اطلاعیه فروشگاه

1 . بازدید کننده گرامی : درصدی از درآمد یونی سلس صرف امور خیریه میشود و به خیریه تقدیم میگردد پس بیایید همه با هم حامی نیازمندان باشیم ، فروشگاه یونی سلس از کمک شما صمیمانه تشکر میکند ........ 2 . تمامی مطالب داخل سایت فقط جنبه کمک آموزشی دارند و از بکار بردن مستقیم این مطالب خودداری فرمایید ، فروشگاه یونی سلس هیچ گونه مسئولیتی در قبال سو استفاده از مطالب آموزشی موجود ندارد ........

دانلود تحقیق بنیاد گرایی اسلامی و سياست خارجي آمريكا

دانلود تحقیق بنیاد گرایی اسلامی و سياست خارجي آمريكا

بنيادگرايي اسلامي نهضتي برخاسته از درون جوامع اسلامي و پاسخي ديني به بحرانها و آشفتگي هاي اجتماعي و سياسي جوامع مسلمان بود . اين جريان با پي بردن به فساد و بي عدالتي در جوامع اسلامي همواره در صدد اصلاح اين جوامع بوده است وبا ارائه پيشنهادي مبتني بر تمسك و بازگشت مجدد به اصول و مباني اسلام در صدد بود راه درمان نابسامانيها و عقب ماندگي را در درون مذهب پيدا كند .

            بنيادگرايي اسلامي با ويژگي ها و اهداف فوق همواره در طول تاريخ اسلام استمرار داشته و با پسرفت و پيشرفت هايي كه داشته است وارد قرون جديد (20 و 21 ) گرديد .

            بنيادگرايي در دوران جديد ، كه مي توان شروع رسمي آن را از سيد جمال الدين اسد آبادي دانست علاوه بر تعقيب اهداف پيشين كه مبني بر اصلاح و مبارزه با فساد در جوامع اسلامي بود ، هدف و خواست تازه اي پيدا كرد : يعني مبارزه با هجوم استعمار گران خارجي به سرزمين هاي اسلامي .اين عامل از آن زمان تا كنون به صورت يكي از اهداف اصلي اين جريان باقي مانده است . يا به عبارتي مي توان گفت همين عامل نقش عمده اي در پيدايش و تداوم جريان بنيادگرايي اسلامي در دوران جديد داشته است .

            لازم به ذكر است كه مسئله تهاجم غرب به سرزمينهاي اسلامي از همان ابتدا با واكنش اين جوامع روبرو بوده است اما اين واكنشها بيشتر در شكل و قالب هاي غير اسلامي صورت گرفته است . به ويژه از نيمه دوم قرن بيستم كه چارچوبهاي ماركسيستي ، ملي گرايي و ناصريسم بيشتر در منطقه خاور ميانه نفوذ داشتند و اسلام گرايي يا چارچوب مبارزاتي مبتني بر عقايد اسلامي در حاشيه قرار داشت . اما به دنبال ناتواني اين مكاتب و ادامه گسترش نفوذ غرب در جوامع اسلامي گرايش روز افزوني به سمت جايگزيني ديني و طرحي اسلامي براي بسيج توده ها جهت مبارزه با هجوم گسترده غرب به وجود آمد و به دنبال آن انديشه بنيادگرايي از اقبال فراواني برخوردار شد كه نتيجه آن گسترش دامنه بنيادگرايي اسلامي در بيشتر سرزمينهاي اسلامي به ويژه آن دسته كه گرفتار نابسامانيهاي اجتماعي و سياسي بيشتري بودند مي باشد .

            فراگير شدن بنيادگرايي اسلامي از نيمه دوم قرن بيستم تا كنون به حدي بود كه  عده اي از انديشمندان را بر آن داشت تا گمان كنند بنيادگرايي اسلامي پديده اي جديد و مربوط به قرن اخير است و حتي عده اي نقطه شروع آن را از سال 1979 م و وقوع انقلاب اسلامي در ايران دانستند .

            ضمن عقيده به اينكه تاريخ رسمي شروع بنيادگرايي اسلامي در قرون اخير از سيد جمال الدين بوده است اما بدون شك از آن زمان تا كنون تحولاتي رخ داده است كه هر كدام نقطه عطفي در جريان بنيادگرايي اسلامي به شمار مي روند و به تنهايي مي توانند سرآغاز فصل جديدي در تحولات اسلامي به حساب آيند . مثلا در سال 1928 م تشكيل جنبش « اخوان المسلمين » توسط حسن البناء در مصر بنيادگرايي اسلامي برخاسته از سيد جمال الدين و شاگردانش را كه تقريبا كم توان شده بود دوباره تقويت و چند گام جلو تر برد . اما اقدام حسن البناء نيز در مقايسه و رقابت با مكاتب فكري ديگر از جمله ناصريسم ، ناسيوناليسم و ماركسيسم و … كه در منطقه خاورميانه رايج بود در حاشيه قرار گرفت ولي با شكست اعراب از اسرائيل در سال 1967 م و وقوع انقلاب اسلامي در سال 1979 م نه تنها بنيادگرايي اسلامي جاني دوباره گرفت بلكه از آن زمان تا كنون هيچ رقيب فكري ديگر توان مقابله با آن را پيدا نكرد و هميشه در در مركز تحولات سياسي و اجتماعي منطقه قرار داشته است .

            گذشته از سير تحولات وتكوين بنيادگرايي اسلامي كه به اختصار اشاره شد بايد افزود كه  علي رغم تداوم تاريخي ، بنيادگرايي در هر دوره اي شكل و قالب خاصي داشته است و به تناسب زمان و مكان اهداف و خواسته هاي آن متفاوت بوده است . علاوه بر اين در هر دوره اي احياء گران به دنبال اهداف متفاوتي بوده اند ، عده اي خواهان تغيير جامعه و عده اي خواهان تغيير فرد و عده اي نيز خواهان تغييرات همه جانبه بوده اند . همچنين در راستاي اجراي اين اهداف عده اي موعظه و نصيحت و عده اي اسلحه را برگزيده اند .

            اين پيچيدگي و گستردگي اهداف و شيوه ها باعث اختلاف نظر هاي زيادي در مورد ماهيت و حتي تعريف و تشخيص بنيادگرايي اسلامي شده است . به گونه اي كه براي نام گذاردن بر حركت اسلام خواهي از اصطلاحاتي چون اسلامگرايي ، بنيادگرايي ، اسلام سياسي و … استفاده كرده اند كه اگر چه از لحاظ گسترش دامنه واژه هاي معادل مفيد مي باشد اما از آنجا كه اين اصطلاحات گاه تحت فشارهايي از جمله فرار از برچسب هاي ناروا به اين جريان استخراج و به كار برده شده است لذا نه تنها تمايز هاي ميان گروههاي طرفدار اين جريان را به خوبي نمايان نمي سازد بلكه بر ابهام و پيچيدگي درك پديده بنيادگرايي اسلامي نيز افزوده است.

تقدير و تشكر الف
بخش مقدماتي : كليات تحقيق
1 . طرح موضوع1
2 . سوال اصلي 5
3 . سوالات فرعي6
4 . فرضيه تحقيق 6
5 . مفاهيم 6
6 . مفروضات8
7 . اهميت و علل انتخاب موضوع 8
8 . برسي متون و آثار 11
9 . اهداف پژوهش11
10 . نقطه ثقل پژوهش11
11 . روش تحقيق 12
12 . سازماندهي پژوهش12
بخش اول:سياست خارجي و سياست خارجي ايالات متحده آمريكا
مقدمه بخش15
فصل اول:سياست خارجي 16
 گفتار اول : شناخت سياست خارجي 16
 الف ) تعريف و تبيين سياست خارجي 16
 ب ) اهداف سياست خارجي
هدفهاي اساسي يا اوليه
هدفهاي متوسط يا درجه دوم
هدفهاي جهاني يا دراز مدت19
گفتار دوم: رابطه ميان سياست خارجي و منافع ملي
 الف ) تعريف و تبيين منافع ملي و جايگاه آن در سياست خارجي
 ب ) قدمت و پيشينه كاربرد منافع ملي 24
فصل دوم:سياست خارجيايالات متحده آمريكا در خاورميانه29
گفتار اول : حضور آمريكا در خاور ميانه
 الف ) تاريخچه حضور آمريكا در منطقه
 ب) اهميت خاورميانه براي آمريكا
 ج ) كميت و پراكندگي جغرافيايي نيروهاي آمريكايي در خاور ميانه29
گفتار دوم : اهداف ومنافع سياست خارجي آمريكا در خاورميانه
الف ) جايگاه منافع ملي در سياست خارجي آمريكا
ب ) اهداف و منافع آمريكا در خاورميانه 36
حفظ بقاء و امنيتاسرائيل40
دسترسي به منابع نفت خاورميانه 44
حمايت از دولتهاي محافظه كار45
گفتار سوم:تأثير حوادث 11 سپتامبر بر سياست خارجي آمريكا در خاورميانه48
منابع بخش اول50
بخش دوم:بنياد گرايي و بنياد گرايي اسلامي
مقدمه بخش57
فصل اول:تبار شناسي و ويژگي هاي بنيادگرايي58
گفتاراول:بنيادگرايي58
گفتار دوم:بنيادگرايي اسلامي 59
چيستي و تبار شناسي 59
تفاوت بنيادگرايي اسلامي با بنيادگرايي مسيحي62
ويژگي هاي بنيادگرايي اسلامي 63
اهداف و خواسته هاي بنيادگرايان64
نشانه هاي بنيادگرايي اسلامي 66
جاذبه هاي بنيادگرايي اسلامي به عنوان رقيب مكاتب ديگر 67
رويكرد بنيادگرايي اسلامي به سياست وحكومت67
 گفتار سوم:غرب و استفاده ابزاري و تبليغاتي از كاربرد اصطلاح بنيادگرايي اسلامي 69
گفتار چهارم:واكنش هاي نظري به كاربرد تبليغاتي غرب از اصطلاح بنيادگرايي اسلامي 71
گفتار پنجم:پيشگامان بنيادگرايي و احياء طلبي اسلامي 77
سيد جمال الدين 77
محمد عبده 79
عبدالرحمن كواكبي80
مودودي82
سيد قطب
حسن البناء
فصل دوم:نظريه پردازي پيرامون علل ظهور و ضد غربي بودن جنبشهاي بنيادگرايي اسلامي 84
گفتار اول:علل ظهور جنبشهاي بنيادگرا84
نگرش شرق شناسان جديد86
نگرش جهان سوم گرايي جديد87
عكس العملي در برابر غربي شدن 88
نظريه مارتين مارتي و اسمارت89
ظهور ايالات متحده89
ديدگاه هرايردكمجيان 90
ديدگاه خورشيد احمد90
گفتار دوم:علل ضد غربي بودن جنبشهاي اسلام گرا92
نگرش شرق شناسان جديد
نگرش جهان سوم گرايي جديد 93

ديدگاه فريد زكريا95
فصل سوم:خشونت طلبي در جنبشهاي بنيادگراي اسلامي :ماهيت،علل و انگيزه ها97
گفتار اول:ماهيت اقدامات خشونت طلبانه در جنبشهاي اسلامي،تروريستي يا شهادت طلبانه ،انتخابي يا استيصالي 98
گفتار دوم:عوامل و متغيرهاي تسهيل كننده يا كنترل كننده خشونت طلبي در جنبشهاي اسلام گرا104
الف)متغيرهاي تسهيل كننده توسل به خشونت 105
توجيهات ارزشي 105
سنت و سوابق تاريخي105
اقتدار سازماني و نهادي 106
سكولاريسم 106
سركوب و فشار 106
مداخله خارجي 107
ب) متغيرهاي كنترل كننده توسل به خشونت 107
1-اصلاحات و توسعه اقتصادي 107
2-سياست وحدت گرايانه 107
3-مسله فلسطين 108
4- مشاركت سياسي108
منابع بخش دوم114
بخش سوم:سير تحولات بنيادگرايي اسلامي در خاورميانه از
1979ـ2002: تشديد يا تضعيف
مقدمه بخش123
فصل اول:فراز و نشيب هاي بنيادگرايي اسلامي 124
گفتار اول : تحولات بنيادگرايي اسلامي قبل از 1979124
الف ) دوره آگاه شدن از چالشهاي جديد127
ب ) ارائه چارچوب ها ي بديل 127
گفتار دوم؛تحولات بنيادگرايي اسلامي پس از 1979:نشانه ها و شاخص هاي تشديد128
الف ) تعدد ميزان تحولات بنيادگرايانه 129
 انقلاب اسلامي در ايران 129
 تسخير مسجد بزرگ كعبه 133
 حمله شوروي به افغانستان 133
ب )اتخاذ مواضع تهاجمي به جاي تدافعي 135
ج) چرخش از اسلام ميانه رو به اسلام مبارز
د) افزايش عمليات مسلحانه گروههاي بنيادگراي اسلامي 136
138
هـ)طرح دكترين دولت غير سرزميني و پيشقراولي بنيادگرايي سني(وهابيت)139
و)واكنش غرب و اظهار نگراني از بنيادگرايي اسلامي 140
گفتار سوم : تأثير حوادث 11 سپتامبر بر بنيادگرايي اسلامي در خاورميانه 143
فصل دوم:بنيادگرايي اسلامي در مصر و عربستان سعودي 146
گفتار اول:بنيادگرايي اسلامي و طيف هاي مختلف اسلام گرا در مصر 146
الف )پيشينه بنيادگرايي اسلامي در مصر 146
 ب) جناح هاي اسلامي در مصر148
1 ) اسلام دولتي (الازهر)148
2 ) اسلام ميانه رو(اخوان المسلمين)149
 علل و عوامل شكل گيري اخوان المسلمين151
 فعاليت هاي اوليه 151
 شخصيت حسن البنا151
 مباني فكري و انديشه‌اي اخوان المسلمين152
 اصول شش گانه اخوان المسلمين براي تحقق اهداف مورد نظر 153
 استراتژي اخوان المسلمين براي دستيابي به اهداف 153
 وجه تمايز اخوان المسلمين با ساير جنبشهاي اسلامي 154
 عوامل مؤثر در فراگيري اخوان المسلمين در مصر و خاورميانه 156
3 ) جناح اسلام انقلابي 157
1 . جماعت اسلامي158
2 . سازمان الجهاد158
 علل و چگونگي شكل گيري 158
 تفكر و انديشه حاكم 159
 سازماندهي و ساختار دروني 160
 شيوه عملكرد 161
 الجهاد از مصر تا افغانستان 161
3 . منظمه التحرير الاسلامي 162
4 . جماعه المسلمين (التكفير و الهجره)163
 سابقه و پيشينه 163
 تفكر و انديشه حاكم بر گروه 163
گفتار دوم:بنيادگرايي اسلامي در عربستان سعودي 164
الف ) ماهيت ، ريشه ها و تحولات بنيادگرايي در عربستان
 ماهيت و ريشه هاي بنيادگرايي در عربستان
 تحولات بنيادگرايي در عربستان و ظهور نسل جديد بنيادگرا
ب) نقش بنيادگرايي اسلامي در تحولات اجتماعي و سياسي عربستان
 1 )مشروعيت زايي وعامل كشور سازي 164
 2 ) مشروعيت زدايي و چالش برانگيزي 171
 شورش جهيمان العطيبي
 ظهور اسامه بن لادن و تشكيل سازمان القاعده
 ج )گروهها و جناحهاي اسلام گرا در عربستان سعودي
جناح مذهبي
جناح تكنوكراتها
منابع بخش سوم172
بخش چهارم : سياست خارجي ايالات متحده آمريكا در خاورميانه
و تأثير آن بر بنيادگرايي اسلامي در مصر و عربستان سعودي
مقدمه بخش187
فصل اول:حمايت آمريكا از رژيم هاي غير دموكراتيك و سركوبگر و تأثير آن بر جريان بنيادگرايي اسلامي 188
گفتار اول:تعامل سياست خارجي آمريكا و نظامهاي سياسي در خاورميانه 188
الف) اولويت سياست خارجي آمريكا در خاورميانه:تشويق دموكراسي يا تعقيب منافع ملي 188
ب)نقش سياست خارجي آمريكا در تداوم رژيم هاي غير دموكراتيك 191
ج) علت حمايت آمريكا از رژيم هاي غير دموكراتيك 193
ترس از روي كار آمدن اسلام گرايان193
كمك به تحقق صلح خاورميانه197
 سياست حفظ وضع موجود198
گفتار دوم: همسويي سياست خارجي آمريكا با دولت مصر و تأثير آن بر جريان بنيادگرايي اسلامي 199
گفتار سوم:همسويي سياست خارجي آمريكا با دولت عربستان سعودي و تأثير آن بر جريان بنيادگرايي اسلامي 206
فصل دوم:حضور نظامي مستقيم آمريكا در خاورميانه و تأثير آن بر جريان بنيادگرايي اسلامي 211
گفتار اول : پيامدهاي سياسي و فرهنگي حضور آمريكا در منطقه 211
گفتار دوم:واكنش گروههاي بنيادگرا نسبت به حضور آمريكا در منطقه214
الف) واكنش نظريـ فقهي214
ب) واكنش عملي (مبارزه جويانه)217
ج) صدام گرايي 218
د) بن لادن گرايي و فراگير شدن كيش بن لادنيزم219

فصل سوم:حمايت آمريكا از اسرائيل و تأثير آن بر آمريكا ستيزي و رفتار گروههاي بنيادگرا در خاورميانه 221
گفتار اول: حمايت ايلات متحده آمريكا از اسرائيل 221
الف ) علت ، ميزان و شيوه هاي حمايت آمريكا از اسرائيل
علت حمايت آمريكا از اسرائيل 221
221
ميزان كمك هاي آمريكا به اسرائيل221
شيوه ها و روشهاي گوناگون حمايت آمريكا از اسرائيل222
ب ) پيامدهاي منفي حمايت آمريكا از اسرائيل برحل بحران فلسطين225
تداوم بقاء و استمرار سلطه رژيم صهيونيستي225
 انعطاف ناپذيري رژيم صهيونيستي 226
استمرار عمليات شهرك سازي و ممانعت از تشكيل يك دولت فلسطيني227
گفتار دوم: رابطه آمريكا با اسرائيل و تأثير آن بر موضع گروههاي بنيادگرا نسبت به آمريكا در مصر و عربستان سعودي 229
الف ) جايگاه مسئله فلسطين در انديشه اسلام گرايان230
ب )نقش و تأثير حمايت آمريكا از اسرائيل بر آمريكا ستيزياسلام گرايان در مصر و عربستان سعودي231
منابع بخش چهارم237
نتيجه گيري 245
فهرست منابع 272

 

شامل 300 صفحه فایل word

 


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 5,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
bonyad-garai-eslam-pn_384016_7388.zip360.7k

نظرسنجی

نحوه آشنایی با ما ؟؟

تبلیغات

فروشگاه تخصصی دانشجویی یونی سلس فروشگاه فایل استوری

تبادل لینک

نرم افزار مورد نیاز


office
firefox
Reader
download
winrar