اطلاعیه فروشگاه

1 . بازدید کننده گرامی : درصدی از درآمد یونی سلس صرف امور خیریه میشود و به خیریه تقدیم میگردد پس بیایید همه با هم حامی نیازمندان باشیم ، فروشگاه یونی سلس از کمک شما صمیمانه تشکر میکند ........ 2 . تمامی مطالب داخل سایت فقط جنبه کمک آموزشی دارند و از بکار بردن مستقیم این مطالب خودداری فرمایید ، فروشگاه یونی سلس هیچ گونه مسئولیتی در قبال سو استفاده از مطالب آموزشی موجود ندارد ........

دانلود تحقیق آب و فاضلاب دولت آباد تربت حیدریه

دانلود تحقیق آب و فاضلاب دولت آباد تربت حیدریه

خراسان در پهلوي خوراسان تلفظ مي شد كه به معني سرزمين خورشيد طالع است. اين نام در اوايل قرون وسطي بطور كلي به تمامي ايالات اسلامي كه در سمت مشرق كوير لوت تا كوه هاي هندوستان قرار گرفته بودند اطلاق مي شود ، حدود خارجي خراسان در آسياي مركزي بيابان چين و پا مير و از سمت هند جبال هندوكش بود ولي بعد ها اين حدود هم كوچكتر شد تا آنجا كه قرون وسطي كه يكي از ايالات ايران بود مشتمل بر سرزمين هاي واقع در جنوب جيحون و شمال هندوكش مي شد.
 اديان و مذاهب در استان خراسان
استان خراسان  بعلت مجاورت با تمدن بزرگ هند و چين و انتقال جريانات مذهبي اين دو تمدن بزرگ تحت تاثير قرار گرفته بعنوان مثال ميتوان از دين بودا ، فردك ، بهاءفريد در خراسان نام برد ولي مهم ترين مذهب در خراسان مذهب تشيع مي باشد كه از ديرباز در خراسان مورد حمايت مردم قرارگرفته است بعنوان مثال با ورود امام رضا به خراسان و استقبال فراوان مردم شهرهاي مرو و نيشابور و ديگر نقاط و شورش هاي علويان در شمال و شمال شرقي ايران به خصوص در زمان هارون الرشيد كه مامون را وادار كرد كه با امام هشتم شيعيان از در سازگاري در آيد و ولايتعهدي را به رهبر جناح مخالف تفويض نمايد نشانه بارز قدرت و نفوذ تشيع در خراسان قرن دوم و سوم است . بعلت كثرت شيعيان در اين منطقه پادشاهان وقت منجمله سلطان محمود غزنوي و سلطان سنجر سلجوقي به تكميل و ترميم فضاهاي آستان قدس و مقام امامت پرداختند.                                 
 آثار تاريخي منطقه
آثار تاريخي هر منطقه بيانگر تاريخ و هويت آن منطقه و ارزش و اعتبار آن در گذشته         مي باشد .استان پهناور خراسان رضوي  بعلت وسعت و قدمت داراي آثار تاريخي فراوان در نقاط مختلف مي باشد كه بعلت پراكندگي و كثرت آنها از ذكر تمامي آنها خودداري مي گردد و به چند نمونه اكتفا مي گردد.

1-1- استان خراسان رضوي 8
1-1-1- كليات8
1-1-2- وسعت   11
1-1-3- موقعيت جغرافيايي11
1-1-4- تقسيمات کشوري استان خراسان رضوي 13
1-2- مطالعات شهرستان تربت حيدريه  15
1-2-1- كليات15
1-2-2- وسعت16
1-2-3- موقعيت جغرافيايي 16
1-3-  شهر دولت آباد  18
1-3-1- كليات18
1-3-2- وسعت22
1-3-3- موقعيت جغرافيايي22
1-3-4- زمين شناسي25
1-3-4-1- وضعيت خاک27
1-3-4-2-توپوگرافي27
1-3-4-3- وضعيت لرزه خيزي28
1-3-5- مشخصات کالبدي شهر دولت آباد32
1-3-6- کاربري اراضي در طرح هادي32
1-3-7- تراکم موجود شهر 35
1-3-8- وضعيت فضاي سبز35
1-3-9- محدوده استحفاظي و خدماتي
1-3-10- جهات رشد و توسعه
عنوان38
38
صفحه
1-3-11- پيش بيني کاربريهاي اصلي در طرح هادي40
1-3-12- کاربريهاي اراضي خدماتي موجودوپيشنهادي در طرح هادي و درصد تحقق آن42
1-3-13- طرحهاي زير بناي توسعه شهر در آينده45
فصل :دوم هواشناسي
2-1- ايستگاههاي هواشناسي خراسان47
2-2- دما48
2-3- تعداد روزهاي يخبندان50
2-4- تعيين عمق يخبندان52
2-5- رطوبت نسبي54
2-6- آمار بارندگي57
2-6-1- بارندگي متوسط ساليانه57
2-6-2- بارندگي متوسط فصلي59
2-7- ساعات تابش آفتاب60
2-8- باد61
2-9- اقليم62
2-9- 1- اقليم شهر دولت آباد63
2-10- بررسي نتايج هواشناسي69
فصل سوم : جمعيت
3-1- جمعيت71
3-1-1- پيشگفتار71
3-1-2- بررسي جمعيت شهرستان تربت حيدريه71
3-1-3- بررسي منابع مختلف جمعيتي شهر دولت آباد و تغييرات آن72
3-1-3-1- سرشماري نفوس و مسکن72
3-1-3-2- آمار مرکز بهداشت74
3-1-3-3- آمار طرح هادي شهر دولت آباد76
3-1-3-4- سوابق مطالعاتي مشاورين قبلي76
3-1-3-5- برآورد جمعيت سال 1375 تا 138577
عنوانصفحه
3-1-4- وسعت خانوار77
3-1-5- ترکیب جنسی جمعیت و نسبت مردان به زنان78
3-1-6- ترکیب سنی جمعیت78
3-1-7- میزان موالید و مرگ و میر شهر دولت آباد81
3-1-8- میزان با سوادی جمعیت 6 ساله 81
3-1-9- مهاجرت82
3-1-10- ترکیب سنی مهاجران83
3-2- روشهای پیش بینی جمعیت آینده شهر84
3-3- برآورد جمعیت تا سال 1415 به روش تصاعد هندسي86
3-3-1- انتخاب فرض برتر87
3-4- برآورد جمعیت تا سال 1415 به روش ترکيبي88
3-4-1- رشد طبيعي جمعيت88
3-4-1-1- ميزان مواليد وباروري88
3-4-1-2- باروري کل TFR89
3-4-1-3- ميزان مرگ و مير90
3-4-2- آينده نگري جمعيت90
3-4-3- رشد مطلق93
3-5- تحليل و نتيجه گيري94
فصل چهارم : مطالعات منابع آب
4-1- آبهای سطحی96
4-2- منابع آبهای زیر زمینی98
4-3- حوضه آبریز دشت زاوه تربت حیدریه98
4-4- آبهای سطحی دشت زاوه98
4-5- آبهای زیر زمینی دشت زاوه99
4-5-1- زمین شناسی دشت زاوه99
4-5-2- سطح سفره آب زیر زمینی99
4-5-3- کیفیت آب زیر زمینی99
عنوانصفحه
4-5-4- نوسانات سطح آب زیر زمینی در پهنه آبرفتی زاوه103
4-5-5- تغییرات حجم مخزن سفره آب زیر زمینی در دشت زاوه103
4-5-6- ارزیابی بیلان هیدروژئولوژی دشت زاوه107
4-5-7- برداشت از منابع آب زیر زمینی 107
فصل پنجم : وضعیت موجود شبکه آبرسانی
5-1- تاریخچه تأمین و توزیع آب شرب110
5-2- منابع تأمین آب شهر دولت آباد110
5-3- مخزن ذخیره111
5-4- خطوط انتقال و شبکه توزيع آب شرب شهر  113
5-5- بررسي روند واگذاري انشعابات116
5-6- آمارتعداد مشتركين به تفکيک نوع مشترک116
5-7- کيفيت منابع آب118
5-8- اثر آب بر روي تجهيزات انتقال و توزيع آب شرب121
5-9- فشار سنجي و اتفاقات125
5-10- مشکلات موجود شبکه129
5-11- اولويتهاي پيشنهادي اصلاح و توسعه مربوط به شبکه آبرساني شهر 130
فصل ششم : مصارف آبي
6-1- مقدمه132
6-2- عوامل مؤثر برمصرف آب132
6-2-1- شرايط اقليمي منطقه132
6-2-2- وضعيت فرهنگي و اقتصادي مردم132
6-2-3- نوع جامعه133
6-2-4- فشار آب133
6-2-5- قيمت آب133
6-2-6- مديريت سيتم آبرساني133
6-3- مصارف آب در گذشته134
6-3-1- مصارف خانگي134
عنوانصفحه
6-3-2- مصرف سرانه عمومي137
6-3-3- مصرف سرانه تجاري- صنعتي140
6-3-4- مصرف سرانه فضاي سبز عمومي142
6-3-5- تلفات143
6-3-6- برآورد مصرف سرانه کل بين سالهاي1380 تا 1385144
6-4- پيش بيني مصارف144
6-4-1- پيش بيني مصارف سرانه خانگي طي سالهاي مختلف طرح144
6-4-2- پيش بيني مصرف سرانه عمومي149
6-4-3- پيش بيني مصرف سرانه تجاري و صنعتي149
 6-4-4- پيش بيني مصرف فضاي سبز150
 6-4-5- برآورد تلفات در سال افق طرح151
 6-4-6- پيش بيني مصرف سرانه کل151
 6-5- تعيين ضرايب مصرف152
 6-5-1- ضريب حداکثر مصرف روزانه153
 6-5-2- ضريب حداکثر مصرف ساعتي155
 6-6- برآورد کلي نياز آب در افق طرح157
 فصل هفتم : مباني کلي طرح
 7-1- دوره طرح159
 7-1-1- تعيين دوره طرح يا افق طرح159
 7-2- اصطلاحات رايج در طرح آبرساني162
 7-3- انواع شبکه هاي توزيع آب162
 7-3-1- نوع شبکه پيشنهادي164
 7-4- سرعت آب164
 7-4-1- حداکثر سرعت آب164
 7-4-2- حداقل سرعت آب164
 7-5- فشار آب165
 7-5-1- حداکثر فشار آب165
عنوانصفحه
7-5-2- حداقل فشار آب166
7-6- افت فشار زياد در شبکه توزيع166
7-7- حداقل قطر لوله168
7-8- دبي طراحي لوله169
7-9- ضوابط تأمين نيازهاي آتشنشاني169
7-9-1- تعداد آتش سوزيهاي همزمان170
7-9-2- دبي قابل برداشت از هر شير آتشنشاني170
7-9-3- تعداد ومحلهاي شيرهاي آتشنشاني171
7-9-4- فاصله شيرهاي آتشنشاني172
7-9-5- فشار مجاز شبکه براي آتشنشاني172
7-10- لوله ها 173
7-10-1- انواع لوله هاي مورد استفاده در طرح هاي آبرساني173
7-10-2- مقايسه فني انواع لوله ها177
7-10-3- مقايسه اقتصادي بين انواع لوله ها179
7-11- انواع شيرها در خطوط انتقال و توزيع181

 

شامل 200 صفحه فایل word

به همراه نقشه ها و مستندات و تصاویرپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 8,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
ab-va-fazelat-dolat-abad-pn_395032_5230.zip34.8 MB