اطلاعیه فروشگاه

1 . بازدید کننده گرامی : درصدی از درآمد یونی سلس صرف امور خیریه میشود و به خیریه تقدیم میگردد پس بیایید همه با هم حامی نیازمندان باشیم ، فروشگاه یونی سلس از کمک شما صمیمانه تشکر میکند ........ 2 . تمامی مطالب داخل سایت فقط جنبه کمک آموزشی دارند و از بکار بردن مستقیم این مطالب خودداری فرمایید ، فروشگاه یونی سلس هیچ گونه مسئولیتی در قبال سو استفاده از مطالب آموزشی موجود ندارد ........

دانلود تحقیق مطالعه پلیمریزاسیون پروپیلن با استفاده از کاتالیست زیگلر- ناتا

دانلود تحقیق مطالعه پلیمریزاسیون پروپیلن با استفاده از کاتالیست زیگلر- ناتا

پلی پروپیلن (PP) یکی از پرمصرف¬ترین مواد پلیمری جهان است که مصرف آن روز به روز افزایش     می-یابد. میزان مصرف این پلیمر در سال 1970، 5/1 میلیون تن، در سال 1990 حدود 13 میلیون تن و در سال 1995، 19 میلیون تن بوده است و پیش بینی می شود که میزان مصرف این پلیمر در سال 2000 به حدود 25 میلیون تن برسد ]1[.
استفاده از کاتالیست¬های زیگلر  – ناتا   تنها فرآیندی است که برای تولید پروپیلن و کوپلیمرهای آن نظیر پروپیلن-اتیلن بکار می¬رود، زیرا پروپیلن را نمی¬توان با پلیمریزاسیون رادیکال آزاد تولید کرد. واکنش پلیمریزاسیون می¬تواند در چندین موضع فعال روی ذرات کاتالیست آغاز گردد و سرعت انجام واکنش در این مواضع با یکدیگر تفاوت دارد ]2،3[. به علت پیچیده بودن ماهیت این کاتالیست¬ها و تعداد زیاد اجزای کاتالیست مورد استفاده عواملی چون نقش اجزای کاتالیست، ساختار مراکز فعال و مکانیسم فرآیند هنوز به درستی روشن نیست ]4،5[.
کاتالیست¬های زیگلر- ناتا بواسطه دارا بودن مواضع فعال و ساختار متفاوت، تعداد زیاد اجزاء و همچنین ایجاد پدیده¬های فیزیکی- شیمیایی نظیر محدودیت¬های انتقال جرم در فصل مشترک گاز-مایع در راکتورهای دوغابی، خرد شدن کاتالیست در ابتدای پلیمریزاسیون، محدودیت انتقال منومر به مواضع فعال و راههای انتقال گرما، سینتیک پیچیده¬ای دارند ]6[.
کاتالیست¬های زیگلر-ناتا فرم¬های متفاوتی دارند از قبیل کاتالیزورهای همگن ]2،3،7[ کاتالیزورهای شبه همگن ]6،8،9[ و کاتالیزورهای ناهمگن نگهداری شده و بدون نگهدارنده ]2،7[. در کاتالیزورهای نگهداری شده از یک پایه به منظور توزیع مناسب مواضع فعال استفاده می¬گردد ]3،6[. فرمول کلی این کاتالیزورها TiCl4/الکترون دهنده داخلی (Di)/یک ترکیب Mg است. Mg(OEt)2 در طی فرایند ساخت کاتالیست به MgCl2 تبدیل می¬شود و این ترکیب نقش بسیار مؤثری بعنوان نگهدارنده کاتالیست دارد ]10،11،13[. در سیستم این کاتالیستها علاوه بر الکترون دهنده داخلی در هنگام پلیمریزاسیون از الکترون دهنده خارجی نیز استفاده می¬شود. این کاتالیستها در صورت استفاده از الکترون دهنده های مناسب می¬توانند  PP  با شاخص تک آرایشی (I.I) بالا ایجاد کنند. نوع الکترون دهنده اهمیت خاصی در میزان محصول دهی و شاخص تک آرایشی کاتالیست دارد ]11،13،14[. در کاتالیزورهایی که ترکیب فنالات به عنوان الکترون دهنده داخلی در ساختار آنها بکار گرفته می¬شود، از یک ترکیب سیلان به فرمول کلی نیز به عنوان الکترون دهنده خارجی استفاده می¬شود. استفاده از این نوع الکترون دهنده های داخلی و خارجی در بسیاری از کارهای تحقیقاتی و صنعتی متداول است. البته نکته مهم این است که در سالهای اخیر از کاتالیزورهای همگن نوع متالوسن و متیل آلومینواکسین (MAO) برای پلیمریزاسیون پروپیلن استفاده شده و نتایج بسیار خوبی بدست آمده است، و این کاتالیزورها برای تهیه PP ایزوتاکتیک نیز نتایج خوبی را نشان داده¬اند ]15،16[. همچنین استفاده از H2 بعنوان عامل انتقال زنجیر برای کالیزورهای زیگلر-ناتا درحدود سال 1955 متداول گشت ]17[.

    فصل اول: تاریخچه، دسته¬بندی و ساختار کاتالیست¬های زیگلر- ناتا
    1-1 مقدمه2
1-2 تعریف کاتالیست¬های زیگلر- ناتا3
1-3 تاریخچه4
1-4 دسته بندی کاتالیست¬های زیگلر- ناتا5
1-4-1 کاتالیست¬های نسل اول5
1-4-2 کاتالیست¬های نسل دوم7
1-4-3 کاتالیست¬های نسل سوم7
1-4-4 کاتالیست¬های نسل چهارم8
1-4-5 کاتالیست¬های نسل پنجم8
1-4-6 کاتالیست¬های نسل ششم8
1-5 کاتالیست¬های نگهداری شده بر اساس MgCl29
1-6 کاتالیست¬های تهیه شده با نگهدارنده¬های Mg(OR)210
1-7 کاتالیست¬های بر اساس دو نگهدارنده11
1-8 نقش اجزای تشکیل دهنده کاتالیست12
1-8-1 طبیعت و درجه اکسیداسیون فلز واسطه12
1-8-2 ساختمان بلوری هالید فلز12
1-8-3 نگهدارنده14
1-8-3-1 ساختمان  MgCl214
عنوان  صفحه
1-8-3-2 ساختار منیزیم کلرید فعال14
1-8-3-3 نقش منیزیم کلرید15
1-8-3-4 ساختمان نگهدارنده سیلیکاتی16
1-8-4 الکترون دهنده داخلی (ID)19
1-8-5 الکترون دهنده خارجی (ED)21
1-8-6 کمک کاتالیست (کوکاتالیست)22
 فصل دوم: سینتیک و مکانیسم پلیمریزاسیون
2-1 سینتیک پلیمریزاسیون¬های زیگلر- ناتا25
2-2 مقایسه رفتار سینتیکی کاتالیست¬های SMT با MT 26
2-3 مدل سینتیکی بوهم26
2-4 مکانیسم پلیمریزاسیون کاتالیزورهای زیگلر- ناتا28
2-4-1 مقدمه28
2-4-2 مکانیسم رشد در پیوند فلز واسطه- الکیل29
2-4-2-1 مکانیسم رشد در پیوند الکیل- فلز فعال کننده29
2-4-2-2 مکانیسم رشد در پیوند الکیل- فلز واسطه30
2-4-3 مکانیسم تریگر31
   فصل سوم: بخش تجربی
3-1 مقدمه35
3-2 مواد35
3-3 وسایل و تجهیزات36
عنوان  صفحه
3-3-1 مقدمه36
3-3-2 گلاوباکس36
3-3-3 راکتور تهیه کاتالیست37
3-3-4 سیستم انتقال و نگهداری اجزاء کاتالیست38
3-3-5 راکتور پلیمریزاسیون بوچی39
3-4 آماده سازی سیلیکا40
3-5 روش تهیه کاتالیست SMT41
3-5-1 مقدمه41
3-5-2 روش تهیه کاتالیست SMT-141
3-5-3 روش تهیه کاتالیست SMT-242
3-5-4 روش تهیه کاتالیست SMT-342
3-6 تهیه دوغاب کاتالیست44
3-7 تهیه محلول کمک کاتالیست44
3-8  تهیه محلول الکترون دهنده خارجی44
3-9 آماده سازی راکتور پلیمریزاسیون44
3-10 تعیین مقدار عنصر تیتانیوم در کاتالیست47
3-11 تهیه محلول کاتالیست برای اندازه¬گیری تیتانیوم47
3-12 اندازه¬گیری شاخص تک آرایشی پلیمر48
3-13 اندازه¬گیری متوسط ویسکوزیته جرم مولکولی48
3-14 شناسایی پلیمر53
عنوان  صفحه
3-15 تکنیک  SEM53
3 -16 تکنیک XRF54
3-17 تکنیک  DSC56
   فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری
4-1 مقدمه58
4-2 اثر نسبت مولی آلومینیم به تیتانیوم بر پلیمریزاسیون58
4-3 اثر هیدروژن بر پلیمریزاسیون59
4-4 اثر دما بر پلیمریزاسیون63
4-5 اثر فشار بر پلیمریزاسیون64
4-6 اثر نسبت مولی  Mg/Si  بر فعالیت کاتالیست69
4-7 مطالعه مورفولوژی پلیمر با استفاده از SEM70
4-8 مطالعه مختصری از ساختمان کاتالیست با استفاده از تکنیک  FTIR76
4-9 مطالعه رابطه بین دمای پلیمریزاسیون و Tm با استفاده از تکنیک DSC76
4-10 نتیجه گیری86
   ضمیمه (I): مقایسه کاتالیست¬های SMT و MR
I-1 مقایسه اثر نسبت مولی آلومینیم به تیتانیوم بر پلیمریزاسیون در سیستم کاتالیستی تک¬نگهدارنده و دونگهدارنده88
I-2 مقایسه اثر هیدروژن بر پلیمریزاسیون پروپیلن91
I-3 مقایسه اثر دما بر پلیمریزاسیون پروپیلن94
I-4 مقایسه اثر فشار بر پلیمریزاسیون پروپیلن98
    مراجع

 

شامل 110 صفحه فایل word


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 13,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
plorpzasion-propin-pn_413978_8455.zip18.4 MB

نظرسنجی

نحوه آشنایی با ما ؟؟

تبلیغات

فروشگاه تخصصی دانشجویی یونی سلس فروشگاه فایل استوری

تبادل لینک

نرم افزار مورد نیاز


office
firefox
Reader
download
winrar