اطلاعیه فروشگاه

1 . بازدید کننده گرامی : درصدی از درآمد یونی سلس صرف امور خیریه میشود و به خیریه تقدیم میگردد پس بیایید همه با هم حامی نیازمندان باشیم ، فروشگاه یونی سلس از کمک شما صمیمانه تشکر میکند ........ 2 . تمامی مطالب داخل سایت فقط جنبه کمک آموزشی دارند و از بکار بردن مستقیم این مطالب خودداری فرمایید ، فروشگاه یونی سلس هیچ گونه مسئولیتی در قبال سو استفاده از مطالب آموزشی موجود ندارد ........

دانلود تحقیق تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون و برخي شاخصهاي عملکردي و ساختاري در تکواندوکاران نخبه

دانلود تحقیق تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون و برخي شاخصهاي عملکردي و ساختاري در تکواندوکاران نخبه

کراتين به عنوان يک مکمل نيروزاي مؤثر در بين ورزشکاران شناخته شده است. هدف از اين پژوهش مطالعه تأثير مکمل سازي کوتاه مدت کراتين بر آمونياک خون و برخي شاخصهاي عملکردي و ساختاري در تکواندوکاران نخبه ( با وزن 935/7 ± 87/67 کيلوگرم ، سن 72/3 ± 75/22 ) عضو تيم  تکواندو آمن ، که دست کم مدت 3 سال سابقه عضويت در يکي از تيمهاي شرکت کننده در ليگ استان تهران را داشته اند ، بود. به همين منظور 20 ورزشکار انتخاب و به صورت تصادفي و در يک طرح دوسوکور به دو گروه کراتين ( 10n= ) و دارونما ( 10n= ) تقسيم شدند. سپس گروه مکمل کراتين به مدت 6 روز ،  هر روز 20 گرم کراتين در 4 وعده ( 5 × 4 گرم ) مصرف کردند در حاليکه گروه دارونما به همين شکل و اندازه ، گلوکز مصرف کردند. در پيش آزمون و پس آزمون ابتدا  وزن و توده بدون چربي آزمودنيها توسط دستگاه تجزيه و تحليل ترکيب بدن ارزيابي شد. سپس آزمودنيها آزموني را که شامل ده نوبت پدال زدن با حداکثر سرعت وتوان به مدت 6 ثانيه  ( 6 × 10 ثانيه ) با30 ثانيه استراحت غير فعال بين هر تکرار ، بر روي دوچرخه کارسنج بود انجام دادند که بلافاصله بعد از اين آزمون از وريد بازوئي آزمودنيها در حالت نشسته توسط يک متخصص خونگيري مي شد. در ضمن حداکثر سرعت در هر 6 ثانيه رکاب زدن  يادداشت مي شد و در انتها ميانگين حداکثر سرعت در کل 10 تکرار محاسبه شد. در انتها از آزمودنيها آزمونهاي 40 يارد سرعت و چابکي ايلينويز  به عمل آمد. نتايج اين پژوهش نشان داد که ميزان آمونياک خون گروه کراتين ، در پس آزمون با کاهش چشمگيري مواجه شده است. که اين کاهش به لحاظ آماري معني دار بود. علاوه بر اين ميانگين حداکثر سرعت رکاب زدن درگروه کراتين از 82/8 ± 02/163 دور در دقيقه در پيش آزمون به 51/8 ± 12/174 دور در دقيقه در پس آزمون رسيده بود که اين افزايش نيز  به لحاظ آماري معني دار بود( 00/0 p= ). رکورد زمان اجراي آزمون سرعت و چابکي آزمودنيهاي گروه کراتين در پس آزمون ها به ترتيب 38/0و 70/0 ثانيه بهبود يافته بود که اين مقادير هم به لحاظ آماري به ترتيب در سطح 02/0p= و 01/0p= معني دار بود. وزن هر دو گروه کراتين و دارونما نيز به ترتيب 5/1 و 53/0 کيلوگرم و توده بدون چربي گروه کراتين و دارونما نيز به ترتيب 56/1 و 68/0 کيلوگرم افزايش يافته بود که اين افزايش ها نيز به لحاظ آماري معني دار بود . به طور کلي با توجه به نتايج پژوهش مي توان گفت که مصرف مکمل کراتين عليرغم اينکه باعث کاهش تجمع آمونياک در خون مي شود، سرعت عملکرد را نيز در فعاليتهاي تناوبي در سطح بالاتر حفظ مي کند. همچنين مصرف مکمل کراتين باعث بهبود سرعت و چابکي و همچنين افزايش وزن و توده بدون چربي آنها مي شود.

فصل اول : طرح تحقيق1
1-1 مقدمه2
1-2 بيان مساله4
1-3 ضرورت و اهميت تحقيق7
1-4 اهداف تحقيق10
1-5 متغيرهاي تحقيق11
1-6 فرضيات تحقيق11
1-7 محدوديتهاي تحقيق12
1-8 تعريف واژه ها و اصطلاحات تحقيق13
فصل دوم : مباني نظري و پيشينه تحقيق15
2-1 مقدمه16
2-2 مباني نظري تحقيق16
 2-2-1 کراتين16
 2-2-1-1 تاريخچه کراتين16
 2- 2-1-2 منابع کراتين17
 2-2-1-3 سنتز دروني و مکانيزم کراتين18
 2-2-1-4 نقش کراتين در بدن21
 2-2-1-5 عوارض جانبي23
 2-2-2 آمونیاک 25
25 2-2-2-1 متابولیسم بنیان آمین در عضله اسکاتی
25 2-2-2-2 پاسخهای آمونیاک هنگام ورزش
26 2-2-2-3 سایر حامل های بنیان آمین
27 2-2-2-4 انتقال آمونیاک از عضله اسکلتی
29 2-2-2-5 پالایشNH3پلاسمائی
322-2-2-6 سازگاري آثار مرکزی و محیطی آمونیاک
32 2-2-2-6-1 خستگی مرکزی
35 2-2-2-6-2خستگی پیرامونی
40 2-2-2-7متابولیسم آمونیاک و اسید آمینه در عضله اسکلتی ورزیده
44 2-2-3 سيستم غالب توليد انرژي در تکواندو و تأثير کراتين بر آن
47 2-2-4 وزن
48 2-2-4-1 عوامل مؤثر در وزن
50 2-2-5 وزن بدون چربي
52 2-2-6 چربي و مهارتهاي ورزشي
53 2-2-7 سرعت
55 2-2-7-1 انواع سرعت و آزمونهاي آن
56 2-2-7-2 عوامل موثر بر سرعت
58 2-2-8 چابکي
59 2-2-8-1 آزمون هاي چابکي
602-3 تحقيقات انجام شده در زمينه مکمل هاي کراتين
60 2-3-1تحقيقات داخلي
61 2-3-2 تحقيقات خارجي
61 2-3-2-1مکمل سازي کوتاه مدت
63 2-3-2-2 مکمل سازي کراتين و قدرت
66 2-3-2-3 مکمل سازي کراتين و سرعت
69 2-3-2-4 مکمل سازي کراتين و توان
74 2-3-2-5 مکمل سازي کراتين و چابکي
76 2-3-2-6 مکمل سازي کراتين و ترکيب بدني
80 2-3-2-7 مکمل سازي کراتين و آمونیاک
84فصل سوم : روش شناسي تحقيق
853-1 مقدمه
853-2 روش تحقيق
853-3 مشخصات آزمودنيها
863-4 مکمل سازي آزمودنيها
873-5 تمرينات ورزشي آزمودنيها
883-6 متغير هاي تحقيق
883- 7 ابزار هاي اندازه گيري
893-8 روشهاي اندازه گيري متغيرها
893-8-1 قد
89 3-8-2 خونگيري
90 3-8-2-1 تحليل نمونه هاي خوني
90 3-8-3 ترکيبات بدن
90 3-8-4 آزمون 40 يارد سرعت
91 3-8-5 آزمون چابکي ايلينويز
923-9 روشهاي آماري تحليل داده ها
93فصل چهارم : تجزيه و تحليل يافته ها
944-1- مقدمه
944-2 تجزيه و تحليل توصيفي يافته ها
95 4-2-1 آمونیاک
96 4-2-2 سرعت
974-2-3 چابکي
98 4-2-4 وزن بدن
99 4-2-5 توده بدون چربي
100 4-2-6 مايعات بدن
101 4-2-7 کراتينين
102 4-2-8 ميانگين حداکثر سرعت رکاب زدن
1034-3 آزمون فرضيه هاي تحقيق
103 4-3-1 فرضيه اول
1054-3-2 فرضيه دوم
106 4-3-3 فرضيه سوم
107 4-3-4 فرضيه چهارم
108 4-3-5 فرضيه پنجم
109 4-3-6 فرضيه ششم
110 4-3-7 فرضيه هفتم
111 4-3-8 فرضيه هشتم
113 4-3-9 فرضيه نهم
1144-3-10 فرضيه دهم
1184-4 متغيرهاي وابسته به تحقيق
121فصل پنجم : بحث ، بررسي و نتيجه گيري
1225-1 مقدمه
1225-2 خلاصه تحقيق
1245-3 بحث و بررسي
1295-4 نتيجه گيري
1295-5 پيشنهادات
131منابع

 

شامل 150 صفحه فایل word


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 5,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
tasir-mokamel-cratin-pn_405221_2395.zip364.7k
manabehh_405221_8322.zip236.7k

نظرسنجی

نحوه آشنایی با ما ؟؟

تبلیغات

فروشگاه تخصصی دانشجویی یونی سلس فروشگاه فایل استوری

تبادل لینک

نرم افزار مورد نیاز


office
firefox
Reader
download
winrar