اطلاعیه فروشگاه

1 . بازدید کننده گرامی : درصدی از درآمد یونی سلس صرف امور خیریه میشود و به خیریه تقدیم میگردد پس بیایید همه با هم حامی نیازمندان باشیم ، فروشگاه یونی سلس از کمک شما صمیمانه تشکر میکند ........ 2 . تمامی مطالب داخل سایت فقط جنبه کمک آموزشی دارند و از بکار بردن مستقیم این مطالب خودداری فرمایید ، فروشگاه یونی سلس هیچ گونه مسئولیتی در قبال سو استفاده از مطالب آموزشی موجود ندارد ........

دانلود تحقیق بررسی امکان افزایش جمعیت پذیری بر اساس تعیین سرانه ها

دانلود تحقیق بررسی امکان افزایش جمعیت پذیری بر اساس تعیین سرانه ها

شهر ازاجزاء کوچکتر شامل محله و ناحیه و منطقه تشکیل شده است . پس عناصر توزیعی هریک را در وضع موجود باید بررسی کرده و با هدف تأمین مساحت مورد نیاز این عناصر درهر جز کاربریهای مورد نیاز را پیشنهاد کرد. از عوامل تاثیرگذار در تعیین محدوده ی محلات و نواحی می توان به عواملی نظیر  تعداد خانوار و شعاع دسترسی ، سلسله مراتب شبکه های ارتباطی موجود و اهمیت عملکردی این شبکه ها، محله های موجود شهر،  و عوامل فرهنگی و اجتماعی که مردم یک محله را به هم مرتبط می سازد اشاره کرد تا درعین حالی که یک بخش از کل شهر می باشد ولی باید دردرون خود آنقدر همبستگی داشته باشد تا یک واحد به نظر برسد. بنابراین باید گفت که تقسیم بندی شهر پس ازدرنظر گرفتن همۀ عوامل تأثیرگذار صورت می گیرد و پس از آن پیشنهاد کاربری در شهر انجام می شود.

الگوي پيشنهادي تراكم جمعيتي مورد نظر در طرح جامع برا ي ناحيه بر اساس دسترسي حداكثر جمعيت ممكن به خدمات مركز ناحيه مي باشد . بطوريكه در حاشيه ناحيه تراكم كم  ، در حلقه مياني تراكم متوسط و در حلقه مركزي ناحيه تراكم زياد جمعيتي در نظر گرفته شده است . در مورد محله نيز به طبع همين الگو در حاشيه اي ازمحله كه به عنوان حاشيه ناحيه نيز تلقي مي شود ، تراكم كم درنظر گرفته شده است و به سمت مركز به ترتيب تراكم متوسط و تراكم زياد مي باشد .

تراكم هاي مسكوني مركز ناحيه از نوع تراكم زياد مي باشد تا دسترسي بهينه حداكثر جمعيت را به خدمات مركز ناحيه ميسر كند . شكلهای زیر الگوي فوق را نشان مي دهد .

فصل 1    poropozal
طرح مسئله    1
ضرورت تحقيق    2
نتايج مورد انتظار    2
روش کار      2
فصل2شناخت و تجزیه و تحلیل وضع موجود
2-1- معرفی و شناسایی محدوده مورد مطالعه3  
2-1-1- تعیین مرز و موقعیت محدوده ، مساحت و3        
2-1-2- جایگاه محدوده مورد مطالعه در شهر بر اساس تقسیمات طرح جامع 3
2-2- چشم انداز4
2-3- شناخت و بررسی وضع موجود محدوده9
2-3-1- بررسی های طبیعی شامل توپوگرافی ، شیب ، نوع خاک و عوارض طبیعی موجود و مطالعات اقلیمی  9
2-3-2- شناسایی بررسی مورفولوژی و ریخت شناسی بافت محدوده9
2-3-3- بررسی خصوصیات جمعیتی در محدوده 12      
2-3-4- بررسی وضعیت گروه های اجتماعی -  اقتصادی ساکن در محدوده17
2-3-5- بررسی کاربری اراضی23
2-3-6- بررسی خصوصیات کالبدی25
2-3-7- بررسی نوع مالکیت اراضی27
2-3-8- بررسی تغییرات قیمت اراضی و املاک27
2-3-9- بررسی تراکم موجود جمعیتی و ساختمانی  29
2-3-10- بررسی ابعاد و مساحت قطعات ، نحوه جرم گذاری و سطح اشغال31
2-3-11- بررسی نحوه اشغال مسکن34
2-3-12-بررسی ویژگیهای سازمان بصری و ادراکی محدوده مورد مطالعه و عناصرتشکیل دهنده آن 36
2-3-13- شناسایی وضعیت تاسیسات و تجهیزات و زیرساخت های شهری 38
2-3-14- بررسی معابر موجود در محدوده41
2-3-15- بررسی و تعیین حجم عبور و مرور در خیابانها و تقاطهای مهم42
2-4- تجزیه و تحلیل و بررسی های وضع موجود 54
فصل 3  بررسی طرح های بالادست و مبانی نظری عام
3-1- طرح بلند مرتبه سازی  شهر مشهد 64
3-2- طرح جامع69
3-3- مطالعات طرح تفصيلي 8484
3-3- مطالعه طرح تفصيلي حوزه شهري 191 – پادگان 8484
3-4- مقایسه ی میزان انطباق وضع موجود با طرح های مصوب  9090
3 – 5 – مبانی نظری عام9191
3 – 5 – 1 – جمع آوری و بررسی سرانه های پیشنهادی سازمانها و منابع مختلف در زمینه کاربری اراضی 91
3 –5 – 1 – 1 – کاربری مسکونی 91
3 –5 – 1 – 2 – کاربری تجاری92
3 –5 – 1 – 3 –  کاربری فرهنگی مذهبی 95
3 –5 – 1 – 4 –  کاربری فرهنگی مذهبی95
3 –5 – 1 – 5 –  اداری-ا نتظامی96
3 –5 – 1 – 5 –  بهداشتی- درمانی 96
3 –5 – 1 – 6 –  پذیرایی- جهانگردی99
3 –5 – 1 – 7 –  صنعتی -کارگاهی99
3 –5 – 1 – 8 – ورزشی100
    3  –5 – 1 – 9 –  فضای سبز101
3-1-5-10- راه ها رتباطات102
3-1- 5-11- سرانه هاي پيشنهادي طرح جامع و تفصيلي مشهد104
3-1- 5-11- 1- طرح جامع – مهندسين مشاور مهرازان ( نمونه موردي (ناحيه 19 و 20 )104
فصل چهارم          

 بررسی امکان افزایش جمعیت پذیری بر اساس تعیین سرانه ها    
4-1- معیارها و ضوابط طراحی107
4-1-1-الگوهای تقسیمات کالبدی شهر و عناصر شاخص تقسیمات  کالبدی107  
4-1-2-الگوی توزیع تراکمی پیشنهادی107
4-4-چشم انداز نواحی 108
4-3-  تقسیمات کالبدی پیشنهادی محدوده 108
4-2- الگوي پيشنهادي تراكم جمعيتي  109-108
4-4- چشم انداز نواحی 110
4-5- بررسی تراکمهای موجود ، و پیشنهادات طرح بالا دست و قابلیت سنجی برای پیشنهاد تراکم جدید113
4-5-1-تراکم پیشنهادی طرح تفضیلی خازنی :113
4-5-2-تراکم موجود:  113
4-6- بررسی امکان پیشنهاد تراکم با توجه به سایه اندازی بنا در معبر :114
4-6-1- جهت استقرار ساختمانها114
4-6-1-1- : ساختمانهای یک طبقه حیاط دار114
4-6-1-2- :ساختمان هاي دو طبقه 114
4-6-1-3- ساختمانهای سه و چهار طبقه 115
4-6-2- سايه اندازي ساختمانها و نقش آنها در طراحي شهرها115
4-6-3-تعیین تراکم با در نظر گرفتن فاصله دو بنا : 116
4-7-  امکان پذیری خدمات و تراکم پیشنهادی و جمعیت پذیری و تعیین سرانه ها در محدوده های پیشنهادی 116
4-7-1-معابر پیشنهادی 116
4-7-2-مکان یابی خدمات117
4-7-3- پیشنهاد حوزه استقرار کاربری های مقیاس ناحیه 117
4-7-4- تراکم های پیشنهادی117
4-7-4-1-1-تراكم پيشنهادي در ناحيه 1117
4-7-4-1-2 تراكم پيشنهادي در ناحيه 2118
4-7-4-1-3- تراكم پيشنهادي در ناحيه 3118
4-8- محاسبه سرانه زیربنا119
4-8-1-1- روش اول : مدل گمپرتز119
4-8-1-2-روش دوم: محاسبه مساحت واحد مسکونی در نواحی پیشنهادی از دیدگاه فرهنگی 121
4-8-2- محاسبه تراکم  متوسط وزنی122
4-8-3- محاسبه سرانه زیر بنا مسکونی123
4-8-4- محاسبه سقف جمعیت پذیری در محدوده123
4-8-4-1- محاسبه سرانه پیشنهادی خدمات محلی و ناحیه ای123
4-8-4-1- 1-تعیین سرانه های پیشنهادی در محدوده های تعیین شده124
4-8-4-1-2- بررسی سرانه های وضع موجود124
4-9-  تعیین جمعیت پذیری در تقسیمات پیشنهادی محدوده ها با توجه به الگوهای مختلف127
4-9-1- محاسبه میزان و تعداد واحد مسکونی مورد نیاز و برآورد متوسط مساحت واحد مسکونی برای روش اول131
4-10- بررسی راهکارهای افزایش جمعیت پذیری در محدوده132
فصل پنجم  منابع وماخذ

 

شامل 145 صفحه فایل word

به همراه مستندات و تصاویر مربوطه به صورت کامل


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
taiin-sarane-ha-jamiiat-pn_399429_6156.zip127.9 MB

نظرسنجی

نحوه آشنایی با ما ؟؟

تبلیغات

فروشگاه تخصصی دانشجویی یونی سلس فروشگاه فایل استوری

تبادل لینک

نرم افزار مورد نیاز


office
firefox
Reader
download
winrar