اطلاعیه فروشگاه

1 . بازدید کننده گرامی : درصدی از درآمد یونی سلس صرف امور خیریه میشود و به خیریه تقدیم میگردد پس بیایید همه با هم حامی نیازمندان باشیم ، فروشگاه یونی سلس از کمک شما صمیمانه تشکر میکند ........ 2 . تمامی مطالب داخل سایت فقط جنبه کمک آموزشی دارند و از بکار بردن مستقیم این مطالب خودداری فرمایید ، فروشگاه یونی سلس هیچ گونه مسئولیتی در قبال سو استفاده از مطالب آموزشی موجود ندارد ........

دانلود تحقیق سنجش تأثير اجراي سيستم پنج اس (5S) بر بهره‌وري شركتهاي تحت پوشش ايران خودرو

دانلود تحقیق سنجش تأثير اجراي سيستم پنج اس (5S) بر بهره‌وري شركتهاي تحت پوشش ايران خودرو

در روند پرشتاب توسعة اقتصادي، توجه به بهبود در مؤسسات توليدي و اقتصادي رو به فزوني است و هر تشكلي كه خواهان ادامة ‌حيات و حضور در عرصه‌هاي رقابتي باشد ناگزير از برنامه‌ريزي براي بهبود مستمر بهره‌وري است. به تبع اين امر، درك صحيح نيازها، استقرار و ايجاد سيستم‌ها و استفاده بهينه مداوم از آنها، سه گام اصلي در تحقق اوليه بهبود بهره‌برداري بهينه و استفاده صحيح از امكانات و توانايي‌هاي موجود است.
رسالت خطير مديريت به عنوان در اختيار دارندة‌ اصلي منابع، به اجرا درآوردن مراحل علمي بهبود است. در قدم اوليه آموزش مفاهيم علمي و كارشناسي متناسب با نيازها به طور يكپارچه به عنوان اصل اول و مهم اين برنامه‌ريزي تلقي مي‌شود و در حقيقت مي‌توان آن را به عنوان حلقة مفقوده‌اي در نظر گرفت كه نقشي كليدي ايفا مي‌كند و از عمده‌ترين ابزارهاي مورد نياز براي هدايت امر بهبود بهره‌وري در مجاري صحيح است.
علي الاصول وظيفه سخت سازگار كردن شرايط مجموعه كاري با امكانات و محدوديت‌هاي دروني و بيروني به عهده مديريت است و او بايد خواهان دستيابي به بهترين شكل بهره‌برداري از منابع و كنترل مصرف باشد. بنابراين فراگيري صحيح مفاهيم بهره‌وري و تكميل سطح آن مي‌تواند به توسعة بينش و دانش مديران حال و آينده ياري رساند و با تجديد قواي ذهني، خوني تازه در رگهاي مجموعه جاري سازد. طبق بررسي‌هاي به عمل آمده 75 درصد راه‌حل‌ها در به كارگيري هر يك از عوامل: سرمايه، كار، مواد اوليه و فن‌آوري به مديريت برمي‌گردد؛ چرا كه اگر به طور مديريت براي استقرار استاندارد توجيه شده و بينش داشته باشد. 85 درصد كار انجام گرفته است.  
آگاهي و بينش مديراين در سطوح مختلف به كمك آموزش فراگير و منسجم مفاهيم بهره‌وري بطور جامع ارتقاء مي‌يابد و به تبع آن، شفافيت ذهنيت ها حاصل مي شود. فنون جديد و طرح‌هاي نو، بهبود بهره‌وري،  كيفيت و … نمي‌توانند بدون اطلاعات نوين تداومي مستمر داشته باشند.
2-1 بيان ضرورت تحقيق:
هر شركت براي حركت در جهت بهبود بهره‌وري و كيفيت، ناگزير بايد به اقداماتي اساسي دست زند. يكي از اين اقدامام پنج اس مي‌باشد، يعني فعالتيهايي كه هدف از آنها مرتب كردن، پاكيزه ساختن و سامان دادن محل كار و ايجاد و حفظ شرايط استاندارد و انضباط لازم براي انجام بهينة كارهاست.
نام پنج‌اس از اولين حروف واژه‌هاي ژاپني سازمانهاي (سئي ري Sein) نظم و ترتيب (سئي تون Seiton)، پاكيزه سازي (سئي سو Seiso)، استاندارد سازي (سئي كتسو Seiketsu) و انضباط (شيتسوكه Shitsuke) گرفته شده است. به كارگيري اين پنج‌اس در تمامي سطوح شركت مي‌تواند نتايجي بسيار چشمگير به همراه داشته باشد كه از آن جمله مي‌توان به پيشگيري از حوادث، كاهش ميزان وقفة كاري، تقويت كنترل عملي فرآيندها و ايجاد جوي سالمتر در محيط كار اشاره نمود.
نكته قابل ذكر اين است كه مي توان روشهايي چون سيستم پيشنهادات (SS) ،‌ داوير كنترل كيفيت (QCC ،‌ مديريت كيفيت جامع (TQM) را از جمله روشهاي ارتقا دهنده بهره‌وري به شمار آورد.  تجربه نشان داده است كه به منظور اجراي موفق روشهاي مذكور بهتراست ابتدا روش پنج‌اس اجرا شود.
لازم به توضيح است كه به منظور اجراي صحيح روش پنج‌اس مشاركت تمام كاركنان لازم است و مي‌توان گفت فعاليت پنج‌اس بين مديران و كاركنان مشترك است.

فصل اول1
1-1- مقدمه2
2-1- بيان ضرورت تحقيق3
3-1- موضوع تحقيق5
4-1- بهره‌وري در ايران6
5-1- لزوم توجه به بهره‌وري در ايران7
6-1- سازمان بهره‌وري ملي ايران8
7-1- بهره‌وري در صنايع كشور و صنعت خودرو9
8-1- شواهد پايين بودن بهره‌وري در ايران و نازل بودن اكثر عوامل مرتبط با پنج‌اس10
9-1- تاريخچه پنج‌اس11
10-1- اهميت موضوع تحقيق12
11-1- نوع تحقيق13
12-1- قلمرو تحقيق14
13-1- فرضيات تحقيق15
14-1- تعريف متغير مستقل و وابسته15
15-1- واژه هاي كليدي مورد استفاده16
فصل دوم17
1-2- بهره‌وري به عنوان يك نظريه جامع18
2-2- مفهوم عام بهره‌وري18
3-2- مولفه هاي بهره‌وري20
4-2- اهميت موضوع24
5-2- تاريخچه بهره‌وري26
6-2- روشهاي ارتقاء بهره‌وري33
1-6-2- الگوي ماهواره‌اي33
2-6-2- سيستم (PRICE)34
3-6-2- مدل وروم (Vroom)39
عنوان       صفحه

7-2- شيوه هاي تحليل بهره‌وري40
8-2- فنون بهبود بهره‌وري40
1-8-2- بهبود بهره‌وري ارزش افزوده از طريق مديريت مالي43
2-8-2- رويكرد سينك كيفيت در بهره‌وري Sink44
3-8-2- چرخه بهره‌وري46
4-8-2- روش نظام مند در بهبود بهره‌وري (Systematic)47
5-8-2- دواير بهبود بهره‌وري (PIC)52
9-2- راهبردهاي بهره‌وري58
1-9-2- راهبرد تحول و نوآوري58
2-9-2- راهبرد بهبود59
10-2- عوامل موثر بر بهره‌وري61
1-10-2- عوامل مطرح شده توسط سومانس (Sumanth-1989)61
2-10-2- عوامل مطرح شده توسط پروكپنكو (Prokopenko-1987)62
11-2- عوامل موثر بر بهره‌وري يك سازمان63
12-2- اندازه گيري بهره‌وري67
1-12-2- اندازه گيري بهره‌وري كل70
2-12-2- اندازه گيري بهره‌وري عامل سرمايه72
3-12-2- اندازه گيري بهره‌وري عامل كار74
13-2- اثر نوآوري بر بهره‌وري75
14-2- فرهنگ بهره‌وري ملي و سازماني78
15-2- مشخصات حركت بهره‌وري80
16-2- مشكلات بهره‌وري81
17-2- سيستم پنج‌اس82
1-17-2- تحول پنج‌اس84
2-17-2- مفهوم پنج‌اس86
3-17-2- پنج‌اس كاربردي96
4-17-2- درك درست براي درك درست پنج‌اس بايد به موارد ذيل توجه شود96
عنوان       صفحه

5-17-2- تكنيكهاي كاربردي در پنج‌اس98
6-17-2- فعاليتهاي جامع و بهم پيوسته100
7-17-2- فوايد اجراي پنج‌اس100
8-17-2- روش عملي اجراي پنج‌اس101
9-17-2- نكات مهم و اساسي اجراي پنج‌اس103
18-2- هفت سين صنعتي104
19-2- پنج‌اس يا «پنج ت»؟111
20-2- تاريخچه بهره‌وري در ايران خودرو112
1-20-2- نحوه اجراي سيستم پنج‌اس در ايران خودرو (دستورالعمل)115
2-20-2- سلسله مراتب118
3-20-2- ملاحظات در خط كشي محل ورود و خروج كالا و پرسنل119
4-20-2- استفاده از دستورالعمل برچسب قرمز (Red Tag)121
5-20-2- سيستم هدفگذاري هوشين128
6-20-2- سيستم پيشنهادات (SS)131
7-20-2- سيستم T.T.ROOM132
8-20-2- اهداف و رسالتها133
21-2- توسعه بهره‌وري در ساپكو134
22-2- كمي راجع به شركت ايساكو140
فصل سوم141
1-3- مقدمه142
2-3- روش تحقيق پژوهش حاضر142
3-3- تعريف جامعه143
4-3- آشنايي با جامعه آماري144
1-4-3- تاريخچه ايران خودرو144
2-4-3- نحوه نمونه گيري و انتخاب شركتهاي مورد نظر146
5-3- حجم نمونه و روش نمونه گيري149
6-3- ابزار جمع آوري داده‌ها150
عنوان       صفحه

7-3- پرسشنامه150
8-3- روشهاي آماري مورد استفاد جهت تجزيه و تحليل داده‌ها152
9-3- مراحل آزمون تحليل واريانس153
10-3- همبستگي154
11-3- بررسي اعتبار ابزار سنجش155
12-3- روايي ابزار سنجش155
فصل چهارم157
1-4- نتايج آزمون تحليل رگرسيون158
1-1-4- آزمون فرضيه اصلي158
2-1-4- آزمون فرضيه هاي فرعي 1 تا 5160
3-4- نتايج ضمني تحقيق161
4-4- آزمون تحليل واريانس فريدمن163
5-4- بررسي همبستگي بين اجزاء سيستم 5S و بهره‌وري164
فصل پنجم165
1-5- نتايج بدست آمده166
2-5- پيشنهادها168

 

شامل 180 صفحه فایل word


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 5,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
s5-irankhodro-pn_381262_4664.zip222k

نظرسنجی

نحوه آشنایی با ما ؟؟

تبلیغات

فروشگاه تخصصی دانشجویی یونی سلس فروشگاه فایل استوری

تبادل لینک

نرم افزار مورد نیاز


office
firefox
Reader
download
winrar