اطلاعیه فروشگاه

1 . بازدید کننده گرامی : درصدی از درآمد یونی سلس صرف امور خیریه میشود و به خیریه تقدیم میگردد پس بیایید همه با هم حامی نیازمندان باشیم ، فروشگاه یونی سلس از کمک شما صمیمانه تشکر میکند ........ 2 . تمامی مطالب داخل سایت فقط جنبه کمک آموزشی دارند و از بکار بردن مستقیم این مطالب خودداری فرمایید ، فروشگاه یونی سلس هیچ گونه مسئولیتی در قبال سو استفاده از مطالب آموزشی موجود ندارد ........

دانلود تحقیق نقش شرکت های سهامی زراعی در توسعه روستایی با تاکید بر شرکت سهامی زراعی نیل شهر

دانلود تحقیق نقش شرکت های سهامی زراعی در توسعه روستایی با تاکید بر شرکت سهامی زراعی نیل شهر

انسان هميشه براي بهتر زيستن تلاش مي كند . بنابراين همه علوم و پژوهش هاي علمي يك جامعه براي رسيدن به اين امر مهم بنا نهاده شده اند و در اين رهگذر مي بايست از گذشته و تجارب حاصل از آن به نفع حال و آينده بهره گرفت البته تنها تكيه بر گذشته و كاربرد نتايج آن نمي تواند رمز موفقيت بهتر زيستن باشد . به هر حال آرمان توسعه و رفاه اجتماعي به سرنوشت و زندگي همه ما بستگي دارد و هر بررسي و تحقيقي كه واقعيتي از حقايق و مسائل روستايي را آشكار سازد ارزش و پايگاهي ارزشمند خواهد داشت . به طور كلي مطالعات روستايي و برنامه ريزي توسعه روستايي را مي توان سرآغاز تحولي بزرگ در جامعه روستايي دانست .
به منظور هر چه بهتر اجرا نمودن طرحهاي عمران و توسعه روستايي و برخورداري اكثريت افراد جامعه روستايي از آن بايد به اصول زير توجه داشت : 1-متمركز كردن فعاليتهاي روستايي و عمراني و سرمايه گذاري در حوزه هاي مختلف عمران روستايي 2-ايجاد تاسيسات زيربنايي 3-ايجاد فرصت هاي لازم براي پرورش استعدادها (حاتمي نژاد ، 1368 : 26 ) .
1-1-موضوع تحقيق : Subject
اصولا انتخاب و شروع يك موضوع براي تحقيق ، براي هر محقق در جامعه بر مبناي مشكلات و مقتضاي زمان خود و ضرورت احساس آن موضوع ، و انگيزه بالا صورت مي گيرد و ركن اصلي هر تحقيق علمي را اين مرحله شكل مي دهد زيرا محقق تمامي فعاليتهاي تحقيقي خود را بر مبناي آن شكل مي دهد .
توسعه نيافتگي در مناطق مرزي كشور باعث تهديد امنيت اين مناطق مي گردد و اين ناامني مناطق مرزي باعث هجوم عوامل تهديد به داخل كشور شده و باعث ايجاد چالش بزرگي در فرآيند توسعه كشور مي گردد (رضواني ، 1383 : 8 ).
محدوده مورد مطالعه كه در مجاورت مرز شرقي ايران با افغانستان قرار گرفته بدليل برخي از موارد ناامني ،‌شرايط نامناسب جغرافيايي ، و محدوديت منابع طبیعي برخي از روستاها قادر به حفظ جمعيت خود نبوده و مهاجر فرست شده بطوريكه چندين روستا در اين منطقه از جمعيت تخليه شده اند .
نيل شهر مركز بخش بوژگان قطب جمعيتي دهستان مي باشد كه بدليل وجود شركت سهامي زراعي  مهاجر پذير شده و در سالهاي اخير بنا به مصوبه دولت در سال 1384 به شهر ارتقاء يافته است .
نقش تثبيتي نيل شهر در كاهش روند مهاجر فرستي منطقه باعث شده تا موضوع تحقيق در اين رساله ترسيم تصاويري مشخص از اين مساله باشد . كه شركتهاي سهامي زراعي چه نقشي در توسعه منطقه خود داشته اند .
2-1-هدف تحقيق : Objective
شركت هاي سهامي زراعي از بدو تاسيس تا كنون با فراز و نشيب هايي روبرو بوده اند. بطوري كه در زمان انقلاب تعداد زيادي از اين شركت ها منحل گرديدند . اما شركت سهامي زراعي نيل شهر از ابتداي تاسيس تا كنون به فعاليت خود ادامه داده است ، حال هدف از اين تحقيق بررسي علت تاسيس شركت هاي سهامي زراعي و نقش دولت و مردم در شكل گيري آنها و همچنين بررسي روند تغييرات آنها چه قبل و چه بعد از انقلاب و اينكه آيا اين شركت ها و به خصوص شركت سهامي زراعي نيل شهر نقشي در توسعه روستايي منطقه داشته است و آيا به اهداف مورد نظر خود دست پيدا كرده است .

  عنوان   فصل نخست :كليات تحقيق                  صفحه   
چكيده 1
مقدمه  3
1-1موضوع تحقيق 3
2-1 هدف تحقيق 4
3-1 فرضيات تحقيق 5
4-1روش تحقيق و شيوه هاي جمع آوري اطلاعات 6
1-4-1 شيوه كتابخانه اي 7
2-4-1 شيوه هاي ميداني 7
5-1 پيشينه تحقيق 9
6-1 محدوده مكاني و مقطع زماني 10
7-1 تنگناها و موانع تحقيق 11
8-1 جمع بندي 11
9-1 منابع و مآخذ 13
 عنوان      فصل دوم: مباني نظري                       صفحه   
مقدمه 15
1-2 مفهوم روستا 15
2-2 تعريف روستا 16
3-2 تعريف روستا از ديدگاه جغرافيايي 17
4-2 ويژگيهاي نظام اجتماعي روستاهاي ايران 17
5-2 اهميت روستا در اقتصاد كشور 18
6-2 مفاهيم توسعه 19
7-2 مفهوم توسعه از ديدگاه جغرافيايي 19
8-2 تعاريف توسعه 20
9-2 ديدگاههاي نظريه پردازان توسعه روستايي 21
10-2 مفاهيم لغوي و نظري مشاركت و توسعه 23
11-2 تعريف برنامه و برنامه ريزي 24
12-2 توسعه روستايي 25
13-2 اهداف برنامه ريزي توسعه روستايي 26
14-2 نظريه مكان كشاورزي فن تونن 28
15-2 نظريه مكان مركزي والتركريستالر 29
16-2 نظريه مكان مركزي اگوست لش 29
17-2 مفهوم قطب رشد 30
18-2 اصطلاح تعاون 31
19-2 چگونگي پيدايش اصطلاح عمران 31
20-2 ديدگاههاي مختلف درباره مفهوم عمران و هدف 32
21-2 عمران روستايي قبل از جنگ دوم جهاني  32
22-2عمران روستايي بعد از جنگ دوم جهاني 33
23-2 عمران روستايي و اصلاحات ارضي 33
24-2 عمران و بهسازي روستاها پس از انقلاب اسلامي 34
25-2 جمع بندي 34
26-2 منابع و مآخذ 37
 عنوان فصل سوم: مكان پژوهي   صفحه   
مقدمه 41
1-3 الف) موقعيت جغرافيايي 41
1-1-3 معرفي اجمالي شهرستان تربت جام 41
2-1-3 تقسيمات سياسي شهرستان تربت جام 42
3-1-3 تاريخچه و علل پيدايش و چگونگي توسعه شهر 47
4-1-3 موقعيت و حدود جغرافيايي نيل آباد ( نيل شهر ) 48
5-1-3 دهستان هريرود ( نيل شهر )  49
6-1-3 وجه تسميه50
2-3 ب) ويژگيهاي طبيعي 50
1-2-3 زمين شناسي عمومي منطقه 50
2-2-3 زمين ساخت 53
3-2-3 ژئومورفولوژي 54
4-2-3 توپوگرافي 55
5-2-3 آب و هوا 57
6-2-3 مقدار درجه حرارت يا دما 58
7-2-3 حداكثر و حداقل مطلق دما 59
8-2-3 يخبندان 61
9-2-3 تبخير 62
10-2-3 باد 64
11-2-3 رطوبت نسبي  66
12-2-3 بارندگي 67
13-2-3 تعيين نوع اقليم دهستان هريرود 71
1-13-2-3 الف) منحني آمبروترميك 72
2-13-2-3 ب)منحني هايترگراف 74
3-13-2-3 ج) منحني آمبرژه 75
4-13-2-3 د ) روش دومارتن 76
14-2-3 منابع آب 77
15-2-3 كيفيت منابع آب منطقه ( شركت ) 80
16-2-3  قنات 85
17-2-3 خاك 86
18-2-3 خاكهاي شركت 88
19-2-3 پوشش گياهي 88
20-2-3 مراتع  91
21-2-3 گياهان زراعي و بومي منطقه 91
3-3 ج) ويژگيهاي انساني 95
1-3-3 توزيع جمعيت 95
2-3-3 تعداد و بعد خانوار 97
3-3-3 تراكم جمعيت 99
4-3-3 تراكم نسبي 99
5-3-3 تركيب جنسي جمعيت 100
6-3-3 هرم سني جمعيت 101
7-3-3 سواد 104
8-3-3 فعاليت 106
9-3-3 بار تكفل 106
10-3-3 مهاجرت 107
11-3-3 پيش بيني جمعيت 109
4-3 د) ويژگيهاي اقتصادي 109
1-4-3 بخش كشاورزي 109
1-1-4-3  سطح زير كشت 111
2-1-4-3 گندم  112
3-1-4-3 جو 115
4-1-4-3 وضعيت خربزه در استان و شهرستان تربت جام  117
5-1-4-3 چغندر قند 119
6-1-4-3 كلزا 121
7-1-4-3 زيره سبز 122
8-1-4-3 تقويم زراعي 122
2-4-3 بخش دامداري 126
1-2-4-3 دامداري سنگين 127
2-2-4-3 دامداري سبك 128
3-2-4-3 پرورش طيور 129
3-4-3 بخش صنعت و معدن 132
1-3-4-3 صنايع دستي 132
2-3-4-3 صنايع ماشيني 134
4-4-3 بخش خدمات 134
5-4-3 جمع بندي 139
6-4-3 منابع و مآخذ 141
عنوان    فصل چهارم : بررسي ويژگيهاي شركت سهامي زراعي نيل شهر                     صفحه   
مقدمه 147
1-4 نظامهاي بهره برداري در سطح جهان 147
1-1-4 جوامع سرمايه داري (جهان اول ) 147
2-1-4 جوامع سوسياليستي (جهان دوم ) 148
3-1-4 جوامع در حال توسعه (جهان سوم ) 149
2-4 نظام بهره برداري 149
3-4 نظام بهره برداري در ايران 150
4-4نظام بهره برداري مبتني بر شركت سهامي زراعي 158
5-4 شركتهاي سهامي زراعي در توسعه كشاورزي 160
6-4 اهداف تشكيل شركتهاي سهامي زراعي 161
7-4 شركتهاي سهامي زراعي استان خراسان 162
8-4 مشكلات و تنگناهاي شركتهاي سهامي زراعي 163
9-4 بحث 164
10-4 شركت سهامي زراعي نيل شهر 165
11-4كاركرد شركت سهامي زراعي نيل شهر 166
12-4 واحدهاي تابعه شركت 169
1-12-4 واحد زراعت 169
2-12-4 واحد مكانيزاسيون 173
3-12-4 واحد ماشين هاي سنگين 173
4-12-4 واحد تعميرگاه 173
5-12-4 واحد كوره آجرپزي 173
6-12-4 واحد انبار فني 174
7-12-4 واحد نهاده هاي كشاورزي 174
8-12-4 واحد گاوداري شيري 174
9-12-4 واحد گاوداري گوشتي 175
10-12-4 واحد مرغداري گوشتي 176
11-12-4 واحد گوسفند داري 177
12-12-4 واحد پرورش ماهي 178
13-12-4 واحد امور زيربنايي و ساختماني 178
14-12-4 واحد توزيع مواد نفتي 179
15-12-4 واحد حمل و نقل و باربري 180
16-12-4 واحد فروش و توزيع كود شيميايي 180
17-12-4 واحد باغباني 180
18-12-4 واحد امور مالي و اداري 181
19-12-4 واحد باشگاه ورزشي 183
13-4 وضعيت نيروي انساني و اشتغال زايي شركت 183
14-4 امكانات رفاهي و اثرات فرهنگي ـ اجتماعي و اقتصادي شركت 184
15-4 مسائل و دشواريهاي شركت سهامي زراعي نيل شهر 185
16-4 اهداف پيش بيني شده براي آينده در شركت سهامي زراعي نيل شهر 186
17-4 تحول 187
18-4 جمع بندي 187
19-4 منابع و مآخذ 189
عنوان            فصل پنجم: جمع بندي ، آزمون فرضيه ها ، نتيجه گيري و ارائه رهيافت ها               صفحه   
 مقدمه 191
1-5 بررسي و آزمون نظر سنجي ها191
2-5 آزمون فرضيه ها و نتيجه گيري 218
3-5 جمع بندي219
4-5 رهيافت ها و ارائه راه حل ها 220
منابع و مآخذ کلی222

 

شامل 280 صفحه فایل word

به همراه پیوست ها و تصاویر و اسلاید powerpoint به صورت کامل


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,500 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
sherkat-hae-zerai-tosee-rostaii-pn_403904_1801.zip101.6 MB

نظرسنجی

نحوه آشنایی با ما ؟؟

تبلیغات

فروشگاه تخصصی دانشجویی یونی سلس فروشگاه فایل استوری

تبادل لینک

نرم افزار مورد نیاز


office
firefox
Reader
download
winrar