اطلاعیه فروشگاه

1 . بازدید کننده گرامی : درصدی از درآمد یونی سلس صرف امور خیریه میشود و به خیریه تقدیم میگردد پس بیایید همه با هم حامی نیازمندان باشیم ، فروشگاه یونی سلس از کمک شما صمیمانه تشکر میکند ........ 2 . تمامی مطالب داخل سایت فقط جنبه کمک آموزشی دارند و از بکار بردن مستقیم این مطالب خودداری فرمایید ، فروشگاه یونی سلس هیچ گونه مسئولیتی در قبال سو استفاده از مطالب آموزشی موجود ندارد ........

دانلود تحقیق بررسی تثبیت بیولوژیک نیتروژن در اثر همیاری سویه های مختلف باکتری آزوسپریلوم با ارقام مختلف گندم

دانلود تحقیق بررسی تثبیت بیولوژیک نیتروژن در اثر همیاری سویه های مختلف باکتری آزوسپریلوم با ارقام مختلف گندم

گرچه استفاده از کودهای بیولوژیک در کشاورزی از قدمت بسیار زیادی برخوردار است و در گذشته نه چندان دور تمام مواد غذایی مورد مصرف انسان با استفاده از چنین منابع ارزشمندی تولید می شده است ولی بهره برداری علمی از اینگونه منابع سابقه چندانی ندارد.اگرچه کاربرد کودهای بیولوژیک به علل مختلف در طی چند دهه گذشته کاهش یافته است ولی امروزه با توجه به مشکلاتی که مصرف بی رویه کودهای شیمیایی پدید آورده است،استفاده از آنها در کشاورزی مجددا مطرح شده است.بدون تردید کاربرد کودهای بیولوژیک علاوه بر اثرات مثبتی که بر کلیه خصوصیات خاک دارد،از جنبه اقتصادی،زیست محیطی و اجتماعی نیز مثمرثمر واقع شده و می تواند به عنوان جایگزینی مناسب و مطلوب برای کودهای شیمیایی باشد.در حال حاضر نگرشهای جدیدی که در ارتباط با کشاورزی تحت عنوان کشاورزی پایدار،ارگانیک و بیولوژیک مطرح می باشد به بهره برداری از چنین منابعی استوار است.(25)

مصرف کود شیمیایی ازته برای افزایش تولید محصول تا آینده ای قابل پیش بینی ادامه خواهد داشت،ولی باید در جهت استفاده بیشتر از تثبیت بیولوژیک نیتروژن توسط میکروارگانیزمها نیز توجه بیشتری معطوف شود.

باکتری جنس Azospirillum که یکی از مهمترین باکتریهای تثبیت کننده نیتروژن می باشد،با گیاهان تک لپه مختلفی از جمله گندم،برنج،ذرت،ارزن،چاودار و گراسهای علفی مانند پنجه مرغی،کالارگراس قادر به ایجاد همیاری است.(5و2و3ارزانش)نتیجه این همیاری علاوه بر تثبیت نیتروژن مولکولی،تولید موادی چون سیدروفور،باکتری کشها و فیتوهورمونها می باشد که ماحصل ترشح تمام موارد ذکر شده افزایش توان جذب عناصر غذایی،توسعه سیستم ریشه ای و در نهایت افزایش عملکرد می باشد.(10و4و6) تلقیح گیاهان با آزوسپریلوم علاوه بر 35-5 درصد افزایش عملکرد باعث کاهش مصرف کود ازته نیز می شود.(7)تلقیح گیاه با این باکتری باعث افزایش طول ریشه های فرعی و تارهای کشنده،ارتفاع گیاه و همچنین جذب عناصر غذایی می شود.(8)

از طرفی نیز گندم به عنوان مهمترین گیاه زراعی در کشور ما و در دنیا محسوب می شود.از مجموع 27/10میلیون هکتار اراضی سالانه در سال 1379، حدود 01/7 میلیون هکتار معادل 27/68 درصد به سطح غلات اختصاص داشته است.محصول گندم با 75/72 درصد رتبه اول را دارا می باشد.

لذا در این تحقیق تثبیت بیولوژیک نیتروژن در اثر همیاری سویه های  مختلف باکتری آزوسپریلوم با ارقام بومی،اصلاح شده و لاین موتانت با استفاده از تکنیک ایزوتوپ پایدار 15N بررسی شد.

چکیده10    
مقدمه 13                                                                            
فصل اول:کلیات      15                                                                     
1-كشاورزي پايدار                            16    
1-1كودهاي بيولوژيك18
1-2استفاده از ميكرو‌ارگانيزم‌ها به عنوان كود بيولوژيك19
1-3-انواع كودهاي بيولوژيك20
2-اهميت گندم20
2-1-تاريخچه و پيدايش گندم22
2-2-وضعيت كشت گندم در جهان22
2-3-وضعيت كشت گندم در ايران24
2-4-وضعيت كشت گندم در استان تهران25
2-5-شرايط آب‌وهوايي گندم26
2-6-مرفولوژي گندم27
2-6-1-ريشه27
2-6-2-ساقه28
2-6-3-پنجه29
2-6-4-برگ30
2-6-5-گل‌آذين31
2-6-6-دانه32
2-7-عوامل محيطي مؤثر بر رشدونمو گندم33
2-7-1خاك33
2-7-2-رطوبت34
2-7-3-حرارت35
2-7-4-نور36
2-7-4-1-طول روز36
2-7-4-2-شدت نور36
2-8-عملكرد دانه گندم و عوامل مؤثر بر آن36
فصل دوم:بررسی منابع42
1-نیتروژن در طبیعت43
2-شکلهای نیتروژن در خاک44
2-1-نیتروژن معدنی خاک45
2-2-  نیتروژن آلی خاک45
3-نقش نيتروژن در گياه45
4-چرخه نيتروژن46
4-1راههايي كه نيتروژن در دسترس گياه قرار مي‌گيرد
 و يا به خاك اضافه مي‌شود 47
4-1-1معدني شدن نيتروژن خاك47
4-1-2وارد شدن نيتروژن از اتمسفر به خاك48
4-1-3-كاربرد كودهاي شيميايي ازته49
4-1-4-تثبيت نيتروژن به روش بيولوژيك50
4-2-راههايي كه نيتروژن از دسترس گياه و يا از خاك خارج مي‌شود51
4-2-1-غير متحرك شدن (متوقف شدن يا آلي شدن ) نيتروژن51
4-2-2-نيترات زدايي52
4-2-3-جذب نیتروژن بوسيله گياهان54
4-2-4-آبشويي نیتروژن55
4-2-5-تلفات نیتروژن به صورت آمونياك55
4-2-6-تلفات نیتروژن از طريق فرسايش56
5-سيستمهاي بيولوژيك تثبيت كننده نيتروژن56
5-1تثبيت نیتروژن به روش همزيستي57
5-1-1همزيستي باكتريهاي ريزوبيوم و گياهان خانواده لگومينوز57
5-1-2-همزيستي ريزوبيوم با گياهان غير لگوم59
5-1-3-همزيستي اكتينوريزي59
5-1-4-همزيستي سيانوباكتريها و گياهان60
5-1-4-1-همزيستي سيانوباكتري آنابنا و آزولا61
5-1-4-2-همزيستي نوسترك و آنابنا باسيكادها62
5-1-4-3-همزيستي سيانوباكتري نوسترك و گانرا62
5-1-5-همزيستي سيانوباكتريها و دياتومه‌ها63
5-1-6-همزيستي سيانوباكتريها و بريوفيتها63
5-1-7-همزيستي سيانوباكترها و قارچها (تشكيل گلسنگ)65
5-2-تثبيت نیتروژن به روش آزاد65
5-2-1-باكتريهاي هتروتروف باكتريهاي بيهوازي66
5-2-1-1-باکتریهای بی هوازی66
5-2-1-2-باكتريهاي بيهوازي اختياري67
5-2-1-3-باكتريهاي هوازي67
5-2-1-4-سيانوباكتريها68
5-2-2-فتواتوتروف‌هاي آزادزي69
5-2-2-1-باكتريهاي فتوسنتز كننده69
5-3-تثبيت نیتروژن به روش همياري71
5-3-1-تعريف همياري71
5-3-2-دلايل تثبيت نیتروژن به روش همياري72
5-3-3-همياريهاي فيلوسفري72
5-3-4-همياريهاي ريزوسفري73
6-بيوشيمي تثبيت نیتروژن مولكولي73
6-1ساختار آنزيم نيتروژناز و نحوه تامين انرژي
 مورد نياز براي تثبيت ازت مولكولي74
6-2كارايي77
6-3-توليد هيدروژن و خروج آن81
7-همياري باكتريهاي جنس آزوسپيريلوم  با گياهان83
7-1اكولوژي آزوسپيريلوم83
7-2گياهان ميزبان84
7-3-طبقه‌بندي84
7-4-مشخصات باکتری85
7-5-تثبيت نیتروژن وابسته به هيدروژن88
7-6-احياي نيترات (نيترات زدايي)88
7-7-عوامل موثر در اشغال ريشه توسط آزوسپيريلوم و تاثير آن بر رشد گياه89
7-8-توليد ساختمان كيست مانند90
7-9-توليد سيدروفور91
7-10توليد مواد كشنده باكتريها92
7-11جذب سطحي باكتريها به ذرات خاك92
7-12-توليد فيتوهورمونها و ديگر مواد تحريك كننده رشد گياه93
7-13-تغيير در فيزيولوژي و موروفولوژي ريشه93
7-14-نقشهاي احتمالي موسيژل94
7-15-مكانيزمهاي جذب آزوسپيريلوم بطرف ريشه94
7-16-شيميوتاكتيك  (كموتاكتيك )95
7-17مراحل اشغال ريشه توسط آزوسپيريلوم97
7-17-1-اتصال باكتريها به پوست ريشه97
7-17-2-اشغال بافت ريشه98
7-18-تاثير آزوسپيريلوم در عملكرد گياهان مختلف98
8-نيتروژن -15105
فصل سوم:موادو روشها110
1-مواد مورد آزمایش111
1-1تهيه ماده تلقيح111
1-2-بررسي روابط همزيستي سويه‌هاي مخالف باکتری آزوسپریلوم با ارقام مختلف گندم با استفاده از ايزوتوپ15N در شرايط گلخانه112
1-2-1-زمان و محل اجراي آزمايش112
1-2-2-خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك مورد استفاده112
1-2-3-دماي گلخانه113
1-2-4-مشخصات ارقام گندم مورد استفاده114
1-2-4-1-رقم طبسي114
1-2-4-2-رقم مهدوي114
1-2-4-3-رقم موتانت طبسي115
1-2-5-مشخصات طرح آزمايشي116
1-2-6-مشخصات فاكتورهاي آزمايش116
1-2-7-عمليات كاشت و داشت116
1-2-8-كاربرد ایزوتوپ پایدار نیتروژن-15117
1-2-9-صفات اندازه‌گيري شده120
1-2-10-محاسبات آماري121
1-3-ارزيابي كارآيي سويه‌های باکتری آزوسپریلوم با  ارقام بومي، اصلاح شده و لاين موتانت گندم و تأثير كاربرد آنها بر عملكرد و برخي از صفات زراعي گندم در شرايط آب‌وهوايي كرج121
1-3-1-خصوصيات اقليمي منطقه121
1-3-2-مشخصات اقليمي محل اجراي آزمايش در سال زراعي 83-1382122
1-3-3-خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك محل آزمايش123
1-3-4-مشخصات ارقام مورد استفاده 123
1-3-5-مشخصات طرح آزمایشی123
1-3-6- مشخصات فاكتورهاي آزمايش123
1-3-6-1-آزوسپریلوم123
1-3-7-عمليات زراعي124
1-3-7-1-عمليات كاشت124
1-3-7-2-علميات داشت125
1-3-7-3-عمليات برداشت125
1-3-7-4-صفات اندازه‌گيري شده126
فصل چهارم:نتایج و بحث130
گلخانه131
1-ارتفاع گياه132
2-طول سنبله135
3-تعداد پنجه گياه138
4-سطح برگ پرچم141
5-وزن خشك اندام هوايي144
6-تعداد سنبله در گياه147
7-درصد تثبیت بیولوژیک نیتروژن151
مزرعه154
8-ارتفاع گیاه155
9-طول سنبله158
10تعداد پنجه در گياه161
11-سطح برگ پرچم163
12-تعداد سنبله درواحد سطح167
13-تعداد دانه در سنبله170
14-عملكرد دانه173
15-بيوماس177
16-شاخص برداشت181
17-وزن هزاردانه184
18-جذب نیتروژن186
پیوست190
منابع191

 

شامل 191 صفحه فایل word


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 5,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
tasbit-argham-gandom-pn_403543_4421.zip319.5k

نظرسنجی

نحوه آشنایی با ما ؟؟

تبلیغات

فروشگاه تخصصی دانشجویی یونی سلس فروشگاه فایل استوری

تبادل لینک

نرم افزار مورد نیاز


office
firefox
Reader
download
winrar