اطلاعیه فروشگاه

1 . بازدید کننده گرامی : درصدی از درآمد یونی سلس صرف امور خیریه میشود و به خیریه تقدیم میگردد پس بیایید همه با هم حامی نیازمندان باشیم ، فروشگاه یونی سلس از کمک شما صمیمانه تشکر میکند ........ 2 . با توجه به تغییرات ایجاد شده در بانک ملی خرید زیر 5000 تومان توسط کارت بانک ملی امکان پذیر نیست برای خرید های زیر 5000 تومان لطفا از کارت های بانک دیگر استفاده نمایید .......

دانلود پایان نامه ساختارهاي دورآلاييده

دانلود پایان نامه ساختارهاي دورآلاييده

در ساختارهاي Si/SiGe/Si که بوسيله روش رونشاني پرتو مولکولي رشد مي­يابند به دليل ناپيوستگي نوار ظرفيت يک چاه کوانتومي در نوار ظرفيت و در لايه SiGe شکل مي­گيرد اگر لايه­هاي مجاور با ناخالصي­هاي نوع p آلاييده شده باشند حفره­های لايه آلاييده به داخل چاه کوانتومي مي­روند و تشکيل گاز حفره­اي دوبعدي در ميانگاه نزديک لايه آلاييده مي­دهند اينگونه ساختارها را ساختار دورآلاييده مي نامند .به دليل جدايي فضايي بين حاملهاي آزاد دوبعدي و ناخالصي­هاي يونيده در ساختارهاي دورآلاييده برهمکنش کولني کاهش يافته و درنتيجه پراکندگي ناشي از ناخالصي­هاي يونيده کاهش و به تبع آن تحرک­پذيري حاملهاي آزاد دوبعدي افزايش مي­يابد .چگالي سطحي گاز حفره­اي دوبعدي به پارامترهاي ساختار مثلاً ضخامت لايه جداگر ، چگالي سطحي بارهاي لايه پوششي ، ضخامت لايه پوششي ، و غيره وابسته است. علاوه بر اين در ساختارهاي دورآلاييده دريچه­دار با تغيير ولتاِژ دريچه چگالي سطحي گاز حفره­اي قابل کنترل مي­باشد . اين ساختارها در ساخت ترانزيستورهاي اثر ميداني مورد استفاده قرار مي­گيرند .

در اين پايان نامه ابتدا به تشريح ساختار دورآلاييده  Si/SiGe/Siمي­پردازيم و سپس مدلي نظري که بتواند ويژگيهاي الکتريکي گاز حفره­اي دوبعدي درون چاه کوانتومي ساختارp-Si/SiGe/Si  و همچنین ميزان انتقال بار آزاد به درون چاه و بستگي آن به پارامترهاي ساختار را توجيه کند ارائه می دهیم  .  در ساختار دورآلاييده معکوس p-Si/SiGe/Si دريچه­دار با دريچه Al/Ti/Si از اين مدل نظري استفاده مي­کنيم و با برازش نتایج تجربی تغییرات چگالی سطحی گاز حفره­ای بر حسب ولتاژ دریچه توانسته­ایم چگالی سطحی بارهای میانگاه Ti/Si در این ساختارها را در محدوده (m-2) 1015 × 78/1 تا (m-2) 1015 × 63/4  ارزیابی کنیم  .

فصل اول : ساختارهاي دورآلاييده1
مقدمه 2
1-1 نيمه رسانا3
1-2 نيمه رسانا با گذار مستقيم و غير مستقيم4
1-3 جرم موثر4
1-4 نيمه رساناي ذاتي6
1-5 نيمه رساناي غير ذاتي و آلايش7
1-6 نيمه رساناهاي Si و Ge 10
1-7 رشد بلور 13
1-7-1 رشد حجمي بلور15
1-7-2 رشد رونشستي مواد15
1-7-3 رونشستي فاز مايع 16
1-7-4 رونشستي فاز بخار18
1-7-5 رونشستي پرتو مولکولي 19
1-8 ساختارهاي ناهمگون20
 1-9 توزيع حالت‌هاي انرژي الکترون‌ها در چاه کوانتومي21
1-10 انواع آلايش23
1-10-1 آلايش کپه¬اي24
1-10-2 آلايش مدوله شده (دورآلاييدگي)24
1-10-3 گاز الکتروني دوبعدي 25
1-10-4 گاز حفره¬اي دوبعدي26
1- 11 ویژگی و انواع ساختارهاي دور آلاييده 27
1-11-1 انواع ساختارهاي دورآلاييده به¬¬لحاظ ترتيب رشد لايه¬ها 27
1-11-2 انواع ساختار دور آلاييده به لحاظ نوع آلاييدگي ( n يا p )28
1-11-3 انواع ساختار دور آلاييده دريچه¬دار29
1-12 کاربرد ساختارهاي دور آلاييده33
1-12-1 JFET33  
1-12-2 MESFET 34
1-12-3 MESFET پيوندگاه ناهمگون 35
فصل دوم : اتصال فلز نيمه رسانا (سد شاتکي)38
مقدمه 39  
2-1 شرط ايده آل و حالتهاي سطحي 41
2-2 لايه تهي 44
2-3 اثر شاتکي 47
2-4 مشخصه ارتفاع سد51
2-4-1 تعريف عمومي و کلي از ارتفاع سد51
2-4-2 اندازه گيري ارتفاع سد57
2-4-3 اندازه گيري جريان – ولتاژ57
2-4-4 اندازه گيري انرژي فعال سازي60  
2-4-5 اندازه گيري ولتاژ- ظرفيت60
2-4-6 تنظيم ارتفاع سد 62
2-4-7 کاهش سد 62
2-4-8 افزايش سد63
2-5 اتصالات يکسوساز . 64
2-6 سدهاي شاتکي نمونه  64
فصل سوم : انتقال بار در ساختارهاي دورآلاييده66
مقدمه67
 3-1 ساختار دور آلاييده معکوس p-Si/Si1-XGeX/Si .68
3-2 ساختار نوار ظرفيت ساختار دور آلاييده معکوسp-Si/SiGe/Si69
3-3 محاسبه انتقال بار در ساختارهاي دور آلاييده.71  
3-3-1 آلايش مدوله شده ايده¬آل71
3-3-2 محاسبات خود سازگار چگالي سطحي حاملها 74
3-3-3 اثر بارهاي سطحي بر چگالي گاز حفره¬اي 74
3-4 روشهاي کنترل چگالي سطحي حاملها 76
3-4-1 تاثير تابش نور بر چگالي سطحي حاملها 77
3-4-2 تاثير ضخامت لايه پوششي بر چگالي سطحي حاملها78
3-4-3 دريچه دار کردن ساختار دور آلاييده 79
3-5 ساختارهاي دورآلاييده معکوس p-Si/SiGe/Si با دريچه بالا 79
3-6 انتقال بار در ساختارهاي دورآلاييده معکوس با دريچه بالا82
3-7 تاثير باياسهاي مختلف بر روي چگالي سطحي ¬حفره¬ها 83
3-8 ملاحظات تابع موج.86
3-9 وابستگي Zav به چگالي سطحي حاملها در ساختارهاي بي دريچه87
3-10 وابستگي Zav به چگالي سطحي حاملها در ساختارهاي دريچه¬دار87
فصل چهارم : نتايج محاسبات  89
مقدمه90
4-1 محاسبات نظري ساختارهاي دورآلاييده بي دريچه Si/SiGe/Si 91
4-1-1 محاسبات نظري ns برحسب Ls 91
4-1-2 محاسبات نظري ns برحسب NA  96
4-1-3 محاسبات نظري ns برحسب nc 99
4-1-4 محاسبات نظري کليه انرژيهاي دخيل برحسب Ls 100
4-2 محاسبات نظري ساختارهاي دورآلاييده دريچه¬دار Si/SiGe/Si 100
4-2-1 محاسبات نظري ns برحسب vg 100
4-2-2 بررسي نمونه ها با nsur متغير و تابعي خطي از vg با شيب مثبت 107
4-2-3 بررسي نمونه ها با nsur متغير و  تابعي خطي از vg با شيب منفي114
فصل پنجم : نتايج 124
5-1مقايسه سد شاتکي با ساختار دورآلاييده دريچه دار p-Si/SiGe/Si 125
5-2 بررسي نمودارهاي مربوط به چهار نمونه 125
پيوست 129
چکيده انگليسي (Abstract) 139
منابع141

 

شامل 150 صفحه فایل word


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 5,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
dor-alayandeh-pn_389018_2580.zip7.3 MB

دانلود پایان نامه كنترل دور موتورهاي DC بدون جاروبك

دانلود پایان نامه كنترل دور موتورهاي DC بدون جاروبك امروزه كاربرد وسيع موتورهاي الكتريكي در بخشهاي مختلف و در زندگي روزمره در مصارف خانگي و مصارف صنعتي آنچنان وسعت يافته كه تصور دنياي موجود بدون موتورهاي الكتريكي اگر نگوييم غير ممكن بايد گفت غير قبل تصور مي‌باشد. پس از طراحي و ساخت اولين نمونه ماشين الكتريكي توسط ارستد اين ماشينها تغيير و تحولات بزرگي را در دهه‌هاي اخير پذيرا بوده‌اند  جهت گيري عمومي اين تغييرات افزايش راندمان و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پایان نامه شبکه های بی سیم

دانلود پایان نامه شبکه های بی سیم از آنجا كه شبكه بي سيم، در دنياي كنوني هر چه بيشتر در حال گسترش هستند، و با توجه به ماهيت اين دسته از شبكه ها، كه بر اساس سيگنالهاي راديويي اند، مهمترين نكته در راه استفاده از اين تكنولوژي، آگاهي از نقاط قوت  و ضعف آن است. نظر به لزوم آگاهي از خطرات استفاده از اين شبكه ها با وجود امكانات نهفته در آن ها كه به مدد پيكره بندي صحيح مي توان به سطح قابل قبولي از بعد امنيتي دست يافت، ضمن معرفي اين ش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

نظرسنجی

نحوه آشنایی با ما ؟؟

تبلیغات

فروشگاه تخصصی دانشجویی یونی سلس فروشگاه فایل استوری

تبادل لینک

نرم افزار مورد نیاز


office
firefox
Reader
download
winrar