اطلاعیه فروشگاه

1 . بازدید کننده گرامی : درصدی از درآمد یونی سلس صرف امور خیریه میشود و به خیریه تقدیم میگردد پس بیایید همه با هم حامی نیازمندان باشیم ، فروشگاه یونی سلس از کمک شما صمیمانه تشکر میکند ........ 2 . تمامی مطالب داخل سایت فقط جنبه کمک آموزشی دارند و از بکار بردن مستقیم این مطالب خودداری فرمایید ، فروشگاه یونی سلس هیچ گونه مسئولیتی در قبال سو استفاده از مطالب آموزشی موجود ندارد ........

دانلود مقاله روش ها و فنون تدريس

دانلود مقاله روش ها و فنون تدريس

روش ها و فنون تدريس - علوم تربيتي
1- غفلت از كدام ويژگي حرفه اي معلم موجب تكرار مكررات در كلاس خواهد بود؟
1.تسلط به موضوع درسي                             2. شناخت تفاوتهاي فردي   
3.علاقمند بودن به شاگردان                         4. مطالعه مداوم و كسب آگاهي بيشتر
2 – بر اساس نظريه كارل يادگيري تا حد تسلط زماني حاصل مي شود كه معلم با ....
1 . استفاده از روشهاي سنتي براي همه دانش آموزان تكاليف يكسان تعيين كند.
2. بالا بردن كيفيت تدريس دانش اموزان را در فعاليتهاي گروهي شركت دهد
3. در نظرگرفتن انگيزه و كيفيت تدريس زمان متناسب با استعداد براي هر دانش آموز صرف كند
4. در نظرگرفتن انگيزش و كيفيت تدريس زمان يكسان براي همه دانش آموزان صرف كند
3 – كدام تجربه عيني تر است؟
1. استفاده از نقشه         2. تماشاي فيلم           3. ديدن باغ وحش            4. ساختن چيزي
4 – در روش تدريس آموزش مفاهيم معلم پس از ارائه مقدمات :
1. صفات مفهوم را پيچيده مي سازد               2. مثالهاي مثبت و منفي ارائه مي دهد
3. مفهوم جديد را تعريف مي كند                4. يادگيرنده را با مسأله اي مواجه مي سازد
5 – كدام مورد جزء نكاتي است كه سخنران بايد در ضمن سخنراني به آن توجه داشته باشد؟
1. ارزشيابي كردن از دانش آموزان             2. توجه به وضعيت (فيزيكي و رواني) دانش آموزان در كلاس
3. تعيين هدفهاي كلي و رفتاري                 4. طرحريزي سخنراني در سه بخش (مقدماتي، مياني، پاياني)
6 – هنگامي كه دانش آموز درك كند كه رعايت قوانين عبور و مرور در خيابان به نفع او بوده و عدم رعايت آن مي تواند سلامتي او را به خطر اندازد به چه مرحله اي از حوزه عاطفي رسيده است؟
1. ارزش گذاري             2. توصيف               3.درك مطلب             4.سازماندهي
7 – كاربرد نظريه يادگيري اجتماعي در تدريس چيست؟
1. استفاده ازوسايل آموزشي و كمك آموزشي در تدريس         2. تشويق دانش آموزان به تحقيق د رمورد مسائل اجتماعي
3. توسعه روابط اجتماعي و بحث و گفتگو بين دانش آموزان      4. وادار كردن دانش آموزان به مشاهده امور به جاي دادن تكليف
8 – چگونه در فرآيند تدريس «يادگيري معني دار» صورت خواهد گرفت؟
1. وقتي فرضيه با مسأله ارتباطي نداشته باشد             2. وقتي كه مثالها و تمرين هاي لازم در كلاس حل شوند
3. وقتي كه مفاهيم جديد ريشه در مفاهيم گذشته داشته باشد           4. وقتي معلم از الگوي حل مسأله استفاده نمايد
9 – كدام روش بيشتر مي تواند قدرت انتقادگري و انتقادپذيري دانش آموزان را تقويت كند؟
1. آزمايشگاهي           2. ايفاي نقش          3. بحث گروهي            4.پرسش و پاسخ
10 – بزرگترين امتياز هدفهاي رفتاري نسبت به هدفهاي غيررفتاري اين است كه هدفهاي رفتاري :
1. به راحتي قابل اندازه گيري هستند             2. بيشتر مورد علاقه شاگردان مي باشند
3. كمتر مورد ايراد واقع شده اند                   4. موجب پرورش تفكر شاگردان مي شوند
11. ارزشيابي تشخيصي در چه مواردي اجرا مي شود؟
1. براي ارزشيابي ساخت شناختي دانش آموز و معلم           2. براي بررسي تحقق هدفهاي آموزشي مرحله به مرحله هر بخش
3. براي تعيين معلومات ورودي و كشف مشكلات دانش آموز      4. براي تعيين مقدار آموخته هاي دانش آموزان در پايان ترم
12 – در كدام روش تدريس قدرت استدلال و رهبري و اعتماد به نفس تقويت مي شود؟
1. بحث گروهي         2. پرسش و پاسخ             3. حفظ و تكرار             4. نمايشي
13 – تكوين مفهوم در تفكر استقرايي شامل چه مراحلي است؟
1. تكرار – تجربه – تمرين – يادگيري از طريق آزمايش و خطا
2. شمارش – فهرست بندي – گروه بندي – عنوان دهي طبقات
3. فرضيه سازي – جستجو اطلاعات – پيشگويي
4. كشف روابط علت و معلولي – كشف همبستگي – نتيجه گيري
14 – در فرآيند تعليم و تربيت چه نوع تفكري بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد و در پرورش آن كوشش شود؟
1. تفكر علمي             2. تفكر خلاق                 3. تداعي آزاد                     4. تحليل كنترل نشده
15 – از دانش آموزان انتظار مي رود كه با مشاهده آزمايش آن را توضيح داده و آنچه را كه آموخته در قالب عباراتي جديد بيان كند . اين توانايي مربوط به كدام سطح از حيطه شناختي است؟
1. تجزيه و تحليل                2. دانش                  3. ادراك                4. كاربرد
16 – در كدام طبقه حيطه شناختي يادگيري به صورتي عميق تر حاصل مي شود؟
1. ارزشيابي                  2. تركيب                   3. دانش                    4. ادراك
17 – پرهيز از هر گونه تبعيض بين دانش آموزان و تكيه بر نقاط قوت آنها از عوامل مهم ... است.
1. يادگيري معنادار               2. رشد بهداشت رواني در كلاس         3. رشد ارتباطات غير كلامي        4. رشد ارتباطات كلامي
18 – كدام مورد هدف رفتاري است؟ يادگيرنده ....
1. با شرايط اقتصادي خاورميانه آشنا شود                       2. انواع قيد را بداند
3. بتواند علل مهاجرت روستائيان به شهر را بفهمد            4. بتواند معادله هاي دو مجهولي را حل كند
19. در عمل تحليلي اعتبار يك قضيه مربوط به :
1. آزمايشي بودن است                  2. توافق با قضاياي ديگر است          3. جنبه عيني و خارجي است      4. قابليت تجربي است
20. كدام روش تدريس كمتر به تفاوتهاي فردي شاگردان توجه دارد؟
1. بازگويي               2. پرسش و پاسخ                3. حل مسأله                   4. سخنراني
20. كدام روش تدريس كمتر به تفاوتهاي فردي شاگردان توجه دارد؟
1. بازگويي            2. پرسش و پاسخ               3. حل مسأله                 4. سخنراني
21. تشكيل مفهوم چگونه است؟
1. انعكاس امر خارجي است           2. تعميم انديشه است            3. فعاليت پيچيده ذهني است         4. نتيجه تمرين و تكرار است
22. عبارت رشد عاطفي شاگردان را در تبلور شخصيت نشان مي دهد؟
1. تمايل فرد به شنيدن و ديدن        2. داوطلبانه اقدام به كاري نمودن        
3. رفتار شاگرد نشاندهنده داشتن يك عقيده و گرايش است       4. مجموعه اي از ارزشها در رفتار انعكاس پيدا مي كند
23. منظور از هدف هاي رفتاري كدام است؟
1. رفتار و قابليتهايي است كه انتظار داريم شاگردان پس از يادگيري از خود بروز دهند
2. شرايطي است كه براي رسيدن به اهداف آموزشي بايد فراهم شود
3. شرايطي است كه براي ارزشيابي معلمان مورد استفاده قرار مي گيرد
4. مطالبي است كه شاگردان بايد در كلاست ياد بگيرند
24.منظور از ايجاد هم آهنگي در حركات در حيطه روان – حركتي كدام است؟
1. انجام يك فعاليت بطور اتوماتيك                       2. انجام فعاليتي با دقت و ظرافت
3. انجام فعاليتي بدون توجه به زمان                       4. انجام چند فعاليت در يك زمان
25. كدام نظريه يادگيري مربوط به برونر است؟
1. يادگيري اكتشافي         2. يادگيري شرطي           3. يادگيري شرطي فعال         4. يادگيري معني دار
26- هدفهاي آموزشي جزيي و كلي در اكثر دروس علوم انساني از چه نوع ارتباطي برخوردارند؟
1. تسلسلي            2.طولي               3.متوالي                4.موازي
27- توانايي تنظيم يك نظريه يادگيري كه قابل انطباق با تعليمات كلاس درس باشد جزء چند طبقه اي از حيطه شناختي است؟
1. ارزشيابي              2. تركيب                   3. تجزيه            4.كاربرد
28 – مرحله چهارم الگوي تدريس گارلوريان و لوكاس در جريان يادگيري – ياددهي حافظه پروري چه نام دارد؟
1. ايجاد ارتباطات                 2.بسط تصاوير حسي             3. تكرار يادسپاري              4. تمرين يادآوري
29- كلاس درس وقتي مركز تفكر است كه :
1 . مركز تبادل نظر باشد            2. شاگرد با مسأله روبرو شود           3. معلم درس را ارائه دهد    4. معلم و شاگرد همكاري كنند
30- هنگامي كه معلم با گچ روي تخته سياه مي كوبد و با صداي بلند روي كلمه اي تأكيد مي كند، از كدام روش ارتباط كلامي استفاده مي كند؟
1. خشونت            2. كلامي            3. غيركلامي               4.كلامي و غيركلامي
31 – به فرايندي كه در آن اهداف آموزشي به وظايف و اعمالي كه دانش آموزان بايد انجام دهند، تبديل مي شود، چه مي گويند؟
1. انتخاب روش         2. طراحي آموزشي             3. تجارب يادگيري            4. تحليل آموزشي
32 – بهترين الگو براي پرورش تفكر دانش آموزان، كدام است؟
1. حل مسأله             2. ماشيني نگر            3. سازماني نگر               4. پيش سازمان دهنده
33 – ارزشيابي تشخيصي، براي تشخيص كدام يك از عوامل انجام مي شود؟
1. رفتار ورودي                  2. انتخاب وسيله                 3. گزينش روش تدريس              4. نقطه شروع آموزش
34 – هدف آموزشي خوب از ديدگاه ديوئي هدفي است كه :
1. براساس نياز جامعه باشد               2. روش وسيله را معين سازد          3. با توجه به موقعيت موجود اتخاذ شود
4. از درون و ذات معلم تراوش كند
35. هدف رفتاري «در بازي فوتبال بازيكنان بايد از تصميمات داور پيروي كنند»، در كدام حيطه قرار مي گيرد؟
1. شناختي       2. عاطفي            3. ذهني – حركتي              4. حسي – حركتي
36.آموزش روشها و تكنيكهاي فراشناختي، انديشيدن تحليل و فرآيندهاي احساسي موجب تقويت كدام يك از انواع هوش مي شود؟
1. هوش فردي              2. هوش منطقي            3. هوش رياضي            4. هوش درون فردي
37- پيروي از كدام دستورالعمل موجب موفقيت در تعديل رفتار مي گردد؟
1. از فشار گروهي استفاده شود                                    2. در هر زمان روي يك رفتار كار شود
3. هرگز از تقويت كننده منفي استفاده نشود                  4. براي همه اعضا كلاس از يك نوع تقويت كننده استفاده شود
38 – معلم با هدايت شاگردان به سمت «دسته بندي آنچه كه آهنرباي مورد نظر جذب مي كند» از چه الگويي استفاده مي كند؟
1. كاوشگري            2. استقرايي              3. تفحص گروهي                4. پيش سازمان دهنده
39 – براي از بين بردن احساس كم رويي شاگردان از كدام روش تدريس مي توان استفاده كرد؟
1. سخنراني                     2. حل مسأله               3. ايفاي نقش              4. پرسش و پاسخ
40- عبارت «آيا بايد به خانمها فرصت احراز مقام مدير كلي داده نشود» ، در كدام طبقه حيطه شناختي بلوم قرار مي گيرد؟
1. دانش                    2. تجزيه                   3. تركيب                 4. ارزشيابي
41 – سلسله مراتب «مفهوم » از نظر هيلدا تابا، كدام است؟
1. تشكيل مفهوم، تفسير مفهوم، كاربرد مفهوم                 2. كاربرد مفهوم، تفسير مفهوم، تشكيل مفهوم
3. تفسير مفهوم ، تشكيل مفهوم كاربرد مفهوم                 4. تشكيل مفهوم، كاربرد مفهوم ، تفسير مفهوم
42 - عبارت « با تهاجم فرهنگي چه بايد كرد؟» در كدام سطح از سطوح حيطه شناختي بلوم قرار مي گيرد؟
1. درك             2. تجزيه                   3. تركيب                4. ارزشيابي
43 – زماني كه افراد در برخوردهاي اجتماعي خود قادر به انتخاب ارزشهاي برتر باشند، مي توان گفت كه از نظر رشد عاطفي به مرحله ............رسيده اند.
1. ارزشگذاري        2. سازماندهي ارزشها               3. تبلور شخصيت                  4. توجه و دقت
44 – طراح الگوي «پيش سازمان دهنده» چه كسي است؟
1. آزوبل                2. اسكينر                 3.برونر                4. راجرز
45 – طرفداران كدام الگو معتقدند كه مي توان آن را با تغيير شيوه هاي متداول آموزش، به كل كلاس و يا ايجاد فرصتي مركب از وقت و آموزش انفرادي متناسب با نتايج ارزشيابي تكويني به اجرا در آورد؟
1. تدريس غير مستقيم         2.تفحص دو نفره تا كل كلاس         3. آموزش انفرادي يادگيري در حد تسلط  
4.كاوشگري از حقايق تا نظريه ها
46 - معلم از شاگردان مي پرسد : «شخص خلاق به چه مي ماند؟» الگوي مورد استفاده معلم، كدام است؟
1. بديعه پردازي              2. شبيه سازي          3. يادسپاري و تقويت حافظه          4. كاوشگري از حقايق تا نظريه ها
47 - «شهر» هر چند كه داراي مرز، مردم و حكومت است ولي نمي تواند همچون «كشور» كه نيز داراي مرز، مردم و حكومت است «به طور مستقل» با كشورها رابطه برقرار كند. «رابطه مستقل» براي تميز كشور از شهر، مفهوم كدام واژه را در الگوي دريافت مفهوم مي سازند؟
1. نمونه         2. مثال               3. غيرنمونه                4. نمود

 

شامل 25 صفحه wordپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
ravesh-ha-va-fonone-tadris_510678_1534.zip33.5k

دانلود تحقیق بتن ریزی

دانلود تحقیق بتن ریزی مصرف بتن به علت ارزاني و دسترسي راحت به آن، روز به روز در جهان توسعه مي‌يابد، زيرا مصالح مورد مصرف بتن كه عبارت است از شن و ماسه و سيمان، به حد وفور در همه جاي كره زمين يافت مي‌شود. از طرفي به علت عمر طولاني قطعات بتني و مقاومت آن در مقابل عوامل جوي در مقايسه با ساير مصالح ساختماني مخصوصاً فولاد توجه مهندسين را در سراسر دنيا به خود معطوف داشته است و در نتيجه كاربرد آن روز به روز زيادتر م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود مقاله بتن سبک گازی AAC یا هبلکس

دانلود مقاله بتن سبک گازی AAC یا هبلکس بتن سبک یا بتن متخلخل در سال 1924 میلادی توسط یک آرشیتکت سوئدی اختراع گردید . هم اکنون در اروپا بتن سبک تحت نامهای (  Ytong) و یا ( Hebelex ) عرضه می شود . ساخت این محصول با استفاده از تکنولوژی پیشرفته از طریق اختلاط و پخت مواد اولیه : ماسه سیلیسی ، آهک ، سیمان ، پودر آلومینیوم و آب انجام می گیرد .عمده خواص بتن سبک ( هبلکس ) به شرح ذیل است وزن مخصوص : هر متر مکعب حدود 600 کیلوگرم .مقاومت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

دانلود مقاله بتن عبور دهنده ی نور

دانلود مقاله بتن عبور دهنده ی نور فیبر های شیشه باعث نفوذ نور به داخل بلوک ها می شوند. جالب تریت حالت این پدیده نمایش سایه ها در وجه مقابل ضلع نور خورده است. همچنین رنگ نوری که از پشت این بتن دیده می شود ثابت است به عنوان مثال اگر نور سبز به پشت بلوک بتابد در جلوی آن سایه ها سبز دیده می شوند. هزاران فیبر شیشه ای نوری به صورت موازی کنار هم بین دو وجه اصلی بلوک بتنی قرار می گیرند. نسبت فیبر ها بسیار کم و حدود 4 درصد کل میزان بلوک ها ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان