اطلاعیه فروشگاه

1 . بازدید کننده گرامی : درصدی از درآمد یونی سلس صرف امور خیریه میشود و به خیریه تقدیم میگردد پس بیایید همه با هم حامی نیازمندان باشیم ، فروشگاه یونی سلس از کمک شما صمیمانه تشکر میکند ........ 2 . تمامی مطالب داخل سایت فقط جنبه کمک آموزشی دارند و از بکار بردن مستقیم این مطالب خودداری فرمایید ، فروشگاه یونی سلس هیچ گونه مسئولیتی در قبال سو استفاده از مطالب آموزشی موجود ندارد ........

دانلود تحقیق شناسايي و سنجش عوامل تعيين کننده عملکرد صادراتي در صنعت مواد غذايي

دانلود تحقیق شناسايي و سنجش عوامل تعيين کننده  عملکرد صادراتي در صنعت مواد غذايي

به علت افزایش گرایش کشورمان به اقتصاد جهانی و توجه به توسعه صادرات غیر نفتی، عملکرد صادراتی شرکت ها یکی از موضوعات کلیدی در این حیطه محسوب می شود . در بین صنایع مختلف صادراتی غیر نفتی ، صنعت مواد غذایی از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است و یکی از صنایع مهم ایرا ن بشمار می رود بطوریکه در سبد کالاهای صادراتی غیر نفتی بعد از صنعت پتروشیمی با 18 درصد سهم صادرات رتبه دوم را به خود اختصاص داده است . با توجه به افزایش تولیدات این صنعت، صادرات مواد غذایی از ظرفیت بالقوه بالایی برخوردار است و متوسط رشد 50 درصدی  صادرات را از لحاظ ارزش طی سال 84 به خود اختصاص داده است . در این صنعت تولیدکنندگان زیادی در کشور وجود دارد اما سهم صادرات این شرکت ها نسبت به تولیدات آنها کم است . که این موضوع ناشی از عوامل متعددی است که بر عملکرد صادراتی موثر است. دراین تحقیق به بررسی چهار عامل کلی اثرگذار بر عملکرد صادراتی پرداخته می شود تا عوامل اثر گذار بر عملکرد صادراتی شرکتها از میان این مجموعه عوامل شناسایی شود و همچنین میزان اثر آنها مورد سنجش قرار گیرد .
 
1-3.     تشريح و بيان موضوع
 تعداد زيادي از مطالعات بازاريابي صادراتي به شناسايي عوامل داخلي و خارجي كه عملكرد و رفتار شركت را در بازارهاي صادراتي تحت تأثير قرار مي‌دهند پرداخته‌اند. كه تعدادي از اين مطالعات عبارتند از: ابي‌واسلتر (1989)، بيلكي (1978)، جموندن (1991)، كاوسگيل وزو (1994)، دومينگوزوسكويرا (1993) و والترز و سامي (1990). در اين مطالعات مجموعه‌ عواملي، به عنوان عوامل اثر گذار شناسايي شده‌اند كه عبارتند از:
1. اندازه شركت. كاوسگيل و نور  (1987) و كريستنسن (1987) به اين نتيجه رسيدند كه مناسب‌ترين شركتها براي صادرات، شركتهاي بزرگ هستند. سزينكوتا و جانسون (1983) اظهار كردند كه اندازه هيچ اثري بر روي فعاليتهاي صادراتي ندارد.
2. تجربه صادراتي. در تحقيق انجام گرفته توسط مدسن (1989) مشخص شد كه تجربه صادراتي يك اثر مثبت بر روي عملكرد صادراتي دارد
3. تكنولوژي توليد. بيشتر يافته‌ها نشان مي‌دهند كه قوت‌هاي تكنولوژيكي به طور مثبت با صادرات مرتبط هستند. (ابي و اسلتر ،  1989 ،55) ولي كريستنسن (1987) نشان داد كه هيچ ارتباطي بين تكنولوژي و عملكرد صادراتي وجود ندارد.

1-1 مقدمه 2
1-2 مسأله تحقيق2
1-3 تشريح و بيان موضوع3
1-4 ضرورت انجام تحقيق6
1-5 فرضيه هاي تحقيق6
1-6 اهداف اساسي از انجام تحقيق6
1-7 نتايج مورد انتظار پس از انجام تحقيق7
1-8 روش انجام تحقيق7
1-9 روش گردآوري اطلاعات 7
1-10 قلمرو تحقيق7
1-11 جامعه آماري7
1-12 روش هاي مورد نظر براي تجزيه و تحليل اطلاعات و آزمون فرضيه ها8
1-13 تعريف واژه ها و اصطلاحات تخصصي تحقيق8
1-14 سابقه تحقيقات و مطالعات انجام شده 8
فصل دوم بررسي ادبيات و پيشينه تحقيق
2-1 مقدمه 11
2-2 بين المللي شدن 12
2-3 روش هاي ورود به بازار بين الملل14
 2-3-1 صادرات 14
2-3-2 همکاري مشترک16
 2-3-3 سرمايه گذاري مستقيم 17
2-4 ماهيت بازاريابي بين الملل18
2-5 بازاريابي صادراتي18
2-5-1 تعاريف بازار يابي صادراتي 18
2-5-2 آميخته بازاريابي صادراتي 19
2-5-3 تحقيقات در حوزه بازاريابي صادراتي21
 2-6 عوامل تعيين کننده عملکرد صادراتي21
2-6-1 مدل بالدوف، کراونس و واگنر براي اقتصادي هاي کوچک21
 2-6-2 مدل ابي واسلتر25
 2-6-3 مدل اکاس وجوليان28
 2-6-4 مدل کاوسگيل وزو براي استراتژي جهاني29
 2-6-5 مدل کالنتون،کيم، اچميدت و کاوسيگل 30
 2-6-6 مدل لئونيدو، کتسيکس وسامي 33
 2-6-7 مدل هاهتي، مدوپا، ياواس و باباکاس 34
 2-7 شناسايي عوامل تعيين کننده عملکرد صادراتي براساس بازنگري و ترکيب ادبيات تحقيقي36
 2-7-1 معيارهاي عملکرد صادراتي37
 2-7-2 عوامل تعيين کننده عملکرد صادراتي 37
 2-7-2-1 عوامل قابل کنترل – دروني40
 2-7-2-2 عوامل غير قابل کنترل – دروني41
2-7-2-3 عوامل غير قابل کنترل – خارجي42
2-8 مدل مفهومي پايان نامه42
2-8-1 استراتژي بازاريابي صادراتي42
2-8-1-1 استراتژي محصول صادراتي43
2-8-1-2 استراتژي قيمت گذاري صادراتي43
2-8-1-3 استراتژي کانال صادراتي 43
2-8-1-4استراتژي ترفيعات صادراتي44
2-8-2 ويژگي هاي عيني شرکت 44
2-8-2-1 اندازه شرکت 44
2-8-2-2 تجربه صادراتي 44
2-8-3 متغيرهاي ادراکي مرتبط با صادرات45
2-8-3-1محرک صادراتي45
2-8-3-2 مشکلات صادراتي45
2-8-3-3 مزيت هاي رقابتي45
2-8-4 تعهد صادراتي 45
2-8-5 مشکلات موجود در ارزيابي عملکرد صادراتي 47
شش
2-8-5-1 شيوه ارزيابي عملکرد صادراتي47
2-8-5-2 انتخاب ابعاد عملکرد48
2-9 صنعت مواد غذايي48
2-9-1 نقش صنايع غذايي در ميان صنايع کشور 48
2-9-2 صادرات صنايع غذايي49
2-9-2-1 اهميت و نقش صادرات در اقتصاد کشور49
2-9-2-2 آمار و ارقام صادرات مواد غذايي 50
2-10 سابقه تحقيقات و مطالعات انجام شده 53
2-10-1 تحقيقات انجام گرفته درداخل کشور53
2-10-2 ساير تحقيقات انجام گرفته 53
فصل سومروش تحقيق
 3-1 مقدمه563-2 روش تحقيق56
 3-2-1 نقش تحليل رگرسيون درتحقيقات مبتني بر هدف پيش بيني57
3-2-2 مدل يابي معادلات ساختاري 57
 3-2-2-1 تحليل مسير و مدل پيش بيني57
3-2-2-2 نمونه اي از مدل يابي معادلات ساختاري583-2-3 تحليل عاملي تأييدي65
 3-3 متغيرهاي تحقيق65
 3-4 روش هاي گردآوري اطلاعات 65
 3-4-1 پاياني ابزار اندازه گيري68
3-4-2 روايي ابزار اندازه گيري69
3-4-2-1 تحليل عاملي تأييدي70
3-4-2-2 برازش مدل اندازه گيري 70
3-5 جامعه و نمونه آماري71
3-5-1 جامعه آماري 71
3-5-2 فلمرو مکاني 71
3-5-3قلمرو زماني 71
3-5-4 نمونه آماري 71
3-6 شيوه تحليل داده ها 72
هفت
فصل چهارم تجزيه و تحليل داده ها
4-1 مقدمه 74
4-2 يافته هاي توصيفي74
4-3 ماتريس همبستگي متغيرهاي تحقيق77
4-4 فرضيه هاي تحقيق79
فصل پنجم نتايج و پيشنهادات
5-1 مقدمه89
5-2 بررسي نتايج تحقيق89
5-2-1 شناسايي عوامل تعيين کننده89
5-2-2 سنجش عوامل تعيين کننده90
 5-3 ارائه پيشنهادات90
5-3-1 پيشنهادات اجرايي و کاربردي 90
5-3-2 محدوديت هاي تحقيق92
5-3-3 پيشنهادات براي تحقيقات آينده 92
منابع و مآخذ94
پيوست 100

 

شامل 126 صفحه فایل wordپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 8,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
meyar-amalkard-saderat-ghazaii-pn_400831_1250.zip1 MB