اطلاعیه فروشگاه

1 . بازدید کننده گرامی : درصدی از درآمد یونی سلس صرف امور خیریه میشود و به خیریه تقدیم میگردد پس بیایید همه با هم حامی نیازمندان باشیم ، فروشگاه یونی سلس از کمک شما صمیمانه تشکر میکند ........ 2 . تمامی مطالب داخل سایت فقط جنبه کمک آموزشی دارند و از بکار بردن مستقیم این مطالب خودداری فرمایید ، فروشگاه یونی سلس هیچ گونه مسئولیتی در قبال سو استفاده از مطالب آموزشی موجود ندارد ........

دانلود تحقیق سنجش ميزان آمادگي شركت آب منطقه اي استان يزد جهت اجراي سيستم ERP

دانلود تحقیق سنجش ميزان آمادگي شركت آب منطقه اي استان يزد جهت اجراي سيستم ERP

سازمان هاي امروزي در جهت جهاني شدن رقابت مي كنند كه اين رقابت به سطوح بي سابقه اي منجر شده است. بازارهاي رقابت جهاني و سازمانها به يافتن راه حل هاي كاري بهتر با ساختارهاي انعطاف پذير و قابل اطميناني نياز دارند. بسياري از زير ساختارهاي سازماني و تشكيلاتي توسط سيستم هاي اطلاعاتي (كه فرآيندهاي كاري را به طور مستقيم و يا غير مستقيم در جهت رشد و ابقاء سازمان پشتيباني مي كنند). توانمندتر شده اند. با اداره بهتر اين فرآيندهاي مزاياي رقابتي قوي تر از طريق كاهش هزينه، افزايش توليد و بهبود سرويس دهي مشتريان حاصل شوند. در دو دهه گذشته گرايش  خاصي به راه حلي متمركز كه فرآيندهاي كاري را بهبود مي دهند ايجاد شده است. اين راه حل عبارتست از برنامه ريزي منابع سازمان (ERP).

ERP بسته هاي نرم افزاري هستند كه در قالب سيستم هاي اطلاعاتي قابل پيكربندي هستند. در اين سيستم ها سعي بر اين است كه بهترين رويه هاي  موجود و جاري در فرآيندهاي مربوطه در قالب يك بسته نرم افزاري ارائه گردد. به طور كلي هدف اصلي اين سيستم ها را ميتوان تمركز و منطقي سازي اطلاعات و جريان آن در سازمان دانست كه اين كار ممكن است با تأثيرات عميق در سازمان مربوطه از جمله مهندسي مجدد فرآيندهاي كسب و كار همراه باشد. سيستم هاي ERP حول تفكر  برنامه هاي كاربردي پيش ساخته تكامل يافته اند.

فروشندگان، برنامه هاي كاربردي را براي هر بخش توليد مي كنند و سازمان ها بر حسب نياز آن را خريداري مي كنند. در اين برنامه هاي كاربردي مدل هاي گردش كار جاسازي شده اند. هر يك از اين برنامه ها در بردارنده داده ها و اطلاعاتي مي باشند كه به واسطه اين اطلاعات فرآيندهاي سازماني را كنترل مي نمايند. در سيستم هاي ERP معمولاً مدل گردش كار در نرم افزار برنامه کاربردي جاسازي مي شود.به منظور شکل دهي فرايند گردش کار، بيشتر پارامترهايي كه ERP دارد به طريق مختلفي انعطاف پذير است. مثلاً جريان يك تعيين نيازمندي از طرف مشتري در يك سازمان را در نظر بگيرد كه از مرحله اعلام درخواست تا رسيدگي به درخواست وي توسط يك نرم افزار كنترل مي شود. يعني ابتداي مشتري درخواست خود را نماينده خود دريافت نموده سپس تغييرات نيازمندي خود را در برنامه كاربردي مربوط ثبت مي كند. سپس با اعمال نظر مدير اعتباري و مدير توليد و مدير فروش تغييرات مورد نظر اعمال مي شود. سيستم هاي ERP جهت خودكار كردن وظايف كاري پديد آمده اند و راه حل اطلاعاتي يكپارچه اي در سرتاسر زير ساختار سازماني ارائه مي دهند. به طور متداول شركت ها به جهت برآوردن نيازهاي هر يك از سيستم هاي وظيفه مند نظير حسابداري، خريد، برنامه ريزي و موجودي، برنامه هاي كاربردي كامپيوتري مجزايي ايجاد مي كنند. چنين سيستم هايي درون جزاير متناقص اطلاعاتي رشد مي كنند، بنابراين تحكيم و اتحادشان ممكن نمي باشد.

در نتيجه راه حل سيستم هاي ERP توانايي اداره كردن را فراهم كرده و اطلاعات و سرويس هاي دپارتمانهاي سرتاسر يك سازمان را يك پارچه مي نمايند. اين راه حل به سازمان ها اجازه مي دهد كه تمام منابع شان را تعيين اداره كنند و بدينوسيله آن ها بواسطه يكپارچگي تمام اطلاعات در ميان فرايندهاي كاري مختلف هزينه ها را كاهش داده و كارايي را افزايش مي دهند .

ERP دو مزيت عمده ارائه مي كندكه در سيستم هاي سازماني غير يكپارچه وجود ندارد.

1- يك نگرش يكپارچه سازماني از تمامي فعاليت ها و وظايف سازماني و بخش ها است.

2- يك پايگاه داده اي از سازمان كه تمامي فعاليت ها در آن نگهداري و پردازش و تحت نظارت و كنترل قرار مي گيرد.

 

ويژگي هاي سيستم ERP

در يك جمع بندي مي توان گفت سيستم هاي ERP تنها حاصل اجتماع فرآيندها و وظايف مختلف سازماني در قالب يك بسته نرم افزاري نيست بلكه حداقل بايد داراي چند مشخصه كليدي باشد تا بتواند به عنوان يك راه حل درست مطرح شود اين ويژگي ها عبارتند از : انعطاف پذيري :سيستم هاي ERP بايد بتواند به نيازمندي متغير سازمان ها و شركت هاي استفاده كننده پاسخ دهند.

چكيده    1
فصل اول : طرح تحقيق
مقدمه     4
1-1- بيان مسئله    7
2-1- ضرورت انجام تحقيق    8
3-1- اهداف تحقيق    9
4-1- فرض هاي اساسي تحقيق    10
5-1- واژگان كليدي    11
فصل دوم : ادبيات تحقيق
 مقدمه    16
بخش اول :
1-2- معرفي و ويژگي ها    18
1-1-2-سير تكاملي ERP    18
2-1-2-معرفي جامع ERP    21
3-1-2- ERP از ديدگاه مديريتي    24
4-1-2- تفاوت بين ERP يك بانك اطلاعات مركزي    26
5-1-2- ERP در ايران    27
6-1-2- مراحل بهره برداري از يك راه حل ERP    29
7-1-2- بررسي هزينه ها و امكان سنجي ERP    30
8-1-2- استقرار پلكاني ERP راهي براي كاهش هزينه    33
9-1-2- مهندسي مجدد ( BPR) و تفاوت آن با ERP    38
10-1-2- مهندسي مجدد مبتني بر فناوري    40
11-1-2- مختصري از MRPII, MRP (از زير سيستمهاي erp)    44
12-1-2-ERPII    49
14-1-2- تفاوت ERPII, ERP    53
15-1-2- ERP, MIS    53
16-1-2- عوامل مؤثر در پيروزي و شکست پروژه هاي ERP    55
17-1-2- انواع روشهاي پياده سازي ERP از لحاظ وسعت فعاليت    64
 18-1-2- مباحث انساني در پياده سازي پروژه هاي ERP (نقش نيروي انساني در انجام پروژه)    65
19-1-2- اجزاي تشکيل دهنده ي سيستم هاي ERP    67
20-1-2- امنيت در سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازماني    69
21-1-2- مزايا و معايب بکارگيري ERP    72
22-1-2- چرا سازمان به ERP نياز دارد؟ (لزوم پياده سازي)    74
23-1-2- گزينه هاي پياده سازي ERP     76
24-1-2- معرفي دو عرضه کنندة عمده نرم افزار Oracle , SAP /EPR    78
بخش دوم :
2-2- معرفي شرکت آب منطقه اي استان يزد    81
1-2-2- معرفي سازمان    81
فصل سوم : روش تحقيق
1-3- کليات روش تحقيق    86
2-3- روش تحقيق    96
3-3- جامعه آماري    97
4-3- قلمرو تحقيق    97
5-3- نمونة آماري    98
6-3- روش جمع آوري اطلاعات    98
7-3- روش سنجش روايي    99
8-3- روش سنجش پايايي    99
9-3- روش تحليل آماري داده ها جهت آزمون فرضيه ها    99
فصل چهارم : تجزيه و تحليل اطلاعات
1-4- كليات    101
2-4- نمودارها و جداول آماري    102
3-4- آزمون فرض سؤالات پرسشنامه    123
4-4- آزمون فرض گروههاي مختلف سؤالات پرسشنامه    135
1-4-4- حمايت مديران    135
2-4-4- ظرفيت تغيير پذيري    136
3-4-4- وجود زير ساخت هاي مناسب    137
4-4-4- برگزاري دوره هاي آموزشي    138
5-4-4- بکارگيري افراد بصورت تيم هاي کاري    139
6-4-4- قدرت پيشبيني و برنامه ريزي سازمان    140
7-4-4- استفاده کارآمداز گروه مشاوران    141
8-4-4- بهره وري مناسب مهندسان حوزه فن آوري اطلاعات    142
5-4- پايايي و روايي پرسشنامه    143
فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات
1-5- مقدمه    145
2-5- نتيجه گيري همراه با پيشنهادات     146
3-5- پيشنهادات جهت انتخاب نرم افزار مناسب    148
4-5- تيم پروژه    149
منابع و مأخذ    150

 

شامل 162 صفحه فایل word


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 5,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
ab-manteghei_383483_4410.zip374.6k

دانلود پاورپوینت چرخ دنده‌ها

دانلود پاورپوینت چرخ دنده‌ها در دل هر ابزار مکانیکی تعداد زیادی چرخ دنده وجود دارد. تا به حال فکر کرده اید که چرا اینقدر چرخ دنده در آنها استفاده می‌شود. مهمترین دلیل آن اینست که همه این ابزارها یک موتور کوچک دارند که با سرعت بالا می‌چرخد. این موتور می‌تواند توان مورد نیاز را تأمین کند، اما گشتاور آن به اندازه کافی زیاد نیست. مثلاً در یک پیچ گوشتی برقی باید گشتاور بالا برود تا پیچ گوشتی بتواند پیچ‌ها را سف ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

نظرسنجی

نحوه آشنایی با ما ؟؟

تبلیغات

فروشگاه تخصصی دانشجویی یونی سلس فروشگاه فایل استوری

تبادل لینک

نرم افزار مورد نیاز


office
firefox
Reader
download
winrar