اطلاعیه فروشگاه

1 . بازدید کننده گرامی : درصدی از درآمد یونی سلس صرف امور خیریه میشود و به خیریه تقدیم میگردد پس بیایید همه با هم حامی نیازمندان باشیم ، فروشگاه یونی سلس از کمک شما صمیمانه تشکر میکند ........ 2 . تمامی مطالب داخل سایت فقط جنبه کمک آموزشی دارند و از بکار بردن مستقیم این مطالب خودداری فرمایید ، فروشگاه یونی سلس هیچ گونه مسئولیتی در قبال سو استفاده از مطالب آموزشی موجود ندارد ........

دانلود تحقیق بررسی زمین شناسی و پتانسیل مواد معدنی خراسان شمالی

دانلود تحقیق بررسی زمین شناسی و پتانسیل مواد معدنی خراسان شمالی

مورفولوژی کنونی خراسان شمالی حاصل فرایندهای فرسایش است که پس از تاثیر آخرین فازهای کوهزایی آلپین Passaderion movement بوقوع پیوسته است. رسوبگذاری در دورانهای مزوزوئیک و سنوزوئیک تقریباً بطور پیوسته در این حوضه ادامه داشته و پانزده سازند در آن قابل تشخیص است که همه آنها در شرق حوضه برونزد دارند ولی بطرف غرب و شمالغرب به دلیل عوامل زمین شناسی ساختمانی، حرکات حوضه در زمان رسوبگذاری و ضخامت زیاد سازندها این مسئله دیده نمی شود. این رسوبات در اواخر میوسن و قبل از پلیوسن چین خورده و تشکیل آنتی کلینالها و سین کلینالهایی را داده است.
هدف از این مطالعه بررسی اشکال ژئومورفولوژیکی موجود در منطقه خراسان شمالی و ارتباط این واحدها با واحدهای زمین شناسی را نشان می دهد.
ارتفاع توپوگرافی از جنوبشرق به سمت شمالغرب افزایش پیدا می کند که سازندهای آهکی در ایجادانها تاثیر داشته است.
در سازمدهای مزدوران تیرگان کلات و چهل کمان اشکال کارستیکی فراوانی دیده می شود.
واحدهای سنگی مقاوم (Competent) و متراکمی چون آهکی سازند مزدوران و تیرگان غالباً نواحی برآمده در تاقدیسها را تشکیل داده و واحدهای نامقاوم  (Incompetent) و فرسایش پذیری چون ماسه سنگها، مارنها و شیلهای سازندهای شوریچه، سرچشمه و سنگانه در نواحی پست در هسته ناودیسها دیده می شوند. چنین اختلاف مقاومتی چین خوردگی این واحدها را در رشته جبال کنترل می نمایند. بطوریکه هرچه ضخامت این واحدهای سنگی نامقاوم بیشتر باشد چین خوردگی فشرده تر و نامنظم تر و با کاهش ضخامت آنها چین های بازتر و منظم تری تشکیل می گردد.
در این منطقه بعلت ریزشهای فراوان جوی و نفوذ آب همچنین تحت تاثیر نیروی ثقل و در جهت شیب توپوگرافی لغزش رسوبات صورت می گیرد.
زمین لغزش یکی از پدیده های ژئومورفولوژیکی نسبتاً خطرساز در منطقه می باشد که می تواند برای ادامه زندگی روستائیان در بعضی مناطق مشکل ساز باشد.
مقدمه
لندفرمها یا ناهمواریهای زمین عمومی ترین و رایج ترین چهره هایی هستند که افراد دست اندرکار در عملیات زمین شناسی صحرایی با آن مواجه هستند. اگر ناهمواریها خوب و درست تحلیل شوند خواهند توانست تاریخ زمین شناسی ساختمان ولیتولوژی یک ناحیه را روشن سازند.
دانشمندان علوم زمین هر یک برداشتی متفاوت اما نزدیک بهم در مورد تعریف و محتوای علمی ژئومورفولوژی دارند. لئوپولد (Leopold) ولمن (Wolman) و میلر (Miller) معتقدند که قسمت اعظم ژئومورفولوژی همان زمین شناسی چینه شناسی است، زیرا که در طی یک دوره زمانی طولانی در نتیجه عمل تدریجی فرآیند های مورفولوژیک جلوه ژئومورفورلوژیک برخی لندفرمها از بین می رود لیکن آثار فرسایش و خواص رسوبگذاری که در ارتباط با خواص فیزیکی و شیمیایی محیط رسوبگذاری کنترل می شود، در روی رسوبات آن دوره محفوظ می ماند و جلوه خاصی به لندفرمها می بخشد. بدین ترتیب تفسیر مورفولوژی لندفرمها و نیز ویژگی های رسوباتی را که خطوط اصلی شکل لندفرمها را مشخص می کند بعنوان پارامترهای تشخیص داده های کمی در مورد فرآیندها و لندفرمهای وابسته فراهم می سازد که قابلیت تفسیری لازم برای مشخص کردن محیط های زمین شناسی و اقلیمی اشکال زمین را دارا بوده و از طریق آن وقایع ژئومورفولوژیک بازسازی گردیده و تاریخ چشم انداز مشخص می شود.
بریان (Bryan) نیز بگونه ای دیگر تاید می کند چشم انداز ژئومورفولوژیک نمی تواند بطور مناسبی تفسیر گردد مگر اینکه تاریخ ژئومورفولوژیک تحول و تکامل آن مورد مطالعه قرار گیرد و بدین ترتیب با مطرح کردن بعد زمان در تحول و تکامل اشکال به یک تمایل تاریخی در ژئومورفولوژی ایجاد می کند.
بریان معتقد است که هدف اولیه ژئومورفولوژی تشخیص و تمایز لندفرمهای گذشته از لندفرمهای ناشی از فرآیندهای امروزی است وی  از اینگونه بررسی ها برای روشن کردن تاریخ ژئومورفیک مناطق بر حسب کنترل کننده های زمین شناسی و اقلیمی استفاده می کند.
باید گفت ژئومورفولوژی و تحقیقات ژئومورفولوژیکی امروزه در جهان از اهمیت خاصی برخوردار است بطوریکه اکثر کشورها طی برنامه ریزی های عمرانی اقدام به تهیه نقشه های ژئومورفولوژی و مطالعات ژئومورفولوژیکی از نواحی در حال توسعه می نمایند. این مطالعات از عناصر مهم در مراحل اولیه عمران هر ناحیه محسوب می شود و همراه سایر علوم نقش عمده ای در توسعه مناطق دارد.
مطالعات مزبور هنگامی موثرتر واقع می شود که ارتباط بین زمین شناسی و واحدهای مختلف زمین شناسی را با مورفولوژی منطقه پیدا کرده و اثرات مسائل جوی و طبیعی را بر روی واحدهی مختلف زمین شناسی ارزیابی کنیم.

چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول
1-1-کلیات 5
2-1- تاریخچة بررسی 11
3-1- زمین شناسی و چینه شناسی منطقه11
4-1- کامبرین 12
1-4-1- سازند باروت  E bt12
2-4-1- سازند میلت E m12
5-1- اردویسین  – سیلورین 13
6-1- اردویسین14
1-6-1-    Os,sh واحد زیرین 14
2-6-1- (Ov) 14
7-1- دونین 15
1-7-1- واحد زیرین (Ds)  15
2-7-1- واحد بالایی (D I,sh)15
3-7-1- Osh,s 15
4-7-1- O1, sh,s15
8-1- نهشته های کواترنر 16
1-8-1- آتشفشان جوان (QLO) 17
9-1- رسوبهای ترشیری 17
1-9-1- ائوسن 17
2-9-1- نئوژن 18
3-9-1-Ng1(1) 18
4-9-1-Ng2 (11)18
10-1- ژوراسیک 19
1-10-1 سازند شمشک Jss19
2-10-1- سازند چمن بید jch 20
3-10-1- سازند مزدوران j-Kmz 20
4-10-1- سازند شوریجه Ksh 22
5-10-1- سازند سرچشمه (Ksr) 23
6-10-1- سازند تیرگان (Ktr) 23
7-10-1- سازند سنگانه (Ksn) 24
8-10-1- سازند آبدراز (Kab) 25
11-1- زمین ساختمانی و تکتونیک منطقه 25
1-11-1- ویژگی سنگهای رسوبی 28
2-11-1- ویژگی سنگهای آذرین 30
12-1- بررسی های ساختمانی 31
13-1- گسل های منطقه 33
1-13-1- گسل های تراشی و واژگونه 33
2-13-1- گسله کوه سلوک 34
3-13-1- گسله قرچه رباط 34
4-13-1- گسله شیرویه 34
5-13-1-گسله گردنه حصار 34
6-13-1- گسله شمال سارران34
7-13-1- گسله چهار خروار34
14-1- محیط تکتونیکی 36
15-1- زمین شناسی اقتصادی 42
16-1- ژئوشیمی و پترولوژی 43
1-16-1- بررسی عناصر اصلی 47
2-16-1- بررسی عناصر کمیاب و ناسازگار 49
17-1- رده بندی شیمیایی و کانی شناسی 49
18-1- کانی شناسی و سنگ شناسی 50
1-18-1- سنگهای رسوبی 53
2-18-1- رده بندی در محیط تشکیل سنگهای رسوبی 55
3-18-1- سنگهای آتشفشانی 57
4-18-1- فاز اول 58
5-18-1- فاز دوم 59
6-18-1- فاز سوم 59
فصل دوم
1-2- تاریخچه مطالعات ژئومورفولوژی در ایران و حوضه کپه داغ 64
2-2- مختصری از ژئومورفولوژی ایران 65
3-2- رشته کوهها 68
4-2- دشتها 69
5-2- موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه 69
6-2- موقعیت اقلیمی و آب و هوایی منطقه 72
7-2- بررسی درجه حرارت در منطقه 77
8-2- زمین شناسی عمومی حوضه کپه داغ 80
9-2- چینه شناسی حوضة کپه داغ 81
10-2- تکتونیک حوضه کپه داغ 89
11-2- مورفوتکتونیک 92
12-2- بررسی ژئوموفورفولوژیکی سازندهای حوضة کپه داغ 96
13-2- برخی از پدیده های ژئومورفولوژیکی در حوضه کپه داغ111
فصل سوم
1-3- موقعیت جغرافیایی زون بینالود 121
2-3- وضعیت آب و هوا 121
3-3- گسترش جغرافیایی تشکیلات ژوراسیک در زون مورد مطالعه 124
4-3- موقعیت زون بینالود در ارتباط با حوضه های رسوبی – ساختاری ایران 126
5-3- اشاره ای به وضعیت تکتونیکی ناحیه 129
6-3- چینه شناسی زون بینالود130
7-3- رسوبات ژوراسیک در برش مورد مطالعه 131
8-3- مشخصات لیتولوژیکی سکانس رسوبی مورد مطالعه 131
9-3- زمین ساخت راندگی ناحیة بینالود، شمال شرق ایران 133
نتیجه گیری 154
منابع 155

 

شامل 170 صفحه فایل word


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 5,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
zamin-shenasi-khorasan-shomali-pn_402673_1321.zip6.2 MB

نظرسنجی

نحوه آشنایی با ما ؟؟

تبلیغات

فروشگاه تخصصی دانشجویی یونی سلس فروشگاه فایل استوری

تبادل لینک

نرم افزار مورد نیاز


office
firefox
Reader
download
winrar