اطلاعیه فروشگاه

1 . بازدید کننده گرامی : درصدی از درآمد یونی سلس صرف امور خیریه میشود و به خیریه تقدیم میگردد پس بیایید همه با هم حامی نیازمندان باشیم ، فروشگاه یونی سلس از کمک شما صمیمانه تشکر میکند ........ 2 . تمامی مطالب داخل سایت فقط جنبه کمک آموزشی دارند و از بکار بردن مستقیم این مطالب خودداری فرمایید ، فروشگاه یونی سلس هیچ گونه مسئولیتی در قبال سو استفاده از مطالب آموزشی موجود ندارد ........

دانلود تحقیق رابطه بین سخت رویی و انگیزش تحصیلی با فرسودگی تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه

دانلود تحقیق رابطه بین سخت رویی و انگیزش تحصیلی با فرسودگی تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه

بي ترديد اصطلاح فرسودگی  يکي از بحث انگيزترين و در عين حال جذاب ترين مفاهيمي است که در علم روانشناسي وجود دارد. با توجه به حساسيت سازمان آموزش و پرورش براي دستيابي و اجراي موفقيت آميز هر فعاليت آموزشي افزون بر منابع مالي، وسايل و فناوري، دانش آموزان سالم و متعهد، نقش اساسي را ايفا مي كند. به عبارت ديگر واكنش عاطفي فرد نسبت به تحصیل و همچنين بالا بودن سلامت رواني ميزان قابليت تحصیل را بالا مي برد. این موضوعات، در کنار مسائل و مشکلات تحصیلی دانش آموزان این امر را ضروری می سازد تا نیازهای تحصیلی دانش آموزان مرتفع گردد (محمدي، 1385). نخستين بار فرويد نبرگر  (1974) فرسودگي را تعريف كرده است. فرسودگي پديده اي عمومي و فراگير است، كه از كنش متقابل فرد با محيط ناشي مي شود و نتيجه آن از دست دادن انگيزه، اشتياق، انرژي، و كاهش عملكرد در زندگي است. فرسودگي فقط به منزله خستگي و فشار ناشي از كار نيست، بلكه به سبك كلي زندگي فرد و ساعت هاي بيداري او نيز سرايت مي كند. (حقیقتگو ، 2010). اکثر تحقیقات انجام شده درباره ی فرسودگی در موقعیت هایی شغلی بوده است (سند و میازکی ، 2000، گرینگلس  و همکاران، 2001، زلارس  و همکاران، 2000 و...). فرسودگي شغلی  در حقيقت آن نوع از فرسودگي رواني است كه با فشارهاي رواني يا استرس هاي مربوط به شغل و محيط كار توام گشته است. اين اختلال در ميان انواع مشاغل مدرسان و ياري دهنده هايي نظير مشاوران، مددكاران اجتماعي، پزشكان، پليس، پرستاران مشاهده شده و با محرك هاي تنش زايي مانند داشتن مراجعان بيش از حد در يك زمان، نداشتن وقت كافي و فقدان حمايت يا قدرداني مرتبط است (حسني، 1392).
در این بین دانش آموزان نیز به سبب داشتن مشغوليت با تكاليف درسي بـه نوعي شاغل محسوب شده و مستعد فرسودگي هستند. اگر دانش آموزان دچار خستگي عاطفي جدي شوند ممكن اسـت تحريك پذير، نااميد و فرسـوده شـده و عملكـرد تحـصيلي پايين تري پيـدا كننـد (یانگ ، 2009). آمـوزش و يـادگيري تجربـه اي پراسترس است به خصوص در موقعيتهاي آموزشي كه ماهيت آنها به گونه اي است كه از پراسترسترين مشاغل محسوب مي شوند (آبزاری، عباس زاده و عرب ، 2012). اين موضوع اخيراً مطالعات متعددي را در دانشگاه ها به خود اختصاص داده است (با لوگان  و همكاران، 1996، چنج  و همكاران، ٢٠٠٠؛ مارتينز  و همكاران، ٢٠٠٢؛ يانگ، 2004) براساس تحقيقات و پژوهش هاي انجام شده، مي توان گفت كه فرسودگي تحصيلي در موقعيت هاي آموزشـي بـا ويژگـي هـايي مانند خستگي ناشي از الزامات مربوط به مطالعه، رشد حس و نگرش بدبينانه و بدون حساسيت نسبت بـه مطالـب درسـي و نيـز احساس پيشرفت شخصي ضعيف در امور درسي و تحصيلي مشخص مي شود (سالملا-آرو و ناتانن ، 2005). افرادي که فرسودگي تحصيلي دارند معمولاً علائمي مانند بي اشتياقي نسبت به مطالب درسي، ناتوانايي در ادامه حضـور مسـتمر در کـلاسهـاي درس، مشارکت نكردن در فعاليت هاي کلاسي، احساس بي معنايي در فعاليت هاي درسي و احساس ناتواني در فراگيري مطالـب درسـي را تجربه مي کنند.
ماسلاچ  (2001)، در مطالعات خود دريافت كه صفات و ابعاد شخصيتي  مي تواند توجيه كننده فرسودگي باشند. در تلاش به منظور كشف اين موضوع كه چه افرادي ممكن است بيشتر در معرض خطر تجربه فرسودگي تحصيلي قرار داشته باشند، چندين صفت شخصيتي مورد مطالعه قرار گرفته اند. افرادي كه سطوح پاييني از سخت رویی (درگيري با فعاليت هاي روزانه، احساس كنترل به رويدادها و پذيرا بودن تغييرات) را نشان مي دهند، نمرات بالاتري در فرسودگي دارند (گاروسا ، 2009).
کنار آمدن موفقیت آمیز فرد با عوامل استرس زا و موقعیت هاي دشوار سخت رویی نامیده می شود (مک کوبین ، 1996). سخت رویی به عنوان حوزه اي پر طرفدار در سال هاي اخیر مطرح گردید و به مطالعه و کشف توانمندي هاي فردي و بین فردي می پردازد و باعث پیشرفت و مقاومت در شرایط دشوار می گردد (ریچاردسون ، 2013). واژه سـخت رویـی را سوزان اولت (کوباسا) و سالواتورمدي ابداع کردند (1982) آنها و دیگـر محققـین از جملـه هریسـون  (2005) وگت  و همکاران (2008) و لمبرت  (2007) نشان دادند افـرادي کـه از سـخت رویـی بالایی برخوردارند در شرایط پراسترس بیمار نمی شـوند. افراد سخت رو عمیقاً درگیر فعالیت هاي زندگی هسـتند و بر پیچیدگی هاي زندگی چیره مـی شـوند. آنهـا معتقدنـد زندگیشان هدفمند است، تماشاگر منفعلی نیستند و بـراي معنادار کردن زندگی خود مسئولیت می پذیرنـد. افـراد متعهد، رویدادهاي زندگی را به عنـوان تجـارب معنـادار تعبیر می کنند و معتقدند که همه فعالیتهاي زندگی آنها یک هدف کلی دارد (ریچاردسون و سلانوا  ، 2002).

فصل اول کلیات تحقیق
1.1مقدمه2
1.2بيان مسئله6
1.3ضرورت هاي انجام تحقيق8
1.4اهداف تحقيق9
1.4.1هدف اصلی9
1.4.2اهداف اختصاصی9
1.5فرضيه های تحقیق10
1.5.1فرضیه اصلی10
1.6فرضیه های فرعی10
1.7تعاریف نظری مفاهیم10
1.7.1فرسودگي تحصیلی10
1.7.2سخت رویی11
1.7.1انگیزش تحصیلی12
1.8تعاريف عملياتي مفاهیم و متغیرها12
1.8.1فرسودگی تحصیلی12
1.8.2سخت رويي12
1.8.1انگیزش تحصیلی12
فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق
2.1مقدمه14
2.2فرسودگي تحصیلی14
2.2.1تاريخچه مفهوم  فرسودگي16
2.2.2مراحل فرسودگي17
2.2.2.1ديدگاه مسلچ17
2.2.2.2ديدگاه پستونچي18
2.2.2.3مراحل فرسودگي تحصیلی دانش آموزان از ديدگاه ساراسون19
2.2.3عوامل فرسودگي تحصیلی20
2.2.4تعارض و ابهام نقش21
2.2.4.1گرانباري و كمباري نقش21
2.2.5نشانه هاي فرسودگي تحصیلی21
2.2.6عوارض فرسودگي تحصیلی22
2.2.7رويكرد هاي مختلف نسبت به فرسودگي تحصیلی22
2.2.7.1رويكرد باليني22
2.2.7.2رويكرد روانشناختي- اجتماعي23
2.2.7.3رويكرد تبادلي چرنيس23
2.2.7.3.1مدل كاپنر25
2.2.7.4رويکرد ساختاري25
2.2.7.4.1سازمان آموزشی26
2.2.7.4.2جو سازمان آموزشی27
2.2.7.4.2.1تئوری سیستمهای اجتماعی و جو سازمان آموزشی27
2.2.7.4.2.2جو سازمانی و روابط سازمان آموزشی28
2.2.7.4.3ويژگيهاي مدرسه سالم29
2.1سخت رویی29
2.1.1تاریخچه ی سخت رویی31
2.1.2شاخص های سخت رویی32
2.1.3ویژگی های سخت رویی32
2.1.4پیامدهای سخت رویی33
2.1.5مکانیزمهای مداخلاتی سخت رویی در ارتباط بین استرس و بیماری35
2.1.6عوامل سخت رویی  روانشناختی37
2.1.6.1عوامل سرشتی37
2.1.6.2عوامل زیست شیمیایی37
2.1.6.3یادگیری37
2.1.7همبسته های سخت رویی37
2.1.8سلامت روان و سخت رویی39
2.1.1نظریه و دیدگاههای سخت رویی41
2.1.2انگیزش42
2.1.3عوامل موثر بر انگیزش45
2.1.4انگیزش درونی و بیرونی47
2.1.5رويكرد های انگيزش تحصیلی49
2.1.5.1رويكرد كلاسيك يا سنتي50
2.1.5.2رويكرونئوكلاسيك يا روابط انساني50
2.1.5.3رويكردهاي روانشناختي در زمينه انگيزش تحصیلی51
2.1.5.3.1نظریه لذت طلبي51
2.1.5.3.2نظريه عزايز51
2.1.5.4نظريه تقويت52
2.1.5.5نظريه شناخت52
2.1.6نظريه‌هاي انگيزش تحصیلی53
2.1.6.1نظريه‌هاي فعال‌سازي انگيزش53
2.1.6.1.1نظريه سلسله مراتب نيازها53
2.1.6.1.2نظريه دو جنبه‌اي انگيزش انسان (y,x)55
2.1.6.1.3نظريه دوعاملي انگيزشي55
2.1.6.1.4تئوري لذت‌گرايي مك‌كللند56
2.1.6.1.5نظريه نيازهاي زيستي، تعلق و رشد57
2.1.6.2نظريه‎هاي فرآيندي57
2.1.6.2.1نظريه انتظار و احتمال58
2.1.6.2.2نظريه برابري59
2.1.6.2.3نظريه هدف‎گذاري59
2.1.6.2.4نظريه تقويت و اصلاح رفتار59
2.1.7بررسي انگيزش تحصیلی60
2.1.7.1شکوفا شدن انگیزش تحصیلی61
2.1.7.2انگیزش تحصیلی در دانش آموزان62
2.2مدل پژوهش63
2.3پیشینه تحقیق63
2.3.1تحقیقات انجام شده داخل کشور63
2.3.2تحقیقات انجام شده خارج کشور66
2.3.3نتیجه گیری از پیشینه مطالعات انجام شده67
فصل سوم روش تحقیق
3.1مقدمه69
3.2روش تحقيق69
3.3فرضيه های تحقیق69
3.3.1فرضیه اصلی69
3.4فرضیه های فرعی69
3.4.1مدل فرضیات تحقیق70
3.5جامعه آماري70
3.6نمونه و روش نمونه گیری70
3.7روش گردآوري اطلاعات70
3.8ابزار گردآوري اطلاعات71
3.8.1پرسشنامه فرسودگی تحصیلی71
3.8.1.1روایی و پایایی71
3.9پرسشنامه سخت رویی کوباسا (HS)72
3.9.1.1روایی و پایایی72
3.9.2پرسشنامه انگیزش تحصیلی والرند و همکاران (AMS)72
3.9.2.1روایی و پایایی73
3.10روش تجزيه و تحليل اطلاعات73
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها
4.1مقدمه75
4.2مشخصات جمعيت شناختي پاسخگويان75
4.2.1پايه تحصيلي75
4.2.2رشتۀ تحصیلی76
4.3آزمون فرضیه های پژوهش77
4.3.1فرضیه های فرعی77
4.3.2فرضيه اصلي82
4.3.2.1تحلیل رگرسیون با روش ورود مکرر (ضریب همبستگی چند متغیره)82
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات
5.1نتیجه گیری85
5.2محدودیتهای پژوهش91
5.3پیشنهادات پژوهش91
منابع94

 

شامل 118 صفحه فایل wordپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 13,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
tavanbakhshi-motevasete-pn_387223_4132.zip1 MB