اطلاعیه فروشگاه

1 . بازدید کننده گرامی : درصدی از درآمد یونی سلس صرف امور خیریه میشود و به خیریه تقدیم میگردد پس بیایید همه با هم حامی نیازمندان باشیم ، فروشگاه یونی سلس از کمک شما صمیمانه تشکر میکند ........ 2 . تمامی مطالب داخل سایت فقط جنبه کمک آموزشی دارند و از بکار بردن مستقیم این مطالب خودداری فرمایید ، فروشگاه یونی سلس هیچ گونه مسئولیتی در قبال سو استفاده از مطالب آموزشی موجود ندارد ........

دانلود تحقیق نظریة سلولی سیستم موبایل

دانلود تحقیق نظریة سلولی سیستم موبایل

بر اساس اين نظريه ناحيه اي كه مي خواهد تحت پوشش شبكة موبايل قرار گيرد به نواحي جغرافيايي كوچكتر با شعاع 2 تا 50 كيلومتر تقسيم مي شود در هر سلول سيستم ها فرستنده گيرنده پوشش راديويي سلول را به عهده دارند . و كانالهاي راديويي با دامنة مختلف فركانس در آن به مشتركش سرويس مي دهند . فرستنده هايي كه در سلولهاي مجاور هم هستند از كانالهاي فركانس جداگانه استفاده مي كنند تا از تداخل فركانس جلوگيري شود اگر انرژي آنتن فرستنده و ارتفاع آن مناسب باشد مي توان از كانالهاي فركانس در فاصله متناسب و دورتر بيشتر به سلول مورد نظر دوباره استفاده كرد تا در اثر فاصله و افت سيگنال شكل داخل پيش نيايد . از طرفي براي اينكه بتوان بيشترين دفعات از فركانسهاي مجدد استفاده كرد دو سلول هم كانال بايد داراي كمترين فاصلة كمتر باشند پس مجموع فاصله 2 سلول هم كانال بايد به گونه اي باشد كه تداخل هم كانالي از يك آستانة بخار بيشتر شود . اين آستانه 18db انتخاب شده است . چنانچه سراميك در ناحية يكي از سلولها افزايش يابد مي توان سلول مورد نظر را به 2 يا چند سلول با توجه به نياز ترافيكي تقسيم كرد را تا هر چه اين تعداد بيشتر شود نياز به زير ساختهاي بيشتري براي حمل كردن سيستم مطرح مي گردد و هزينه بيشتر مي شود در نتيجه پوشش سلولي نوعي فعاليت پويا و ديناميك محسوب مي شو د كه به گروهي از سلولهاي مجاور كه كلية كانالهاي سيستم را بر اساس ضوابط خاص به كار مي برند و در تمام ناحيه تحت پوش تكرار مي شوند كلاستر مي گويند .

در طراحي سلول سلول 6 ضلعي در نظر گرفته مي شود زيرا اگر با فرض اينكه 2 عدد BTS با آنتن هاي هم جهت داشته باشيم و براي هر مشترك دوايري به مركز BTS ها در نظر بگيريم مجموعه نقاطي وجود دارند كه قدرت سيگنال رسيده از دو BTS در آنجا يكسان است و با ادامة اين كار به 6 ضلعي منتظم مي رسيم .

البته در ديتاي واقعي به علت وجود پستي و بلندي و موقعيت جغرافيايي مناطق و همچنين وجود موانع طبيعي و مصنوعي فراوان ( كوهها و ساختمانها ) داشتن 6 ضلعي هاي منتظم با ابعاد يكسان امكان پذير نمي باشد . ماكزيمم شعاع سلولها 35 كيلومتر مي باشد .

تعريف انواع سلول :

طرح و راه حل هاي مختلفي براي پوشش راديويي در محيط هاي داخلي و خروجي و كانالهاي خاص وجود دارد ؛ 2 نمونه از اين طرح ها ميكروسلها و مايكروسلها هستند .

ماكروسلها :

ماكروسلها معمولاً در يك توان خروجي بالاتر از ميكروسل ها كار مي كنند و پوشش فركانس را براي هر دو ناحية فضاي آزاد و درون ساختمان فراهم مي آورند . گروهي از ماكروسل ها فراهم مي آورند مي تواند در تمام جهات و يا در يك جهت خاص باشد در ماكروسل تمام جهتي انرژي راديويي در همة جهت هاي افقي  منتشر مي شود . دره كروسل تمام جهتي يك آنتنژسيگنال راديويي را در همة جهات نسبت به افقي منتشر مي كند . اين آنتن در ارتفاعي تقريباً بيني 15 تا 46 متر نصب مي شود .

تعريف انواع سلول :
ماكروسلها :
ميكروسل ها :
ميكروسل بيروني :
سلول چتري :
ميكروسل دروني :
نمونه هايي از سلول چتري
ناحيه ي تحت سرويس شبكه ي موبايل عمومي :
ناحيه ي تحت سرويس Gsm :
روشهاي دست يابي چند گانه به سيگنال :
FDMA :
TDMA :
CDMA :
مقدمه :
تجزيه و تحليل معماري GSM :‌‌
الف : ترمينال دستي :
بترمينال قابل حمل :
جترمينال قابل نصب روي خودرو :
SIM :
Pluging :
PIN :
PUK :
سيستم ايستگاه پايه : base station
الف : BTS :
انجام امور مشتركين :
ساختار يك BTS :
وظايف آن شامل :
مديريت شبكه راديويي :
مديريت ايستگاههاي گيرندهفرستنده :
مديريت شبكه انتقال :
مركز سويچينگ سرويسهاي موبايل : ( MSC):
Gateway :
ثبت كننده موقعيت اصلي ( HLR ) :
ثبت كننده موقعيت محلي ( VLR ) :
TMSI :
مركز عملياتي و نگهداري ( OMC ) :
مركز صدور مجوز ( تشخيص هويت ) (AUC ) :
رجيستر شناسه تجهيزات ( EIR ) :
امكانات نرم افزاري OSS :
الف : مديريت ساختاري :
بمديريت خطا :
جمديريت اجرايي :
باندهاي فركانسي در GSM :
كانال راديويي :
Duplex Distance :
جداسازي كانال :
مدولاسيون انتقال :
مراحل برقراري ارتباط در GSM :
ارتباط MS
طريقه تماس با يك MS :
Handover :‌
سلسله مراتب ايجاد يك تماس در شبكه GSM :
Mobile call originaton :
encryption ,authentication :
Inter – Msc Hand off:
1سخت
2به هم پيوسته :
3نرم :
الف : INTRA – BSS :
بinter – bss :
جinter – msc :
امنيت در شبكه GSM :
ـ مقدمه :
روند كار طراحي سل :
 پراكندگي جمعيت
محاسبه ظرفيت ترافيكي در هر سل :
حداكثر تعداد مكالمات ممكن در ساعت
جدول ارلانگ
واگذاري فركانس و كانالهاي منطقي :
Frequendy And Lgical Channel Allocation
نسبت كاربر به تداخل هم كانال و كانال مجاور : C/I , C/A
نسبت كاريز به تداخل هم كانال : Carrier To Interference Ratio C/I
نسبت كارير به تداخل كانال مجاور : Carrier To Adgacent Ratio
نسبت كارير به تداخل كانال مجاور
الگوي استفاده مجدد از فركانس : Freqrency Re – use Pattern
انتقال سيگنالهاي آنالوگ و ديجيتال :
1نرمالNB) )     
2تصحيح فركانسي :
3هم زماني :
4كانال دسترسي :
5ساختگي :
كانال در GSM :
الف : كانال تصحيح كننده فركانس ( FCCH) :
كانال مشترك cccH :
الفكانال فراخواني PCH :
بكانال دسترسي تصادفي :
جكانال اجازه دسترسي ( Agch ) :
كانال كنترل اختصاصي : ( DCCH)
الف : كانال اختصاصي مستقل ( SDCCH) :
بـ كانال اختصاصي وابسته كند ( SSCCH ) :
جكانال اختصاصي تصحيح فركانسي ( FACCH) :
مشكلات انتقال :
عناصر اصلي مسير راديويي :
عناصر و پارامترهاي مسير راديويي :
مدلهاي اصلي انتشار سيار :
انتشار در فضاي آزاد :
باز تابش با حذف جزئي :
مدلهاي ديگر انتشار :
انتشار در محيطهاي واقعي :
انتشار در محيطهاي واقعي :
مشكلات انتقال :
از دست رفتن مسير :
Fading:
1از نوع طولاني و طبيعي :
2از نوع چند مسيره :
تاخير زماني :
هم ترازي زماني :
طرح هايي براي حل مشكلات انتقال :
WAVE CODER ( كد كننده موج )‌:
vocoder :
اساس
كد كننده هيبريد :
كدينگ كانال :
INTERLEAVING :
سطح دوم INTERLEAVING :
FREQUENCY HOPPING :
general pachet radio service (GPRS) :
21نيازهاي عمدهدر زمان استاندارد شدن GPRS عبارتند از :
معماري GPRS :
( point – to – point ) PTP
(point – to – multipoint ) PTM
( gateway GPRS support node ) CGSN
(servingGPRS support node ) SGSN
مدهاي ايستگاه موبايل
packet data channel ( PDCH) :
نواحي مسير يابي ( Rorting areas )
Home GSN ( HGSN )
پكت هاي سر چشمه از موبايل
سرويسها
پروتكلهاي GPRS
 Net Wotk ServiceNS
ساختار NS – PDU
 
ساختار BSSP – PDU
GPRS Tunnelling protocol GTP
Logical link control layer protocol for GPRS LLC
sub- Network Dependant convergence protocol SNDCP
معماري پروتكل هاي GPRS
مخابره ديتا در شبكه GPRS
مسير يابي Mobile Originated Data
مسيرم دهي MOBILE terminated data به شبكه GPRS خانگي
مسير يابي Mobile terminated data به شبكه ملاقات كننده GPRS
 
نتيجه گيري :

 

شامل 107 صفحه فایل word


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,000 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
shabake-mobile-pn_390834_2067.zip69.6k

نظرسنجی

نحوه آشنایی با ما ؟؟

تبلیغات

فروشگاه تخصصی دانشجویی یونی سلس فروشگاه فایل استوری

تبادل لینک

نرم افزار مورد نیاز


office
firefox
Reader
download
winrar