اطلاعیه فروشگاه

1 . بازدید کننده گرامی : درصدی از درآمد یونی سلس صرف امور خیریه میشود و به خیریه تقدیم میگردد پس بیایید همه با هم حامی نیازمندان باشیم ، فروشگاه یونی سلس از کمک شما صمیمانه تشکر میکند ........ 2 . تمامی مطالب داخل سایت فقط جنبه کمک آموزشی دارند و از بکار بردن مستقیم این مطالب خودداری فرمایید ، فروشگاه یونی سلس هیچ گونه مسئولیتی در قبال سو استفاده از مطالب آموزشی موجود ندارد ........

دانلود تحقیق پیش بینی عملکرد شغلی بر اساس خودکارآمدی عمومی و بهزیستی روانشناختی در کارکنان بانک

دانلود تحقیق پیش بینی عملکرد شغلی بر اساس خودکارآمدی عمومی و بهزیستی روانشناختی در کارکنان بانک

این مطالعه با هدف پیش‌بینی عملکرد شغلی و مؤلفه‌های سه گانه:دانش شغلی، مهارت شغلی، و نگرش ورفتار نیروی انسانی بر اساس مؤلفه‌های خودکارآمدی عمومی از جمله: خودارزیابی، اطلاعات شغلی، برنامه ریزی، حل مسئله، وبهزیستی روانشناختی از جمله: پذیرش خود، روابط مثبت با دیگران، خودمختاری، تسلط بر محیط، زندگی هدفمند، و رشد فردی صورت خواهد گرفت.
موفقیت هر سازمانی در گرو عملکرد آن سازمان است. هرسازمان، اداره، بخش، گروه و نظام، وظیفه‌ای را بر عهده دارد و یا می‌توان گفت که سازمان، برای آن وظیفه ایجاد شده است. در واقع عملکرد، به انجام دادن وظایفی گفته می‌شودکه شغل یک فرد را تشکیل می‌دهد. اساسأ عملکرد، اثر خالص تلاش یک فرد است که به وسیله‌ی توانایی وخصوصیات او و همچنین نحوه‌ی ادراک وی از نقشی که به عهده دارد، تحت تأثیر قرار می‌گیرد و تغییر می‌نماید. منظور ازتغییر، میزان موفقیتی است که در آن کار حاصل می‌شود . (ساعتچی،کامکاری، عسگریان،1391)
هر سازمان برای دستیابی به اهداف خود نیاز دارد که کارمندانش مشاغل خود را در سطح قابل قبولی از بهره وری انجام دهند. این موضوع هم درمورد سازمانهای دولتی صدق می‌کند که در آنها عملکرد ضعیف به معنی ناتوانی در فراهم کردن خدمات عمومی قانونی است، وهم درباره‌ی شرکتهای خصوصی صادق است که عملکردضعیف می‌تواند به ورشکستگی آنها منجرشود. از دیدگاه اجتماعی، بهترین خواسته‌ی هر فرد برای سازمانها، برخورداری ازکارمندانی است که کارخود راخوب انجام دهند (اسپکتور، 2006، ترجمه محمدی، 1387).
عملکردخوب، بهره وری سازمان را افزایش می‌دهد. افراد اگر صرفأ توانایی و انگیزه‌ی لازم را داشته باشند، کارهای خود را خوب انجام می‌دهند. عملیات سازمانی و ویژگی شغلی می‌توانند این ویژگیهای فردی را افزایش دهند یا به رفع موانعی که در عملکرد شغلی دخالت دارد، کمک کنند(اسپکتور، 2006، ترجمه محمدی،1387).
عملکرد شغلی، به معنای درجه¬ای است که کارکنان، مشاغلی راکه دریک شرایط کاری معین به آنان واگذار شده است انجام می¬دهند(براتی،عریضی، نوری، 1388).
خودکارآمدی برعملکرد واقعی افراد، هیجانها، انتخابها، مهار رویدادهای تاثیرگذار، سازماندهی واجرای دوره‌های عمل مورد نیاز درجهت دستیابی وبه ثمر رساندن سطوح عملکرد، پیشرفت وسرانجام میزان تلاشی که فرد صرف یک فعالیت می‌کند، مؤثر است (رگالیا و بندورا ، 2002، به نقل بزرگواری، 1391).
 در واقع رفتار و عملکرد قبل از آنکه تحت تاثیر توانایی‌های فرد باشد، متاثر ازچگونگی قضاوت فرد از توانایی‌های خود است. قضاوت مربوط به خودکارآمدی آثار گوناگونی بر چگونگی احساس، طرزفکر، انگیزه، رفتار و عملکرد افراد دارد(حسینی، حق شناس، 1383).
به خاطر اهمیت خودکار آمدی در تئوری شغلی، ارزیابی خودکارآمدی، بخشی با اهمیت وقابل ملاحظه در ارزیابی شغلی است (بورگن و هارمون، 1996، به نقل کاظمی، 1388).
طبق نظر بندورا ناکارآمدی ادراک شده  نقش مهمی در افسردگی، اضطراب، استرس روان آزردگی و دیگر حالتهای عاطفی بازی می¬کند. زمانی که فرد خود را در رسیدن به انتظارت با ارزش ناکارآمد بداند افسرده خواهدشد (موریس، 2002، به نقل نجفی، فولادچنگ، 1386).
خودكارآمدي عاملي مهم در نظام سازنده ي شايستگي انسان است. انجام وظايف از سوی افراد مختلف با مهار تهاي مشابه در موقعيتهاي متفاوت به صورت ضعيف، متوسط و يا قوي و يا توسط یك فرد در شرايط متفاوت به تغييرات باورهاي خودكارآمدي آنان وابسته است. به همين دليل، احساس خودكارآمدي، افراد را قادر مي کند تا با استفاده از مهارتها در برخورد با موانع كارهاي فوق العاده اي انجام دهند. عملکرد موثر هم به داشتن مهارتها و هم به باور در توانایی انجام آن مهارتها نیازمند است.(کوربانگلو، 2006، به نقل سلیمانی وهویدا، 1392)
بهزیستی روان شناختی به کیفیت تجربه شده ی زندگی اشاره می کند و منعکس کننده عملکرد و تجربه روان شناختی مطلوب است. در ابتدا این مفهوم بر حسب فقدان آسیب شناسی روانی و حالات هیجانی منفی مانند افسردگی و اضطراب مطالعه شده است. با این حال، از آغاز دهه 1960 گرایش مطالعات به تدریج به طرف رشد و سلامت روان شناختی تغییر کرده است. معنی لغوی بهزیستی یک حالت رضایت از شاد بودن، سلامتی و موفقیت است که به تجربه و عملکرد روان شناختی مطلوب اشاره می کند.(دسی و رایان، 2008)
کیس و واتر من(2003) بهزیستی روان شناختی را چگونگی تعهد به چالش های وجودی که دریافت می شود تعریف می کنند.(کیس و واترمن، 2003)

فصل اول کلیات تحقیق
1-1 مقدمه2
1-2بیان مسأله5
1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق9
1-4 اهداف تحقیق10
1-4-1 هدف کلی10
1-4-2 اهداف اختصاصی10
1-5 فرضیه های تحقیق11
1-6 متغیر های پژوهش11
1-7 تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی12
1-7 -1 تعاریف نظری12
1-7 -2 تعاریف عملیاتی13
فصل دوم ادبیات تحقیق
فهرست مطالب
عنوان        صفحه
2-1 عملکرد شغلی15
2-1-1 ماهیت عملکرد شغلی (نظریه ها)16
2-1-2 عملکرد تکلیفی17
2-1-3 ارزیابی عملکرد تکلیفی19
2-1-4 عملکرد و جوّ سازمانی21
2-2 مبانی خودکارآمدی22
2-2-1 خود و خودکارآمدی25
2-2-2 تعاریف خودکارآمدی26
2-2-3 خودكارآمدي خاص و خودكارآمدي عام28
2-2-4 رویکرد شناختی - اجتماعی خودکارآمدی28
2-2-5 مؤلفه های خودکارآمدی29
2-2-6 مفهوم خودکارآمدی30
2-2-7 فرایندهای فعال شونده مرتبط با خودکارآمدی35
2-2-8 اثرات خودکارآمدی بر کارکردهای روان شناختی39
2-2-8-1 تأثیر خودکارآمدی بر سطح انگیزش39
2-2-8 -2 تأثیر خودکارآمدی بر عواطف42
2-2-8-3 چگونگی تأثیر درک خودکارآمدی بر تجربه و فعالیت43
2-2-9 منابع خودکارآمدی44
2-2-10مراحل رشد خودکارآمدی45
2-2-10-1 کودکی45
2-2-10-2 نوجوانی46
2-2-10-3 بزرگسالی46
2-2-10-4 پیری47
2-2-11 تفاوت تبیینهای رفتاری و شناختی با تبیین درمانی بندورا47
2-2-12 خودکارآمدی و تنظیم عملکرد49
2-2-13 خودکارآمدی و انتظار50
فهرست مطالب
عنوان        صفحه
2-2-14 خودکارآمدی و تفاوتهای سنی و جنسیتی51
2-2-15 خودکارآمدی و سلامت جسمانی52
2-2-16 خودکارآمدی و کنار آمدن با استرس54
2-2-17 خودکارآمدی و عملکرد شغلی54
2-3 بهزیستی روانشناختی57
2-3-1 نظریه فرانکل59
2-3-2 الگوی ویسینگ و وان دان59
2-3-3 عاطفه59
2-3-4 شناخت59
2-3-5 روابط بین فردی60
2-3-6 نظریه ریف60
2-3-6-1 پذیرش خود61
2-3-6-2 هدف و جهت گیری در زندگی61
2-3-6-3 رشد شخصی62
2-3-6-4 تسلط بر محیط62
2-3-6-5 خود مختاری63
2-3-6-6 روابط مثبت با دیگران63
2-3-7 عوامل مؤثر بر بهزیستی64
2-3-8 اجزا و عناصر اصلی بهزیستی روانشناختی64
2-4 پیشینه تحقیق65
2-4-1 پیشینه خارجی65
فصل سوم روش تحقیق
3-1 روش پژوهش69
3-2 جامعه آماری69
3-3 نمونه آماری69
3-4 روش جمع آوری اطلاعات69
فهرست مطالب
عنوان        صفحه
3-5 ابزار جمع آوری داده ها و سنجش متغیرها69
3-5-1 پرسش نامه70
پرسش نامه عملکرد شغلی70
پرسش نامه سنجش خودکارآمدی70
مقیاس بهزیستی روانشناختی71
3-6 روایی و پایایی پرسش نامه72
3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها72
3-7-1 مدل معادلات ساختاری73
فصل چهارم یافته های تحقیق
4-1 اطلاعات جمعیت شناختی75
4-1-1 جنسیت75
4-1-2 وضعیت سن76
4-1-3 مدرک تحصیلی77
4-1-4 سابقه کاری78
4-2 تحلیل عاملی تائیدی79
4-2-1 نتایج تحلیل عاملی تائیدی مقیاس پرسش نامه عملکرد شغلی80
4-2-2 نتايج تحليل عاملي تائيدي مقياس بهزیستی روانشناختی82
4-2-3 نتايج تحليل عاملي تائيدي مقياس پرسشنامه سنجش خودكارآمدي عمومی86
4-2-4 مدل نهائي روابط بین متغیرها و اثبات فرضیات87
4-2-5 مدل نهائي عملکرد شغلی بر حسب خودکارآمدی عمومی در تصمیم‌گیری89
4-2-6 مدل نهائي دانش  شغلی بر حسب اطلاعات شغلی و روابط با دیگران92
4-2-7 مدل نهائي مهارت شغلی بر حسب انتخاب هدف و خودمختاری93
4-2-8 مدل نهائي مهارت  شغلی بر حسب برنامه ریزی و تسلط بر محیط96
4-2-9 مدل نهائي نگرش و رفتار نیروی انسانی بر حسب حل مسئله و زندگی هدفمند98
4-2-10 مدل نهائي نگرش و رفتار نیروی انسانی بر حسب حل مسئله و رشد فردی100
4-2-11 نيکوئي برازش مدل102
فهرست مطالب
عنوان        صفحه
فصل پنجم بحث و نتیجه گیری
5-1 خلاصه یافته های پزوهشی104
5-2 یافته های تحقیق107
5-2-1 یافته های توصیفی تحقیق107
5-2-2 یافته های استنباطی تحقیق108
5-3 بحث و نتیجه گیری110
5-4 محدودیت های تحقیق114
5-4-1 محدودیت های غیر قابل کنترل114
5-5 پیشنهادات تحقیق114
5-5-1 پیشنهادهایی از یافته های تحقیق114
5-5-2 پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده115
 

 

شامل 158 صفحه فایل wordپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 13,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
amarkard-bank-karkonan-pn_387221_2472.zip2.6 MB