اطلاعیه فروشگاه

1 . بازدید کننده گرامی : درصدی از درآمد یونی سلس صرف امور خیریه میشود و به خیریه تقدیم میگردد پس بیایید همه با هم حامی نیازمندان باشیم ، فروشگاه یونی سلس از کمک شما صمیمانه تشکر میکند ........ 2 . تمامی مطالب داخل سایت فقط جنبه کمک آموزشی دارند و از بکار بردن مستقیم این مطالب خودداری فرمایید ، فروشگاه یونی سلس هیچ گونه مسئولیتی در قبال سو استفاده از مطالب آموزشی موجود ندارد ........

دانلود مقاله جغرافياي رياضي

دانلود مقاله جغرافياي رياضي

درس جغرافياي رياضي يكي در دروس اصلي رشتة جغرافيا مي باشد و موضوع آن نيز بررسي شكل هندسي زمين  و به ويژه حركات آن درفضا مي باشد، مطالعه وضعيت اجرام آسماني ازقبيل سيارات، ستارگان، سحابيها و كهكشانها را نيز در بر مي گيرد. با فراگيري اين دانش مي توان ديد وسيعي نسبت به جهان آفرينش از نظر جغرافيا را به دست آورد.

همبستگي جغرافياي رياضي با دانش نجوم بسيار نزديك و قابل بحث است و در واقع با كمك علم نجوم مي توان دانش جغرافياي را فرا گرفت. اين نكته قابل بررسي است كه هدف از دانش جغرافياي رياضي وارد شدن به جزئيات اجرام سماوي، خواص آنها به ويژه فراگيري نجوم محض نمي باشد، بلكه از تركيب علم جغرافيا و نجوم مي توان حوادث موجود در جهان مثل پديده هاي خسوف و كسوف، جذر و مد و غيره را به راحي توجيه كرد.

امروزه بشر  با بهره جويي از كاوشهاي فضاي و انتفاع از كشفيات علمي بسيار، توانسته است گام كوچكي در پهنة اقيانوس بي كران جهان بردارد تا شايد بتواند به بخش مختصري از مجهولات فراوان خويش و موجودات حيرت انگيز جهان آفرينش نايل شود، به همين منظور درصد برآمد با كمك جغرافيا با آسمانها و مواد آن آشنا و به وسيلة اين آشنايي و علاقه با توجه به اهميت ويژه اي كه براي آن قايل است تا حدي به پيشرفتهاي علمي دست يابد.

هنگامي كه بشر براي اولين بار آسمان بالاي سر خود را مورد نظر قرار داد، ديدرس او فقط به آسمان بالاي سرش محدود مي شد. بعدها، او توانست وسايل علمي خاص را اختراع كند و به كمك آنها قادر به جستجو و مطالعه درفضاي دورتر شود. در زمانهاي اخير اتفاقات جديد و هيجان انگيزي رخ داده است. بشر قادر به مسافرت و جستجو در فضا گشت و به همين علت هم اطلاعات او از جهان اطرافش به ناگهان افزايش يافت. بشر اوليه متوجه شد كه بسياري از اجرام روشن موجود در آسمان، به آهستگي در ميان ستارگان حركت مي‌‌كنند. پس از طي قرون بسيار، او تشخيص داد كه زمين و بعضي از اجرام، در اطراف خورشيد گردش مي كنند. اين اجرام فضايي متحرك، سيارات ناميده شده اند و همة آنها را همراه با خورشيد، منظومة شمسي نامگذاري كرده اند. اگر چه كشف اين سيستم اهميت زيادي داشت، ولي واقعة با اهميت تر در قرن هفدهم ميلادي رخ داد. گاليله دانشمند ايتاليايي تلسكوپي را بنا كرد كه با كمك آن توانست عظمت و شگفتيهاي كيهان را در اطراف سيستم خورشيدي مورد بررسي قرار دهد. او كهكشان راه شيري را مطالعه كرد و با كشف بزرگ خود نشان داد كه اين راه، مركب از ميلياردها ستاره بسيار دور و كمرنگ مي باشد. به كمك تلسكوپهاي بسيار قوي و ساير وسايل علمي ( مانند نورسنج، طيف نگار و..) تاكنون بسياري از اسرار اين كهكشان كشف شده است.

با توجه به موارد فوق مي توان دريافت كه علم نجوم در مسير تحول خود به كشف بسياري از قوانين حاكم بر اجرام سماوي نايل آمده است، ولي بايد گفت كه كار تحقيق و پژوهش در اين باره هرگز پايان پذير نيست، زيرا با پيشرفت تكنولوژي، در هر زمان به اسرار تازه اي از جهان آفرينش دست مي يابيم. به هر صورت، نقش و اهميت نجوم در زندگي بشر انكار ناپذير است و موارد كاربرد آن را ميتوان در جهت يابي، هوانوردي، دريانوردي و مطالعات جغرافيايي، تهيه نقشه هاي مختلف جغرافيايي و نقشه برداري از زمين، پيش بيني جذر و مد، طوفان و توفند، توده هاي هوايي، انواع جبهه ها، اتمسفر و تركيب آن، فرايند هاي انتقال انرژي گرمايي، كيفيت پديده هاي مربوط به تابش، تهية تقويمهاي مختلف و بررسي نيروي گرانش به كمك محاسبات نجومي، نام برد.

درحال حاضر علم نجوم را به پنج بخش كاملاً مجزا تقسيم مي كنند كه هر بخش تخصص مخصوص به خود را مي طلبد. اين پنج بخش عبارتند از:

1-هيأت و نجوم Astronmy: در اين مبحث تنها مسائل مربوط به حركت و جابجايي اجرام سماوي و اثران ناشي از اين حركات مورد مطالعه قرار مي گيرد و بيشترين مباحث درس جغرافياي رياضي به اين قسمت از دانش نجوم مربوط مي شود.

2-اختر فيزيك Astrophysics:  در اين بخش، ساختار، خواص فيزيكي، تركيب شيميايي و تحولات دروني ستارگان مورد بحث قرار مي گيرد. در دانش اختر فيزيك دربارة حركات ظاهري و حقيقي ستارگان و تعيين مواضع آنها نيز بحث مي شود.

3-  طالع بيني Astrology : در اين قسمت، به كمك حركت و مواضع اجرام سماوي، حوادث آسماني پيشگويي مي شود. البته آن دسته از پيشگويي هاي كه منطبق بر قوانين علمي است ( مانند رخداد خسوف و كسوف) مورد تأييد است و آن پيشگويي هاي كه پاية علمي ندارد و بيشتر جنبة فال گيري دارد، در اين بخش مورد مطالعه قرار نمي گيرد.

4- كيهانشناسي Cosmology : اين مقوله، قوانين عمومي تكامل طبيعي و مادي جهان و ساختار آن را بررسي مي كند. به عبارت ديگر، جهان هستي را از ديد كلي در نظر مي گيرد و به مطالعة آن ميپردازد. بررسي وضع كهكشانها، نواختران و به ويژه مسئلة انبساط جهان از مباحث اين قسمت از دانش نجوم مي باشد.

5- كيهان زايي Cosmogong : اين بخش از دانش نجوم دربارة چگونگي پيدايش و منشأ كيهان بحث مي كند. مسائل مربوط به پيدايش، تحول و تكوين عالم هستي در قلمرو مطالعات كيهان زايي است.

اكنون با توجه به تقسيم بنديهاي ذكر شده در اين قسمت، ملاحظه مي شود كه دانش جغرافياي رياضي ( زمين در فضا) در قسمت اول اين تقسيم بندي يعني در هيأت و نجوم قرار مي گيرد. در اين دانش تنها به مسائلي پرداخته مي شود كه مربوط به حركات اجرام سماوي ( به خصوص سياره زمين) و آثار ناشي از اين حركات مي باشد. مثلاً وقتي صحبت از دو رويداد آسماني خسوف و كسوف مي شود، اين مطلب مستقيماً به جابه جايي و حركتهاي سه جرم ارتباط و همبستگي بسيار نزديك جغرافياي رياضي و نجوم آشكار مي گردد. از اين رو نتيجه مي گيريم كه در س جغرافياي رياضي قسمتي از دانش هيأت است كه خوشبختانه پايه گزاران آن دانشمندان ايراني مثل ابوريحان بيروني، عبدالرحمن صوفي، خواجه نصرالدين طوسي و …بوده اند. اگر چه در عصر حاضر پيشرفتهاي سريع و قابل ملاحظه اي در اين علم به خاطر توسعه تكنولوژي و ساخت وسايل مدرن رصد اجرام سماوي، صورت گرفته است، ولي به اعتقاد همة دانشمندان غربي تمام كشفيات و پيشرفتهاي دانش هيأت جديد بر پاية هيأت قديم بنا نهاده شده است.

1-2- تعريف كيهان

كيهان را مي توان تركيبي از ستارگان، سحابيها، سيارات، ستارگان دنباله دار و اجرام آسماني ديگر تعريف كرد. به تصور ما اين اجزاء جمع شده اند تا نقش كيهان را رقم بزنند. سيارات، سياركها، اقمار، ستارگان دنباله دار، شهابسنگها به دور ستاره منفردي مي گردند و ما آن را خورشيد مي ناميم. اين مجموعة عظيم همه با هم منظومة شمسي را تشكيل مي دهند. خورشيد و بيليونها ستاره ديگر اجتماعي از ستارگان را پديد مي آورند كه كهشكان خودي يا راه شيري ناميده مي شود. جهان، بسياري از اين كهكشانها يا اجتماعات ستاره اي را شامل مي شود.

1-2-1- كهكشان

كهكشان عبارت است از تعداد زيادي ستاره و فضاي بين ستاره اي ( اغلب گاز و گرد و غبار) كه تحت نيروي گرانش متقابل يكديگر نگه داشته شده اند.ستارگان واقعي يك كهكشان در گستره اي وسيع به تعداد تقريبي صد ميليون تغيير مي كند. به عبارت ديگر، خورشيد و همسايگانش به انضمام مقدار زيادي از مادة ميان ستاره اي و سحابيها، توسط نيروي گرانش، در يك خوشة بسيار بزرگ موسوم به كهكشان به يكديگر پيوند خورده اند. اكثر ستارگان جهان درون چنين خوشه هايي جاي گرفته اند.

منظومة شمسي ما جزء كهكشاني به نام راه شيري است كه در شبهاي صاف به صورت ابري كشيده و بسيار رقيق ديده مي شود. اين كهكشان به شكل عدسي محدب بزرگي است كه ضخامت آن 10000 سال نوري و قطرش 100000سال نوري است. در كهكشان خودي متجاوز از 5ميليون منظومه و 10 ميليون ستاره وجود دارد. ميليونها منظومة شمسي تابع كهكشان راه شيري با سرعتهاي متفاوتي به دور مركز كهكشان مي گردند. منظومة شمسي ما با مركز كهكشان حدود 30000سال نوري فاصله دارد كه با سرعت 250كيلومتر بر ثانيه در هر 250 ميليون سال يك بار حول محور كهكشان راه شيري مي گردد. جرم كل كهكشان راه شيري 10 مرتبه بيشر از جرم خورشيد است ( شكل 1-1)

1-2-1- كهكشان
1-2-2- رده بندي كهكشانها
1-2-3- ساختار كهكشانها
1-2-4- رده بندي مجدد

 

شامل 49 صفحه فایل word


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 1,500 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
joghraphia-riazi_390108_2423.zip39.9k

دانلود تحقیق بررسي تأثير آموزش روش گام به گام حل مسأله رياضي جورج پوليا

دانلود تحقیق بررسي تأثير آموزش روش گام به گام حل مسأله رياضي جورج پوليا يك كشف بزرگ سبب حل شدن يك مسأله بزرگ مي‌شود، ولي در حل هر مسئله حبه‌اي از اكتشاف وجود دارد. مسئله شخص ممكن است چندان پيچيده نباشد، ولي اگر كنجكاوي وي را برانگيزد و ملكه‌هاي اختراع و اكتشاف را در فرد به كار وادارد، و اگر آن را با وسايل و تدابير خود حل كند ممكن است از تنش و شادماني حاصل از پيروزي در اكتشاف شاد شود، چنين حال و تجربه‌اي در سالهاي تجربه‌پذيري مي‌تواند شوق ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

دانلود مقاله تعليم و تربيت

دانلود مقاله تعليم و تربيت يكي از مواردي كه بي شك در تعليم و تربيت مؤثر است رعايت ادب و شرايط خاصي است كه بر شاگرد و معلم مترتب است آموزش و نيز فراگيري علم در طول تاريخ جريان داشته و در اين مسير معلمي موفق بوده كه متصف به صفات و ويژگيهاي خاصي بوده است و نيز شاگردي بهتر از ديگران مطالب استاد خود را فرا گرفته كه آداب و شرايط شاگردي را بهتر درك نموده و آنرا رعايت كرده است. بررسي متون گذشته و توجه به سيره بزرگان تعليم و تربيت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

نظرسنجی

نحوه آشنایی با ما ؟؟

تبلیغات

فروشگاه تخصصی دانشجویی یونی سلس فروشگاه فایل استوری

تبادل لینک

نرم افزار مورد نیاز


office
firefox
Reader
download
winrar