اطلاعیه فروشگاه

1 . بازدید کننده گرامی : درصدی از درآمد یونی سلس صرف امور خیریه میشود و به خیریه تقدیم میگردد پس بیایید همه با هم حامی نیازمندان باشیم ، فروشگاه یونی سلس از کمک شما صمیمانه تشکر میکند ........ 2 . تمامی مطالب داخل سایت فقط جنبه کمک آموزشی دارند و از بکار بردن مستقیم این مطالب خودداری فرمایید ، فروشگاه یونی سلس هیچ گونه مسئولیتی در قبال سو استفاده از مطالب آموزشی موجود ندارد ........

دانلود تحقیق روشهاي موجود براي بررسي شبكه حمل و نقل بعد از بروز زلزله

دانلود تحقیق روشهاي موجود براي بررسي شبكه حمل و نقل بعد از بروز زلزله

بروز زلزله هاي شديد بخصوص در شهرهاي بزرگ مي تواند آسيبهاي انساني گسترده‌اي را بهمراه آورد. شكبه حمل و نقل براي نجات جان و مجروحين زلزله را ارائه سريع و خدمات درماني به آنان ، نقش اساسي دراد. لذا از شبكه حمل و نقل بعنوان شريان حياتي نامرده مي‌شود. براي كاهش آسيبهاي انساني احتمالي زلزله در هر شهر يا منطقه‌اي نيازمند به ارزيابي عملكرد شبكه حمل و نقل در پاسخگويي به تقاضا، براي سفرها ي امدادي بعد از زلزله مي باشيم تا بتوايم ضمن كسب آمادگي لازم براي مقابله با بحران، اولويت بندي اجزاء شبكه را از نظر بازسازي تعيين نماييم. در اين سمينار به  ارزيابي عملكرد شبكه حمل و نقل براي انجام سفره هاي امدادي بعد از بروز زلزله با توجه به عرضه و تقاضا پرداخته شده است روش ارائه شده داراي پنج مرحله است. ابتدا سناريو هاي مختلف زلزله تعين مي گردد. سپس ميزان آسيبهاي احتمالي شبكه  حمل و نقل و وضعيت مراكز امدادي (عرضه) و تعداد مجروحين (تقاضا) شبيه سازي مي گردد. براي اينكار از نمونه سازي مونت كارلو و LHS  و توابع خرابي اجزاء آسيب‌ ديده شبكه بدست مي آيد در مرحله بعدي توزيع و تخصيص سفرها انجام مي‌شود و سرانجام معيارهاي ارزيابي شبكه، مانند زمان سفر براي هر سناريو برآورد مي گردد. در اين سمينار شبكه هاي مختلفي مورد تحليل قرار گرفته است. به كمك اين روش مي توان ضمن ارزيابي شبكه حمل و نقل بعد از زلزله، به برآوردي از وضعيت بحران بعد از زلزله دست يافت. همچنين مسيرها را اوليت بندي نموده و براي توسعه يا ايجاد دست يافت. همچنين مسيرها را اوليت بندي نوده و براي توسعه يا ايجاد راههاي جديد تصميم گيري كرد. مراكز امدادي موجود را از نظر انجام تقويت اوليت بندي كرده و يا مراكز امدادي جديد را امكان يابي كرد، براي اوليت بندي كرده و يا مراكز امدادي جديد را مكان يابي كرد. براي مديريت بحران و كنترل ترافيك پيش‌‌بينيها لازم انجام داده و تاثير آنها را در عملكرد اجزاء شبكه حمل و نقل محاسبه كرد. اين روش جداي از زلزله مي تواند در مورد ديگري كه شبكه حمل و نقل اعم ا شهري يا منطقه اي در معرض آسيب و كاهش ظرفيتهاي احتمالي قراي مي گيرد. مانند بارش باران يا برف سنگين و بروز تصادفات يا بمبارانهاي هوائي مورد استفاده قرار گيرد.

1-1 مقدار2
1-2 اهداف و دست آوردهاي پروژه‌5
2 بررسي كارهاي انجام شده تاكنون8
2-1 عملكرد اجزاي شبكه بصورت مستقل9
2-1-1 عملكرد فيزيكي و آسيب پذيري10
2-1-2 كارآيي11
2-2-1 ازائة معيارهاي كارايي11
2-2-2 بررسي تأخيرهاي وارد از خرابي17
2-2-3 اوليت دهي پلها براي بازسازي20
2-3عملكرد كلي شبكة حمل و نقل23
2-3-1 بررسي معيارهاي كارايي شكبة تخريب شده24
2-3-3 برآوردتأخيرهاي وارده از خرابي35
2-3-4 ارزيابي سيستم بيمارستاني منطقه‌اي38
2-3-5 ارزيابي ريسك منطقه‌اي42
2-3-6زمان جمع شدن افراد امداد رسان47
2-4سفرهاي ترافيكي بعد از زلزله50
2-4-1-رابطة بين حجم سفرها و بازسازي بعد از زلزله50
4-1 عملكرد شبكه‌هاي حمل و نقل ايران در زلزله‌هاي گذشته54
4-2 عملكرد شبكه هاي ح0مل و نقل دنيا در زلزله هاي اخير55
4-2-1زلزله كوبه ژاپن 199556
4-2-1-1 پلها و راههاي اصلي كوبه57
4-2-1-2 راه آهن كوبه59
4-2-1-3 سيستم متروي كوبه60
4-2-1-4 فرودگاههاي اطراف كوبه60
4-2-2 لزله نورث ريج. كاليفرنيا آمريكا 199460
4-2-3 زلزله لوما پريتا، آمريكا 198961
4-2-4 زلزله ارمنستان 198862
4-2-5 زلزله كاستاريا 199163
4-2-6 زلزله مكزيكوسيتي، مكزيك 199563
4-2-7 زلزله فيليپين 199063
4-2-8 زلزله ازميت تركيه 199963
5ستاريوي زلزله68
5-1كارهاي انجام شده دردنيا در زمينه طراحي برمبناي سناريوي زلزله69
5-2پارامترهاي موثر در تعريف سناريو69
5-2-1 زلزله70
5-2-2 مقياس اندازه گيري زلزله72
5-2-3 آناليز زلزله 72
5-2-4 پهنه بندي لرزه اي72
5-2-5 روش‌ پهنه بندي حركات زمين تحت اثر زلزله73
5-2-5-1 لرزه خيزي73
5-2-5-2 كاهش شدت حركات زمين در اثر دورشدن از مركز زلزله73
5-2-5-3اثرات وضعيت محل برروي حركات زمين لرزه74
5-2-6بررسي اثرات وضعيت محل براي پهنه بندي با دقت كم74
5-2-7بررسي اثرات وضعتي محل براي پهنه‌بندي با دقت كم74
5-2-8 بررسي اثرات وضعيت محل براي پهنه‌بندي با دقت زياد75
5-2-9كارهاي انجام شده در دنيا درزمينه پهنه‌‌بندي لرزه76
6 تقاضا79
6-1 سفرهاي خدماتي80
6-2 سفرهاي امدادي82
6-3 برآورد مجروحين84
6-3-1 ناحيه بندي ساختمانها85
6-3-2 طبقه بندي ساختمانها86
6-3-3 برآورد آسيبهاي وارده به ساختمانها86
6-3-4 نسبت تلفات انساني91
6-3-4-1 اعتبار سنجي تلفات براي شهرتهران95
6-3-4-2  برآورد تلفات براي شهرتهران96
7 بررسي رفتارهاي انساني99
7-1 رفتار  رانندگان در هنگام وقوع زلزله100
7-1-1 عوامل موثر در وضعيت رفتار رانندگان100
7-1-2 مشكلات احتمالي ناشي از رفتار رانندگان وعوامل تشديد كنندة‌آن102
7-1-2-1اشغال سطح خيابانها102
7-1-2-4 بروز تصادفات احتمالي103
7-1-2-5 وسايل نقليه رها شده104
7-1-2-6 هراس ناشي از زلزله و عواقب آن104
7-1-2-7 افزايش طول سفرها دراثر عدم اطلاع104
7-1-3 راههاي مواجهه با اين مشكلات104
7-1-3-1 آموزش و اطلاع رساني105
7-1-3-2 تخليه و بازگشايي مسير105
7-2 رفتار رانندگان در استفاده از شبكه بعد از زلزله106
7-3 رفتار نيروهاي امنيتي و امدادي 107
7-4 رفتار نيروهاي مديريت امدادي و انتظامي111
8 برآورد عرضه115
8-1 برآورد شبكة حمل و نقل بعد از زلزله115
8-1-1 اجزاء شبكه115
8-1-1-1 راهها 115
8-1-1-2  تقاطعات 117
8-1-1-3 پلها 119
8-1-2 پارامترهاي ارزيابي شبكه120
8-1-3 خرابي‌هاي مستقيم شبكه‌حمل و نقل بعد از زلزله121
8-1-3-1 خرابي بدنة راه 122
8-1-3-2 تونل 124
8-1-3-3  خرابي پل125
8-1-3-4 منحنيهاي شكنندگي يا خرابي پلها126
8-1-4 خرابي هاي غير مستقيم شبكه حمل و نقل بعداززلزله130
8-1-4-1 خرابي تأسيسات جانبي مسير131
8-1-4-2  عوامل ترافيكي131
8-2 برآورد مراكز امداد رساني132
8-2-1 پارامترهاي مهم براي ارزيابي مراكز امدادي133
8-2-2 ظرفيت پذيرش مجروح134
8-2-3 عملكرد بيمارستان بعد از زلزله135

 

شامل 137 صفحه فایل word


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
boroz-zelzele-pn_389072_6981.zip95.5k

نظرسنجی

نحوه آشنایی با ما ؟؟

تبلیغات

فروشگاه تخصصی دانشجویی یونی سلس فروشگاه فایل استوری

تبادل لینک

نرم افزار مورد نیاز


office
firefox
Reader
download
winrar