اطلاعیه فروشگاه

1 . بازدید کننده گرامی : درصدی از درآمد یونی سلس صرف امور خیریه میشود و به خیریه تقدیم میگردد پس بیایید همه با هم حامی نیازمندان باشیم ، فروشگاه یونی سلس از کمک شما صمیمانه تشکر میکند ........ 2 . تمامی مطالب داخل سایت فقط جنبه کمک آموزشی دارند و از بکار بردن مستقیم این مطالب خودداری فرمایید ، فروشگاه یونی سلس هیچ گونه مسئولیتی در قبال سو استفاده از مطالب آموزشی موجود ندارد ........

دانلود مقاله شهر تهران و اكوسيستم طبيعي آن جهت اوقات فراغت

دانلود مقاله شهر تهران و اكوسيستم طبيعي آن جهت اوقات فراغت

افزايش امكانات مادي ، كاهش زمان كار روزانه ، افزايش تعطيلات هفتگي و سالانه ، پيدايش سالهايي در دوران جواني كه فرد با فقدان و يا كمي مسئوليت روبروست و در مجموع توجه بشر به زمان فراغت به عنوان بخشي جدي از دوران زندگي ، اين پديده را در جايگاهي قرار داده است كه بي توجهي به آن علاوه بر ايجاد ضايعات و آسيب هاي اجتماعي ، موجبات نارضايتي جامعه را نيز فراهم خواهد نمود . افزايش اوقات فراغت از 3 سال در جامعه كشاورزي به 12 سال در جامعه صنعتي و حتي 19 سال در جامعه فراصنعتي در طول عمر يك نسل امروزي نسبت به سادگي بتوان از آن چشم پوشيد . تأثير بهره بردادري مطلوب از اين بخش از زندگي ، در پرورش انسان و رشد و شكوفايي شخصيت وي و در نهايت تكامل جامعه به حدي است كه برخي تمدن جديد را « تمدن فراغت » ناميده اند . ( ساورخاني ، 1370 ، 764 )

در شهرهاي بزرگ تراكم بالاي ساختمان ، كمبود و قيمت بالاي زماني ، مانعي بر سر راه ايجاد اماكن ورزشي ، تفريحي و گردشگري براي رفع نياز ساكنين شهر مي باشد . از اينرو توجه به زمينهاي حاشيه شهر و حتي مناطق خوش آب و هواي حومه شهرها به عنوان روشي جايگزين ، مورد توجه قرار گرفته است . در ايران خلأ قدرت اداري موجود در اين زمينه يكي از موانع اساسي پرداختن به اين امر است . بدين معني كه شهرداريها خود را در چارچوب محدوده قانوني شهر موظف و مكلف به برنامه ريزي مي بينند و فراتر از آن را در خارج از حيطه مسئوليتي خويش مي دانند . ازدحام جمعيت در ايام تعطيل در پاركها و فضاهاي تفريحي داخل شهر و نيز خروج صدها هزار نفر از ساكنين در تعطيلات پايان هفته به حومه هاي شهر و پناهگيري در دامان طبيعت نمودهايي است از كمبود امكانات تفريحي شهر و نيز خستگي از دغدغه هاي زندگي شهري كه لزوم توجه به امكانات تفريحي شهري را اشعار مي دارند .

شهر تهران به صورتي شگفت آور تمام مراحل تحول و توسعه شهري را در طول كمتر از نيم قرن از سر گذرانيده و اينك به يكي از بيست كلان شهر پر مسأله جهان تبديل شده است .

محدوه‌ تهران قديم تا شصت سال پيش فقط چهار درصد از سطح تهران امروزي را دارا بوده است . رشد و توسعه اين شهر تا جنگ جهاني دوم بطور آرام و يكنواخت بوده اما توسعه آن بعد از جنگ سرعت بيشتري گرفته و در سال 1354 به حدود 12 برابر افزايش يافته در حاليكه توسعه آن در سراسر دوره قاجاريه فقط چهار برابر بوده است . در روند اين تحول سريع و ناموزون ، چشم انداز جغرافيايي و خاستگاه طبيعي تهارن با تغييرات ويرانگر و انواع عدم تعادل روبرو گرديده است . گسترش خزندة شهر به دامنه هاي كوهستاني البرز و دشتهاي سرسبز جنوبي و ادغام صدها روستا و هكتارها باغ و مزرعه در پيكر آن ، تمام حيات شهروندان را به مخاطره افكنده است .

در گذشته آلودگيهاي زيست محيطي تهران بسيار محدود بوده بطوريكه از سده هشتم تا سده سيزدهم تهران بقدري مشجر و سر سبز بوده كه آن را به باغ گلزار و چنارستان و همچنين به بهشت پريان توصيف كرده اند .

مقدمه
1 ـ 1 ـ اوقات فراغت
نظريات مرتبط با فراغت
اهداف گذران فراغت
ويژگيهاي فعاليتهاي فراغتي
كار دلخواه و آزاد در وقت آزاد
فراغت و تفريح در دين
ابعاد اقتصادي گذران فراغت
تأثيرات عدم برنامه ريزي فراغت
تقسيم بندي وقت آزاد
نيازهاي امروزي به فعاليتهاي فراغتي
تأثير اوقات فراغت در معماري
جهاني شدن برنامه ريزي گذران فراغت
سابقه برنامه ريزي فراغت در ايران
بخشهاي موثر در برنامه ريزي فراغت
تمهيدات كالبدي و راهكارهاي عملي تفريح
فضاهاي فراغتي تهران
مقدمه
سير تحول كاربري گذاران اوقات فراغت در تهران
حكومت صفويه و قاجاريه :
حكومت پهلوي اول
حكومت پهلوي دوم ( 25 ـ 1320 ش ) :
حكومت پهلوي دوم ( 45 ـ 1325 ش ) :
حكومت پهلوي دوم ( 57 ـ 1345 ش ) :
حكومت جمهوري اسلامي ( بعد از بهمن 1357 ) :
تبيين نياز ـ شرايط خاص تهران
1 ـ جمعيت شهري :
2 ـ تركيب سني جمعيت :
3 ـ نظام تعطيلات و مرخصي
فرصتهاي گذران اوقات فراغت در تهران
طبقه بندي فعاليتهاي گذران اوقات فراغت در تهران
ويژگيهاي عرضه تسهيلات گذران اوقات فراغت در محيط بيرون شهر تهران
ويژگيهاي عرضه تسهيلات گذران اوقات فراغت در درون شهر تهران
تحليل و جمع بندي
1 ـ  2 ـ فضاهاي جمعي
مقدمه
1 ـ 2 ـ 1 ـ تمدن و جامعه
1 ـ 2 ـ 2 ـ تمدن و شهر
1 ـ 2 ـ 3 ـ شهر و حيات مدني
1 ـ 2 ـ 4 ـ فضاي جمعي
1 ـ 2 ـ 5 ـ فضاي شهري
كاركردهاي فضاهاي شهري
اهميت پياده روي
مسافت فضاي شهري
ميدان
خيابان
1 ـ 3 ـ انسان و طبيعت
1 ـ 3 ـ 1 ـ انسان و طبيعت در تمدن ايران
1 ـ 4 ـ باغ ايراني
1 ـ باغهاي مسطح و كم شيب :
2 ـ باغهاي شيبدار و صفه بندي شده :
3 ـ باغهاي احداثي در زمينهاي عارضه دار :
1 ـ 4 ـ 1 ـ آب در باغ ايراني
1 ـ 4 ـ 2 ـ گياه در باغ ايراني
1 ـ 4 ـ 3 ـ اصول طراحي باغ ايران
الف ) سلسله مراتب :
ب ) تقارن :
ج ) مركزيت :
د ) ريتم :
هـ ) استقلال و تشخيص فضاها :
و ) تنوع در وحدت ، وحدت در تنوع :
ز ) طبيعت گرايي و بهره گيري از منظر :
1 ـ 5 ـ چشم اندازهاي فرهنگي
موزائيك وسيع
گزينش دشوار
حمايت جهاني
1 ـ 6 ـ حس قداست
1 ـ 7 ـ گردشگري ( توريسم )
1 ـ 7 ـ 1 ـ گردشگري و گردشگران در ايران
1 ـ 7 ـ 2 ـ اكوتوريسم
امكان سنجي جاذبه هاي اكوتوريسم در ايران
1 ـ 8 ـ طرح منظر
1 ـ 8 ـ 1 ـ منظره پردازي
1 ـ 8 ـ 1 ـ  1ـ منظره پردازي در هنر اروپا
منظره پردازي هاي آرماني :
منظره پردازي طبيعت گرا :
منظره پردازي نمادگرايانه :
1 ـ 8 ـ 1 ـ 2 ـ منظره پردازي در ايران
 
فصل دوم
مطالعات بستر
فرحزاد در گذر زمان
2 ـ 1 ـ شناخت تاريخ منطقه
سفر امامزاده داوود
درختهاي توت وقفي
راه امامزاده داوود
سنگ مثقال ـ ينجه زار
معجزات امامزاده
امامزاده داوود ( از توابع قصبة كن )
مطالعات اقليمي
زمين شناسي
آب و هوا
بارندگي
دما
يخبندان :
فشار جو :
نم نسبي :
ابرناكي :
ساعات آفتابي :
باد :
ويژگيهاي طبيعي
زمين لرزه هاي تاريخي :
2 ـ  3 ـ پوشش گياهي
2 ـ 4 ـ مطالعات سازمان فضايي و سيماي منطقه
2 ـ 4 ـ 1 ـ شناخت سازمان فضايي :
2 ـ 4 ـ  1 ـ  1 ـ نظام توزيع عناصر :
توده و فضا
( تراكم )
كيفيت بناها ( قدمت )
2 ـ 4 ـ 1 ـ 2 ـ نظام توزيع كاربريها :
2 ـ 4 ـ 2 ـ شناخت ساخت فضيي
2 ـ 4  ـ 3  شناخت فضاي شهري ( جمعي )
تجزيه و تحليل فضاهاي شهري :
فضاي شهري ( 2 )
نتيجه گيري :
2 ـ 4 ـ 4 ـ شناخت سيماي شهر
2 ـ 4 ـ 4 ـ  1 ـ سيماي بيروني شهر ( نماي از دور شهر )
عوامل سازندة سيماي بيروني شهر
2 ـ 4 ـ 4 ـ 2 ـ سيماي دروني بافت
1 ـ راه
2 ـ كره
3 ـ نشانه
4 ـ لبه
5 ـ محله
2 ـ 5 ـ شناخت ارزشهاي اجتماعي ـ فرهنگي
2 ـ 6 ـ تحولات جمعيتي ، اقتصادي و فعاليتي
2 ـ 6 ـ 1 ـ وضعيت و عوارض اجتماعي توسعه در محدوده
2 ـ  6ـ  1 ـ 1 ـ تغييرات اكولوژي اجتماعي
2 ـ  6ـ  1 ـ 2 ـ تعارض طبيعت و شهر
2 ـ 6 ـ 1 ـ 3 ـ نا امني اجتماعي
2 ـ 6 ـ 1 ـ  4 ـ افول نقش فراغتي و تفريحي محدوده
2 ـ 6 ـ 2 ـ وضعيت مالكيت اراضي
2 ـ 6 ـ 2 ـ 1ـ نحوه حقوقي مالكيت اراضي
منابع طبيعي
مالكيت عرضي اراضي روستا
حرايم و اراضي طرح دار :
2 ـ 7 ـ مطالعات منظر محيط
2 ـ تحليل نيروهاي موثر بر حوزه
2 ـ 8 ـ 1 ـ شبكه حمل و نقل
2 ـ 9 ـ طرحها و پروژه هاي مصوب
2 ـ 9 ـ 1 ـ كليات طرح تفصيلي
2 ـ 9 ـ 2 ـ طرح جامع قديم تهران
2 ـ 9 ـ 3 ـ طرح اجرايي تهران ( 1350 )
2 ـ 9 ـ 4 ـ طرح جامع توسعه جهانگردي در ايران ( 1351 )
2 ـ 9 ـ 5 ـ طرح جامع جديد ساماندهي تهران ( 1370 )
2 ـ 9 ـ 6 ـ طرح مطالعات ساماندهي گردشگاههاي تهران ( 1374 )
2 ـ 9 ـ 7 ـ طرح بهسازي منطقه فرحزاد ( 1372 ـ شهرداري تهران )
نتيجه گيري
 
فصل سوم :
امكانات و محدوديتها
3 ـ 1 ـ امكانات و محدوديتهاي طبيعي
امكانات
محدوديتها
3 ـ 2 ـ  امكانات و محدوديتهاي كالبدي
امكانات
محدويتها
3 ـ 3 ـ امكانات و محدوديتهاي اجتماعي
امكانات
محدوديتها
 
فصل چهارم :
اهداف كلي و اهداف عملياتي
4 ـ  1ـ اهداف كلي
4 ـ 2 ـ اهداف عملياتي
 
فصل پنجم
برنامه هاي پيشنهادي
5 ـ 1 ـ برنامه كاربري اراضي
اهداف
5 ـ 2 ـ برنامه حمل و نقل و زير ساختها
5 ـ 2 ـ 1 ـ برنامه حمل و نقل
اهداف
5 ـ 2 ـ 2 ـ برنامه زير ساختها
اهداف
5 ـ 3 ـ برنامه مديريت آب
اهداف
5 ـ 4 ـ برنامه نظام فضاي باز و سبز
اهداف
5 ـ 5 ـ برنامه طراحي شهري
اهداف

 

شامل 163 صفحه فایل word


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
oghat-feraghat-tehran_390821_9575.zip100.5k

دانلود تحقیق رابطه بين تدريس ويادگيري

دانلود تحقیق رابطه بين تدريس ويادگيري   مي‌توان با عمل تدريس كميت و كيفيت و سرعت يادگيري را افزايش داد و يا شرايط را براي يادگيري اموري كه در شرايط معمولي امكان پذير نيت فراهم نمود. تفاوت بين تدريس و يادگيري: 1- يادگيري در همه جا و هميشه و فني بدون تدريس صورت خواهد گرفت يا در حالي كه هر تدريسي ياد داده نمي‌شود. 2- نظريه‌هاي ديگري، صرفاً به پديده‌هاي يادگيري توجه دارد و هميشه معطوف به شاگرد است؛ به عبارت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود تحقیق ضرورت وجود قانون در جامعه

دانلود تحقیق ضرورت وجود قانون در جامعه در باب منشا پيدايش جامعه و زندگي اجتماعي در ميان فيلسوفان و انديشمندان اختلاف فراواني بروز كرده ايت و توافقي صورت نپذيرفته است به اعتقاد ما، هم در پيدايش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبيعي و غريزي و عامل عقلاني با هم تاثير داشته‌اند، زندگي اجتماعي آن ضرورتي را كه براي موريانه‌ها يا زنبوران عسل دارد براي انسانها ندارد. يعني چنان نيست كه انسان نتواند به تنهايي زندگي كند. البته عوا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود تحقیق بررسي تأثير آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت روان و منبع كنترل نوجوانان

دانلود تحقیق بررسي تأثير آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت روان و منبع كنترل نوجوانان انسان با توجه به پيچيدگي‌ها و دشواري‌هاي زندگي جهت رسيدن به رشد و پيشرفت در جنبه‌هاي گوناگون مي‌‌بايست از توانايي لازم و كافي جهت مقابله با موقعيتهاي دشوار زندگي و همچنين فراهم نمودن شرايط مناسب به منظور پيشرفت همه جانبه برخوردار باشد. بنابراين افراد موفق، تكامل يافته و داراي سلامت رواني كساني هستند كه توانايي و مهارت كافي را در برخورد با شرايط گوناگون زندگي دارند و همواره ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

نظرسنجی

نحوه آشنایی با ما ؟؟

تبلیغات

فروشگاه تخصصی دانشجویی یونی سلس فروشگاه فایل استوری

تبادل لینک

نرم افزار مورد نیاز


office
firefox
Reader
download
winrar