه منتهي به روستا آسفالته است و روستا در يك فضاي هموار گسترده شده است. ارتفاع روستا از سطح تراز صفر 1760 متر مي باشد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

دانلود پایان نامه آلودگی هوا در شهرستان سیرجان

دانلود پایان نامه آلودگی هوا در شهرستان سیرجان شهرستان سیرجان در قسمت جنوب غربی استان کرمان واقع شده و از شمال به رفسنجان و شهربابک از جنوب به استان هرمزگان از شرق به شهرستان بافت و بردسیر و از غرب به استان فارس محدود می شود. سیرجان به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و قرار گیری بر سر راههای ارتباطی کرمان، یزد، بندرعباس و شیراز و نیز وجود زمین های کشاورزی حاصلخیز و منابع معدنی از دیر باز تا کنون پذیرای مهاجران مختلف بوده است که همگی این عوامل در رش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

نظرسنجی

نحوه آشنایی با ما ؟؟

تبلیغات

فروشگاه تخصصی دانشجویی یونی سلس فروشگاه فایل استوری

تبادل لینک فروشگاه یونی فور یو

نرم افزار مورد نیاز


office
firefox
Reader
download
winrar