اطلاعیه فروشگاه

1 . بازدید کننده گرامی : درصدی از درآمد یونی سلس صرف امور خیریه میشود و به خیریه تقدیم میگردد پس بیایید همه با هم حامی نیازمندان باشیم ، فروشگاه یونی سلس از کمک شما صمیمانه تشکر میکند ........ 2 . تمامی مطالب داخل سایت فقط جنبه کمک آموزشی دارند و از بکار بردن مستقیم این مطالب خودداری فرمایید ، فروشگاه یونی سلس هیچ گونه مسئولیتی در قبال سو استفاده از مطالب آموزشی موجود ندارد ........

دانلود تحقیق طراحي راکتور مخزنی همزن دار

دانلود تحقیق طراحي راکتور مخزنی همزن دار

سينتيک شيميايي و طراحي راکتور قلب توليد تقريباً تمام مواد شيميايي در صنعت است و بيش از هر چيز، دانش سينتيک شيميايي و طراحي راکتور، مهندسين شيمي را از ساير مهندسان متمايز مي سازد.
راکتور شيميايي، دستگاهي است که در آن واکنش هاي شيميايي از قبيل تبديل، ترکيب يا تجزيه به منظور توليد ماده مورد نظر صورت مي گيرد.
عواملي چون دما، فشار، غلظت، اختلاط و ... در انجام و سرعت يک واکنش دخيل است. از اين رو در طراحي راکتورهاي شيميايي از اصول مکانيک سيالات، ترموديناميک، انتقال حرارت، انتقال جرم و سينتيک واکنش هاي شيميايي بهره گيري مي شود.
به دليل انجام بعضي از واکنش هاي ناخواسته يا وجود مقداري از مواد اوليه با محصول راکتور، امکان عرضه مستقيم محصول به بازار مهيا نيست. براي تحقق اين امر انجام بعضي عمليات فيزيکي چون جداسازي، خالص سازي ... بر روي محصول ضروري است و اين دو واحد در کنار هم بخش اعظم هزينه هاي يک واحد شيميايي را دارا مي باشند.
براي طراحي يک راکتور شيميايي، علاوه بر اطلاعات سينتيکي، اطلاعات فرايندي نيز از اهميت بالاي برخوردار است.
منظور از اطلاعات سينتيکي، سرعت واکنش که مبتني بر آزمايش هاي تجربي است، حجم راکتور مورد نياز، زمان واکنش و نوع واکنش هاي انجام شده جهت توليد محصول مطلوب است. منظور از اطلاعات فرايندي دما، فشار و شرايط عملياتي است.
راکتورهای شيميايی دارای انواع مختلفي هستند. اما در دو دسته بندي کلي به دو نوع مخزني و لوله اي تقسيم بندي مي شوند.
در اين پروژه راکتور مخزني همزن دار به طور کامل شرح و بررسي شده است که در صنعت کاربرد زيادي دارد.
در فصل اول، راکتورهاي شيميايي با کاربرد زياد در مهندسي شيمي توضيح داده شده است.
در فصل دوم، طراحي سينتيکي راکتور مخزني همزن دار، تفاوت آن با ساير راکتورهاي معمول و عوامل موثر در انتخاب راکتور در واکنش هاي مختلف آورده شده است.
در فصل سوم، مباني طراحي مکانيکي راکتور مخزني همزن دار آورده شده است. اين فصل به سه بخش کلي تقسيم شده است. در بخش اول طراحي مکانيکي جداره مخزن، معادلات حاکم بر آن و عوامل موثر بر ضخامت جداره مخزن، در بخش دوم طراحي تيغه و لزوم استفاده از آن در مخازن همزن دار و در بخش سوم طراحي همزن و جت سيال که براي اختلاط در مخزن به کار برده مي شود و همين طور انواع آن و عوامل موثر بر انتخاب نوع همزن آورده شده است.
در فصل چهارم، طراحي حرارتي يک راکتور مخزني همزن دار آورده شده است. در اين بخش روش هاي مختلف محاسبه هر يک از ضرايب انتقال حرارت سيال سرويس و فرايند در دو نوع مخزن متفاوت يعني مخازن دو جداره و مخازن  داراي کويل حرارتي که مجهز به همزن هستند آورده شده است.
در انتها راهنماي طراحي يک راکتور مخزني همزن دار به طور کامل آورده شده است.

فهرست
مقدمه1
فصل اول3
1-1 مقدمه4
1-2 تقسيم بندي بر اساس مرحله4
1-2-1راکتورهاي مرحله اي 4
1-2-2راکتورهاي ديفرانسيلي5
1-3 تقسيم بندي راکتور بر اساس نوع جريان  5
1-4 تقسيم بندي راکتور بر اساس نحوه عمل کرد  6
1-4-1 راکتور ناپيوسته  7
1-4-2 راکتور نيمه پيوسته  8
1-4-3 راکتور پيوسته  8
1-5 تقسيم بندي راکتور بر اساس بر اساس ساختمان8
1-5-1 راکتورهاي لوله اي9
1-5-2راکتور با بستر ثابت10
1-5-2-1 راکتور با بستر ثابت يگانه11
1-5-2-2 راکتور با بستر ثابت چند گانه11
1-5-3 راکتور با بستر متحرک 11
1-5-4 راکتور با بستر سيال12
1-5-5  راکتور مخزني همزن دار14
1-5-6 راکتور دوره اي15
فصل دوم16
2-1 طراحي سينتيکي17
2-2 کاربرد راکتور مخزني همزن دار19
2-3 مقايسه راکتور مخزني همزن دار با ساير راکتورها20
2-3-1 محصول خروجي به ازاي حجم راکتور20
2-3-1-1 راکتور ناپيوسته و راکتور لوله اي با جريان پيستوني21
2-3-1-2 راکتور مخزني همزن دار پيوسته21
2-3-1-3 مقايسه راکتورها بر اساس برونداد23
2-3-2 ميزان توانايي در پيشگيري از توليد محصول جانبي25
2-3-2-1 واکنش هاي موازي26
2-3-2-2 واکنش هاي متوالي29
فصل سوم34
3-1 مقدمه35
3-2 طراحي مكانيكي مخازن تحت فشار35
3-2-1 مخازن استاندارد36
3-2-2 طبقه بندي مخازن تحت فشار36
3-2-3 ملاحظات عمومي در طراحي مخازن37
3-2-3-1 فشار طراحي37
3-2-3-2 دماي طراحي37
3-2-3-3 مصالح37
3-2-3-4 تنش طراحي (مقاومت طراحي اسمي)37
3-2-3-5 بازدهي اتصال جوش شده و انواع ساخت38
3-2-3-6 جبران خوردگي مجاز39
3-2-3-7 ضخامت کمينه عملي ديواره39
3-2-4 طراحي مخازن جداره نازک تحت فشار داخلي39
3-2-4-1 پوسته هاي استوانه اي39
3-2-4-2 کله گي ها و سربند ها40
3-2-5 طراحي مخازن تحت فشار خارجي45
3-2-5-1 پوسته هاي استوانه اي45
3-2-5-2 کله گي مخزن46
3-3 طراحي تيغه49
3-4 طراحي همزن51
3-4-1 انواع همزن51
3-4-1-1 همزن محوري51
3-4-1-2 همزن شعاعي52
3-4-1-3 انواع ديگر همزن53
3-4-2 نحوه قرار گيري همزن در مخازن55
3-4-3 توان مورد نياز براي اختلاط58
3-4-4 نحوه انتقال نيرو به همزن59
3-5 همزدگي توسط جت سيال60
3-5-1 مقدمه60
3-5-2 ديناميک سيالات60
3-5-3 اندازه گيري زمان اختلاط63
3-5-4 ساختار هندسي پيشنهاد شده براي مخازن مجهز به جت سيال64
3-5-5 فرايند طراحي65
3-5-6 معيار انتخاب همزن يا جت سيال براي اختلاط66
فصل چهارم67
4-1 مقدمه68
4-2 عمليات حرارتي نوبتي70
4-3 محاسبه ضريب کلي انتقال حرارت72
4-4 محاسبه ضريب انتقال حرارت سيال فرايند74
4-4-1 مخازن دو جداره74
4-4-1-1 همزن توربيني با تيغه مسطح74
4-4-1-2 همزن روکش دار76
4-4-1-3 همزن ملخي76
4-4-1-4 همزن دو تيغه77
4-4-1-5 همزن لنگري77
4-4-1-6 همزن روبان حلزوني78
4-4-2 سيستم کويل حرارتي79
4-4-2-1 همزن تيغه مسطح79
4-4-2-2 همزن روکش دار79
4-4-2-3 همزن ملخي79
4-4-2-4 همزن دو تيغه80
4-5 محاسبه ضريب انتقال حرارت سيال سرويس80
4-5-1 سيستم ژاکت حرارتي80
4-5-1-1 ژاکت حلزوني80
4-5-1-2 ژاکت متعارف81
4-5-1-3 ژاکت نيم لوله اي83
4-5-1-4 ژاکت صدفي84
4-5-2 سيستم کويل حرارتي84
4-6 سطح انتقال حرارت85
4-6-1 سيستم ژاکت حرارتي85
4-6-1-1 ژاکت متعارف85
4-6-1-2 ژاکت حاوي تيغه حلزوني85
4-6-1-3 ژاکت نيم لوله اي85
4-6-1-4 ژاکت صدفي86
4-6-2 سيستم کويل حرارتي86
مباني طراحي راکتور87
منابع و مراجع91

 

شامل 100 صفحه فایل wordپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 15,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
tarahi-raktor-makhzan-dar-pn_414000_4742.zip3.1 MB