اطلاعیه فروشگاه

1 . بازدید کننده گرامی : درصدی از درآمد یونی سلس صرف امور خیریه میشود و به خیریه تقدیم میگردد پس بیایید همه با هم حامی نیازمندان باشیم ، فروشگاه یونی سلس از کمک شما صمیمانه تشکر میکند ........ 2 . تمامی مطالب داخل سایت فقط جنبه کمک آموزشی دارند و از بکار بردن مستقیم این مطالب خودداری فرمایید ، فروشگاه یونی سلس هیچ گونه مسئولیتی در قبال سو استفاده از مطالب آموزشی موجود ندارد ........

دانلود تحقیق مطالعه و بررسي نگرشها، انتظارات و توقعات ساكنان، گردشگران و مديران منطقه آزاد كيش

دانلود تحقیق مطالعه و بررسي نگرشها، انتظارات و توقعات ساكنان، گردشگران و مديران منطقه آزاد كيش

 منطقه آزاد كيش با سواحل مرجاني و آب و هواي دلپذير ، به مثابه دهكده اي مدرن است كه در آن افراد از لحاظ فرهنگي ، قومي و آئيني با يكديگر متفاوتند. اين جزيره را مي توان در دو بخش مورد توجه قرار داد. اول بوميان كه شرايط ، زبان و فرهنگ ويژه خود را دارند و مي كوشند آن را همچنان پاس دارند و به آيندگان خود منتقل نمايند ، در اينجا عامل سنت پيونددهندة ميان افراد است ، از اين رو اين بخش از منطقه از لحاظ فرهنگي و اجتماعي از ثبات و انسجام نسبي بيشتر برخوردار است. اما در بخش دوم مربوط مي شود به نو مهاجراني كه با پاره فرهنگ هاي گوناگون كه از نقاط مختلف كشور و حتي كشورهاي ديگر با انگيزه كار و درآمد زياد و زندگي در يك محيط آرام و مدرن به اين منطقه كشيده شده اند. از اينرو ساختار جميتعي ساكن و متحرك و بسيار ناهمگون ، با بازارهاي مدرن و متنوع و همچنين گردشگاههاي فرح بخش سبب شده است تا هر ساله شمار زيادي از اهالي كشورها و همچنين شماري از گردشگران ديگر كشورها به بهانه خريد و تفريح به اين منطقه كشيده شوند و بدين ترتيب وضعيت منحصر به فردي را براي اين منطقه پديد آورد. منطقه آزاد كيش را مي توان در واقع تنفس فرهنگي كشور دانست كه هر فردي با هر موقعيتي و اعتقادي مي تواند ايامي را بدون دغدغه بگذراند. مجموعه اين عوامل سبب شده است منطقه آزاد كيش امروزه به عنوان قطب گردشگري و تجاري در منطقه مطرح شود.

      نبود جمعيت كارآمد بومي و عدم انطباق آنها با اهداف گسترش منطقه ، نيروهاي انساني ماهر را مي طلبد از اين رو براي سامان بخشيدن به نيازهاي اجتماعي ، اقتصادي ، صنعتي و اداري و انتظامي جزيره كيش ميزبان مهاجراني در اين عرصه گرديده كه اين امر خود موجب ناهمگوني بيشتر در زمينه هاي فرهنگي و اجتماعي اين منطقه گرديده است كه در چنين شرايطي برنامه ريزي فرهنگي و اجتماعي از جايگاه خاصي برخوردار است و بايد نسبت به آن توجه ويژه اي مبذول شود.

      چگونگي تعاملات و ارتباطات فرهنگي و اجتماعي در ميان گروههاي مختلف ساكن در جزيره و اهداف جامعه مدرن با الگوهاي شناخته شده از وسايل مورد توجه برنامه ريزان فرهنگي و اجتماعي منطقه است كه مي بايد از هر جهت مورد پي گيري قرار گيرد و راهكارهاي مناسب براي بهينه سازي آن پيش بيني شود.

      براي شناخت چنين جامعه پيچيده و نوپا پژوهش پيمايشي با ابزارهاي قابل اعتماد را كه بتواند نگرشها ، نيازها ، مسائل و مشكلات ساكنان آن را وارسي كند و اطلاعات مورد نياز را در اختيار برنامه ريزان و تصميم گيران اين منطقه قرار دهد برگزيديم.

      نتايج پژوهش حاضر مي تواند در ايجاد يك جامعه مدرن كه در آن جايگاه تمامي افراد با قوانين و اصول شهرنشيني شناخته شده ملحوظ شده باشد ، مفيد آيد. در اين بررسي از روشهاي اسنادي ، پيمايشي و دلفا (Delphi)  استفاده شده و در تجزيه و تحليل اطلاعات از آمار توصيفي و استنباطي بهره گرفته شده است.

پيشگفتار    

فصل اول ـ طرح مسئله    
- بيان و شرح مسئله     
- اهداف پژوهش    
الف- هدف اصلي    
ب- اهداف فرعي    
- زمينه‌ها و ابعاد مورد پژوهش (سئوالات پژوهش)    
- نوع پژوهش‌    
- ابزار گردآوري اطلاعات    
- جامعه آماري    
- نمونه‌گيري     
الف- حجم نمونه‌    
- واحد تحليل    
- تصريح مفاهيم    

فصل دوم ـ يافته‌هاي پژوهشي    
- سيماي پاسخگويان        
الف- جنس و سن        
ب- تحصيلات        
ج- وضعيت تأهل        
 د- وضعيت اشتغال    

فصل سوم ـ نتايج تفصيلي    
- يافته‌هاي پژوهشي     
- سابقه سكونت افراد در كيش بر حسب جنس    
- سابقه سكونت افراد در كيش بر حسب سن    
- سابقه سكونت افراد در كيش بر حسب ميزان تحصيلات    
 - انگيزه افراد از اقامت در كيش    
الف- انگيزه افراد از اقامت در كيش به تفكيك جنس و سن    
ب ـ انگيزه افراد از اقامت در كيش به تفكيك ميزان تحصيلات    
ج ـ انگيزه افراد از اقامت در كيش به تفكيك وضعيت تأهل    
- رضامندي از كار و فعاليت در جزيره كيش    
الف- ميزان رضايت افراد از فعاليت در كيش به تفكيك وضعيت تأهل و تحصيلات    
ب- مهمترين دلايل رضايت از فعاليت در كيش    
ج- عدم رضايت از فعاليت در كيش    
- ميزان رضايت از اقامت در كيش     
الف- مهمترين دلايل رضايت بالاي ساكنان از سكونت در كيش    
ب- مهمترين دلايل افرادي كه از اقامت در كيش رضايت چنداني نداشتند    
- چگونگي زندگي يكجانشينان از نظر قرابت و خويشاوندي در خانواده    
الف- مهمترين دلايل اين امر (جدول 3-7-1)    
ب- چگونگي زندگي ساكنان به تفكيك وضعيت تأهل و ميزان تحصيلات    
- نظرات ساكنان درمورد وضعيت بهداشت و درمان كيش    
الف -پاسخگويان پيشنهادات درخور توجهي براي بهبود وضعيت بهداشتي و درماني كيش ارائه
داده‌اند    
ب- چگونگي ‌ وضعيت بهداشت و درمان در كيش از نظر پاسخوگويان به تفكيك وضعيت تأهل و
تحصيلات    
- معاشرت ساكنان با يكديگر و سطح اين نوع معاشرت    
الف- ميزان مشاركت افراد با ديگر ساكنان به تفكيك جنس و سن    
ب- ميزان مشاركت افراد با ديگر ساكنان به تفكيك وضعيت تأهل و تحصيلات    
- دفعات مسافرت ساكنان به مناطق ديگر در سال و چگونگي آن    
الف- تعداد مسافرت سالانه ساكنان به خارج از كيش به تفكيك  وضعيت تأهل و تحصيلات    
ب- مهمترين دلايل خروج از كيش از سوي پاسخگويان    
ج- مهمترين دلايل  عدم خروج و سفر اندك افراد از جزيره كيش    
- مشاركت ساكنان براي اداره بهتر جزيره    
الف- مشاركت و همفكري با مسئولان به تفكيك وضعيت تأهل و تحصيلات    
-    نظر پاسخگويان در ارتباط با ميزان رعايت برخي رفتارهاي اجتماعي توسط اهالي و
گردشگران    
- پوشش مناسب     
الف- ساكنان     
ب- گردشگران     
- رفتار مناسب در معابر عمومي    
الف- اهالي     
ب- گردشگران     
- رعايت مقررات راهنمايي و رانندگي    
الف –ساكنان    
ب- گردشگران    
- ميزان رعايت قوانين و مقررات عمومي توسط گروههاي مختلف    
الف -ميزان رعايت قوانين و مقررات عمومي توسط اهالي كيش    
ب- ميزان رعايت قوانين و مقررات عمومي توسط گردشگران    
ج- ميزان رعايت قوانين و مقررات عمومي توسط مديران و مسئولان تصميم‌گير    
د- ميزان رعايت قوانين و مقررات عمومي توسط كاركنان و مأموران سازمانها
و نهادهاي مختلف    
- ميزان وقوع پاره‌اي از جرايم اجتماعي از ديدگاه پاسخگويان در كيش    
الف- جرائم اقتصادي    
ب- اعتياد    
ج- فحشا    
د- قاچاق مواد مخدر    
چگونگي گذران اوقات فراغت ساكنان كيش        
الف- تماشاي تلويزيون    
ب- گوش كردن به موسيقي    
ج- ديدار دوستان و آشنايان    
د- شركت در مراسم سوگواري مذهبي    
ه- شركت در اعياد و جشنهاي مذهبي    
و- شركت در اعياد و جشنهاي ملي    
- رواج برخي از رفتارهاي اجتماعي در ميان اهالي كيش    
 - ميزان رضامندي افراد از وضعيت فرهنگي و اجتماعي كيش    
 مهمترين پيشنهادات پاسخگويان پيرامون بهبود وضعيت فرهنگي و اجتماعي كيش    
الف- مهمترين پيشنهادات پاسخگويان پيرامون بهبود وضعيت مراكز
درماني و بهداشتي    
ب- مهمترين پيشنهادات پاسخگويان پيرامون بهبود وضعيت مراكز فرهنگي و آموزشي        
ت- مهمترين پيشنهادات پاسخگويان پيرامون بهبود وضعيت مراكز تفريحي، سرگرمي
و ورزشي    
ث- مهمترين پيشنهادات پاسخگويان پيرامون بهبود وضعيت مراكز مذهبي    
ج- مهمترين پيشنهادات پاسخگويان پيرامون بهبود وضعيت وسايل ارتباط جمعي        
ح- مهمترين پيشنهادات پاسخگويان پيرامون بهبود وضعيت  مراكز اطلاع‌رساني    
خ- مهمترين پيشنهادات پاسخگويان پيرامون بهبود وضعيت حمل و نقل درون شهري    
د- مهمترين پيشنهادات پاسخگويان پيرامون بهبود وضعيت مقررات
راهنمايي و رانندگي    
ذ- مهمترين پيشنهادات پاسخگويان پيرامون بهبود وضعيت امنيت فردي    
ر- مهمترين پيشنهادات پاسخگويان پيرامون بهبود وضعيت رسيدگي به شكايات    
ز- مهمترين پيشنهادات پاسخگويان پيرامون بهبود وضعيت حمل و نقل برون منطقه‌اي    
س- مهمترين پيشنهادات پاسخگويان پيرامون بهبود وضعيت نظارت بر مراكز خريد    
ش- مهمترين پيشنهادات پاسخگويان پيرامون بهبود وضعيت در مورد بهبود وضعيت    
ص- مهمترين پيشنهادات پاسخگويان پيرامون بهبود وضعيت بهبود وضعيت
رستورانها و چايخانه‌ها    
ض- مهمترين پيشنهادات پاسخگويان پيرامون بهبود وضعيت سالنهاي تأتر،
نمايش و سينما    
- بررسي وضعيت آموزش در جزيره كيش    
الف- آموزش رسمي    
ب- وضعيت مدرسان    
ت- محتواي آموزش    
ث- فضاي آموزشي    
ج- مدت آموزش     
ح- تنوع رشته‌ها    
خ- امكانات ورزشي مدارس    
د- امكانات اياب و ذهاب    
ذ- آموزش غير رسمي    
- بررسي وضعيت تشكل‌هاي صنفي در منطقه آزاد كيش    
الف- درصد عضويت در تشكلهاي صنفي به تفكيك جنس و سن    
ب -درصد عضويت در تشكلهاي صنفي به تفكيك وضعيت تأهل و تحصيلات    
ج- نقش تشكلهاي صنفي در تأمين منافع اعضا از ديدگاه پاسخگويان به
تفكيك جنس و سن    
د- ميزان مشاركت اعضا در انتخابات تشكلهاي صنفي    
- ميزان آگاهي ساكنان از فن‌آوري اطلاعات (IT)     
 - بررسي وضعيت مسكن ساكنان جزيره كيش    

فصل چهارم ـ سيماي پاسخگويان     
- سيماي پاسخگويان    
الف- جنس و سن    
ب –تحصيلات    
ج- وضعيت اشتغال    
د- وضعيت تأهل     
- ويژگيهاي سفر گردشگران    
الف- مدت اقامت در كيش    
ب- مدت اقامت گردشگران در كيش يه تفكيك وضعيت تأهل و ميزان تحصيلات    
ت- تعداد سفرهاي قبلي گردشگران در كيش    
ث- انگيزه مسافرت گردشگران در كيش    
ج- چگونگي سفر به كيش    
ح- همراهان گردشگران    
خ- محل اقامت گردشگران در جزيره كيش    
د- مشغله و سرگرمي گردشگران در طول اقامت در كيش    
ذ- دلپذيرترين سرگرميهاي گردشگران در كيش    
ر- جالبترين ويژگيهاي كيش از نگاه گردشگران    
ز- تصور قبلي گردشگران از كيش    
ژ- ميزان تطابق واقعيتهاي كيش با تصورات پيشين گردشگران    
- تصور قبلي گردشگران در جزيره كيش قبل از سفر بر حسب جنس و سن آنها    
- ميزان رضايت گردشگران از مسئولين و كاركنان اماكن و سازمانهاي مختلف كيش    
الف- دلايل رضايت گردشگران از رفتار مسئولان و كاركنان هتلها و اقامتها     
ب- دلايل رضايت گردشگران از رفتار فروشندگان و مغازه‌داران    
ت- دلايل رضايت گردشگران از رفتار مسئولان و كاركنان هواپيمايي    
ث- دلايل رضايت گردشگران از رفتار مسئولان و كاركنان گمرك    
ج- دلايل رضايت گردشگران از رفتار مسئولان و مأموران نيروي انتظامي    
ح- دلايل رضايت گردشگران از رفتار كاركنان بانكها    
خ- دلايل رضايت گردشگران از رفتار رانندگان تاكسي    
د- دلايل رضايت گردشگران از رفتار رانندگان ميني‌بوس    
ذ- دلايل رضايت گردشگران از رفتار كاركنان مراكز تفريحي    
ر- دلايل رضايت گردشگران از رفتار كاركنان رستوران    
ز- دلايل رضايت گردشگران از رفتار كاركنان چايخانه‌هاي سنتي    
- ميزان عدم رضايت گردشگران از رفتار مسئولان ـ كاركنان اماكن و سازمانهاي مختلف كيش    
الف- دلايل عدم رضايت گردشگران از رفتار مسئولان و كاركنان هتلها و اقامتگاهها    
ب- دلايل عدم رضايت گردشگران از رفتار فروشندگان و مغازه‌داران    
ت- دلايل عدم رضايت گردشگران از رفتار مسئولان و كاركنان هواپيمايي    
ث- دلايل عدم رضايت گردشگران از رفتار مسئولان و كاركنان گمرك    
ج- دلايل عدم رضايت گردشگران از رفتار مسئولان و مأموران نيروي انتظامي    
ح- دلايل عدم رضايت گردشگران از رفتار كاركنان بانكها    
خ- دلايل عدم رضايت گردشگران از رفتار رانندگان تاكسي    
د- دلايل عدم رضايت گردشگران از رفتار رانندگان ميني‌بوس    
ذ- دلايل عدم رضايت گردشگران از رفتار كاركنان مراكز تفريحي    
ر- دلايل عدم رضايت گردشگران از رفتار رستورانها    
ز- دلايل عدم رضايت گردشگران از رفتار چايخانه‌هاي سنتي    
- ميزان حمايت مسئولان و دست‌اندركاران جزيره كيش از گردشگران    
الف- نظر گردشگران در مورد ميزان حمايت مسئولان و دست‌اندركاران جزيره
كيش از گردشگران    
- كمبودهاي جزيره كيش در عرصه هاي مختلف از نگاه گردشگران و پيشنهاد آنها    
الف- پيشنهاد گردشگران در مورد رفع كمبودها در محيط‌هاي ورزشي جزيره كيش    
ب- پيشنهاد گردشگران براي برطرف كردن كمبودها در مراكز بهداشتي و درماني     
ت- پيشنهاد گردشگران براي برطرف كردن كمبودهاي موجود در سينماي جزيره كيش        
ث- پيشنهاد گردشگران براي برطرف كردن كمبودها و كاستيها در سالنهاي
تأتر و نمايش        
ج- پيشنهاد گردشگران براي برطرف كردن كمبودهاي موجود در پلاژهاي سواحل جزيره كيش        
ح- پيشنهاد گردشگران براي برطرف كردن كمبودهاي موجود در كنسرتهاي موسيقي
درجزيره كيش    
خ- پيشنهاد گردشگران براي رفع كمبودها و كاستيها در برگزاري جشنواره در
جزيره كيش    
د- پيشنهاد گردشگران براي رفع كمبودها در چايخانه‌هاي سنتي در جزيره كيش    
ذ- پيشنهاد گردشگران براي برطرف كردن كمبودها در رستورانهاي جزيره كيش    
ر- پيشنهاد گردشگران براي برطرف كردن كمبودها در محل بازي و تفريح كودكان    
ز- پيشنهاد گردشگران به منظور بهبود وضعيت بهداشتي منطقه كيش    
س- پيشنهاد گردشگران براي برطرف ساختن كمبودها در مراكز اطلاع‌رساني
جزيره كيش    
ش- پيشنهاد گردشگران براي برطرف ساختن كمبودها در كتابخانه‌هاي عمومي    
ص- پيشنهاد گردشگران براي رفع نواقص و كاستيها در ارتباط با تابلوها و علائم
رانندگي    
ض- پيشنهاد گردشگران براي برطرف كردن كمبودهاي موجود در بازارهاي خريد    
ط- پيشنهاد گردشگران براي برطرف كردن كمبودها در جايگاههاي عرضه نشريات    
ظ- پيشنهاد گردشگران براي برطرف كردن كمبودها در جايگاههاي خودپرداز بانكها     
ع- پيشنهاد گردشگران براي برطرف كردن كمبودها در وسايل حمل و نقل شهري    
غ- پيشنهاد گردشگران براي برطرف كردن كمبودها در برنامه‌هاي راديو و تلويزيون كيش    
- نظر گردشگران در مورد وجود برخي جرايم و ناهنجاريهاي اجتماعي در كيش    
الف- مشاهدات گردشگران پيرامون انواع دزدي طي مدت اقامت در كيش    
ب- مشاهدات گردشگران در مورد انواع شرارت طي مدت اقامت در كيش    
ت- مشاهدات گردشگران در مورد انواع توهين طي مدت اقامت در كيش    
ث- مشاهدات گردشگران در مورد انواع مزاحمت طي مدت اقامت در كيش    
ج- مشاهدات گردشگران در مورد انواع كلاهبرداري طي مدت اقامت در كيش    
ح- مشاهدات گردشگران در مورد انواع قاچاق طي مدت اقامت در كيش    
خ- مشاهدات گردشگران در مورد انواع تكدي‌گري (گدايي) طي مدت اقامت در كيش    
د- مشاهدات گردشگران در ارتباط با موارد عدم رعايت مقررات اجتماعي طي مدت
اقامت در جزيره كيش    
ذ- مشاهدات گردشگران در ارتباط با تخلفات رانندگي طي مدت اقامت در كيش    
ر- مشاهدات گردشگران در مورد ساير تخلفات طي مدت اقامت در كيش    
- نظر گردشگران و ارزشهاي مورد قبول جامعه    
الف -نظر گردشگران در مورد تأثير سفر كيش در روحيه آنها     
ب- نظر گردشگران در مورد مزيتهاي جزيره كيش نسبت به ساير منطقه گردشگري     
ج- نظر گردشگران در مورد الگوسازي از ويژگيهاي برجسته كيش براي ساير شهرهاي ايران    
- نتيجه‌گيري    
- تحليل مديران ومسئولان نسبت به وضعيت فرهنگي و اجتماعي كيش    
- نكات قوت و ضعف منطقه آزاد كيش    
- سياست هاي اتخاذ شده در سالهاي گذشته پيرامون نيازهاي فرهنگي و اجتماعي كيش
    
- مهمترين نياز فرهنگي و اجتماعي منطقه آزاد كيش براي پاسخ به تقاضاي
گردشگران-اهالي، تجار، كسبه    
الف- گردشگران    
ب- اهالي    
- مشكلات پيش روي مديران و راهكارهاي بدون رفت از اين مشكلات در كيش    
- توسعه فرهنگي و اجتماعي منطقه كيش و برنامه هاي پيش روي آن    
- ايجاد الگوهاي فرهنگي و اجتماعي در جزيره كيش و تبديل آنها به صورت
هنجارهاي اجتماع و تصميم آنها به شهرهاي ديگر ايران    
- استفاده از الگوئي خاص در حوزه فرهنگي و اجتماعي جزيره كيش    
- مزايا و معايب منطقه آزاد تجاري كيش در مقايسه با مناطق آزاد كشورهاي
حوزه خليج فارس    
- اولويت در برنامه هاي فرهنگي، اجتماعي در چشم انداز آينده جزيره كيش    
- ميزان همگرايي فرهنگي در گروههاي صنعتي در جزيره كيش    
- طول مدت همنوائي نومهاجران با فرهنگ حاكم بر جزيره كيش    
- ميزان موفقيت منطقه آزاد كيش در ايجاد يك همگرايي فرهنگي در ميان افراد
نومهاجر    
- تأثير يگاني فرهنگي در نظم اجتماعي حاكم بر جامعه كيش    
- نقش فرهنگ مداري جامعه كيش با هنجار شكنان و اثرات آن در كاهش جرائم    
- مهمترين منابع و مأخذ    

شامل 180 صفحه فایل word


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 5,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
kish-entezarat_380680_8405.zip264.6k

نظرسنجی

نحوه آشنایی با ما ؟؟

تبلیغات

فروشگاه تخصصی دانشجویی یونی سلس فروشگاه فایل استوری

تبادل لینک

نرم افزار مورد نیاز


office
firefox
Reader
download
winrar