اطلاعیه فروشگاه

1 . بازدید کننده گرامی : درصدی از درآمد یونی سلس صرف امور خیریه میشود و به خیریه تقدیم میگردد پس بیایید همه با هم حامی نیازمندان باشیم ، فروشگاه یونی سلس از کمک شما صمیمانه تشکر میکند ........ 2 . تمامی مطالب داخل سایت فقط جنبه کمک آموزشی دارند و از بکار بردن مستقیم این مطالب خودداری فرمایید ، فروشگاه یونی سلس هیچ گونه مسئولیتی در قبال سو استفاده از مطالب آموزشی موجود ندارد ........

دانلود تحقیق اثراستفاده از گوانیدینواستات به عنوان جايگزين منبع پروتئين حيواني بر عملكردجوجه های گوشتي

دانلود تحقیق اثراستفاده از گوانیدینواستات به عنوان جايگزين منبع پروتئين حيواني بر عملكردجوجه های گوشتي

تحقیق حاضر جهت بررسی اثر استفاده از گوانیدینو استات به عنوان جایگزین منبع پروتئین حیوانی بر روی 180 قطعه جوجه گوشتی نر سویه ی راس 308 غالب طرح بلوک کامل تصادفی با 3 تیمار و4 تکرار انجام شد.تیمارها شامل ،1-جیره ی بر مبنای پروتئین گیاهی 2- جیره ی دارای 2/5درصد پودر ماهی 3- جیره ی دارای 0/05 درصد گوانیدینو استات در پایان دوره های آغازین (0 تا 10 روزگی )، رشد (11 تا 24 روزگی ) و پایانی (25 تا 42 روزگی )افزایش وزن ،خوراک مصرفی وضریب تبدیل غذایی تعیین شد .
در پایان دوره ی پرورش (روز 42) از هر پِن تعداد 3 قطعه جوجه ی گوشتی ذبح وبازده ی لاشه ،وزن گوشت سینه ،ران،چربی بطنی ،کل دستگاه گوارش ،کبد و سنگدان اندازه گیری شد .نتایج ذیل مربوط به بررسی صفات عملکردی در کل دوره ی پرورش می باشد.
افزودن گوا نیدینو استات هیچ تأثیر معنی داری بر روی افزایش وزن در سنین 0 تا 10 و24 تا 42 و 0 تا 42 روزگی نداشت ( 0.05 p >) و فقط در سن 10 تا 24 روزگی موجب افزایش وزن گیری شد( 0.05 p <) ، افزودن گوانیدینو استات هیچ تأثیر معنا داری بر روی مصرف خوراک نداشت ( 0.05 p >) ، و همینطور هیچ تأثیری بر روی ضریب تبدیل غذایی در سنین 0 تا 10 و11 تا 24 روزگی نداشت ( 0.05 p >) ، اما در سنین 24 تا 42 و 0 تا 42 روزگی موجب کاهش معنی دار ضریب تبدیل غذایی شد ( 0.05 p <) .
در بررسی بازده ی لاشه مشاهده شد که افزودن گوانیدینو استات هیچ تأثیر معنی داری بر روی بازده ی لاشه، وزن دستگاه گوارش ، وزن سنگدان ، وزن کبد ، وزن گوشت سینه وگوشت ران نداشت ( 0.05 p >) ،اما استفاده از گوانیدینو استات موجب افزایش معنی دار درصد چربی بطنی شد ( 0.05 p <) .
در طی سال های اخیر به دلایل مختلفی از جمله انتقال بیماری سالمونلا از طریق پودر گوشت و همینطور کاهش دسترسی به پودر ماهی خالص و همینطور بالا رفتن قیمت این فراورده ها و ... باعث شد تا متخصصین تغذیه طیور و پرورش دهندگان طیور گوشتی مجبور به استفاده از جیره های کاملاً گیاهی شدند که به دنبال آن با کاهش راندمان در تولید گوشت مواجه شدند .
 تا اینکه متخصصین دریافتند این کاهش راندمان به دلیل کمبود کراتین ایجاد شده ، چرا که کراتین در گیاهان به هیچ وجه یافت نمی شود و فقط در پروتئین های حیوانی مانند پودر گوشت و پودر ماهی یافت می شود ، ضمناً کراتین یک ترکیب طبیعی موجود در بدن حیوانات است و نقش مهمی در متابولیسم انرژی در بدن آن ها ایفا می کند در نتیجه ی کاهش محتوای کراتین بدن موجب کاهش راندمان انرژی در بدن خواهد شد که با کاهش رشد و افزایش ضریب تبدیل همراه خواهد بود. لذا برای جبران این کاهش عملکرد می بایست راه حل مناسبی اتخاذ شود .
گوانیدینواستیک اسید به طور طبیعی پیش ساز کراتین در بدن مهره دارن است ، و اگر گوانیدینواستیک اسید سنتتیک به صورت مکمل به همراه جیره های کاملاً گیاهی مورد تغذیه طیور گوشتی قرار گیرد این توانایی را دارد که بتواند این کمبود کراتین که به دنبال عدم استفاده از پروتئین های حیوانی ایجاد شده بود را مرتفع سازد ، چرا که بدن طیور تمام آنزیم های مورد نیاز برای تبدیل گوانیدینواستیک اسید به کراتین را دارا است .

چکیده
فصلاول : مقدمه
مقدمه
فصدوم :بررسیمنابع
سوختوسازانرژیدرطیور
شیوههایمختلفسنجشانرژی
انرژیخام
 انرژیقابلسوختوساز
انرژیخالص
انرژیمؤثر
توازنانرژی
اثرمحیطبرسوختوسازانرژی
پیشبینیمیزانمصرفانرژی
منابعانرژی
کربوهیدراتها
الف) مونوساکاریدها
ب) نشاسته
پ) الیگوساکاریدها
ت) انرژیحاصلازسوختوسازکربوهیدارتها
ث) اهمیتATP
چربی
پروتئینهاواسیدهایآمینه
مقدارانرژیاجزایجیره
میزاننیازبهانرژیازلحاظنظری
ویژگیهایکمبودانرژی
ویژگیهایفزونیانرژی
احتیاجاتانرژی
مقادیرساختهشدنپروتئین
مقدارانرژیمصرفیبرایسوختوسازپروتئین
پروتئینجیره : اسیدهایآمینۀمصنوعی
تأثیرپروتئینخامبرنیازطیوربهاسیدهایآمینه
کیفیتپروتئین
اسیدهایآمینهلاشه
برآورداحتیاجاتاسیدآمینه
تنظیمسطحپروتئینجیرهباتوجهبهمقدارانرژیجیره
فاکتورهایموثربرمیزاندریافتخوراکدرپرندگانگوشتی
پروتئینهایگیاهی
الف) کنجالۀسویا
ب) کنجالۀکانولا
ج) کنجالۀگلوتنذرت
د) کنجالۀپنبهدانه
هـ) کنجالۀآفتابگردان
ز) دانۀکتان
پروتئینهایحیوانی
الف) پودرگوشت
ب) پودرهایماهی
ج) پودرفرآوردههایفرعیطیور (PBM)
د) پودرپر
دیپپتیدهایسمّی
گیزروزین
تجزیهبادستگاهمجهزبهاشعهمادونقرمزنزدیک
انواعمکانیسمهایتأمینATPموردنیازماهیچهها
درشرایطهوازی،ATPدرعضلهعمدتاًازطریقفسفریلاسیوناکسیداتیوتولیدمیشود
کراتینفسفاتازذخایراصلیانرژیدرعضلهاست
نقشکراتینوگوانیدینواستیکاسیددرمتابولیسمانرژی
تأثیرGAAوکراتینبررویدرصدتلفات
تأثیرGAAوکراتینبررویافزایشوزنوضریبتبدیل
تأثیرکراتینوگوانیدینواستاتبرگوشتسینه
فصلسوم : موادوروشها
محلوزماناجرايآزمايش
آمادهسازيسالنپرورش
تهيهوتوزيعجوجههابهواحدهايآزمايشي
شرايطسالنپرورشجوجهها
نور
دما
تهويه
رطوبت
دانخوريوآبخوري
واکسيناسيون
جيرههايمورداستفادهدرآزمايش
روشانجامآزمايش
طرحآزمايش
صفاتموردمطالعه
خوراکمصرفي
افزايشوزنروزانه
ضريبتبديلغذايي
تفکيکلاشه
طرحآزمايشيومدلآماري
فصلچهارم : نتایجوبحث
افزایشوزن
مصرفخوراک
ضریبتبدیلغذایی
بازدهیلاشه
نسبتدستگاهگوارشبهوزنبدن
نسبتسنگدانبهوزنبدن
نسبتکبدبهوزنبدن
نسبتچربیلاشهبهوزنبدن
نسبتگوشترانبهوزنزنده
نسبتگوشتسینهبهوزنبدن
ضریبتبدیلانرژیبرای 1 کیلوگرموزنبدن
بررسیاقتصادیطرح
نتیجهگیری
پیشنهادها
فهرستمنابع.

 

شامل 120 صفحه فایل WORD


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
JAIGOZIN-TAGHZIE-JOJE-GOSHTI-PN_398597_1580.zip4.3 MB

نظرسنجی

نحوه آشنایی با ما ؟؟

تبلیغات

فروشگاه تخصصی دانشجویی یونی سلس فروشگاه فایل استوری

تبادل لینک

نرم افزار مورد نیاز


office
firefox
Reader
download
winrar