اطلاعیه فروشگاه

1 . بازدید کننده گرامی : درصدی از درآمد یونی سلس صرف امور خیریه میشود و به خیریه تقدیم میگردد پس بیایید همه با هم حامی نیازمندان باشیم ، فروشگاه یونی سلس از کمک شما صمیمانه تشکر میکند ........ 2 . با توجه به تغییرات ایجاد شده در بانک ملی خرید زیر 5000 تومان توسط کارت بانک ملی امکان پذیر نیست برای خرید های زیر 5000 تومان لطفا از کارت های بانک دیگر استفاده نمایید .......

دانلود پایان نامه توليد اسيد سيتريك از كاه گندم به روش تخمير حالت جامد

دانلود پایان نامه توليد اسيد سيتريك از كاه گندم به روش تخمير حالت جامد

اسيد سيتريك جزء طبيعي و متابوليت مشترك گياهان و حيوانات است و به صورت خيلي  گسترده در صنايع غذايي، نوشيدني و دارويي و غيره استفاده مي‌شود. به علت دارا بودن گروههاي عاملي مختلف و قابليت زيست تخريب پذيري، اسيد سيتريك و نمكهاي آن (عمدتاً Na و K ) كاربردهاي صنعتي خيلي زياد در زمينه‌هاي مختلف دارند.


1-1) پيشينه:

اين اسيد اولين بار در سال 1784 توسط Scheel از آبليمو جداسازي و كريستاليه شد. اولين بار به طور تجاري در سال 1826 توسط John و Edmond sturge در انگلستان توليد گرديد. در سال 1869 در انگلستان از كلسيم سيتريت وارده در ايتاليا تهيه گرديد. سيترات كلسيم را يك كارتل دولتي ايتاليا به نرخ بالايي فروخته بود. اين قيمت بالا توسعة خريد سيترات كلسيم و توليد اسيد سيتريك را به تعويق انداخت. در سال 1880 اسيد سيرتيك توسط Adam و Grimux سنتز شد. از آن زمان تا حال روشهاي سنتزي متعددي ارائه شده‌اند كه هيچ كدام به توليد صنعتي نرسيده‌اند و دليل آن بازدهي كم و عدم توجيه اقتصادي اين روشها نسبت به ساير روشهاي توليد است. شروع توليد اسيد سيتريك به روش تخمير به سال 1893 بر مي گردد. زماني كه wehmer (گياه‌شناسي آلماني) تشخيص داد كه اسيد سيتريك متابوليت كپكهاي سيترومايسس ففريا نيز (citromyces pfefferionis) و سيترومايسس گلابر (glaber) است.

كوشش هاي زياد wehmer براي توليد اسيد سيتريك ناموفق بوده‌اند تا اينكه كوري در سال 1917 توليد انبوه اسيد سيتريك به روش تخمير سطحي را با آسپرژيلوس نايجر پايه‌گذاري كرد. بعداً كوري به چاس فيرز پيوست و در سال 1923 كارخانة توليد اسيد سيتريك به روش جديد را راه‌اندازي كردند. اين تخمير با رشد ميكروارگانيسم به صورت كشت سطحي همراه بود. توليد ميكروبي اسيد سيتريك با روش كشت سطحي ادامه يافت تا اينكه اولين بار در سال 1951 فرآيند تخمير غوطه‌وري پيشرفته در ايالت متحده امريكا توسعه داده شد. ابداع اين فرآيند تحول عمده اي در توليد اسيد سيتريك ايجاد كرد.

از سال 1965 به بعد پيشرفت به سمت معرفي فرآيندهايي بود كه در آن زمان از مخمرهاي خاصي براي توليد اسيد سيتريك استفاده شد. در اين فرآيندها ابتدا از كربوهيدراتها و سپس از آلكانهاي نرمال استفاده مي‌شد. البته زماني كه هيدروكربنها به عنوان مادة خام استفاده مي شدند، محصولات نفتي ارزان بودند و طبيعتاً توليد اسيد در  آن شرايط از نظر اقتصادي مقرون به صرفه بود به طوري كه چاس فيرز پس از يك دوره استفاده از هيدروكربن به سمت استفاده از كربوهيدراتها تغيير جهت داد. علاوه بر اين، شركت Liquichimica در ايتالياي جنوبي كارخانة ديگري با ظرفيت توليد ساليانه 50 تن سيتر ات سديم از آلكانهاي نرمال، تأسيس كر د كه پس از دورة كوتاهي تعطيل شد. علاوه بر دو روش تخمير سطحي و غوطه‌ور، روش كشت حالت جامد نيز براي توليد اسيد سيتريك قابل استفاده است. از اين روش بيشتر در كشورهاي آسيايي جنوب شرقي استفاده مي شود. به طوري كه هم اكنون 20% اسيد سيتريك مصرفي ژاپن از اين روش توليد مي شود. در سه دهه اخير تمايل فزاينده‌اي براي استفاده از مواد خام جامد و كم ارزش صورت گرفته است.

ديباچه1
فصل اول: شناخت كلي اسيد سيتريك 2
مقدمه3
1-1) پيشينه4
1-2) سوبستراهاي استفاده شده باي توليد اسيد سيتريك6
1-3)  خواص فيزيكي اسيد سيتريك 7
1-4) خواص شيميايي اسيد سيتريك 11
1-5) منابع طبيعي اسيد سيتريك 13
1-6) كاربرد اسيد سيتريك 15
1-7) مشتقات اسيد سيتريك 20
1-7-1) نمكها20
1-7-2) استرها21
فصل دوم: بيوشيمي تخمير و متابوليسم توليد اسيد سيتريك 23
2-1) بيوشيمي تخمير24
2-2) بيو شيمي تخمير24
2-2-1) تشكيل اسيد سيتريك از پيرووات27
فصل سوم: روشهاي توليد اسيد سيتريك 31
3-1) M.O هاي مولد اسيد سيتريك32
3-1-1) مخمرها33
3-1-2) آسپرژيلوس نايجر33
3-1-2-1) روش جداسازي سويه A.niger مولد اسيد سيتريك 34
3-1-2-2) شناسايي اختصاصي A.niger35
3-2) روش كشت سطحي 37
3-3) روش كشت غوطه‌ور 37
3-4) تخمير در بستر جامد38
3-4-1) روش تخمير كوجي38
3-5) تأثير شرايط محيطي بر توليد اسيد سيتريك 39
3-5-1) شرايط تغذيه‌اي A.niger 39
3-5-2) تأثير فلزات trace در توليد اسيد سيتريك 40
3-5-3) تأثير نيتروژن و فسفر در توليد اسيد سيتريك 40
3-5-4) تأثير متانول در توليد اسيد سيتريك 41
فصل چهارم: تخمير در بستر جامد (SSF) 42
4-1) تعريف كشت حالت جامد43
4-2) تفاوتهاي اساسي بين كشت حالت جامد و كشت غوطه ور44
4-3) مقايسة كشت حالت جامد با ساير فرآيندهاي تخميري 46
4-4) مزايايي سيستم كشت حالت جامد 48
4-5) معايب سيستم كشت حالت جامد48
4-6) مراحل اصلي فرآيند كشت حالت جامد 49
4-7) پارامترهاي مؤثر بر فرايند SSF در توليد اسيد سيتريك 50
فصل پنجم: كاه گندم 52
5-1) تعريف كاه و ويژگيهاي ساختاري 53
5-1-1) كربوهيدراتهاي ساختماني 54
5-1-1-1) سلولز 54
5-1-1-2) همي سلولز55
5-1-1-2) ليگنين 55
5-2) تركيب شيميايي كاه گندم 59
5-3) پيش تيمار (Pretreatment) كاه گندم 59
5-3-1) روشهاي فيزيكي پيش تيمار كاه گندم 60
5-3-1-1) پيش تيمار كاه گندم با بخار 60
5-3-2) روشهاي شيميايي پيش تيمار كاه گندم 61
5-3-2-1) پيش تيمار كاه با اوره 63
5-3-3) پيش تيمار بيولوژيكي كاه گندم 63
فصل ششم: جداسازي و خالص‌سازي اسيد سيتريك 64
6-1) استخراج اسيد سيتريك 65
6-1-1) فروشويي (Leaching)65
6-1-2) روش رسوبگيري 66
6-1-3) روش استفاده از استخراج با حلال 68
6-1-4) روش استفاده از غشاء 69
6-1-5) مقايسه بين روشهاي مختلف جداسازي اسيد70
6-2) خالص سازي اسيد سيتريك 71
فصل هفتم: بررسي جنبة اقتصادي 73
7-1) كشورهاي عمدة‌ توليد كننده و مصرف كنندة محصول 74
7-2) اهميت اقتصادي طرح 74
7-3) ميزان واردات اسيد سيتريك 75
7-4) واحدهاي توليدي و واحدهاي در دست اجراي اسيد سيتريك 78
منابع مورد استفاده 81

 

شامل 90 صفحه فایل word


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
tolid-acid-pn_388789_4769.zip563.4k

دانلود پایان نامه هيدرولوژي اقليم منطقة سبزوار

دانلود پایان نامه هيدرولوژي اقليم منطقة سبزوار شهرستان سبزوار ، با بارش اندك و تبخير زياد، مسئله تأمين آب و نگهداري و حفاظت از آن خيلي مهم است، لذا نكاتي طرح و پيشنهاد مي‌گردد. 1- طرح آبخوانداري در سطح دشتهاي – سبزوا، جوين و داورزن 2- طرحهاي تغذيه مصنوعي توسط رودخانه‌هاي فصلي و موقتي، اگر در سطح شهرستان سبزوار انجام پذيرد كمك بسيار فراواني به سفره‌هاي آب زيرزميني خواهد شد. شهرستان سبزوار بويژه دشت جوين فاقد امكانات تفريحي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

دانلود پایان نامه بررسي وضعيت اقليمي بندر انزلي

دانلود پایان نامه بررسي وضعيت اقليمي بندر انزلي با بررسي‌هاي زمين‌شناسي، حدود 15000 سال پيش، جزيره‌اي از سطح آب درياي خزر، سربرآورد كه بعدها به نام انزلي ناميده شد و به عنوان مهمترين بندر سواحل جنوبي درياي خزر و ايران معروف گرديد.      اين جزيره بر اثر فعل و انفعالات جوي و ساير عوامل طبيعي، به صورت حاليه از دو قسمت انزلي و غازيان شكل گرفت و كانالي بين اين قسمت ايجاد گرديد كه آب چهار رودخانه از شرق (سوسرروگا ـ پير ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

دانلود پایان نامه نقش تصاوير ماهواره‌اي بعنوان يك ابزار قوي در امر اكتشاف و استخراج

دانلود پایان نامه نقش تصاوير ماهواره‌اي بعنوان يك  ابزار قوي در امر اكتشاف و استخراج سرب در حدود 6 تا 7 هزار سال پيش در مصر و بين النهرين كشف شده است. اين فلز در شمار قديمي ترين فلزهايي است كه انسان آن را بكار برده است. به اين فلز در زبان انگليسي Lead در عربي رصاص و در زبان پهلوي سرب گفته مي شود. در حدود 4000 سال پيش از ميلاد مصري ها و سومري ها از سفيد سرب براي آرايش استفاده مي كردند. در قرون وسطي از سرب به گستردگي در مصالح ساختماني استفاده مي شده است. در ايران نيز سرب از اواخر هز ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

نظرسنجی

نحوه آشنایی با ما ؟؟

تبلیغات

فروشگاه تخصصی دانشجویی یونی سلس فروشگاه فایل استوری

تبادل لینک

نرم افزار مورد نیاز


office
firefox
Reader
download
winrar