اطلاعیه فروشگاه

1 . بازدید کننده گرامی : درصدی از درآمد یونی سلس صرف امور خیریه میشود و به خیریه تقدیم میگردد پس بیایید همه با هم حامی نیازمندان باشیم ، فروشگاه یونی سلس از کمک شما صمیمانه تشکر میکند ........ 2 . تمامی مطالب داخل سایت فقط جنبه کمک آموزشی دارند و از بکار بردن مستقیم این مطالب خودداری فرمایید ، فروشگاه یونی سلس هیچ گونه مسئولیتی در قبال سو استفاده از مطالب آموزشی موجود ندارد ........

دانلود تحقیق طراحي و اجراي فرايندهاي تحول سازماني در بخش دولتي

دانلود تحقیق طراحي و اجراي فرايندهاي تحول سازماني در بخش دولتي

بررسي ادبيات موضوع تحول اداري و الگوهاي ارائه شده توسط صاحبنظران در اين خصوص و همچنين تجارب عملي انجام شده در ايران نشانگر آن است كه اكثر الگوهاي ارائه شده داراي رويكردي درون سازماني بوده و معطوف به مداخله و تغيير در مؤلفه‌هايي نظير ساختار تشكيلاتي، نيروي انساني و روشها و سيستم‌هاي سازماني مي‌باشد. به عبارت ديگر در ارائه مدلها و الگوهاي تحول اداري در نظام بوروكراسي دولت، فرض نظريه پردازان براين قرارگرفته است كه با ايجاد تغييرات شكلي و ماهوي در اجزاء تشكيل دهنده يك سازمان مي‌توان به تحول اساسي و دلخواه دست پيدا كرد، در حاليكه در جوامع دمكراتيك و مردم سالار امروزي كه مخاطبان و خدمت‌گيرندگان هر يك از بخش‌هاي بوروكراسي دولت در قالب تشكل‌ها و نهادهاي غيردولتي سازمان يافته مي‌باشند و مي‌توانند تأثيرات شگرفي را برساختار و رفتار بوروكراسي دولت بر جاي گذارند ، نمي‌توان از اين عامل مهم و تأثيرگذار غافل مانده و از قدرت و انرژي تحول زايي آن استفاده نكرد و يا آن را به عنوان يك تهديد محسوب نمود، بلكه مي‌توان با رويكردي برون سازماني و از طريق ايجاد و تقويت نهادهاي غيردولتي در كنار بخش دولتي و افزايش قدرت چانه‌زني و ايجاد سازو كارهاي منطقي و قانوني براي مطالبات جمعي، عملاً فرآيند تحول اداري را در دستگاهها دولتي كوتاه و واقع بنياد نمود و هزينه‌هاي آن را كاهش داد.
تئوريها و الگوهايي كه تا كنون در اين حوزه مطرح شده است توجه لازم را به تأثير سازمانهاي غيردولتي بر ايجاد  تحول در سازمانهاي دولتي نداشته است. به عنوان نمونه كيت اسنيولي و يودي‌‌ساي  (k.snavely & u.desay, 2001) در نظريه خود تحت عنوان تعاملات بين سازمانهاي غيردولتي با دولتهاي محلي صرفاً بر هماهنگي و اشتراك مساعي بين اين دو تأكيد داشته‌اند، يا رونالدبورك  (R.Burke, 1998) در بحث كوچك سازي و تجديد ساختار سازمانها صرفاً بر عوامل مؤثر دروني اكتفا نموده است. همچنين بوكارت و پوليت  (Bouckaret & pollit, 2000) در مدل پيشنهادي خود براي تحول مديريت دولتي صرفاً بر تأثير احزاب و متغييرهاي كلان اقتصادي و اجتماعي تأكيد نموده‌اند.
در تجارب عملي براي ايجاد انقلاب اداري در شرايط ايران و نظريه پردازي‌هاي صورت گرفته براي آن نيز، از اين مهم غفلت شده است . به‌عنوان مثال در بخش كشاورزي علي‌رغم وجود يك بوروكراسي رسمي‌و سازمان يافته در بخش دولت با عمري در حد يك قرن و تدوين برنامه‌هايي براي ايجاد تحول در ساختار مديريت دستگاههاي مربوطه به تأثير اين عامل توجه كافي نگرديده و يا مدل سازي نشده است.

1-2- اهميت  و ضرورت تحقيق
ايدهاي جديدي تحت عنوان « نوآفريني حكومت»  در حال شكل‌گيري و توسعه است كه الگوي مديريت دولتي نوين يا «مديريت گرايي»  يكي از نمودهاي اصلي آن است و به نظر مي‌رسد با ظهور چنين الگوهايي، اداره امور عمومي‌وارد مرحله جديدي از حيات خود شده است.
گرايش به سمت حكومت جامعه مدار   (توانمندسازي به جاي خدمات رساني) باعث شده است تا دولتمردان و مديران دولتي به جاي خدمات رساني همانند روال گذشته، شهروندان و تشكلهاي محلي و سازمان‌هاي اجتماعي آنان را به گونه‌اي توانمندسازند تا امور مربوط به آنها توسط خود آنها ساماندهي گرديده و از ابتكارات جمعي به عنوان منبعي در جهت حل مشكلات استفاده گردد. (Denhardt, 2000, PP. 197)
نحوه تعامل با تشكلهاي غيردولتي به عنوان يك پديده اجتماعي در جوامع مختلف عمدتاً تحت تأثير ميزان رشد و توسعه جامعه مدني و استفرار مردم سالاري در اين جوامع و تحولات حاصل در مديريت دولتي حاكم بر آنها بوده است. گسترش جامعه مدني و استقرار مردم سالاري در جوامع معمولاً منجر به توسعه حيطه عمومي‌و رشد و گسترش نهادهاي مدني و تشكل‌هاي غيردولتي شده و دولتها را ملزم به پذيرش حقوق شهروندي مي‌نمايد. از طرف ديگر تحولات حاصله در نظريه دولت موجب گرديده تا نظامهاي مديريت دولتي نيز به تبع آن دگرگون شده و ارزشها و ساختارهاي جديدي را پذيرا شوند. تحولات مذكور در جوامع غربي منجر به كنار زدن دولتهاي رفاه و رشد ديدگاه‌هاي جديدي گرديد كه متكي بر تجديد حيطه مداخله دولت در امور شهروندان و تأكيد بر حفظ و رعايت حقوق آنها، واگذاري وظايف به بخش غيردولتي، خصوصي سازي،  مقررات زدايي، پاسخگويي و نظاير آن بود و از اين جهت تحولات حاصل شده در زمينه گسترش جامعه مدني و همچنين تغييرات ايجاد شده در نظريه‌هاي دولت، هر دو موجب تعميق و گسترش دامنه حضور انواع مختلف مشاركت اجتماعي در برخي جوامع گرديد و زمينه مساعدي براي رشد، توسعه و گسترش تشكل‌هاي غير دولتي فراهم آمد. هم‌اكنون سازمانها و تشكلهاي غيردولتي در سطوح محلي، ملي و بين‌المللي حوزه مهمي‌از فعاليت‌هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي را در كنار دولت و بازار (بخش خصوصي) به عنوان بخش سوم برعهده دارند به صورتي كه يكي از صاحبنظران از اين پديده جديد به عنوان «انقلاب همكاري جهاني» ياد مي‌كند (Lewis, 2000, P.1)

مقدمه1
فصل اول: كليات
تعريف مساله3
اهميت و ضرورت تحقيق5
اهداف تحقيق10
فرضيات تحقيق10
روش تحقيق و گردآوري اطلاعات11
جامعه و نمونه آماري12
قلمرو تحقيق14
تعاريف عملياتي15
محدوديت هاي تحقيق17
نوآوري تحقيق18
فصل بندي تحقيق19
 
فصل دوم: ادبيات علمي تحقيق
بخش اول: كليات سازمانهاي غير دولتي NGOS
واژه سازمانهاي غيردولتي NGOS22
تعاريف سازمانهاي غيردولتي NGOS26
محورهاي فعاليت سازمانهاي غيردولتي NGOS29
ارتباط سازمانهاي غيردولتي با سازمان ملل متحد33
نقش هاي سازمانهاي غيردولتي NGOS35
فرايند رشد و گسترش سازمانهاي غيردولتي NGOS39
بخش دوم: دمكراسي
مقدمه44
سير تاريخي نظريه دمكراسي45
مباني و اصول اساسي دمكراسي49
انواع دمكراسي و حكومتهاي دمكراتيك60
بخش سوم: بوروكراسي و دمكراسي
بوروكراسي67
دمكراسي و بوروكراسي70
بخش‌چهارم: مفهوم جامعه‌مدني و جايگاه دولت و شهروندان در يك نظام دمكراتيك
جامعه مدني و جايگاه دولت و شهروندان76
بخش پنجم: نظريه ها و مفاهيم مشاركت
انواع مشاركت90
اشكال مشاركت91
شيوه هاي مشاركت92
نقش سازمانهاي غيردولتي در تسهيل فرايند مشاركت و مشاركت پذيري95
شرايط و لوازم مورد نياز براي شكل گيري مشاركت اجتماعي99
بخش ششم: تحولات حاصله در نظريه دولت
تحولات حاصله در نظريه دولت104
بخش هفتم: حاكميت خوب، (مباني نظري و ويژگيهاي آن)
حاكميت خوب115
تعريف و ويژگيهاي حاكميت خوب122
مفهوم حاكميت خوب123
شاخص هاي حاكميت خوب127
مشاركت131
حاكميت قانون131
شفافيت133
حساسيت133
اجماع گرايي133
كارايي و اثربخشي134
فراگير بودن134
پاسخگويي135
بخش هشتم: تحول سازماني
تعريف تحول سازماني141
دشواري ارائه مفاهيم تحول سازماني146
پيش فرضها و اهداف تحول147
مدلهاي تحول سازماني150
بخش نهم: اصلاحات اداري
مقدمه163
اصلاح اداري چيست؟166
آيا اصلاح اداري دشوار است؟167
محيط بخش دولتي و اصلاح اداري169
عناصر محيطي سازمانهاي اداري171
عوامل اقتصادي172
عوامل فرهنگي173
عوامل جمعيتي174
عوامل سياستي175
محورهاي اصلاحات اداري176
اندازه دولت و سازمانهاي دولتي176
اندازه دولت در ايران191
فساد اداري195
تعاريف و ماهيت فساد اداري196
اثرات فساد اداري197
عوامل و دلايل فساد اداري200
كنترل فساد اداري204
پاسخگوئي210
پيدايش توجه نسبت به استانداردهاي پاسخگوئي213
افزايش مباحثات مربوط به عوامل پاسخگوئي216
فصل سوم: معرفي قلمرو و تحقيق
بخش اول: وضعيت كلي بخش كشاورزي
ارزش افزوده
زيربخش هاي كشاورزي
زير بخش زراعت و باغباني
نظامهاي بهره برداري دهقاني
نظام بهره برداري تعاوني
تعاوني هاي سنتي (بنه)
شركتهاي تعاوني توليد
تعاوني هاي مشاع
نظام بهره برداري تجاري
واحدهاي شخصي- شركتي غير رسمي
شركتهاي سهامي زراعي
واحدهاي كشت و صنعت
زير بخش دام و طيور و آبزيان
نظامهاي بهره برداري دام
نظام دامداري عشايري
نظامهاي دامداري روستايي
نظام دامداري صنعتي
زير بخش منابع طبيعي
منابع خاك و اراضي كشور
كاربري اراضي
جنگل ها و مراتع
شيوه هاي بهره برداري از مراتع
بهره برداري از مراتع
بهره برداران عشايري
بهره برداري روستايي
بهره برداران نيمه كوچنده و رمه گردان
بهره برداران از جنگلها
آبخيزداري
زير بخش صنايع تبديلي، تكميلي و روستايي
زير بخش توسعه روستايي و عشايري
تشكيلات دولتي مرتبط
بخش دوم: تشكل هاي غيردولتي بخش كشاورزي ايران
مقدمه
شركتهاي تعاوني
شركت تعاوني كشاورزي و روستايي
شركت تعاوني صيادان
شركت تعاوني صاحبان حرفه ها و صنايع دستي
شركت تعاوني صنايع كوچك
تشكل هاي غيرانتفاعي
انجمن ها
سنديكاها و اتحاديه ها
سازمانهاي غيردولتي
مباني قانوني تشكلهاي غيردولتي بخش كشاورزي
انواع تشكل هاي غيردولتي بخش كشاورزي
تعاونيهاي تحت نظارت سازمان مركزي تعاون روستائي
تعاونيهاي زنان روستائي
تعاونيهاي روستائي
شركتهاي تعاوني كشاورزي
تعاونيهاي منابع طبيعي
تعاونيهاي تحت پوشش وزارت تعاون
تشكل هاي غيردولتي عضو اتاق ايران
سطوح تشكل هاي غيردولتي بخش كشاورزي
فصل چهارم: متدلوژي تحقيق
مقدمه
فرايند تحقيق
مدل مفهومي تحقيق
ابعاد، مولفه ها و شاخص ها
جامعه و نمونه آماري
روش شناسي تحقيق
روش جمع آوري اطلاعات
روائي و پايايي ابزار تحقيق
روشهاي تجزيه و تحليل داده ها
فصل پنجم: تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق و پيشنهادات
مقدمه
تحليل آمار توصيفي- استنباطي سوالات
تحليل آمار توصيفي- استنباطي مولفه هاي مربوط به تحول اداري
تحليل آمار توصيفي- استنباطي مولفه هاي مربوط به افكار عمومي و نيازهاي
شهروندي
تحليل آمار توصيفي- استنباطي مولفه هاي مربوط به سازمانها و تشكل‌هاي
غيردولتي
تحليل آمار توصيفي- استنباطي مولفه هاي مربوط به سيستم هاي اقتصادي،
اجتماعي و سياسي
بررسي و تحليل مولفه هاي اصلي و اولويت هاي تاثيرگذاري آنان بر تحول
اداري
تحليل و بررسي فرضيات تحقيق
تحليل و بررسي فرضيه اول تحقيق
تحليل و بررسي فرضيه دوم تحقيق
تحليل و بررسي فرضيه سوم تحقيق
تحليل و بررسي فرضيه چهارم تحقيق
تحليل و بررسي فرضيه پنجم تحقيق
بررسي ارتباطات مولفه هاي اصلي با مولفه هاي مربوط به تحول اداري
بررسي وتحليل مدل تحقيق
مدل تحقيق
الگوي فرايند تدريجي تحول‌اداري با رويكردتوسعه وتقويت سازمانهاي‌غيردولتي
نتيجه گيري
پيشنهادات
ضمائم
الف- منابع و مأخذ
ب- خروجي آزمون هاي آماري
ج- پرسشنامه

 

شامل 430 صفحه فایل word


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 5,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
tahavol-sazemani-pn_381281_8817.zip797.9k





نظرسنجی

نحوه آشنایی با ما ؟؟

تبلیغات

فروشگاه تخصصی دانشجویی یونی سلس فروشگاه فایل استوری

تبادل لینک

نرم افزار مورد نیاز


office
firefox
Reader
download
winrar